13. června 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.června 2012

Usnesení č. 455/12 k rozpočtovému opatření KT č.2-3
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 2 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní o chrany dětí v II. čtvrtletí roku 2012 ve výši 797.543,- Kč dle důvodové zprávy č.1
b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 3 - přesun rozpočtových prostředků v rámci oddělení vnitřní správy na úhradu zůstatkové ceny aut z leasingových smluv ve výši 315.720 Kč dle důvodové zprávy č. 2

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 456/12 k zápisu Komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis Komise pro rozvoj informačních technologií

II. p o v ě ř u j e
Komisi pro rozvoj informačních technologií vypracováním návrhu podmínek výběrového řízení na zajišťování internetové konektivity pro Město Kutná Hora.
Zodpovídá : komise pro rozvoj inf.tech.      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 457/12 k závěrečnému účtu za rok 2011
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2011 s výhradou chybného účtování časového rozlišení v oblasti mezd
b) vzít na vědomí informace o výsledcích hospodaření za rok 2011 městem zřízených příspěvkových organizací, které jsou součástí závěrečného účtu
c) souhlasit s navrženým vypořádáním hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací
d) schválit předložený návrh na rozpočtové opatření č. 15 řešící úhradu ztráty zřízených příspěvkových organizací ve výši 595.005 Kč dle důvodové zprávy
e) uložit ekonomickému odboru zajištění nápravy chybného účtování a provedení takových opatření, která vyloučí opakování obdobné chyby

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 458/12 k rozpočtovému opatření EO č.10,12
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 10 - zřízení výdajové položky "50% odvod příjmu z přijatých pokut" odboru životního prostředí obci na jejich katastrálním území k porušení povinnosti došlo za rok 2011. Výše odvodu je 9.500 Kč. Současně do jde k navýšení příjmů z pokut odboru životního prostředí dle důvodové zprávy č. 1
b) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 12 - navýšení rozpočtu o převod prostředků z depozitního účtu města ve výši 771.462 Kč dle důvodové zprávy č. 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 459/12 k rozpočtovému opatření EO č.11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu převzetí informačních center pod Oddělení kultury a cestovního ruchu MěÚ Kutná Hora ve výši 2.090.004 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 460/12 k rozpočtovému opatření EO č.16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 16, kterým dochází k navýšením rozpočtových prostředků z důvodu přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva dopravy na zajištění agendy "Centrální registr vozidel" ve výši 48.393 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 461/12 k rozpočtovému opatření EO č.17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 17, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků Městské policie na finanční pokrytí projektu STOP dluhům - Mantinely ve výši 20.000 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 462/12 k přijímání výnosů z loterií a jiných podobných her
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o příjímání odvodu z loterií a jiných podobných her dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění.


Usnesení č. 463/12 k obnovení kontokorentního a přijetí překlenovacího úvěru
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 20.000.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpi su smlouvy o úvěru, tj. konec června roku 2013. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.
b) s přijetím poptaného překlenovacího úvěru ve výši 10.500.000,- Kč. Úvěr bude splatný do konce roku 2013. Smlouva bude podepsána s vítězem poptávkového řízení. Zdroje budou použity v souladu s předmětem poptaného úvěru.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 464/12 k prodeji části pozemku v k.ú.Červené Janovice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 137/4 o výměře cca 270 m2 v k.ú. Červené Janovice obci Červené Janovice, se sídlem Červené Janovice č.p. 102, 285 42 za kupní cenu ve výši 10,- Kč/m2 pozemku (+ 1.500,- Kč znalečné).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 465/12 k záměru na prodej pozemku v KH - pí Burýšková
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 688/9 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti paní Hany Burýškové,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.08.12


Usnesení č. 466/12 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (přípojka kabelového vedení NN pro pozemek p.č. 426 Malín) na pozemku p.č. 414/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 467/12 k prodeji a pronájmu městských nemovitostí
Rada města s o u h l a s í
se zveřejňováním inzerátů na prodej a pronájem městských nemovitostí formou výběrového řízení prostřednictvím realitního serveru Bezrealitky.cz
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 468/12 k prodeji nemovitostí a ke zřízení věc.břemene
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit s prodejem
zemědělské stavby bez čp/če na pozemku p.č. st. 28 za kupní cenu 220.000,- Kč, pozemku p.č. st. 28 o výměře 686 m2 za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2,pozemku p.č. 417 o výměře 307 m2 za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2, pozemku p.č. 418/1 o výměře 1.361 m2 za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2, vše v k.ú. Zdeslavice u Černín, a pozemku p.č. 523 o výměře 7.985 m2 za kupní cenu ve výši 10,- Kč/m2, pozemku p.č. 524 o výměře 1.147 m2 za kupní cenu ve výši 40,- Kč/m2, části pozemku p.č. 495 o výměře cca 4.000 m2 za kupní cenu ve výši 40,- Kč/m2, vše v k.ú. Červené Janovice a znalečné ve výši 6.000,-Kč.
panu Jakubu Vágnerovi,252 43 Průhonice.

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na části pozemků p.č. st. 28, p.č. 418/1 v k.ú. Zdeslavice u Černín a na části pozemku p.č. 495 v k.ú. Červené Janovice, spočívajícím v právu vstupu za účelem údržby a kontroly rybníka Katlov ve prospěch Města Ku tná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 469/12 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na prodej čp. 5 Morašice
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 2/12 na prodej budovy č.p. 5 na pozemku p.č. st. 31 a pozemků p.č. st. 31 o výměře 518 m2, p.č. 36 o výměře 183 m2, p.č. 37 o výměře 191 m2 a p.č. 38 o výměře 546 m2, vše v k.ú. Morašice v Železných horách, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 6/12 na prodej budovy č.p. 5 na pozemku p.č. st. 31 a pozemků p.č. st. 31 o výměře 518 m2, p.č. 36 o výměře 183 m2, p.č. 37 o výměře 191 m2 a p.č. 38 o výměře 546 m2, vše v k.ú. Morašice v Železných horách, za podmí nek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 1.150.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.08.12


Usnesení č. 470/12 k žádosti spol.Dedeman, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří bývalého pivovaru v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností DEDEMAN, s.r.o., se sídlem Husinecká 903, Praha ve dnech 17. - 19.8.2012 za účelem parkování technických automobilů účastníků závodu "INT VETERAN RALLYE KUTNÁ HORA 2012".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.08.12


Usnesení č. 471/12 k žádosti spol. Veolia Transport Východ.Čechy
Rada města s o u h l a s í
s tím, aby společnost Veolia Transport Východní Čechy a.s., se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim poskytla část autobusového nádraží v Kutné Hoře společnosti DEDEMAN, s.r.o., se sídlem Husinecká 903, Praha ve dnech 18. - 19.8.2012 za účelem parkování histori ckých vozidel v rámci závodu "INT VETERAN RALLYE KUTNÁ HORA 2012".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.06.12


Usnesení č. 472/12 k prodeji bytu č.20, ul.Na Studních, KH
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č. 20 v domě čp. 73, ul. Na Studních v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 785/20 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 14.11.1996 panu Miloslavu Šancovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 750.000, Kč, stanovenou znaleckým posudkem

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.07.12


Usnesení č. 473/12 k prodeji bytu č.585/5,ul.Puškinská, KH
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej bytové jednotky č. 5 v domě čp. 585, ul. Puškinská včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 4579/1, 4579/2, 4579/3 a 4579/4 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 30.4.1997 manželům Jiřímu a Haně Š midrkalovým,Kutná Hora za kupní cenu stanovenou dle výpočtu při dodatečném odprodeji, který byl schválen usnesením ZM č. 161/05 ze dne 28.6.2007.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.07.12


Usnesení č. 474/12 k prodeji byt.jednotky č.11, ul.Opletalova, KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 11 v domě čp. 178,ul. Opletalova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 7.11.2005 paní Haně Pipkové,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 418 417,- Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č. 161/07 ze dne 28.6.2007

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 475/12 k využití prostorů Zimního stadionu KH (Creepy Teepee)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o využití prostor zimního stadionu mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora a občanským sdružením Kolektiv A.M.180 se sídlem Na dračkách 20, 160 00 Praha 6, zastoupené předsedou panem Štěpánem Bolfem, z a účelem zajištění služeb a poskytnutí zázemí pro návštěvníky festivalu Creepy Teepee, v době od 12.7.2012 (10.00 hod.) do 16.7.2012 (14.00 hod.) se zákazem vstupu na in-line plochu. Cena za využití areálu bude ve výši 6.900,- Kč, k této částce bude při počteno DPH v zákonné výši s tím, že bude složena kauce ve výši 50.000,- Kč.

Zrušeno usnesením RM č. 537/12 ze dne 27.6.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.07.12


Usnesení č. 476/12 k podnájmu bytu (man. Zvancigervi - J. Hudák a M.Gruberová)
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 6 v čp. 649, ul. Benešova, Kutná Hora, jehož společnými nájemci jsou manželé MUDr. Marek Zvanciger a MUDr. Ivana Zvancigerová na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2012 do 1. 7. 2014 panu Jaroslavu Hudákovi,Košice, a paní Marianně Gr uberové,Bratislava, ve smyslu § 719 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 477/12 k pronájmu bytu v DPS - manželé Jílkovi
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+kk, ve 3. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s manželi Miroslavem a Zdeňkou Jílkovými. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 478/12 k prodloužení doby splatnosti pohledávky
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2011 pro paní Marcelu Kozákovou,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 5.342,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 1.000,00 Kč počínaje měsícem červencem 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 479/12 k uzavření dohody o splácení dluhu - pí Vlasáková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 58.239,00 Kč pro paní Stanislavu Vlasákovou,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 480/12 k prominutí sankce
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro nájemce nebytového prostoru Mincířská 107, Kutná Hora, paní Janu Kuberovou, Janu Bláhovou a Pavla Soukupa ve výši 50% z částky 6.094,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 481/12 k žádosti p.Němečka a p.Urbana - Benešova 634,KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 634 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Janem Němečkem,Kutná Hora týkající se rozšíření nájemce o pana Radka Urbana, Kutná Hora, IČ: 71256652
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 482/12 k žádosti o pronájem prostorů v pivovaru - GFJ
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce části přízemí hlavní budovy pivovaru (bývalých místností ředitelství pivovaru a bývalých místností pro PC) v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutn é Hory, se sídlem Sankturinovský dům, Palackého nám. 377, Kutná Hora za účelem pořádání XII. ročníku Sympozia současného výtvarného umění JENEWEIN-KUTNÁ HORA ve dnech 25.6. - 8.7.2012. Náklady na spotřebované energie bude hradit nájemce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.06.12


Usnesení č. 483/12 k vyvěšení záměru na pronájem bytu - ul.Jana Palacha, čp.167
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem bytu o rozloze 118 m2 v nemovitosti č.p. 167 Jana Palacha v Kutné Hoře a pozemku p.č. 4122/61 v k.ú. Kutná Hora za účelem provozování mateřské školy společnosti Soukromá mateřská škola, o.p.s., se sídlem Květnová 37, Nerat ovice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.07.12


Usnesení č. 484/12 k VŘ č.SN 20/12 a vyhlášení VŘ č.SN 33/12
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 20/12 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu čp. 183, Václavské náměstí v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 33/12 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu čp. 183 Václavské náměstí v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 13. 8. 2012 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.08.12


Usnesení č. 485/12 k uzavření dodatku č.1 - TJ Sparta KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu movitého a nemovitého majetku v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ Sparta Kutná Hora, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.12


Usnesení č. 486/12 k uzavření smlouvy KHnet.info
Rada města r u š í
usnesení č. 305/12 ze dne 18.4.2012
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 487/12 k uzavření dodatku č.1 - Informační centrum
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě VS 2957009711 ze dne 31.5.2011 mezi Českými drahami a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, Průvodcovskou službou Kutná Hora společnost s ručením omezeným, se sídlem Havlíčkovo nám. 5 52, Kutná Hora a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 488/12 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře OS Kutnohorsko.cz, se sídlem V Zátiší 437, Kutná Hora - Sedlec, zastoupené předsedou Karlem Koubským st., za účelem uspořádání akce "Létavítání aneb škola není nuda". Akce by proběhla dne 29.6.2012 od 12 :00 do 20:00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.06.12


Usnesení č. 489/12 k udělení povolení k vjezdu do zóny s doprav.omezením
Rada města s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 1/2011 čl. 4, odst. 4) pro tři vozidla (RZ: NBJ 41-83, 1SC 2515, KHI 09-17) organizace Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora, I Č: 49543547.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 490/12 k udělení povolení k vjezdu do zóny s doprav.omezením
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 1/2011 čl. 4, odst. 4) pro dvě vozidla (RZ: 6S2 7219, 4S3 9226) firmy NYKOS a.s., se sídlem Ždánice 71, 281 63 Kostelec nad Černými lesy. IČ: 25085000 .

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 491/12 k bezplatnému poskytnutí 10ti parkovacích míst
Rada města n e s o u h l a s í
s bezplatným poskytnutím 10 parkovacích míst na parkovišti u Vlašského dvora v sobotu 18.8. 2012 od 09:00 do 20:00 hod firmě DEDEMAN, s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČ: 28935390, pořadateli akce "Int Veteran Rallye 2012".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 492/12 k záměru na výpůjčku části pozemku v k.ú.Sedlec, KH
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na výpůjčku části pozemku parc.č. 785/189 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 7 m2 společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, za účelem instalace 3 ks posilovacích strojů venko vního fitness.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.07.12


Usnesení č. 493/12 k rozpočtovému opatření OSM TO č. 8 - 9
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - TO č. 8/12, kterým dochází ke zřízení nové investiční položky Rekonstrukce kanalizace Sedlec - ul. Žižkova , U Kola, Vrchlického ve výši 20.400,-- Kč a to na úkor výdajové položky Ostatní opravy a udržování

b) předložený návrh OSM - TO č. 9/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 5.000,--Kč na výdajovou položku Komunální služby - nákup služeb a to na úkor výdajové položky Veřejná zeleň - mobiliář opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 494/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 8 - účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na obnovu střešního pláště u domu čp. 206 Pirknerovo náměstí v Kutné Hoře ve výši 744.000,- Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtové opatření OPPŠ č. 8

III. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na obnovu střešního pláště u domu čp. 206 Pirknerovo náměstí v Kutné Hoře ve výši 744.000,- Kč


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 495/12 k monitorovací zprávě UNESCO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zněním roční monitorovací zprávy o statku zapsaném na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO za rok 2011.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 496/12 k jmenování ředitele ZŠ J.Palacha 166
Rada města I. j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o o bcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě konkurzu konaného dne 28.5.2012 paní Mgr. Jaroslavu Drabešovou, Kutná Hora, na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora s účinností od 1.8.2012 na období 6 let do 31.7.2018.

II. u k l á d á
starostovi města podepsat jmenování paní Mgr. Jaroslavy Drabešové na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora

III. s t a n o v í
plat nové ředitelce PO Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, paní Mgr. Jaroslavě Drabešové,Kutná Hora, s účinností od 1. 8.2012 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.06.12


Usnesení č. 497/12 k jmenování ředitele MŠ Pohádka K.Hora
Rada města I. j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě konkurzu konaného dne 29.5.2012 paní Zdeňku Slavíčkovou, 284 01 Kutná Hora, na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, 284 01 Kutná Hor a s účinností od 1.8.2012 na období 6 let do 31.7.2018.

II. u k l á d á
starostovi města podepsat jmenování paní Zdeňky Slavíčkové na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, 284 01 Kutná Hora.

III. s t a n o v í
plat nové ředitelce PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, paní Zdeňce Slavíčkové, 284 01 Kutná Hora, s účinností od 1. 8.2012 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.06.12


Usnesení č. 498/12 k jmenování ředitele Školní jídelny K.Hora
Rada města I. j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě konkurzu konaného dne 29.5.2012 paní Irenu Kloudovou, 286 01 Čáslav, na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora s úči nností od 1.8.2012 na období 6 let do 31.7.2018.

II. u k l á d á
starostovi města podepsat jmenování paní Ireny Kloudové na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora.

III. s t a n o v í
plat nové ředitelce PO Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, paní Ireně Kloudové, 286 01 Čáslav, s účinností od 1. 8.2012 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.06.12


Usnesení č. 499/12 k příspěvkovému programu - malé granty (sport)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast sport, tzn. žádostí do 5.000,- Kč od 30.5. 2012 do 13.6.2012.


Usnesení č. 500/12 k prominutí platby - dojíždějící žáci
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úhrady za dojíždějící žáky obce Rohozec ve výši 18.834,- Kč dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 501/12 ke smlouvě o dílo na Obnovu kapličky sv. Petra a Pavla (Na Rovinách)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
že smlouva o dílo na akci "Obnova kapličky sv. Petra a Pavla" Na Rovinách, na pozemku parc. č. 4211 k.ú. Kutná Hora byla uzavřena se stavební firmou DRAKS Ing. Josef Hlavatý, 140 00 Praha 4 - Nusle pouze ve výši 45. 680,- Kč bez DPH (není plátcem).


Usnesení č. 502/12 k zápisu školské komise RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 4. 6. 2012

II. o d v o l á v á
člena školské komise pana Mgr. Marka Lauermanna, Brno, PSČ 616 00, k 30. 6. 2012 na vlastní žádost.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 503/12 ke kritériím přijímání dětí do MŠ Pohádka
Rada města s c h v a l u j e
kritéria PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, shodná s ostatními MŠ v Kutné Hoře, pro přijímání dětí do mateřské školy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.06.12


Usnesení č. 504/12 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 505/12 k uzavření smlouvy na vypracování územní studie "Havírna"
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na vypracování územní studie lokality Kutná Hora - Havírna s Ing. arch. Martinem Jirovským, Ph.D., Tábor 390 01, IČ:62549201 za cenu 48.000 Kč včetně DPH.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 506/12 k příspěvkovému programu - malé granty (kultura)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,- Kč od 30. 5. 2012 do 13. 6. 2012.


Usnesení č. 507/12 ke změně organizačního řádu MÚ - převod Informačního centra pod MÚ
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu ke změně Organizačního řádu MÚ Kutná Hora v souvislosti s převodem Informačních center provozovaných Průvodcovskou službou s.r.o.

II. s c h v a l u j e
s účinností od 1.7.2012 změnu Organizačního řádu Městského úřadu Kutná Hora (vydaného dne 1.3.2008) spočívající v rozšíření výkonu agend Oddělení kultury a cestovního ruchu o provozování informačních center

III. s t a n o v u j e
1. s účinností od 1.7. 2012 celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Kutná Hora 167 (158 + 9)
2. zařazení činnosti informačního centra do hlavní činnosti města, jako výkonu neziskové služby pro veřejnost

IV. u k l á d á
1. tajemníkovi MÚ
a) zajistit organizačně a technicky převod agendy informačních center
b) zajistit aktualizaci organizačního řádu a dalších interních norem a postupů souvisejících s provozováním informačních center
Termín: 01.07.2012

2. vedoucímu ekonomického odboru
zajistit rozpočtová opatření související se schválenou organizační změnou Termín: 01.07.2012

3. vedoucí oddělení kultury a CR
a) zajistit výkon agend v souladu s důvodovou zprávou a se schválenými
změnami organizačního řádu Termín: 01.07.2012
b) předložit RM písemné vyhodnocení provozování IC k 1.1.2013


Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 01.02.13


Usnesení č. 508/12 k rozpočtovému opatření OKCR č. 4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 4 - převod dotace Ministerstva kultury ČR na "Výstavní program GFJ 2012 - města Kutné Hory", navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 280.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OKCR č. 4.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 509/12 k zápisu pracovní skupiny pro udělování čestného občanství
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání pracovní skupiny pro udělování čestného občanství konaného dne 11. 6. 2012

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s udělením čestného občanství Kutné Hory paní INGE BRO JOERGENSEN z Dánska.

Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 26.06.12


Usnesení č. 510/12 k návrhu Dodatku č. 4 NS se společností KH Tebis
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého "Dodatku č.4" nájemní smlouvy mezi Městem Kutná Hora,se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností KH TEBIS, s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
,

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 13. června 2012

Nahoru