13. července 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.července 2010

Usnesení č. 592/10 k odvolání z funkce prokuristy nemocnice
Rada města o d v o l á v á
ve funkci valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. pana Ing. Michala BenešeKutná Hora z funkce prokuristy Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ke dni 13.7.2010 na vlastní žádost.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 13.07.10


Usnesení č. 593/10 k rozpočtvému opatření KT č.9
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 9 - přesun rozpočtových výdajů v rámci správce rozpočtových prostředků z položky "Nákup materiálu" ve výši 99.000 Kč na položku "Opravy a udržování" dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 594/10 k volbě přísedících okr. soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit paní Mgr. Ivu Zahradníčkovou, Kutná Hora,
paní Ladislavu Egidy , Kutná Hora a
paní Dagmar Reguliovou, Kutná Hora přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2010 - 2014.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 595/10 k veřejnoprávní smlouvě s Obcí Vidice
Rada města I. k o n s t a t u j e,
že Město Kutná Hora je schopno svými orgány zabezpečit výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst. 3písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky za orgán obce Vidice a to v rozsahu stanoveném v ustanovení § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů.

II. s o u h l a s í
s uzavřením předložené veřejnoprávní smlouvy se shora uvedenou obcí dle ustanovení § 63, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

III. z m o c ň u j e
starostu Města Kutná Hora k podpisu veřejnoprávní smlouvy s výše uvedenou obcí.
Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 30.07.10


Usnesení č. 596/10 k vybavení služebny městské policie kancelář.nábytkem
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
Vyhlášení poptávkového řízení na vybavení služebny městské policie kancelářským nábytkem. Poptány budou následující truhlářské firmy: Ladislav Růžička, Seč, Jiří Vokál, Církvice , Unikom s.r.o. - truhlářství, Kutná Hora, C. I. T. - truhlářství spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 3, Týnec Nad Labem.

II. j m e n u j e
Členy hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a to ve složení:
1. MVDr. Václav Vančura
2. Bc. Vladimír Rudolf
3. Oldřich Kubový
4. Ing. Václav Mareček (náhradník)

Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 597/10 k vykonání státní rigorózní zkoušky
Rada města s o u h l a s í
s úhradou jednorázového poplatku z rozpočtu městské policie - školné ve výši 35. 000,- Kč na základě faktury vystavené VŠ UJAK Praha s.r.o., spojené se zvýšením kvalifikace - vykonání státní rigorózní zkoušky - "Řízení lidských zdrojů" pro p. Ing. Václava Marečka a dále s úlevami spojené se studiem dle ZP č. 262/2006 § 232.

Zrušeno usnesením RM č. 1035/15 ze dne 18. 11. 2015.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 598/10 k harmonogramu zpracování rozpočtu na rok 2011
Rada města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.12.10


Usnesení č. 599/10 k dopisu společnosti STAVIS (p. Chmel)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
odpověď majetkového oddělení na dopis společnosti STAVIS, stavby, investice, služby, spol. s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.07.10


Usnesení č. 600/10 k odkoupení pozemku v KH (p. Filip)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s odkoupením části pozemku p.č. 1527 o výměře cca 1.500 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Františka Filipa, Praha 4 za kupní cenu 2.300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 601/10 k prodeji pozemků pod garážemi v KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit:
a) s prodejem pozemku p.č. 689/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Pavlu Benešovi,Kutná Hora za kupní cenu celkem 7.400,- Kč.
b) s prodejem pozemku p.č. 688/8 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jaroslavu Havrdovi,Církvice - Jakub za kupní cenu celkem 8.600,- Kč.
c) s prodejem pozemku p.č. 688/10 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Zuzaně Stibůrkové,Kutná Hora za kupní cenu celkem 8.600,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 602/10 k prodeji pozemku v KH - pí Nováčková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 3404/5 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Ludmile Nováčkové, bytem Střelecká 658, Kutná Hora za kupní cenu celkem 3.800,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 603/10 k prodeji pozemku v Opatovicích I (p. Peroutka)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1169 o výměře 7.338 m2 v k.ú. Opatovice I Ing. Stanislavu Peroutkovi, Čáslav za kupní cenu celkem 150,-Kč/m2 + 2.250,- znalečné.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 604/10 k prodeji pozemku na Kaňku (p. Tvaroha)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 619/4 o výměře 1 m2 v k.ú. Kaňk panu Miroslavu Tvarohovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 a uhrazení daně z převodu nemovitosti.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 605/10 k prodeji pozemku v KH (m. Soukupovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem celého nebo části pozemku p.č. 1815/10 o výměře cca 136 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Bohumíru a Haně Soukupovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 (+ znalečné 2.400,- Kč).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 606/10 k prodeji části pozemku (obec Opatovice I)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 597 o výměře 131 m2 v k.ú. Opatovice I Obci Opatovice I se sídlem Opatovice I, čp. 35, Čáslav 286 01 za kupní cenu celkem ve výši 11.870,-Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 607/10 k prodeji budovy s pozemkem v Hetlíně (m. Jelínkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem budovy (bez čp.) na pozemku p.č. st. 28/2 v kat. území Hetlín a pozemku p.č. st. 28/2 o výměře 223 m2 v kat. území Hetlín manželům Josefu a Marii Jelínkovým, Kutná Hora za kupní cenu celkem ve výši 76.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 608/10 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu "Kutná Hora - Třešňovka plynovod" na pozemcích p.č dle KN 3840/1, 4069/2, 3837/2, 3836/2, 3816/2 a dle PK p.č. 1739 (dle KN 4056), vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti RWE GasNet,s.r.o. se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 609/10 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (3 zd. pilíře, kabelové vedení NN) na pozemku 218/1 v k.ú. Červené Janovice v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 610/10 k přidělení bytu (p.Kuča)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 9, o velikosti 1+1 (33,69 m2), v čp. 304, ul. Pod Valy, Kutná Hora s panem Viktorem Kučou, ke dni 31. 7. 2010.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 4, o velikosti 1+kk (35,62 m2), v čp. 651, ul. Puškinská, Kutná Hora s panem Viktorem Kučou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 8. 2010, kdy nájemné bude ve výši 26,90 Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 611/10 k žádosti přidělení bytu v DPS (p. Dospěl)
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením výjimky z Pravidel o přidělování obecních bytů do nájmu občanů, týkající se přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou panu Antonínu Dospělovi, na základě jeho žádosti ze dne 23. 6. 2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 612/10 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem b.j. Masarykova 343
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 23/10 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 30/10 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 30. 8. 2010 v 15:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.09.10


Usnesení č. 613/10 k prodloužení užívání přístřeší (Čurejovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v bytových prostorech domu čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora paní Anně Čurejové a panu Milanu Čurejovi, , Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 8. 2010 do 31. 10. 2010 s tím, že dohoda o poskytnutí přístřeší již nebude po datu 31. 10. 2010 prodloužena.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 614/10 k přidělení bytu (Sadíkovi)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 24, o velikosti 2+1 (43,45 m2), v čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora s manželi Zdeňkem a Janou Sadíkovými, ke dni 31.7.2010.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 3, o velikosti 2+kk (65,30 m2), v čp. 659, ul. Puškinská, Kutná Hora s manželi Zdeňkem a Janou Sadíkovými,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.8.2010, kdy nájemné bude ve výši 46,86 Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 615/10 k poskytnutí ubytovny města (K. Andělová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s paní Kateřinou Andělovou, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 8. 2010 - 31. 10. 2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 616/10 k poskytnutí druhého pokoje na ubytovně Vítězná (P.Buriánková)
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím druhého pokoje ve dvojbuňce č. 142 na ubytovně v ul. Vítězná, čp. 443, Kutná Hora - Sedlec paní Pavlíně Buriánkové, Kutná Hora - Sedlec, s účinností od 1.8.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 617/10 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2009 pro pana Jaroslava Černohorského,Kutná Hora. Pohledávka ve výši 4.237,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 1.000,00 Kč počínaje červencem 2010.

b) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2009 pro paní Ladislavu Havlíčkovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 3.175,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami 530,00 Kč počínaje červencem 2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 618/10 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 557/10 a č. 396/08.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 619/10 k odprodeji vyřazených sedadel z budovy MTD
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 a Obcí Vrdy, Smetanovo nám. 28 na 70 kusů vyřazených sedadel z budovy Městského Tylova divadla v Kutné Hoře za prodejní cenu 20 Kč/kus.

b) s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 a spol. Ad Hoc design s.r.o., Ampérova 426, Praha 10 - Petrovice na 100 kusů vyřazených sedadel z budovy Městského Tylova divadla v Kutné Hoře za prodejní cenu 20 Kč/kus

c) s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 a panem Ing. Luďkem Cincibusem, Chlumec nad Cidlinou na 178 kusů vyřazených sedadel z budovy Městského Tylova divadla v Kutné Hoře za prodejní cenu 20 Kč/kus.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 620/10 k uzavření NS na pronájm pozemku (UNIKOM)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 3972/77 v k.ú. Kutná Hora o výměře 108 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společnosti UNIKOM, a.s., se sídlem Hrnčířská 193, Kutná Hora, za nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok bez daně z přidané hodnoty, za účelem vybudování parkovacích ploch pro stávající prodejnu, s účinností od 1.8.2010 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 621/10 k uzavření NS na pronájem pozemku (K. Schwarzenberg)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 557/13 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 1626 m2 mezi Karlem Schwarzenbergem, a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, za nájemné ve výši 1,- Kč/rok, za účelem vybudování dětského hřiště, s účinností od 1.8.2010 na dobu určitou v trvání 20 let.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 622/10 k uzavření smluv s kolektivním systémem ASEKOL
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložených smluv s kolektivním systémem ASEKOL, s.r.o., Dobrušská 1/1797, 147 00 Praha 4, IČ: 27373231.
a) o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
b) o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení
c) o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů (3 ks)

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 623/10 k uzavření dohody s kolektivním systémem EKOLAMP
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností s kolektivním systémem EKOLAMP s.r.o.,I.P. Pavlova1789/5, 120 00 Praha 2, IČ 27248801.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.08.10


Usnesení č. 624/10 k uzavření smlouvy s kolektivním systémem (ELEKTROWIN)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 27257843.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.07.10


Usnesení č. 625/10 k úpravě ceníku za využívání komunikací pro placené stání vozidel
Rada města I. r u š í
ke dni 14.7.2010 ceník za využívání místních komunikací pro placené stání vozidel dle Nařízení Města Kutné Hory č. 2/2010 schválený usnesením RM č. 344/10.

II. s c h v a l u j e
Ceník za využívání místních komunikací pro placené stání vozidel dle Nařízení Města Kutné Hory č. 2/2010 platný od 15.7.2010.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 626/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 40-41/10
Rada města s o u h l a s í
a) předložený návrh OSM č. 40/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 95.000,-- Kč na výdajovou položku nebytové prostory opravy, a to na úkor položky byty opravy - viz bod č. 1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č. 41/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 40.000,-- Kč na výdajovou položku opravy-vandalismus, a to na úkor položky byty opravy havárií - viz bod č. 2 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 627/10 k odprodeji 2 ks stojanů informačního systému
Rada města s o u h l a s í
s odprodejem 2 ks demontovaných stojanů informačního systému Římskokatolické farnosti Kutná Hora-Sedlec, Zámecká 127, 284 03 Kutná Hora, za cenu 100,-- Kč za 1 kus.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 628/10 k neprodloužení nájmu bytu (Jan Červeňák)
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 2 v čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře s panem Janem Červeňákem od 1.7.2010.

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytu č. 2 v čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře v případě, že nedojde ze strany pana Jana Červeňáka k vyklizení a předání bytu do 15.8.2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 629/10 k poskytnutí ubytovny města (M.Danihelová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Vítězná, čp. 443, Kutná Hora - Sedlec s paní Monikou Danihelovou,Kutná Hora na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.8. 2010 - 31. 10. 2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 630/10 k zápisu kulturní komise, rozdělení grantů
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise konané dne 22.6.2010.

II. s o u h l a s í
s rozdělením příspěvkového programu (granty) v oblasti kultura pro II. pololetí roku 2010 tak, jak je uvedeno v předložené zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.08.10


Usnesení č. 631/10 k zápisu komise pro TV a sport, rozdělení grantů
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro TV a sport ze dne 23.6.2010

II. s c h v a l u j e
upravené rozdělení grantových prostředků na II.pololetí 2010 v oblasti TV a sportu dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.08.10


Usnesení č. 632/10 k zápůjčce znaku města (KOMPAKT)
Rada města n e s o u h l a s í
ze zápůjčkou znaku města Kutná Hora společnosti Kompakt spol. s r.o.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 633/10 k zápůjčce znaku města (Vltava-Labe Press)
Rada města s o u h l a s í
ze zápůjčkou znaku města Kutná Hora společnosti VLTAVA - LABE PRESS a.s. pro účel uvedený v předložené důvodové zprávě.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.10


Usnesení č. 634/10 k zápisu komise pro revitalizaci sídliště Šipší
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 14.6.2010.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru zařadit hřiště (u ZŠ J.Palacha) jako jednu z položek celkové rekonstrukce ZŠ J.Palacha.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 635/10 k rozpočtovému opatření INV č. 43-44
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.44 - přesun rozpočtových prostředků z položky "ZŠ J.Palacha - zateplení" na položku "Sportovní hala Klimeška - PD" ve výši 98.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.45 - přesun rozpočtových prostředků z položky "historické jádro - V.etapa" na položku " Sportovní hala Klimeška - PD"" ve výši 98.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 636/10 k hodnotící komisi (fotovoltaická elektrárna)
Rada města s c h v a l u j e
hodnotící komisi a náhradníky pro vyhodnocení podlimitního výběrového řízení ("fotovoltaická elektrárna na střeše ZŠ J. Palacha")v tomto složení:

členové: Zimmermann Václav Náhradníci: MVDr. Vančura Václav
Ing. Janál Jiří Michaela Špačková
Trávníček Jan Ing. Kremla Martin
Ing.Tvrdík František Marhanová Božena
Dr. Civišová Dagmar Mgr. Seifert Ondřej


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.07.10


Usnesení č. 637/10 k vícepracem zádlažby I. a II. etapy
Rada města I. s c h v a l u j e
a) seznam provedených víceprací na I.a II.etapě zádlažeb historického jádra města ve výši 3.495.629,- Kč dle důvodové zprávy
b) podpis smlouvy s dodavatelskou firmou Silnice Čáslav

II. u k l á d á
Odboru investic
předložit na ZM návrh rozpočtové změny na přesun prostředků k pokrytí uvedené částky.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.10


Usnesení č. 638/10 k rozdělení grant. prostředků (sociální oblast)
Rada města s c h v a l u j e
návrh na přidělení grantových prostředků pro sociální oblast na období II. pololetí roku 2010 žadatelům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 13.08.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 13. července 2010

Nahoru