13. června 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.června 2018

Usnesení č. 424/18 k zakoupení dlouhodobého movitého majektu
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Služby města Kutné Hory s.r.o. IČO 25100513, ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
s o u h l a s í
se zakoupením dlouhodobého drobného hmotného majetku a ostatního majetku, vymezeného seznamem v příloze č. 1 od společnosti Služby města Kutné Hory s.r.o. IČO 25100513, za znalcem stanovenou odhadní kupní cenu.Cena bude městem Kutná Hora uhrazena zápočtem z pohledávek Města vůči výše uvedené společnosti

Zodpovídá : Ing.Plíhalová, Ing.Bulánková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 425/18 k účetní závěrce Města Kutná Hora za rok 2017
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2017.

II. s c h v a l u j e
Inventarizační zprávu města za rok 2017.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 426/18 k zápisu bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 30. 5. 2018


Usnesení č. 427/18 k VŘ na pronájem start. bytu (ul. Vojtěšská č.p. 19, KH)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 11/18 na pronájem "startovacího bytu" č. 5 o velikosti 2+1 (55,00 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem "startovacího bytu" č. 5 o velikosti 2+1 (55,00 m2) ve 2. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní Veronikou Císařovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 2.428,- Kč měsíčně, stanovené v souladu s ustanovením § 4 Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, které pronajímatel může jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu se zvláštními podmínkami výběrového řízení č. SN 11/18.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 428/18 k záměru na pronájem nebytových prostor - č.p. 194, ul. Pobřežní
Rada města s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 11 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2018 do 31.3.2019.

b) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 12 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2018 do 31.3.2019.

c) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 18 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2018 do 31.3.2019.

d) zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory - místnosti č. 19 a 20 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2018 do 31.3.2019.

e) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 23 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2018 do 31.3.2019.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.07.18


Usnesení č. 429/18 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Nádražní ul. č.p. 211, KH (GFJ)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 211, Nádražní ul. v Kutné Hoře, která je součástí pozemku p.č. 2715 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, IČO 710 06 206, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora za účelem pořádání XVIII. Sympozia současného výtvarného umění JENEWEIN - Kutná Hora na dobu určitou od 2.7. do 15.7.2018 s tím, že veškeré náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky bude hradit vypůjčitel.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 02.07.18


Usnesení č. 430/18 k uzavření smluv o výpůjčce - nádvoří Vlašského dvora (p. Buňka)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 326/18 ze dne 2.5.2018.

II. s c h v a l u j e
uzavření smluv o výpůjčce části nádvoří Vlašského dvora budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Borisem Buňkou, IČO 48671444, se sídlem Pod Barborou 31, Kutná Hora za účelem konání akce "Stříbrná horečka v Kutné Hoře" ve dnech 13.7.2018, 20.7.2018, 10.8.2018, 17.8.2018 a 31.8.2018 vždy v době od 18.00 hod. do 21.00 hod. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 12.07.18


Usnesení č. 431/18 k uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky (pí Berkyová)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2017 spojené s užíváním bytu č. 4, ul. Benešova 636 v Kutné Hoře dle žádosti paní Růženy Berkyové, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 11 300,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 2 500,00 Kč počínaje měsícem červen 2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 432/18 k uzavření dohody o splácení dluhu (pí Davidová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření dohody o splácení dluhu ve výši 17 574,00 Kč dle žádosti paní Jany Davidové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.09.18


Usnesení č. 433/18 k umístění sídla - spol. AUTODOPRAVA Krupička s.r.o.
Rada města n e s c h v a l u j e
umístění sídla spol. AUTODOPRAVA Krupička s.r.o., IČO 24273422, se sídlem K Nádraží 440, Sedlec, 284 03 Kutná Hora na adrese ul. Cihlářská č.p. 17, Kutná Hora - Sedlec.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 23.06.18


Usnesení č. 434/18 k poptáv. řízení - "Výměna velkých vápen UT3G J. Palacha, Kutná Hora"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Výměna velkých vápen UT3G J. Palacha, Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení ze dne 6.6.2018. Jako nejvýhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Sport-Technik Bohemia s.r.o., IČO 49618555, se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Sport-Technik Bohemia s.r.o., IČO 49618555, se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 za cenu 1.584.976,67 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 18.06.18


Usnesení č. 435/18 k rozpočtovému opatření OSM č. 10/18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 10/18, kterým se zřizuje nová investiční položka hala Klimeška - internet ve výši 50.000,-- Kč , a to na úkor položky hala Klimeška - provozní náklady.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 18.06.18


Usnesení č. 436/18 ke zřízení věcného břemene - vedení VO v Malíně (KSÚS SK)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívajícího v právu vedení veřejného osvětlení v rámci stavby "Kutná Hora - Malín, Slévárenská ulice - rozšíření veřejného osvětlení" na pozemku p.č. 650/5 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 70891095, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, IČ 00066001, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena dle Ceníku Středočeského kraje k úhradě nájemného, náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě a za omezené užívání silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji, s účinností od 1.6. 2015 s tím, že záloha činí 500,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 437/18 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6013828, Kutná Hora, Na Rudě 4296/7 - el. přípojka knn) na pozemku p.č. 4295 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 438/18 ke zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Na Náměti, číslo stavby: 7700071638" na pozemku p.č. 1351/3 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora s právem hospodaření pro Městskou knihovnu Kutná Hora, příspěvková organizace, IČ 62951491, se sídlem Husova 145/14, Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 200,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. Jarkulišová      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 439/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 13, 14 - SRP 2867
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 13: navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 321 504,00 Kč z důvodu oznámení o zaslání neinvestičních prostředků určených pro Základní školu T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ, dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 14: navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 497 273,60 Kč z důvodu oznámení o zaslání neinvestičních prostředků určených pro Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 440/18 k účetní závěrce PO škol a školského zařízení
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2017 příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora:
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře
Základní škola Kutná Hora Kamenná stezka
Základní škola T G. Masaryka Kutná Hora
Základní škola Žižkov Kutná Hora
Základní umělecká škola Kutná Hora
PO Mateřské školy Kutná Hora
PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora
Školní jídelny Kutná Hora

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací, rozdělení do peněžních fondů organizace dle předložených návrhů

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 441/18 k výsledku veřej. zakázky - "Oprava opěrné zdi chrámu sv. Barbory"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce s názvem "Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory" v Kutné Hoře dle písemné zprávy o hodnocení nabídek ze dne 31.5.2018. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o., IČO 02573831 se sídlem Svrkyně 35, 252 64 Velké Přílepy.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o., IČO 02573831 se sídlem Svrkyně 35, 252 64 Velké Přílepy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.07.18


Usnesení č. 442/18 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 28. 5. 2018


Usnesení č. 443/18 k účetní závěrce kulturních PO
Rada města I. s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2017 příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora:
Městská knihovna Kutná Hora
Galerie Felixe Jeneweina Kutná Hora
Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací, dle předložených návrhů

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 16 řešící úhradu ztráty zřízené příspěvkové organizace GFJ ve výši 50 673,72 Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 444/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.15
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 15 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury ČR na rok 2018 na akci "Obnova vnějšího pláště domu č.p. 1 Kaňk - I.etapa, uliční strana" v celkové výši 400 000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 445/18 k úvozové cestě sídliště Kaňk
Rada města I. s ch v a l u j e
zadání rekonstrukce povrchu úvozové cesty ze sídliště na komunikaci Kaňk - Sedlec společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za nabídnutou cenu 596 346,37 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 446/18 k hodnocení postupných kroků návrhu projektu expozic pro Vlašský dvůr
Rada města I. s c h v a l u j e
objednávku u Phdr. Pavla Nováka CSc. na práce spojené s posouzením a průběžným hodnocením postupných etap projektu expozic pro akci "Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský Dvůr v Kutné Hoře" za cenu 43.000,-Kč včetně DPH, které budou uznatelným nákladem akce dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic provést všechny administrativní kroky a uzavřít smlouvu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 447/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 8/18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 8/18, kterým dochází k vytvoření nové investiční výdajové rozpočtové položky Chráničky přechod pro chodce ul. Masarykova ve výši 2.436,94 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunikace - služby ve výši 2.436,94 Kč, viz důvodová zpráva
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 20.06.18


Usnesení č. 448/18 ke sml. o spolupráci ve sběru textilu - Dimatex CS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého návrhu smlouvy o spolupráci při umístění a provozování kontejnerů na textil se společností Dimatex CS, spol. s r.o., Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.07.18


Usnesení č. 449/18 k zápisu z jednání komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 14. 5. 2018.


Usnesení č. 450/18 k zápisu Dozorčí rady společnosti KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč (každému žadateli)
a) panu Pavlu Bečánovi na pořádání akce Kinematograf bratří Čadíků a hudební produkce v Blues Cafe
b) Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR (Klub Sluníčko) na jejich činnost

2. zápis č. 04/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS spol. s r.o. konaného dne 24. května 2018 ve všech ostatních bodech


Usnesení č. 451/18 k zakladatelské listině společnosti KH TEBIS s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s předloženou Zakladatelskou listinou společnosti KH TEBIS s.r.o. se sídlem Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora
b) souhlasit s pověřením starosty Města Kutná Hora udělením plné moci společnosti Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 29415349, se sídlem Revoluční 724/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, k provedení rozhodnutí jediného společníka o změně obsahu zakladatelské listiny společnosti KH TEBIS s.r.o. tak, že bude přijato nové znění zakladatelské listiny KH TEBIS s.r.o. a k přijetí příslušného rozhodnutí o změně obsahu zakladatelské listiny Společnosti ve formě notářského zápisu.
 
Rada města jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
I. s o u h l a s í
s předloženou Zakladatelskou listinou společnosti KH TEBIS s.r.o. se sídlem Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora

II. p o v ě ř u j e
starostu Města Kutná Hora udělením plné moci společnosti Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 29415349, se sídlem Revoluční 724/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, k provedení rozhodnutí jediného společníka o změně obsahu zakladatelské listiny společnosti KH TEBIS s.r.o. tak, že bude přijato nové znění zakladatelské listiny KH TEBIS s.r.o. a k přijetí příslušného rozhodnutí o změně obsahu zakladatelské listiny Společnosti ve formě notářského zápisu


Usnesení č. 452/18 k uzavření SoD - Pohledová zeď na hřbitově Všech Svatých v České ulici
Rada města s o u h l a s í
a) v souladu s ustanovením § 11, odst. 1, písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě uvedené výjimky ze zákona, s přímým zadáním zakázky na provedení díla s názvem: "Pohledová zeď hřbitova mezi rozlučkovou síní a kostelem Všech Svatých v České ulici" společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora

b) s uzavřením předložené smlouvy o dílo na realizaci pohledové zdi na hřbitově Všech Svatých v ul. Česká na pozemku parc.č. 4057/3 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora ve výši 140.369,80 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 453/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č.9/18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 9/18, kterým dochází k vytvoření nové výdajové rozpočtové položky Komunikace - studie ve výši 95.000,- Kč, a to na úkor výdajových rozpočtových položek: Parkovací automaty-opravy ve výši 3.536,--Kč, Koncepce odpadového hospodářství ve výši 63.367,--Kč, Plán odpadového hospodářství obce ve výši 16.448,--Kč, Odpad:pronájem sb.nádob MVE ve výši 11.649,--Kč, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 20.06.18


Usnesení č. 454/18 k účetní závěrce PO Pečovatelská služba Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2017 příspěvkové organizace zřízené Městem Kutná Hora: Pečovatelská služba Kutná Hora

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace, rozdělení do peněžních fondů organizace dle předloženého návrhu.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 455/18 k rozpočtovému opatření OSZ č.4
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 4 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2./063/0006582 na realizaci projektu "Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu s rozšířenou působností Kutná Hora" ve výši 76.810,- Kč, realizace projektu 1.5.2018 - 30.4.2020

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 19.06.18


Usnesení č. 456/18 k rozpočtovému opatření OSZ č. 5
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 5 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 32.000,- Kč na kalendářní rok 2018.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr  Termín : 31.07.18


Usnesení č. 457/18 k informativní zprávě o auditu kvality v zařízení Klubus
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o auditu kvality registrované sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s názvem Klubus, provozované organizací Prostor Plus, o.p.s.
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 13. června 2018

Nahoru