13. července 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.července 2011

Usnesení č. 586/11 ke zrušení usnesení (záměr na obnovení pivovaru)
Rada města r u š í
usnesení rady města č. 372/10 ze dne 11. 05. 2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.07.11


Usnesení č. 587/11 ke spolupráci s GJO - čínská delegace
Rada města s o u h l a s í
s materiální a finanční pomocí Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře při zajištění pobytu čínské delegace ve dench 29. - 31. 8. 2011.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 588/11 k výsledku zadávacího řízení na úklid budov MÚ
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: "Úklid budov městského úřadu" s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29.6.2011.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na úklid budov městského úřadu s uchazečem: Bartoň a Partner s.r.o., Chválkovice 580, 779 00 Olomouc, IČ: 26810093, jehož nabídka byla předložena s nejnižší nabídkovou cenou.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 589/11 k pověření řízením - útvar interního auditu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
skončení pracovního poměru Ing. Romana Koženého, vedoucího útvaru interního auditu, ke dni 31. 07. 2011 s tím, že tímto dnem současně zaniká jeho jmenování vedoucím odboru

II. p o v ě ř u j e
s účinností od 01. 08. 2011 řízením útvaru (odboru) interního auditu Ing. Miroslavu Liberskou.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 590/11 k rozpočtovému opatření KT č.10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 10 - snížení rozpočtových příjmů i výdajů na základě skutečně čerpané dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje na zajištění výdajů se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 o 53.050,- Kč dle důvodové zpr ávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleným v bodě I tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 591/11 k harmonogramu zpracování rozpočtu na rok 2012
Rada města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.12.11


Usnesení č. 592/11 k prodeji pozemku na Kaňku - m.Neprašovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 743/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kaňk manželům Martinu a Miloslavě Neprašovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 360,- Kč/m2 pozemku (+ 2.000,- Kč znalečné).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 593/11 ke zřízení věcného břemene - arciděkanství KH
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 838/10 ze dne 19.10. 2010
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.08.11


Usnesení č. 594/11 ke zřízení věc.břemene umístění sloupu veřej.osvětlení
Rada města n e s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene umístění sloupu veřejného osvětlení na pozemku p.č. 28/1 v k.ú. Kaňk a vedení elektrických kabelů na pozemku p.č. 619/3 v k.ú. Kaňk.

Zrušeno usnesením RM č. 827/11 ze dne 12.10.2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 595/11 ke zřízení věc.břemene - VHS Vrchlice-Maleč, a.s.
Rada města t r v á
na uzavírání smluv o zřízení věcných břemen k vodohospodářským dílům s vlastníky těchto zařízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 596/11 k uzavření nájemní smlouvy se spol.Gastroservis octárna
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy (dle návrhu společnosti Gastroservis octárna s.r.o.) na pronájem nemovitosti čp. 670, ul. Sedlecká, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností GASTROSERVIS OCTÁRNA s.r .o., se sídlem Štefánikova 52, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 597/11 k vyhlášení VŘ č.SN 21/11 k prodeji bytu č.469/7,Benešova ul.
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 21/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 7 (1+1) v domě čp. 469 ul. Benešova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 2474/1 a 2475 v k.ú. Kutná Hora dle " Pr ohlášení vlastníka" ze dne 6.1. 2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předmětem prodeje je i 1/18 pozemků parc. č. 2474/2, 2476/1, 2476/8 a 2476/9 vše v k.ú. Kutná Hora. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravid el 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 21.9.2011 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.10.11


Usnesení č. 598/11 k přidělení bytu v DPS - pí Vašíčková
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 6 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1, ve 2. podlaží domu čp. 400, ul. Školní, Kutná Hora s paní Hanou Vašíčkovou, Kutná Hora,. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 8. 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 599/11 k podnájmu bytu - p.Nekola
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 4 v čp. 660, ul. Puškinská, Kutná Hora, jehož společnými nájemci jsou manželé Gabriela a Kamil Papouškovi na dobu určitou - od 1.7.2011 do 31.12.2013, panu Dominiku Nekolovi, Kutná Hora,ve smyslu § 719 Občanského zákoníku.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 600/11 k přidělení bytu v DPS - p.Pokorný
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1, v 1. podlaží domu čp. 403, ul. Benešova, Kutná Hora s panem Josefem Pokorným, . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 9. 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 601/11 k ukončení VŘ č.SN 16/11 a přidělení bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) ukončení výběrového řízení č. SN 16/11 na pronájem bytu č. 9 o velikosti 3+1 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

b) informativní zprávu o dalším postupu při přidělování bytů pro zaměstnance Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, nemocnice Kutná Hora, v čp. 19 ul. Vojtěšská, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s Oblastní nemocnicí Kolín, a.s., nemocnicí Středočeského kraje, nemocnicí Kutná Hora, Vojtěšská 237, Kutná Hora na dobu urč itou - s účinností od 15. 7. 2011 do 30. 6. 2013, kdy nájemné bude ve výši 55,95 Kč/m2.

III. r u š í
usnesení rady města č. 722/04 ze dne 18. 8. 2004 v bodě d), týkající se pověření odboru správy majetku k rozhodování o uzavření a ukončení nájemních smluv na 6 bytových jednotek v areálu NsAČ Kutná Hora v domě čp. 237, ul. Vojtěšská, Kutná Hora, včetně v ydávání souhlasu k podnájmu, a to ke dni 31. 8. 2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 602/11 k prominutí poplatku z prodlení - pí Tůmová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím poplatku z prodlení pro paní Lenku Tůmovou ve výši 50% z částky 117.055,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 603/11 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti pohledávky
Rada města I. n e s o u h l a s í
s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2010 pro pana Jaroslava Černohorského,Kutná Hora měsíční splátkou 240,00 Kč od srpna 2011 dle návrhu pana Černohorského.

II. s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2010 pro pana Jaroslava Černohorského,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 4.287,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 420,00 Kč od srpna 2 011.
b) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2010 pro paní Janu Vítkovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 6.344,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami - v červenci r. 2011 částka 2.344,00 Kč, v srpnu r.2011 částka 2.000,00 Kč a v září r. 2011 částka 2.000,00 Kč.
c) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2010 pro manžele Vítovy, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 7.268,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 700,00 Kč od srpna 2011.
d) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2010 pro paní Markétu Miláčkovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 9.880,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 988,00 Kč od září 2011.< BR>
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 604/11 k žádosti o pronájem nebyt.prostor v nemovitosti čp.194 Pobřežní ul.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - jedné místnosti v přízemí nemovitosti č.p. 194 Pobřežní, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Martinem Huškem, Kolín 5 na dobu neurčitou s tříměsíční výpově dní lhůtou, za roční nájemné ve výši 30.000,- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

Zrušeno usnesením RM č. 250/12 ze dne 04. 04. 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 605/11 k žádosti pí Vrábelové
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Alenou Vrábelovou, Kutná Hora týkající se rozšíření nájemce o pana Kar la Litterbacha (tetování),Kutná Hora, paní Lucií Řehůřkovou (masáže), Kutná Hora, paní Hanu Bilinovou (manikúra),Vrdy a paní Marii Nekolovou (lymfomasáže),Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 606/11 k ukončení stávající NS a uzavření nové NS-Centrum pro zdrav.postižené
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 1.1.2003 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené, se sídlem Sedlecká 670, Kutná Hora, týkající se pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti čp. 670, ul. Sedlecká, Kutná Hora, dohodou obou smluvních stran ke dni 14. 7. 2011

b) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů - tří místností v pravé části objektu čp. 186, ul. Dolní, Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a Centrem pro zdravotně postižené, se sídlem Sedlecká 670, Kutná Ho ra, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 15.7.2011, za roční nájemné ve výši 7.796,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.11


Usnesení č. 607/11 k výpůjčce nádvoří - Divadlo Neškvor
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Divadlem Neškvor, se sídlem Polní 4784, Zruč nad Sázavou ve dnech 14.7.2011 a 17.7.2011 za účelem divadelního předsta vení "Panství pana Norise" s tím, že spotřebovanou elektrickou energii bude hradit Divadlo Neškvor

II. b e r e n a v ě d o m í
informaci, že se ve dnech 7.7.2011 a 10.7.2011 uskutečnilo na nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře divadelní představení "Panství pana Norise" v podání Divadla Neškvor, se sídlem Polní 4784, Zruč nad Sázavou s tím, že spotřebovanou elektrickou energii bu de hradit Divadlo Neškvor.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.07.11


Usnesení č. 608/11 k ukončení VŘ SN19/11 a vyhlášení VŘ SN25/11-pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 19/11 na pronájem bytu č. 8 o velikosti 3+1 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 25/11 na pronájem bytu č. 8 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 31. 8 . 2011 ve 14.00 hodin.

Bod II. zrušen usnesením RM č. 673/11 ze dne 24.8.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.09.11


Usnesení č. 609/11 k ukončení nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy s manželi Milanem a Danou Hanzalovými, k bytu č. 9 v čp. 648, ul. Benešova v Kutné Hoře dohodou ke dni 31.7.2011.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 11.3.2002, mezi Městem Kutná Hora a panem MUDr. Milanem Hanzalem, Praha 4,z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. s mlouvy uzavřené dne 11.3.2002. Město Kutná Hora vrátí panu MUDr. Milanu Hanzalovi částku ve výši 436.452,- Kč, uhrazenou ke dni 30.6.2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 610/11 k uzavření darovací smlouvy - Středočeský kraj
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s darováním podstavce pod nádrž na kapalný kyslík, plechové garáže (sklad nad kotelnou), spojovacího tunelu, teplovodu, parovodu, plynovodu, rozvodu elektro, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, oplocení areálu nemocnice, parkoviště na poz emku p.č. 678/8 v k.ú. Kutná Hora, chodníků, pojízdných komunikací, rozvodů vody, heliportu a uměleckých děl (socha před poliklinikou a plastika), vše umístěné v areálu nemocnice v Kutné Hoře, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 611/11 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků v k.ú.Malín
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc.č. 61 a 81 vše v k.ú. Malín o výměře cca 400 m2, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Hanou Bílkovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 2,-Kč/m2/rok, za účelem v yužití jako zahrádky, s účinností od 1.8.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.08.11


Usnesení č. 612/11 k uzavření nájem.smlouvy na pronájem pozemku - Vinné sklepy KH
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 474/11 ze dne 25.5.2011.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. PK 1701 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora, za nájemné ve výši 100 Kč/rok, za účelem využití k zemědělské činnosti, s účinností od 1.8.2011 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou s tím, že výpověď můž být dána nejdříve po deseti letech od uzavření nájemní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.08.11


Usnesení č. 613/11 k uzavření nájem.smlouvy na pronájem části pozemku - pořádání trhů
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 3883/1 v k.ú. Kutná Hora na Palackého náměstí, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a nájemcem Janou Alešovou, se sídlem Danielova 403/23, Praha 9, za nájemné ve v ýši 1.000 Kč/den, za účelem pořádání pravidelných čtvrtečních farmářských trhů s účinností od 21.7.2011 do 19.8.2011, s týdenní výpovědní lhůtou v případě nedodržení sortimentu.

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc.č. 3883/1 v k.ú. Kutná Hora na Palackého náměstí Janě Alešové, se sídlem Danielova 403/23, Praha 9, za nájemné ve výši 1.000 Kč/den, za účelem pořádání pravidelných čtvrtečních prodejních farmářských t rhů s účinností od 1.9.2011 do 31.12.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.11


Usnesení č. 614/11 k uzavření smlouvy o výpůjčce movitého a nemovit.majetku
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce movitého a nemovitého majetku Záchytné stanice pro opuštěná a nalezená zvířata, v celkové hodnotě výpůjčky 664 506,56 Kč, mezi Městem Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, za účel em jeho užívání k zajištění správy, údržby a provozu Záchytné stanice pro opuštěná a nalezená zvířata, s účinností od 1.8. 2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.08.11


Usnesení č. 615/11 k zápisu ze zasedání komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 5. zasedání komise životního prostředí ze dne 20.6. 2011.


Usnesení č. 616/11 k rozpočtovým opatřením OSM - OSN č.4-5/11
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.4/11, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 90.000,-- Kč na výdajovou položku DPS opravy, a to na úkor položky nebytové prostory opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) Předložený návrh OSM - OSN č.5/11, kterým se zřizuje nová výdajová položka vrácení záloh za byty - Benešova I v celkovém objemu 412.860,-- Kč, a to na úkor výdajové položky zabezpečení pivovaru - viz bod č.2 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 617/11 k rozpočtovému opatření OSM - TO č.12/11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 12/11, kterým dochází ke zřízení nové investiční položky Rozšíření sítě VO v ulici Zemanova ve výši 3.900,--Kč a to na úkor vý - dajové položky Veřejné osvětlení - služby - viz bod č. 1 důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 618/11 k žádosti pana Miroslava Staňka
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 211 Nádražní ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Miroslavem Staňkem, Kutná Hora týkající se přistoupení společn osti IPM Staněk s.r.o., se sídlem Na Studních 73, Kutná Hora, IČ 27864596 na stranu nájemce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 619/11 k plnění termínů usnesení
Rada města I. s o u h l a s í
s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy

II. r u š í
usnesení č.465/11 a 362/07.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.07.11


Usnesení č. 620/11 k uzavření smlouvy - Palackého nám.377, KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Mgr. Zdeňkem Třískalou, Praha 4, Podle náhonu 2401/6
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 621/11 k žádosti o natáčení - spol.Stillking Films, spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s nočním natáčením projektu s pracovním názvem "Missing" v centru Kutné Hory a to dne 31.7.2011 od 20.00 hod. do 1.8. 2011 do 8.00 hod. a dne 1.8.2011 od 20.00 hod. do 2.8.2011 do 8.00 hod. společností Stillking Films, spol. s r.o., Kříženeckého nám. 322 , Praha 5, IČ 25075055 s tím, že cena za natáčení včetně poplatků za vyřízení žádosti činí 200.000,- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.07.11


Usnesení č. 622/11 k výpůjčce parku pod Vl.dvore - Junák svaz skautů
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Junáku svazu skautů a skautek ČR, středisko 215.01, se sídlem Ku Ptáku 940, Kutná Hora, za účelem uspořádání akce pro děti a mládež v rámci oslav 100 let skautování v ČR, na dny 16. a 17.9. 2011. Samotn á akce by proběhla dne 17.9.2011 od 9.00 do 17.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.09.11


Usnesení č. 623/11 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem - K.Chumchalová
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Kateřině Chumchalové,
se sídlem Vilémov 195, Vilémov, za účelem uspořádání mistrovství ČR v šermu mečem, na dny od 26.8 do 28.8.2011. Samotná akce by proběhla dne 27.8.2011
od 8.00 do 22.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.08.11


Usnesení č. 624/11 k rozpočtovému opatření OPKS č.18
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 18 - převod dotace MK ČR Městské knihovně v Kutné Hoře na "Veřejné informační služby knihoven - VISK 3", navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 69.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatřeních OPKŠ č. 18.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 625/11 k příspěvkovému programu (granty) - sport II/2011
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro TV a sport ze dne 21.6.2011 a 22.6.2011

II. s o u h l a s í
s rozdělením příspěvkového programu (granty) v oblasti tělovýchovy a sportu pro 2. pololetí roku 2011 dle doplněné předložené důvodové zprávy


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 626/11 k žádosti o zápůjčku znaku města
Rada města s o u h l a s í
s jednorázovým bezplatným použitím znaku města Kutná Hora společností Přikrylová Milada Pus s r.o. Kroměříž v projektu pro školy s názvem Moje vlast.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 627/11 k příspěvkovému programu (granty) - kultura II/2011
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise

II. s o u h l a s í
s pozměněným rozdělením příspěvkového programu (granty) v oblasti kultura pro 2. pololetí roku 2011 dle doplněné předložené důvodové zprávy

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 628/11 k žádosti o povolení výjimky z počtu žáků ve třídě ZŠ KH
Rada města s c h v a l u j e
výjimku z počtu žáků ve třídě Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40 pro školní rok 2011/2012 v souladu s ustanoveními § 23 odst. 5 a § 177 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol ský zákon) dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.07.11


Usnesení č. 629/11 k odměně za vykonanou práci - ředitel ZŠ KH
Rada města s c h v a l u j e
odměnu za vykonanou práci, které náleží na základě uzavřené dohody o provedení práce řediteli Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40, panu Mgr. Radku Pařezovi dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.07.11


Usnesení č. 630/11 k zápisu školské komise a k rozdělení grant.prostředků
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 27.6.2011

II. s c h v a l u j e
rozdělení grantových prostředků na II. pololetí 2011 v oblasti výchovy a vzdělávání

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.08.11


Usnesení č. 631/11 k restaurování erbu v opěrné zdi parku pod Vl.dvorem
Rada města I. s o u h l a s í
s použitím dotace z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2011 ve výši 150.000,- Kč na restaurování erbu v opěrné zdi v parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování erbu v opěrné zdi v parku pod Vlašským dvorem" v Kutné Hoře s Mgr. Art. Jakubem Ďoubalem,284 01 Kutná Hora v celkové výši 156.200,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.07.11


Usnesení č. 632/11 k odvolání ředitele ZŠ KH, Kamenná stezka
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci ředitele příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, pana Mgr. Radka Pařeza z funkce ředitele z důvodu jeho rezignace na funkci ke dni 31.8.2011.

II. p o v ě ř u j e
řízením Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40, paní Mgr. Libuši Štickou (dosavadní zástupkyně ředitele) s účinností od 1.9.2011 do data jmenování ředitele na základě konkurzního řízení.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 633/11 k zápisu komise pro městská sídliště
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro městská sídliště ze dne 27.6.2011 a na návrh komise pro městská sídliště

II. u k l á d á
a) odboru investic prověřit možnost vybudování parkoviště vedle budovy bývalého Telecomu v ulici Havířská stezka
b) Majetkovému oddělení ekonomického dobrou vyjasnit majetkové vztahy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál, Ing. Zahradníček      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 634/11 k rozpočtovému opatření INV č.16
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 16 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Výkup pozemků" na položku "Dům s pečovatelskou službou - snížení energetické náročnosti" ve výši 222.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 635/11 k opravě fasády a teras na ZŠ TGM KH
Rada města I. s c h v a l u j e
zahájení poptávkového řízení na dodavatele opravy fasády a teras ZŠ TGM Kutná Hora

II. u k l á d á
odboru investic vypracovat s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo a statutárním zástupcům s ním smlouvu uzavřít .

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.11


Usnesení č. 636/11 ke střeše Tělocvičny ZŠ J.Palacha
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Změnu projektu způsobu zateplení střechy tělocvičny ZŠ J.Palacha dle důvodové zprávy.
b) Výsledek poptávkového řízení na dodavatele firmu KOVO, spol. s.r.o., Borek 18, Horka 1, 284 01 Čáslav za cenu 1.316.400,- s DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.07.11


Usnesení č. 637/11 k přístavbě tělocvičny ZŠ J.Palacha
Rada města I. s c h v a l u j e
Přístavbu tělocvičny ZŠ J.Palacha dle studie od firmy Kutnohorská stavební dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic zahájit VŘ na dodavatele, vypracovat s vybraným uchazečem smlouvu o dílo a statutárním zástupcům smlouvu uzavřít

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.08.11


Usnesení č. 638/11 k úpravě vchodu ZŠ J.Palacha
Rada města I. s c h v a l u j e
Zadat firmě Silnice Čáslav zhotovení zpevněné plochy v prostoru před schody u hlavního vchodu ZŠ J.Palacha za cenu 21.965,-Kč

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít s dodavatelem Silnice Čáslav smlouvu o dílo

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.11


Usnesení č. 639/11 k rozpočtovému opatření INV č.17
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 17 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Výkup pozemků" na položku "Jídelna ZŠ TGM - okna" ve výši 656.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 640/11 k nabídce veř.zakázky:obnova povrchu ul.Benešova
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: " Obnova povrchu ulice Benešova " s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12.7.2011. Jako nejvhodnější nabíd ka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa IČ: 25018094.

b) s uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa IČ: 25018094 za cenu 9 499 547 Kč bez DPH.

Zrušeno usnesením RM č. 711/11 ze dne 24.8.2011.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 641/11 k zápisu z jednání komise pro soc.záležitosti RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání komise pro sociální záležitosti RM z 6.6.2011 a 11.7.2011.

II. s c h v a l u j e
rozdělení grantových prostředků pro sociální oblast na období II. pololetí roku 2011 žadatelům uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 642/11 k dotaci v rámci Kraj.programu prevence kriminality
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením Smlouvy o poskytnutí neinvestiční finanční dotace Krajského programu prevence kriminality v roce 2011 na projekt "Možnosti", dále na projekt "Zabezpečení jízdních kol"

b) s přijetím dotace na výše zmíněné projekty, tak jak je uvedeno ve smlouvách.


Zodpovídá : Dr.Ivo Šanc,Ing.Václav Mareček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 643/11 k digitalizaci kamerového systému Města Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
cenovou nabídku firmy Perfected, s.r.o. Brno týkající se I. etapy realizace digitalizace kamerového systému Města Kutná Hora.
Zodpovídá : K.Koubský,Ing.V.Mareček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 644/11 ke změně ceníku jízdného městs.autob.dopravy
Rada města s c h v a l u j e
nový ceník jízdného městské autobusové dopravy v Kutné Hoře s platností od 14.7.2011.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 14.07.11


Usnesení č. 645/11 k novému jízdnímu řádu - náhradní doprava MHD do Malína
Rada města s c h v a l u j e
jízdní řád nízkokapacitního autobusu, který zajistí náhradní dopravu na lince 245001 z hlavního nádraží ČD do Malína a zpět od 1.9.2011.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 01.09.11


Usnesení č. 646/11 k projektové dokumentaci Městské sady
Rada města s o u h l a s í
s předloženou variantou řešení komunikací lokality Městské sady a dopracováním této varianty do fáze prováděcí dokumentace.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 647/11 k příspěvku na publikaci Aspida "Cestujeme po Čechách"
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na prezentaci města Kutné Hory v publikaci "Cestujeme po Středočeském kraji" (1/2 stránky) společnosti ASPIDA s r.o., Černovická 13, 617 00 Brno.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 648/11 ke smlouvě o dodávce tepla z biomasového zdroje
Rada města s o u h l a s í
s podpisem smlouvy o dílo "Posouzení podmínek smlouvy o dodávce tepla z biomasového zdroje" mezi Městem Kutná Hora a ENESA a. s. se sídlem U Voborníků 852/10,190 00 Praha 9.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 31.07.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 13. července 2011

Nahoru