13. dubna 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.dubna 2011

Usnesení č. 289/11 k nabídce odprodeje pozemků od Bouwfondsu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s odkoupením pozemků v k.ú. Kutná Hora od spol. Bouwfonds: č. parc. 2132 o výměře 128 m2, parc. č. 2133 o výměře 66 m2, parc. č. 2135/1 o výměře 432 m2, parc. č. 2136/4 o výměře 4457 m2, parc. č. 2142 o výměře 1091 m2,parc. č. 2143/1 o výměře 382 m2, parc. č. 2144/10 o výměře 4465 m2, parc. č. 2144/11 o výměře 4241 m2 a parc. č. 2149/1 o výměře 3410 m2 za kupní cenu celkem 22 mil. Kč (cca 1.178,-- Kč/m2).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 290/11 k příspěvku na Operní týden
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o. smlouvu o reklamní spolupráci mezi spol. Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s.r.o., jejímž předmětem je zajištění reklamy u příležitosti Operního týdne Kutná Hora 2011, pořádaného agenturou Karolíny Hromádkové ve výši 30.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 15.05.11


Usnesení č. 291/11 k rozpočtovému opatření EO č. 6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 6 - přesun rozpočtových prostředků z příspěvku sdružením kanceláře tajemníka na finanční spoluúčast města na projektu "Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora" pro Nadaci UNESCO ve výši 50.000,-- Kč, dle důvodové zprávy č. 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených a provedených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 292/11 k vypořádání spoluvlast. podílu (PF ČR)
Rada města s o u h l a s í
s vyplněním formuláře pro Pozemkový fond tak, že Město Kutná Hora má zájem o vypořádání spoluvlastnického podílu na nemovitostech vedených na listu vlastnictví č. 1264 v k.ú. Kutná Hora převodem.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 293/11 k prodeji pozemku (Vinné sklepy)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 4087 o výměře 27.297 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.06.11


Usnesení č. 294/11 k prodeji části poz. (Lapáčkovi, Hladiš)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 2168/1 o výměře cca 40 m2 a pozemku p.č. 2168/4 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Dušana a Lenky Lapáčkových, Kutná Hora a pana Martina Hladiše, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.05.11


Usnesení č. 295/11 k prodeji části pozemku (man. Vaníčkovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3903 o výměře cca 10 m2 v k.ú Kutná Hora dle žádosti manželů Mgr. Miluše a Mgr. Zdeňka Vaníčkových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.11


Usnesení č. 296/11 k odkoupení pozemků v k.ú. Sedlec
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru - majetkovému oddělení objednat znalecký posudek na ocenění pozemků p.č. 787/17, 791/30, 791/3 a 791/14 o celkové výměře 3.521 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a projednat s vlastníky uvedených pozemků jejich případné odkoupení do vlastnictví Města Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.06.11


Usnesení č. 297/11 k prodeji pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Šupík)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 825 o výměře 58 m2 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle žádosti pana Stanislava Šupíka, Kutná Hora - Sedlec.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.05.11


Usnesení č. 298/11 ke kupní ceně za část pozemku v k.ú. Sedlec u KH (p. Furka)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
trvat na svém usnesení č. 201/10 ze dne 14.9. 2010.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 299/11 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 21.3. 2011.


Usnesení č. 300/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kabelu pro poz. p.č. 4309/6,22,23v k.ú. Kutná Hora) na pozemku p.č. 4301 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 301/11 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Sedlec (RWE GasNet, s.r.o.)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "Stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek Kutná Hora, ul. 17. listopadu, Jana Zajíce, Na Studních, Ortenova, Opletalova, Lučanská" na pozemcích dle KN p.č. 813, 629/2, 785/153, 785/160, 785/162, 785/1, 795/72, 785/67 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, dále na pozemcích dle KN p.č. 2172/9, 2172/2, 3875, 3873, 3852 a dle PK p.č. 2602, 276/6 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 302/11 k návrhu na přidělení bytu (I.Hrochová)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 27, o velikosti 2+1 (46,37 m2), v čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora s paní Ivanou Hrochovou, ke dni 30. 4. 2011.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 3, o velikosti 3+1 (71,65 m2), v čp. 107, ul. Mincířská, Kutná Hora s paní Ivanou Hrochovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 5. 2011, kdy nájemné bude ve výši 51,92 Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 303/11 k návrhu na přidělení bytu (M. a Z.Homolkovi)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 21, o velikosti 2+1 (43,64 m2), v čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora s panem Miroslavem Homolkou a paní Zuzanou Homolkovou, ke dni 30. 4. 2011.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 2, o velikosti 1+1 (44,80 m2), v čp. 107, ul. Mincířská, Kutná Hora s panem Miroslavem Homolkou a paní Zuzanou Homolkovou,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2011, kdy nájemné bude ve výši 51,92 Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.10.11


Usnesení č. 304/11 k informativní zprávě o volných bytech
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o volných bytových jednotkách v objektech Města Kutná Hora ke dni 31. 3. 2011.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí informativní zprávu o volných bytových jednotkách v objektech Města Kutná Hora ke dni 31. 3. 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 305/11 k vyhodnocení VŘ SN 03/11 na pronájem b.j. Masarykova 343
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 03/11 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 o velikosti 3+1 v 1. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s paní Mgr. Romanou EŠNEROVOU, Kutná Hora, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálky. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 03/11.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 306/11 k žádosti o prodej bytů v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s odprodejem bytových a nebytových jednotek v čp. 652 v ul. Sedlecká v Kutné Hoře v rámci 2. vlny privatizace.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 307/11 k dohodě o splácení dluhu (man. Kalejovi)
Rada města I. r u š í
usnesení č. 209/11 ze dne 16.3.2011, týkající se doporučení Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 78.772,00 Kč pro manžele Kalejovy, Kutná Hora.

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 85.759,00 Kč pro manžele Kalejovy, Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková, Ing. Suchánek      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 308/11 k návrhu výpovědi z nájmu (man. Štěpánovi)
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dát výpověď z nájmu bytu č. 7 ve třetím podlaží domu čp. 178, v Kutné Hoře společným nájemcům Radomíru a Radce Štěpánovým z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatili řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemcům přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 309/11 k výpůjčce nemovitosti v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitosti postavené na pozemku p.č. 1934/1 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a JSDH města KUTNÁ HORA, MALÍN, zastoupenou velitelem jednotky panem Lukášem Zimou.

Zrušeno usnesením RM č. 497/11 dne 8.6.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 310/11 k žádosti společnosti K+G-tranzit spol. s r.o.
Rada města n e s o u h l a s í
se snížením nájemného dle žádosti společnosti K+G-tranzit spol. s r.o. se sídlem Dolní Nouzov u nebytových prostor v nemovitosti č.p. 321, Jungmannovo nám. v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 311/11 k návrhu dodatku NS a DDM K.Hora
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 6.12.1995 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Domem dětí a mládeže Kutná Hora, se sídlem Kremnická 32, Kutná Hora týkajícího se prodloužení nájemního vztahu z 31.5.2011 na 31.5.2013.

II. n e s o u h l a s í
s žádostí Domu dětí a mládeže Kutná Hora, se sídlem Kremnická 32, Kutná Hora, týkající se snížení ročního nájemného nebytových prostor v čp. 32, ul. Kremnická o částku 75.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 312/11 k žádosti o pronájem NP v K.Hoře
Rada města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 71 Táborská ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.05.11


Usnesení č. 313/11 k žádosti o krátkodobý pronájem (T. Hrabaň)
Rada města n e s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a panem Tomášem Hrabaněm, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 23.4. 2011 za účelem pořádání hudební produkce (folk-rock)

b) s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora a mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a panem Tomášem Hrabaněm, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 6.5.2011 za účelem pořádání hudební produkce (rock).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.04.11


Usnesení č. 314/11 k návrhu na přidělení bytu (J.Vítková)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 7, o velikosti 2+1 (45,72 m2), v čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora s paní Janou Vítkovou, ke dni 30. 4. 2011.
b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 6, o velikosti 2+1 (68,53 m2), v čp. 69, Komenského náměstí 69, Kutná Hora s paní Janou Vítkovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2011, kdy nájemné bude ve výši 51,53 Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 315/11 k vyhlášení VŘ na prodej bytu Růžová čp. 918
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 9/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 6 (3+1) v domě čp. 918 ul. Růžová včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 3988/10, 3988/11 a 3988/9 v k.ú Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 1.7.2010 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 1.6.2011 ve 14:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.06.11


Usnesení č. 316/11 k žádosti TJ Stadion
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytového prostoru - místnosti č. 6 nacházející se v 1. patře hlavní budovy areálu zimního stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194, Kutná Hora, dle žádosti T.J. Stadion Kutná Hora, se sídlem Tyršovy sady 194 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.05.11


Usnesení č. 317/11 k záměru na pronájem NP v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - garáže u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 318/11 k návrhu na zrušení usnesení
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 84/11.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.04.11


Usnesení č. 319/11 k zápisu z DR KH TEBIS, s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci VH společnosti KH TEBIS, s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady KH TEBIS, s.r.o. ze dne 17.3.2011

II. s o u h l a s í
ve funkci VH společnosti KH TEBIS, s.r.o. s uzavřením smlouvy o reklamní spolupráci mezi společností KH TEBIS, s.r.o. se sídlem Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora a společností LOTOS, spol. s r.o. se sídlem Bublíková 5/2189, 182 00 Praha 8 na dobu určitou do 30.6.2011.
Zodpovídá : Ing. V.Gajdoš, jednatel      Termín : 15.05.11


Usnesení č. 320/11 k pronájmu pozemku v Sedlci (p. Šupík)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 825 o výměře
58 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem
Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Stanislavem Šupíkem, Kutná Hora za nájemné ve výši 2,-Kč/m2/rok, za účelem využití jako zelené plochy před nemovitostí ve vlastnictví žadatele, s účinností od 1.5.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.05.11


Usnesení č. 321/11 k zápisu z dopravní komise RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 2. zasedání dopravní komise ze dne 10.března 2011

II. j m e n u j e
Členem komise dopravní
- zástupce Dopravního inspektorátu Policie ČR v K.Hoře por. Jiřího Loudu, DiS
- zástupce Městské policie Kutná Hora pana Oldřicha Kubového
- zástupce odboru dopravy a SH MÚ K.Hora Ing. Jaromíra Ďoubala
- zástupce odboru správy majetku MÚ Kutná Hora Ing. Františka Tvrdíka
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 322/11 k zápisu z DR MVE PLUS, s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS, s.r.o. ze dne 23.3.2011.


Usnesení č. 323/11 k zápisu z TS K.Hora, s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci VH společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
zápis č. 02/11 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 22.3. 2011.


Usnesení č. 324/11 k žádosti 6. pionýrské skupiny Kolín
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o poskytnutí investičního příspěvku na rekonstrukci topného systému ve výši 50.000 Kč 6. pionýrské skupině Kolín, Mnichovická 153, Kolín V.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 325/11 k rozpočtovému opatření OPPKŠT
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 3 - přesun schváleného investičního příspěvku pro TJ Sparta Kutná Hora na neinvestiční dotaci této organizaci. Zvýšení neinvestiční dotace ve výši 800.000,- Kč je určeno na provedení opravy přelivových žlabů u plaveckého bazénu dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPKŠ č. 3.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 326/11 k žádosti o dotaci
Rada města n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace TJ Stadion Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.04.11


Usnesení č. 327/11 k rozpočtovému opatření OPPKŠT
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 4 - navýšení Fondu regenerace města Kutné Hory o částku 5.000,- Kč dle důvodové zprávy č. 1

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 5 - zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2010 ve výši 562.530,- Kč dle důvodové zprávy č. 2

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření OPKŠ č. 4.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 328/11 k žádosti o výjimku z vyhlášky města
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky občanskému sdružení KaBaLa z vyhlášky 1/2007 o veřejném pořádku pro akci Klášterfest 4 konanou dne 7.5.2011, a to z důvodu rozsáhlosti programu.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 329/11 k zápisu z komise pro městská sídliště
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro městská sídliště ze dne 28.3.2011.

II. o d v o l á v á
z funkce člena komise pro městská sídliště pana Ing.arch. Pavla Železného na jeho vlastní žádost.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 14.04.11


Usnesení č. 330/11 k žádosti o změnu ÚP
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s pořízením změny č. 36 Územního plánu města Kutné Hory, která se týká pozemku parcelní č. PK 2365 v katastrálním území Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 331/11 k veřejnému projednání ZÚR Středočeského kraje
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
dosavadní stav veřejného projednávání návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

II. s o u h l a s í
s uplatněním námitky k veřejně prospěšné stavbě D 168 (přeložka silnice I/2).

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 02.05.11


Usnesení č. 332/11 k PD na propojení kotelen
Rada města s o u h l a s í
s přímým zadáním zpracování projektové dokumentaci na akci "propojení kotelen" společnosti SATER-PROJEKT s.r.o. za celkovou cenu 381.120,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 333/11 k rozpočtovému opatření INV č. 7-8
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 07 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rada města - rezerva" na položku "Kruhový objezd - Karlov" ve výši 69.600,-Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 08 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rada města - rezerva" na položku "Parkovací plochy a vozovky - Městské sady" ve výši 142.800,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
a) Odboru dopravy a silničního hospodářství
uzavřít smlouvu o dílo s firmou Milota Kladno s.r.o. na přepracování studie řešení kruhového objezdu na Karlově.

b) Ekonomickému odboru
informovat na příštím řádném ZM o schválených rozpočtových změnách.
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing..Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 334/11 k regeneraci HJ - V. etapa
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vícenáklady vzniklé v průběhu rekonstrukce historického jádra V.etapa v Parku u Barbory a na náměstí Národního odboje ve výši 2.087.000,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 335/11 k zápisu ze sociální komise RM
Rada města I. s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku Středisku pro ranou péči Praha na rok 2011 ve výši 4.000,- Kč na terénní službu rané péče.

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro sociální záležitosti RM ze dne 28.3.2011.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 27.05.11


Usnesení č. 336/11 k rozpočtovému opatření OŽP č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za IV. čtvrtletí roku 2010, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 263.270,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 337/11 k rozpočtovému opatření OSM č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č. 2/11, kterým dochází ke zřízení nové výdajové položky 6.pionýr.skupina - investiční příspěvek ve výši 50.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 338/11 k aktualizaci marketingové koncepce rozvoje cestovního ruchu
Rada města I. s c h v a l u j e
Realizační plán aktivit vyplývající z dokumentu Aktualizace marketingové koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře pro rok 2011

II. u k l á d á
Komisi cestovního ruchu rady města Kutná Hora
a) pravidelně sledovat plnění jednotlivých aktivit a čtvrtletně radu
města informovat o postupu realizace
b) v závěru roku předložit radě města realizační plán aktivit pro rok
2012.
Zodpovídá : D. Lapáček, předseda komise CR      Termín : 31.12.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 13. dubna 2011

Nahoru