13. července

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.července 2016

Usnesení č. 561/16 k zápisu komise pro rozvoj informačních technologi
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 11.5.2016


Usnesení č. 562/16 k uvolnění prostředků na veřejnou sbírku
Rada města s c h v a l u j e
uvolnění částky 20.000,-- Kč na veřejnou sbírku "Zvon pro Jakuba".
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 563/16 k pověření užíváním státního závěsného znaku ČR
Rada města p o v ě ř u j e
pana Radima Fedoroviče užíváním státního závěsného znaku ČR.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.07.16


Usnesení č. 564/16 k vytvoření seznamu významných osobností a čestných občanů města
Rada města s o u h l a s í
se založením pracovní skupiny, která do 30.11.2016 zpracuje a předloží radě i zastupitelstvu města ke schválení seznam významných osobností a čestných občanů města Kutné Hory, kteří jsou pochovaní na kutnohorských hřbitovech.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 565/16 k zahájení jednání ve věci odkoupení hrobky
Rada města s o u h l a s í
se započetím jednání s paní Evou Mašínovou, Kutná Hora, 28401 a to ohledně zájmu Města odkoupit od jmenované nabízenou hrobku v osobním vlastnictví, nacházející se na hřbitově U Všech Svatých, sektor B - 7 - 12/13, pro účely společného hrobu.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 566/16 k nejvýhodnější nabídkce "Poskytnutí investičního úvěru"
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na služby: " Poskytnutí investičního úvěru " a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30. 6. 2016. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Komerční banka, a. s. Korporátní divize Severovýchod, pobočka Kutnohorská 273, 280 78 Kolín IČ: 453 170 54.

b)s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru s poskytovatelem Komerční banka, a. s.se sídlem Na příkopě 33 č. p. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 453 170 54 za cenu 1 534 955,79 Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 567/16 k rozpočtovému opatření EKO č. 18
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 18 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí úvěru ve výši 94 000 000 Kč dle důvodové zprávy č 1.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.08.16


Usnesení č. 568/16 k zápisu bytové komie
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 22. 6. 2016

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v č.p. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Jarmilou Lodrovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2018

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v č.p. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Růženou Berkyovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2018

c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v č.p. 69, Komenského náměstí v Kutné Hoře s paní Zdeňkou Kutčákovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2018

d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 165, ul. Šultysova v Kutné Hoře s panem Josefem Hejným na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2018

e) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v č.p. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s paní Alenou Rozkošnou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 8. 2016 - 31. 7. 2018

f) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Veronikou a Jiřím Demelovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018

g) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v č.p. 56, nám. Národního odboje v Kutné Hoře s manželi Luciou a Jaroslavem Pompovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 9. 2016 do
31. 8. 2018

h) prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v č.p. 648, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Michaelou Balvínovou na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 9. 2016 do 28. 2. 2017.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 569/16 k záměru na pronájem - nebytový prostor v areálu Olympia
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout prostor sloužící podnikání o velikosti cca 150 m2 v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 3957/41 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 24.08.16
Zrušeno usnesením č. 749/16 ze dne 21. 9. 2016.

Usnesení č. 570/16 k záměru na pronájem pozemku (p. Pipek)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 2478 o výměře 684 m2 v k.ú. Kutná Hora za min. nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 24.08.16


Usnesení č. 571/16 k využití Preghausu - kulturní festival Ortenova Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
bezplatné využití nebytových prostor - Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, spolkem Klub rodáků a přátel Kutné Hory-Kutná Hora v Praze, IČ 497 97 808, se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora dne 3.9.2016 v době od 18.00 hod. do 24.00 hod. za účelem pořádání kulturního festivalu Ortenova Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 02.09.16


Usnesení č. 572/16 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku (pí Pospíšilová)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 3998/7 v k.ú. Kutná Hora o výměře 392 m2 mezi paní Martinou Pospíšilovou,Kutná Hora a Městem Kutná Hora k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou s účinností od 1.8.2016 za roční nájemné 3 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 573/16 k zahájení poptávkového řízení "Rekonstrukce bytu č. 2, Kollárova 590"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ust. § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce bytu č. 2, Kollárova 590, Kutná Hora"

b) pro toto poptávkové řízení je základním hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena bez DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Mgr. Bc. Alena Šorčíková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 574/16 k převodu nájmu prostoru sloužícího podnikání - Šultysova 167,KH
Rada města s o u h l a s í
s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání dle ust. § 2307 zák. č. 89/2012 Sb. v budově č.p. 167, Šultysova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, z nájemce p. Michala Novotného, IČ 87883236, Kutná Hora na spol. CK - Coral s.r.o., IČ 022 99 038, se sídlem U Nikolajky 931/10, Praha 5 - Smíchov.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 575/16 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - Pirknerovo nám. 206, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem pozemků p.č. 1007, jehož součástí je dům č.p. 206, Pirknerovo náměstí, Kutná Hora, p.č. 1008/1, p.č. 1008/2, p.č. 1008/3 a p.č. 1008/4, vše v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 1.12.1995 mezi Městem Kutná Hora a Centrem U Bartoloměje, poskytovatelem sociálních služeb, IČ 486 77 698, se sídlem Pirknerovo náměstí 206, Kutná Hora, týkajícího se převodu nájmu na přejímající organizaci Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb, IČ 486 77 752, se sídlem Pirknerovo náměstí 228, Kutná Hora a změny výše nájemného ze současných 50,- Kč za jeden rok trvání nájmu na částku 150.000,- Kč za jeden rok trvání nájmu.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 576/16 k umístění vitrín - Palackého náměstí č.p. 377, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru umístit v přízemí domu č.p. 377, Palackého náměstí, Kutná Hora, který je součástí pozemku p.č. 1293 v k.ú. Kutná Hora, dvě vitríny společnosti LeMi CZ s.r.o., IČ 247 83 111, se sídlem Hnězdenská 587/18, Praha 8 - Troja.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 24.08.16


Usnesení č. 577/16 k záměru spol. INVERT GROUP s.r.o. (ZS Kutná Hora)
Rada města n e s o u h l a s í
se záměrem společnosti INVERT GROUP s.r.o., IČ 043 40 370, se sídlem Košická 63/30, Praha 10 vybudovat na části pozemku p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora zázemí pro návštěvníky zimního stadionu.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 578/16 k žádosti o prominutí (pí Novotná)
Rada města s c h v a l u j e
prominutí částky ve výši 2 700,00 Kč za spotřebu vody v roce 2015 paní Věře Novotné, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 579/16 k uzavření dohod o změně splatnosti pohledávky
Rada města I. r u š í
bod b) svého usnesení č. 519/16 ze dne 22.6.2016.

II. s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2015 pro pana Jiřího Kollmana, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 14 066,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 5 000,00 Kč počínaje měsícem červenec 2016.

b) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2015 pro paní Irenu Kutilovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 6 399,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 2 000,00 Kč počínaje měsícem srpen 2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 580/16 k uzavření smlouvy o výpůjčce - nádvoří Vlašského dvora (p. Buňka)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora, které je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Borisem Buňkou, Kutná Hora, IČ 48671444, dne 6.8.2016 za účelem uspořádání hudební produkce s tím, že náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 06.08.16


Usnesení č. 581/16 k ukončení poptávky na VZ "Rekonstrukce bytu č. 3, Václavské nám. 181"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce bytu č. 3, Václavské nám. 181".

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavební společnost KH 12 s.r.o., Zámecká 131, 284 03 Kutná Hora, která se umístila na prvním místě s nabídkovou cenou ve výši 890.920,44 Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.08.16


Usnesení č. 582/16 k uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu (p. Pipek)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 190, Potoční ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a panem Romanem Pipkem, IČ 414 30 930, se sídlem Potoční 205, Kutná Hora týkajícího se snížení nájemného v období od 1.8.2016 do 31.12.2016 o částku ve výši 30.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 583/16 k prodeji pozemku v k.ú. Malín (p. Holub)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 663 o výměře 47 m2 v k.ú. Malín panu Petru Holubovi, Kutná Hora - Malín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 584/16 k záměru na prodej pozemků v k.ú. Sedlec (HZS Středočeského kraje)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemky p.č. 773/10 o výměře 1.482 m2, p.č. 773/11 o výměře 71 m2, p.č. 773/12 o výměře 3.580 m2, p.č. 773/36 o výměře 62 m2, p.č. 773/40 o výměře 88 m2, p.č. 773/41 o výměře 77 m2, p.č. 773/42 o výměře 15 m2, p.č. 773/43 o výměře 183 m2, p.č. 773/44 o výměře 2.267 m2, p.č. 773/45 o výměře 137 m2 a p.č. 773/46 o výměře 107 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 24.08.16


Usnesení č. 585/16 k záměru na prodej pozemku v k.ú. KH(ČEZ Distribuce, a.s.)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 2165/8 o výměře 69 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17
 
 
Usnesení č. 586/16 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 20. 6. 2016.


Usnesení č. 587/16 k žádosti České asociace pro nemovitosti, z.s.
Rada města n e s c h v a l u j e
zveřejnění propagačních materiálů a článků spolku Česká asociace pro nemovitosti, z.s., IČ 04463609, se sídlem Rokycanova 2730, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na vývěskách Města Kutná Hora a v městském periodiku Kutnohorské listy.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 588/16 k prodloužení termínu plnění usnesení RM
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení předloženého termínu na splnění svého usnesení č. 1103/14 ze dne 17.12. 2014 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 589/16 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Táborská, parc.č. 3526/1, knn) na pozemcích p.č. 3530/5 a p.č. 3531 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm pozemku bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 590/16 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Hlouška, Kaňkovská, 1921/2 - knn) na pozemku p.č. 3836/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 591/16 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Sedlec
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Reko MS Kutná Hora - Vítězná" na pozemcích p.č. 622, 627/1, 642, 779/16, 779/17, 807/8, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm pozemku bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 592/16 ke zřízení věc.břemene - VO pro chodník Sedlec-Kaňk(p. Schwarzenberg)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu vedení veřejného osvětlení v rámci stavby "Chodník Sedlec - Kaňk" na pozemku p.č. 787/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku pana Karla Schwarzenberga, 270 24 Sýkořice, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm pozemku.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 593/16 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Čáslavská, p.č. 3341 - knn) na pozemcích p.č. 3337/1 a p.č. 3337/4 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a 350,- Kč/bm dle druhu pozemku, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 594/16 ke zřízení věcného břemene - VO pro chodník Sedlec-Kaňk (KSÚS SK)- ZRUŠENO
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu vedení veřejného osvětlení v rámci stavby "Chodník Sedlec - Kaňk" na pozemcích p.č. 791/13, 791/15 a 791/16 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle Ceníku Středočeského kraje k úhradě nájemného, náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě a za omezené užívání silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji za částku ve výši 20,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.22
 Zrušeno usnesením č. R/995/22(1) ze dne 16. 11. 2022.
    
Usnesení č. 595/16 k zápisu komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 22.6.2016


Usnesení č. 596/16 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a)zápis školské komise ze dne 20. 6. 2016
b)rezignaci členky školské komise paní Mgr. Evy Jarošové


Usnesení č. 597/16 k zápisu kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání kulturní komise ze dne 20. 6. 2016
b) návrh hodnocení - granty kultura - II. pololetí


Usnesení č. 598/16 k žádosti o finanční podporu - Cesta životem bez bariér
Rada města n e s c h v a l u j e
poskytnutí finanční podpory pro neziskovou organizaci Cesta životem bez bariér, z.s. na nájemné, které hradí TJ Sparta Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.08.16


Usnesení č. 599/16 k výjimce při zadávání zakázky malého rozsahu (ZŠ Kamenná stezka)
Rada města s c h v a l u j e
Základní škole Kutná Hora, Kamenná stezka 40 zadat zakázku malého rozsahu "STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU VSTUPU DO ZŠ" s předpokládanou cenou zakázky 584 238,- Kč bez výběrového řízení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.07.16


Usnesení č. 600/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 15
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 15 -
přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 200 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora na dofinancování úpravy vstupu do školy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 601/16 k úpravě Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Rada města s o u h l a s í
s podáním návrhu na úpravu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (úprava vymezení regionálního biocentra 950 "Na Vrchlici" v k.ú. Kutná Hora).
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 602/16 k 2B etapě regenerace sídliště Šipší
Rada města I. s c h v a l u j e
Výčet a ocenění prací ve výši 94.707,-Kč bez DPH na rekonstrukci chodníku za OC Pasáž na sídlišti Šipší v Kutné Hoře.

II. u k l á d á
Odboru investic zadat provedení prací na rekonstrukci chodníku za OC Pasáž v rámci stavby 2B etapy regenerace sídliště Šipší společnosti Technické služby s.r.o. za cenu 94.707,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 603/16 k revitalizaci Sankturinovského domu v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s upřesněním projektového záměru projektu "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře".
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.16


Usnesení č. 604/16 k rozpočtovému opatření OI č. 28 - 29
Rada města I. s o u h l a s í
a)s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 28, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijaté dotace na položku "Sportovní hala Klimeška" o 15.000.000,- Kč dle důvodové zprávy

b)s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 29, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijaté dotace na položku "Sportovní hala Klimeška" o 12.000.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.16


Usnesení č. 605/16 k rozpočtovému opatření OI č. 30 - 33
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Rozpočtové opatření OI č. 30 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sportovní hala Klimeška" na investiční položku "Komunikace Kamenná stezka" ve výši 1.068.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) Rozpočtové opatření OI č. 31 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sportovní hala Klimeška" na investiční položku "Sídliště Šipší II.B etapa" ve výši 1.064.800,- Kč dle důvodové zprávy.

c) Rozpočtové opatření OI č. 32 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sportovní hala Klimeška" na investiční položku "Hřiště u ZŠ Kamenná stezka" ve výši 605.130,- Kč dle důvodové zprávy.

d) Rozpočtové opatření OI č. 33 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sportovní hala Klimeška" na investiční položku "Komunikace Kaňk" ve výši 3.822.070,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.07.16


Usnesení č. 606/16 k odbornému poradenství a projektový management - hala Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s panem Ing. Danielem Kuruczem, MBA, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na výkon činnosti Odborné poradenství a projektový management v oblasti dalšího postupu realizace dotace v souladu s metodickými pokyny pro realizaci a čerpání státní dotace Programu 133510 pro akci Sportovní hala Klimeška Kutná Hora 1. etapa za cenu 320.000,-Kč bez DPH

II. u k l á d á
odboru investic projednat, odsouhlasit a uzavřít smlouvu včetně harmonogramu plateb.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.16


Usnesení č. 607/16 k uzavření smlouvy na výpůjčku plastových židlí (OHK)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výpůjčku 20 ks plastových židlí mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Okresní hospodářskou komorou Kutná Hora, se sídlem Čelakovského 412/8, 284 01 Kutná Hora, na dobu neurčitou od 1.7.2016 s měsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 01.08.16


Usnesení č. 608/16 k rozpočtovému opatření INV TO č.13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 13/16, kterým dochází k navýšení investiční rozpočtové položky Dětská hřiště - hrací prvky ve výši 500,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunální služby - nákup služeb ve výši 500,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.07.16


Usnesení č. 609/16 k zápisu dopravní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 13. zasedání komise dopravní ze dne 22.6.2016


Usnesení č. 610/16 k opravě textu - Zápis DR dozorčí rady společnosti MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.

I. r u š í
bod e), d) odst. III v usnesení č. 553/16 ze dne 22.6.2016

II. s o u h l a s í
a)s udělením odměny jednateli společnosti za I. Q. 2016 v plné výši
b)s udělením odměny jednateli společnosti za rok 2015 v plné výši
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 15.07.16


Usnesení č. 611/16 k zápisu z jednání DR obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav ze dne 21. 6. 2016.


Usnesení č. 612/16 k zápisu komise ŽP
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 27. 6. 2016.


Usnesení č. 613/16 k přijetí neinvestiční dotace ze Středočeského Humanitárního fondu
Rada města s o u h l a s í
s přijetím neinvestiční dotace podle Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast, Podpora procesů plánování rozvoje sociálních služeb na území Středočeského kraje - komunitní plánování na zajištění realizace Projektu: Komunitní plánování ev. č. HUF/SOC/027571/2016 a následným uzavřením smlouvy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 614/16 k rozpočtovému opatření OSZ č.8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 8 - navýšení příjmů a výdajů z důvodu přijetí dotace na druhé pololetí na agendu "sociálně-právní ochrana dětí" pro rok 2016 ve výši 1 456 530 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 615/16 k rozpočtovému opatření POL č. 4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 4 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestičních výdajů na výdaje investiční z důvodu zhodnocení služebního automobilu a nákup kamerového systému do dvou vozidel ve výši 238.843,- Kč dle důvodové zprávy
č. 1.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 616/16 k dohodě o užívání cvičiště
Rada města s o u h l a s í
s podepsáním dohody na zapůjčení plochy autocvičiště na p.č.2094/9 v Kolíně za účelem provádění zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 617/16 k rozpočtovému opatření OŽP č. 3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 3 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za I. čtvrtletí roku 2016, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 227 107,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 618/16 k zápisu DR společnosti Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2,písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s § 190,odst. 2, písm. g) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.,ze dne 21. 6. 2016 ve všech bodech

II. s o u h l a s í
s návrhem dozorčí rady splečnosti na vyplacení pohyblivé složky mzdy ve výši 5% ročního platu za rok 2015 jednateli společnosti PaedDr. Robertu Lukáškovi.
Zodpovídá : Dr. R. Lukášek, jednatel      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 619/16 k vymáhání pohledávky - Lukáš Gargula
Rada města n e s o u h l a s í
s vymáháním částky ve výši 8 765,- Kč soudní cestou po panu Lukáši Gargulovi, Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 620/16 k uhrazení hospodářské ztráty společnosti KH TEBIS s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. n e s o u h l a s í
s uhrazením hospodářské ztráty společnosti KH TEBIS s.r.o. za roky 2014 a 2015 v celkové výši 2 630 511,32 Kč.

II. p o v ě ř u j e
jednatele společnosti ve spolupráci s Městem Kutná Hora provést revizi ovládací smlouvy mezi Městem Kutná Hora a společností KH TEBIS s.r.o. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 15.08.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r. , místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 13. července

Nahoru