13. dubna 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.dubna 2016

Usnesení č. 264/16 k zápisu Komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost ze dne 15. 3. 2016


Usnesení č. 265/16 k návrhu na ukončení partnerství s městem Bamenda v Kamerunu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
ukončit partnerství s městem Bamenda v Kamerunu z důvodu neprodloužení partnerské smlouvy o vzájemné spolupráci.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 266/16 k zápisu komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 9.2.2016.


Usnesení č. 267/16 k rozpočtovému opatření EKO č.11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 11; snížení rozpočtových příjmů z důvodu skutečně proplacených výdajů na projekt "Vzdělávací centrum UNESCO - Dačického dům" ve výši 293 724 Kč a současně dochází ke snížení položky "Zdroje financování investičních akcí" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 268/16 k záměru o výpůjčce - Potoční č.p.190,KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit nebytový prostor v budově č.p. 190, Potoční ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2932/1 v k.ú. Kutná Hora, dle žádosti spolku AUTOKLUB v AČR Kutná Hora, IČ 638 44 842, se sídlem Potoční 190, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.05.16


Usnesení č. 269/16 k záměru o výpůjčce - Na Náměti č.p.416, KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory v přízemí budovy č.p. 416, Na Náměti, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1351/1 v k.ú. Kutná Hora, a část pozemku p.č. 1351/1 v k.ú. Kutná Hora, dle žádosti Oblastní charity Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.05.16


Usnesení č. 270/16 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 4. 4. 2016

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č.p. 322, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Věrou Linzovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2018
b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Pavlínou Hotovcovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2018
c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v č.p. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Lucií Vítovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2018
d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 540, Jánské náměstí v Kutné Hoře s panem Tomášem Hráčkem na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2018
e) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 632, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Andreou a Václavem Sochůrkovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 5. 2016 - 30. 4. 2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 271/16 k vyhlášení VŘ č.SN 09/16 na pronájem bytu - Benešova ul.633,KH
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 09/16 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu č.p. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 23. 5. 2016 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.06.16


Usnesení č. 272/16 k vyhlášení VŘ č.SN 10/16 na pronájem bytu - Benešova ul.635,KH
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 10/16 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu č.p. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 23. 5. 2016 v 15:00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.06.16


Usnesení č. 273/16 k vyhlášení VŘ č.SN 11/16 na pronájem bytu - Masarykova ul.343, KH
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 11/16 na pronájem bytu č. 15 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 23. 5. 2016 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.06.16


Usnesení č. 274/16 k uzavření nájem.smlouvy k bytu - Jungmannovo nám.437 - pí Žižková
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1, o velikosti 2+1 (67,50 m2), ve 2. podlaží domu č.p. 437, Jungmannovo náměstí, Kutná Hora s paní Ludmilou Žižkovou dle dohody uzavřené s Městem Kutná Hora dne 12. 2. 2016.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, o velikosti 1+1 (48,80 m2), ve 2. podlaží domu č.p. 437, Jungmannovo náměstí, Kutná Hora s paní Ludmilou Žižkovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2016, za smluvní nájemné ve výši 3.111,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 275/16 k uzavření smlouvy o využití sportoviště - Zimní stadion Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o využití sportoviště - areálu Zimního stadionu Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a spolkem Club Deportivo Kutná Hora o.s., se sídlem Národního odboje 48, Kutná Hora na akci "FESTIVAL HALOVÝCH SPORTŮ 2016" ve dnech od 20.4.2016 do 1.5.2016 za částku ve výši 3 114,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.04.16


Usnesení č. 276/16 k uzavření příkazní smlouvy - Spolkový dům
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Příkazní smlouvy týkající se střežení na Pultu centrální ochrany budovy č.p. 146, ul. Lierova, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1049 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vlašský dvůr, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, s účinností od 1.5.2016, za měsíční paušální částku ve výši 1 500,-- Kč + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 277/16 k uzavření příkazní smlouvy - Dačického dům č.p.41
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Příkazní smlouvy týkající se střežení na Pultu centrální ochrany budovy č.p. 41, Komenského náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 344 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vlašský dvůr, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, s účinností od 1.5.2016, za měsíční paušální částku ve výši 1 500,-- Kč + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 278/16 k převodu nájmu prostoru sloužícího podnikání - Tylova ul.388, KH
Rada města s o u h l a s í
s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání dle ust. § 2307 zák. č. 89/2012 Sb. v budově č.p. 388, Tylova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1308 v k.ú. Kutná Hora, z nájemce p. Pavla Rudolfa,Kutná Hora a p. Václava Myřátského,Kutná Hora na společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4 - Michle.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 279/16 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Vlašský dvůr
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor (Preghausu) a nádvoří Vlašského dvora budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, které jsou součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o., IČ 251 00 513, se sídlem Vlašský dvůr, Kutná Hora dne 30.4.2016 za účelem uspořádání akce "PRVNÍ KUTNOHORSKÝ MAJÁLES" s tím, že náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 280/16 ke stanovení výše plateb - ubytovna v ul.Vítězná č.p.443, KH
Rada města I. r u š í
k 30.4.2016 své usnesení č. 421/15 týkající se plateb na ubytovně v ul. Vítězná č.p. 443, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
se stanovením výše plateb na ubytovně v ul. Vítězná č.p. 443, Kutná Hora u smluv uzavíraných od 1.5.2016 následovně:
a) užívání dvojbuňky:
nájem 2 000,00 Kč/měs./dvojbuňka
služby 1 osoba 1 050,00 Kč/měs.
2 osoby 2 100,00 Kč/měs.
3 osoby 3 150,00 Kč/měs.
4 osoby 4 200,00 Kč/měs.
5 osob 5 250,00 Kč/měs.
dále za každou další osobu 500,00 Kč

b) užívání jednoho pokoje ve dvojbuňce:
nájem 1 000,00 Kč/měs./pokoj
služby 1 osoba 1 050,00 Kč/měs.
2 osoby 2 100,00 Kč/měs.
dále za každou další osobu 500,00 Kč

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.05.16
Zrušeno usnesením RM č. 285/17 ze dne 19. 4. 2017.

Usnesení č. 281/16 ke stanovení výše plateb - ubytovna v ul.Trebišovská č.p.609, KH
Rada města I. r u š í
k 30.4.2016 své usnesení č. 422/15 ke stanovení výše plateb na ubytovně v Trebišovské ul. č.p. 609, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
se stanovením výše plateb na ubytovně v ul. Trebišovská č.p. 609, Kutná Hora u smluv uzavíraných od 1.5.2016 následovně:
a) jeden pokoj:
nájem 1 500,00 Kč/ měs./pokoj
služby 1 osoba 1 050,00 Kč
2 osoby 2 100,00 Kč
vybavení 200,00 Kč

b) dva pokoje:
nájem 2 000,00 Kč/měs./2 pokoje
služby 1 osoba 1 050,00 Kč
2 osoby 2 100,00 Kč
3 osoby 3 150,00 Kč
4 osoby 4 200,00 Kč
5 osob 5 250,00 Kč
Vybavení 400,00 Kč
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.05.16
Zrušeno usnesením RM č. 284/17 ze dne 19. 4. 2017.

Usnesení č. 282/16 k rozpočtovému opatření OSM č.7/16
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 7/16, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Dačického dům - provozní náklady o částku 200.000,-- Kč s tím, že o stejnou částku bude navýšena i příjmová položka Odboru dopravy a silničního ospodářství.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 283/16 k uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu - KH TEBIS s.r.o.
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření předloženého Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností KH TEBIS s.r.o, se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora týkajícího se snížení nájemného.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 4/16 snížení rozpočtových příjmů a výdajů o 1.210.000,-Kč z důvodu snížení nájemného dle předloženého dodatku ke smlouvě o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností KH TEBIS s.r.o, se sídlem Puškinská 641. Snížení bude kryto z výdajové položky "rozpočtová rezerva".
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 284/16 k záměru na směnu části pozemků v k.ú.Malín - man.Bubeníkovi
Rada města I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit část pozemku p.č. 414/1 (pod stavbou) o výměře cca 22 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Malín ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 444 o výměře cca 12 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Malín ve vlastnictví manželů Luboše a Miroslavy Bubeníkových, Kutná Hora s vyrovnáním rozdílu obvyklé ceny.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej dvou částí pozemku p.č. 414/1 o výměře cca 92 m2 v k.ú. Malín manželům Luboši a Miroslavě Bubeníkovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 285/16 k záměru na bezúplatný převod pozemků v k.ú.Bernardov
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru bezúplatně převést pozemky p.č. 376/30 o výměře 844 m2 a p.č. 376/39 o výměře 427 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Bernardov do vlastnictví Obce Bernardov, IČ: 00640301, se sídlem 28401 Bernardov č.p. 13.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 25.05.16


Usnesení č. 286/16 k vzájemnému darování pozemků v kruhových křižovatkách v KH
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatné nabytí pozemků
- p.č. 1239/6 (ostatní plocha, ost. komunikace) o výměře 2 m2,
- p.č. 1239/7 (ostatní plocha, ost. komunikace) o výměře 10 m2,
- p.č. 1239/15 (ostatní plocha, silnice) o výměře 27 m2,
- p.č. 1239/16 (ostatní plocha, silnice) o výměře 40 m2,
- p.č. 1239/19 (ostatní plocha, silnice) o výměře 9 m2,
- p.č. 1239/20 (ostatní plocha, silnice) o výměře 10 m2,
- p.č. 1451/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 21 m2,
- p.č. 1451/5 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 7 m2,
a pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 3620-25/2015:
- p.č. 1239/11 (ostatní plocha, ost. komunikace) o výměře 2 m2, oddělený z parcely č. 1239/11,
- p.č. 1239/12 (ostatní plocha, ost. komunikace) o výměře 5 m2, oddělený z parcely č. 1239/12,
- p.č. 1239/14 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 249 m2, oddělený z parcely č. 1239/14,
- p.č. 1239/18 (ostatní plocha, ost. komunikace) o výměře 90 m2, vzniklý sloučením parcely č. 1239/18 a dílu "s" parcely č. 1239/17,
vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha do vlastnictví Města Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru bezúplatně převést následující pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 3620-25/2015:
- p.č. 1461/5 (ostatní plocha, silnice) o výměře 89 m2, vzniklý sloučením parcel č. 1459/5, č. 1461/5, č. 1463/3, č. 3668/33,
- p.č. 3819/12 (ostatní plocha, silnice) o výměře 356 m2, vzniklý sloučením parcely č. 3819/12, dílu "d" parcely č. 3819/11 a dílu "e" parcely č.3819/16,
- p.č. 3819/19 (ostatní plocha, silnice) o výměře 110 m2, vzniklý sloučením dílu "l" parcely č. 3819/4, dílu "k" parcely č. 3819/5 a dílu "j" parcely č. 3819/13,
- p.č. 3825/30 (ostatní plocha, silnice) o výměře 1 m2, oddělený z parcely č. 3825/17,
- p.č. 3825/31 (ostatní plocha, silnice) o výměře 4 m2, oddělený z parcely č. 3825/17,
- p.č. 3825/32 (ostatní plocha, silnice) o výměře 33 m2, oddělený z parcely č. 3825/16, vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, dle žádosti České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 287/16 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - p.Pulda, Šturmovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p.č. 3689/2 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, do podílového spoluvlastnictví pana Martina Puldy (podíl ve výši id. 1/3), paní Lenky Šturmové (nar.1965, podíl ve výši id. 4/9), paní Lenky Šturmové (nar.1997, podíl ve výši id. 1/9) a paní Zdeňky Šturmové (podíl ve výši id. 1/9), Kutná Hora za kupní cenu ve výši 550,- Kč/m2 pozemku (+ 2.420,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 288/16 k bezúplatnému nabytí pozemku v k.ú.Neškaredice - ČR - SPÚ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 195/7 o výměře 15 m2 v k.ú. Neškaredice z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 289/16 ke zřízení věcného břemen v k.ú.Všesoky - pí Čermáková, pí Benešová
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti cesty na části pozemku p.č. 713/2 v k.ú. Všesoky ve vlastnictví Města Kutná Hora v rozsahu uvedeném v přiloženém zákresu ve prospěch každého vlastníka pozemků p.č. 713/1, 714/1, 714/5, 714/6 v k.ú. Všesoky, kterým jsou v současné době paní Zdenka Benešová, Praha 5 a paní RNDr. Dana Čermáková, Praha 10. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17
 
Zrušeno usnesením RM č. 65/17 ze dne 25. 1. 2017.
  
Usnesení č. 290/16 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Plynovodní přípojka pro rodinný dům č.p. 429, Zemanova ul., Kutná Hora - Hlouška" na pozemku p.č. 3834/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 291/16 ke zpracování geometr. plánu na zaměření pozemků v lokalitě Karlov
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku - majetkovému oddělení zajistit zpracování geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 4147/29 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora, včetně zaměření stávající cesty na pozemcích p.č. 4147/26, 4147/27 a 4147/29 v k.ú. Kutná Hora, k následné směně pozemků za účelem vyřešení majetkových vztahů v lokalitě průmyslové zóny Karlov - sever.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 292/16 k udělení titulu čestný občan města Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
udělit titul Čestný občan města Kutná Hora panu Miroslavu Jiřištovi dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 293/16 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 14. 3. 2016


Usnesení č. 294/16 k vyhodnocení poptáv.řízení - restaur.Morového sloupu
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Restaurování Morového sloupu, Šultysova ulice" v Kutné Hoře dle důvodové zprávy č. 1.
b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování Morového sloupu, Šultysova ulice" v Kutné Hoře s Univerzitou Pardubice, fakultou restaurování se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice v celkové výši 3 896 200,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.05.16


Usnesení č. 295/16 k rozpočtovému opatření PAM č.4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření PAM č. 4 - navýšení příspěvku Městskému Tylovu divadlu o 50 000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření PAM č. 4
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 296/16 k úpravě provozní doby GFJ a pracovních úvazků zaměstnanců
Rada města b e r e n a v ě d o m í
úpravu provozní doby Galerie Felixe Jeneweina a úpravu rozsahu pracovních úvazků pracovníků dozoru Galerie Felixe Jeneweina dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 297/16 k souhlasu s přijetím účel.určeného finan.daru - Školní jídelny
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora ve výši 1.512,- Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 14.04.16


Usnesení č. 298/16 k rozpočtovému opatření ROZ č.2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření ROZ č. 2, přesun rozpočtových prostředků z neinvestiční položky "Územní plány - služby" na investiční položku "Nový územní plán" v předběžné výši 180 000 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.16


Usnesení č. 299/16 k rozpočtovému opatření OI č.11 - komunikace Bělocerkevská
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 11 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Komunikace Bělocerkevská" ve výši 1.900.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 300/16 k projektové dokumentaci - park pod Vlašským dvorem
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s Ing. Jiřím Kuličem na dopracování projektu pro realizaci rekonstrukce WC a ostatních objektů v parku pod Vlašským dvorem za cenu 57.000,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít výše uvedenou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.16


Usnesení č. 301/16 k zahájení zadáv.řízení - sportovní hala areál Klimeška - KH
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 27 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Sportovní hala areál Klimeška -Kutná Hora"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Ing. arch. Martin Kremla Ing. arch. Rostislav Jukl
3. Ing. Jiří Janál RNDr. Dagmar Civišová, CSc.
4. Jan Trávníček, DiS. Michaela Špačková
5. Ing. Josef Bárta Ing. Jiří Kukla
b) administrací průběhu zadávacího řízení včetně posouzení kvalifikace uchazečů Ing. Josefem Bártou.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 302/16 k výsledku poptáv.řízení - zpracování projekt.dokumentace DSP
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení a výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou: Atiking, Čechova 1095/4, 412 01 Litoměřice, za cenu 188 881,-Kč včetně DPH

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace DSP pro rekonstrukci komunikace Mincovní Kutná Hora za cenu 188 881,-Kč s DPH s dodavatelem: Atiking, Čechova 1095/4, 412 01 Litoměřice
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.16


Usnesení č. 303/16 k rozpočtovému opatření INV - TO č.4/16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 4/16, kterým dochází k navýšení investiční výdajové rozpočtové položky HDPE Šipší ve výši 16.750,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunální služby - nákup služeb ve výši 16.750,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 304/16 k zápisu komise dopravní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 11. zasedání komise dopravní ze dne 6.4.2016
b) rezignaci pana Oldřicha Kubového z funkce člena komise dopravní na jeho vlastní žádost


Usnesení č. 305/16 k uzavření smluv - Jakub Vágner
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené smlouvy o podnájmu nemovitostí na pozemky parc.č. 1205; 1207 a 1172 vše v k.ú. Červené Janovice mezi Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I/43, Čáslav (jako pronajímatel) a Jakubem Vágnerem Průhonice (jako podnájemcem) a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora (jako vlastníkem nemovitostí) na dobu určitou od 1.5.2016 do 31.10.2038, s opcí na 25 let, za účelem obnovy sádek na pozemcích parc.č. 1205, 1207 a 1172 vše v k.ú. Červené Janovice a za účelem obhospodařování trvalého travního porostu s možnosti občasného provozování dětských táborů a kulturně společenských akcí na pozemku parc.č. 1205 v k.ú. Červené Janovice.

b) s uzavřením předložené smlouvy o budoucí pachtovní smlouvě na pacht pozemků parc.č. 1205; 1207 a 1172 vše v k.ú. Červené Janovice mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Jakubem Vágnerem Průhonice na dobu určitou od 1.5.2016 do 31.10.2038, s opcí na 25 let, za účelem obnovy sádek na pozemcích parc.č. 1205, 1207 a 1172 vše v k.ú. Červené Janovice a za účelem obhospodařování trvalého travního porostu s možnosti občasného provozování dětských táborů a kulturně společenských akcí na pozemku parc.č. 1205 v k.ú. Červené Janovice.
Zodpovídá : Ing.Peroutka, Ing.Janál      Termín : 01.05.16


Usnesení č. 306/16 k zápisu č.2/16 z jednání Dozorčí rady spol.KH TEBIS, spol. s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

b e r e n a v ě d o m í
a) zápis č. 02/16 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS, spol. s r.o., konaného dne 26.2.2016
b) zápis č. 03/16 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS, spol. s r.o., konaného dne 8.4.2016Usnesení č. 307/16 k rozpočtovému opatření OSZ č.2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 2 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami o navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 40 000 Kč na kalendářní rok 2016 dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.2
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 308/16 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby KH za rok 2015
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za rok 2015 dle důvodové zprávy


Usnesení č. 309/16 k rozpočtovému opatření OSZ č.3
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 3 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 982.300,- Kč, v návaznosti na veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2016 uzavřenou se Středočeským krajem dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 3 v bodu 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 03.05.16


Usnesení č. 310/16 k zápisu komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 4. 4. 2016


Usnesení č. 311/16 k rozpočtovým opatřením OI č.12-15
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit níže uvedená rozpočtová opatření:
a) rozpočtové opatření OI č. 12 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Revitalizace Vrchlice v Kutné Hoře" ve výši 102.850,- Kč dle důvodové zprávy.

b) rozpočtové opatření OI č. 13 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Protipovodňová opatření v povodí Vrchlice - Denemarkův mlýn" ve výši 260.000,- Kč dle důvodové zprávy.

c) rozpočtové opatření OI č. 14 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Cyklostezka Sídliště - Kaňk" ve výši 19.965,- Kč dle důvodové zprávy.

d) rozpočtové opatření OI č. 15 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Přístřešek na autobusovém nádraží" ve výši 12.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.16


Usnesení č. 312/16 ke členství Města KH ve Spolku za zřízení Mezinárodní Univerzity
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit členství ve Spolku za zřízení Mezinárodní Univerzity Svatého Prokopa v Kutné Hoře v rámci příprav jejího vzniku.
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 03.05.16Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 13. dubna 2016

Nahoru