13. března 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.března 2019

Usnesení č. 178/19 k zápisu komise pro informační technologie
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 24. 1. 2019,

b) zvolení pana Ing. Lukáše Jelínka předsedou Komise pro informační technologie,

II. u k l á d á
odboru investic a odboru správy majetku městského úřadu informovat Komisi pro informační technologie o všech připravovaných investičních akcích.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 179/19 ke jmenování členky komise pro bezpečnost
Rada města j m e n u j e
s okamžitou účinností paní Marii Pipkovou členkou Komise pro bezpečnost Rady města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.19


Usnesení č. 180/19 k zapojení se do akce "Hodina Země 2019"
Rada města s c h v a l u j e
zapojení města Kutná Hora do akce "Hodina Země 2019", která proběhne celosvětově na ochranu životního prostředí dne 30. 3. 2019 od 20:30 do 21:30 hod., vypnutím slavnostního osvětlení památek.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.03.19


Usnesení č. 181/19 k záměru na pronájem farmářských stánků
Rada města s c h v a l u j e
pronájem deseti farmářských stánků kutnohorským podnikatelům u příležitosti konání závodu Spartan Race ve dnech 13. - 14. 4. 2019 za nájemné ve výši 1.000,- Kč/stánek bez el.energie, 1.500.- Kč/stánek vč.el.energie                        .
Zodpovídá : Mgr. Bc. Vít Šnajdr      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 182/19 k rozšíření památkové ochrany o centrální kříž, náhrobky a hrobky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí nabytí vlastnického práva ke čtyřem hrobkám s náhrobky a oplocením, třem litinovým náhrobkům a jednomu kamennému náhrobku zákonným způsobem, a to přivlastněním si věci opuštěné.
1) hrobka Josefy Heinrichové, umístění sektor III, řada 3, čísla 61/62, opuštěna od roku 1930
2) litinový náhrobek rodiny Benešových, umístění sektor VII, řada 3, číslo 87, opuštěn od roku 1953
3) litinový náhrobek rodiny Jelínkových, umístění sektor III, řada 1, číslo 18 (dnes v depozitu Správy hřbitova), opuštěn od roku 1888
4) litinový náhrobek rodiny Němčických, umístění sektor VII, řada 5, číslo 158, opuštěn od roku 1919
5) náhrobek rodiny Hlavových, umístění sektor II, řada 2, čísla 17/18, opuštěn od roku 1902
6) hrobka rodiny Raabových, umístění sektor R, řada 2, číslo 2, opuštěna od roku 1925
7) hrobka rodiny Kalinových, umístění sektor III, řada 3, číslo 2, opuštěna od roku 1961
8) hrobka rodiny Vlasákových, umístění sektor V, řada 1, čísla 14/15, opuštěna od roku 1940
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 19.03.19


Usnesení č. 183/19 ke změně vedení společnosti KH TEBIS s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti KH TEBIS s.r.o., IČO: 47542713 se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641, ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

I. o d v o l á v á
pana Martina Suchánka, Kutná Hora - Šipší z funkce jednatele společnosti KH TEBIS, s.r.o., IČO: 47542713 se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641, ke dni 13. 03. 2019

II. j m e n u j e
pana Ing. Tomáše Pilce, Kutná Hora, do funkce jednatele společnosti KH TEBIS, s.r.o., IČO: 47542713 se sídlem Kutná Hora, Puškinská 641, ke dni 13. 03. 2019
Zodpovídá : Mgr. Bc. V. Šnajdr      Termín : 13.03.19


Usnesení č. 184/19 k transparentním účtům - rozklikávací rozpočet
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
Informaci o transparentních účtech

II. u k l á d á
ekonomickému odboru objednat rozklikávací rozpočet za nabídnutou cenu 18 tis. Kč bez DPH od firmy Asseco Solutions, a.s.
Zodpovídá : Ing. L. Čermák      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 185/19 k rozpočtovému opatření EK č. 1-3
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 1 - navýšení rozpočtových prostředků ve výši 4 394 800 Kč/rok dle oznámení Středočeského kraje o výši příspěvku na výkon státní správy pro rok 2019

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 2 - finanční vypořádání nedočerpaných dotačních prostředků - účelové dotace MK ČR na realizaci projektu "Celoročního výstavního programu GFJ města Kutné Hory 2018" ve výši 76 235 Kč

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 3 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí finančních prostředků z Krajského vojenského velitelství Praha - podpora zaměstnavateli za uvolnění zaměstnanců na vojenské cvičení - ve výši 17 319 Kč
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 186/19 k rozpočtovému opatření EK č. 4-6
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu zapojení nedočerpaného úvěru z roku 2017 ve výši 5 399 984,39 Kč

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5 - kterým dochází k dodatečnému zapojení finančního zůstatku z roku 2018 ve výši 5 473 680 Kč

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 6 - navýšení rozpočtových prostředků převodem z depozitního účtu do rozpočtu roku 2019 ve výši 3 766 365 Kč
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 19.03.19


Usnesení č. 187/19 k nájemní smlouvě na pozemek v k.ú. K. Hora (p. Chovan)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2722/19 v k.ú. Kutná Hora o výměře 32 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Milanem Chovanem, Kutná Hora jako nájemcem s účinností od 1.4.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 960,00 Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 188/19 k nájemní smlouvě na pozemek v k.ú. K. Hora (pí Janásková)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2722/19 v k.ú. Kutná Hora o výměře 32 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Marii Janáskovou, Kutná Hora jako nájemcem s účinností od 1.4.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 960,00 Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 189/19 k nájemní smlouvě na pozemek v k.ú. K. Hora (p. Knopf)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2722/19 v k.ú. Kutná Hora o výměře 32 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Tomášem Knopfem, Kutná Hora jako nájemcem s účinností od 1.4.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 960,00 Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 190/19 k nájemní smlouvě na pozemek v k.ú. K. Hora (p. Kučaba)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2722/19 v k.ú. Kutná Hora o výměře 32 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Jiřím Kučabou, Kutná Hora jako nájemcem s účinností od 1.4.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 960,00 Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 191/19 k dodatku ke smlouvě TJ Sparta Kutná Hora, z.s.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 23.10.2018 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČO 14801663, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora jako vypůjčitelem. Smluvní strany se dohodly na tom, že doba trvání výše uvedené smlouvy se mění z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2028. Dále se smluvní strany dohodly na rozšíření účelu smlouvy o provozování volejbalových kurtů.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 192/19 k podnájmu bytu č.p. 659, ul. Puškinská, K. Hora (man. Juránkovi)
Rada města s c h v a l u j e
podnájem bytu č. 5 v č.p. 659, ul. Puškinská, Kutná Hora, jehož společnými nájemci jsou manželé MUDr. Ivan Juránek a Jana Juránková, na dobu určitou 2 roky - tj. od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021 paní Jaroslavě Váchové a slečně Šárce Váchové, Sázava, ve smyslu ust. § 2275 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 193/19 k VŘ č. SN 10/19 na pronájem bytu (ul. Puškinská č.p. 660, K. Hora)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 10/19 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 2+kk v 5. podlaží domu č.p. 660, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 12. 4. 2019 ve 13.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 24.04.19


Usnesení č. 194/19 k VŘ č. SN 09/19 na pronájem bytu (Puškinská ul. č.p. 651, K. Hora)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 09/19 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu č.p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 12. 4. 2019 ve 13.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 24.04.19


Usnesení č. 195/19 k nájemní smlouvě k bytu - ul. Vojtěšská č.p. 19, K. Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy k bytu s paní Renatou Trníkovou dohodou ke dni 31. 3. 2019.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu s paní Renatou Trníkovou, za nájemné ve výši 2.428,- Kč měsíčně, stanovené v souladu s ustanovením § 4 Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, které pronajímatel může jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 4. 2019.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 196/19 k nájemní smlouvě (garáž u domu č.p. 437, Jungmannovo nám. K.Hora)
Rada města s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu, který se nachází ve dvoře domu č.p. 437, Jungmannovo náměstí, Kutná Hora a je součástí pozemku p.č. 2855 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 20.1.2006 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Miloslavem Kurtejem, IČO 71285032, se sídlem Masarykova 582, Kutná Hora jako nájemcem výpovědí ze strany pronajímatele z důvodu záměru Města Kutná Hora předmětné nebytové prostory nabídnout jako součást bytu č. 1 v č.p. 437, Jungmannovo náměstí, Kutná Hora ve výběrovém řízení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 197/19 k dodatku TJ Sparta Kutná Hora, z.s. (výpůjčka tenisové kurty)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Smlouvu o výpůjčce na areál tenisových kurtů v k.ú. Kutná Hora, uzavřenou dne 27.7.2017 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČO: 14801663, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora jako vypůjčitelem. Změnou smlouvy dojde k rozšíření předmětu nájmu o pozemky p.č. 4500/7, p.č. 4500/8, p.č. 4500/9, p.č. 4500/10 vše v k.ú. Kutná Hora o rozloze 283 m2. Pozemky byly darovány Středočeským krajem.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.04.19


Usnesení č. 198/19 k VŘ č. SN 1/19, vyhlášení VŘ č. SN 11/19 (Čáslavská č.p. 274, K. Hora)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 1/19 na pronájem prostor sloužících podnikání (kancelář č. 2.27) v č.p. 274, Čáslavská ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 11/19 na pronájem prostor sloužících podnikání (kancelář č. 2.27) v budově č.p. 274, Čáslavská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3340 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 16.4.2019 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 24.04.19


Usnesení č. 199/19 k VŘ č. SN 3/19, na pronájem prostor (Čáslavská č.p. 274, K. Hora)
Rada města I. v y h l a š u j e
vítězem výběrového řízení č. SN 3/19 na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 a 1.15) v přízemí budovy č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora pana Tomáše Pryšingera, IČO 07592655, se sídlem Nová Lhota 6, Vidice, Kutná Hora

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání (místnost č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 a 1.15) v přízemí budovy č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3340 v k.ú. Kutná Hora, s vítězem výběrového řízení č. SN 3/19 uvedeným v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 200/19 k VŘ č. SN 2/19, na pronájem prostor (Čáslavská č.p. 274, K. Hora)
Rada města I. v y h l a š u j e
vítězem výběrového řízení č. SN 2/19 na pronájem prostor sloužících podnikání (místnost č. 2.30 a 2.29) v I. patře budovy č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora FBC Kutná Hora - florbalový oddíl z.s., IČO 02983885, se sídlem Česká 2/42, Kutná Hora

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání (místnost č. 2.30 a 2.29) v I. patře budovy č.p. 274, ul. Čáslavská, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3340 v k.ú. Kutná Hora, s vítězem výběrového řízení č. SN 2/19 uvedeným v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.03.19


Usnesení č. 201/19 k VŘ č. SN 6/19, na pronájem bytu (ul. Kollárova, K. Hora)
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 06/19 na pronájem bytu v ul. Kollárova, Kutná Hora:
na 1. místě se umístila p. Grundzová Dominika,
na 2. místě se umístil p. Skřeček Martin,
na 3. místě se umístila p. Červeňáková Božena,
na 4. místě se umístil p. Kavřík Lukáš.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Kollárova, Kutná Hora s paní Dominikou Grundzovou, , za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 06/19.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 202/19 k žádosti o pronájem rybníku Medenice (p. Vágner)
Rada města I. r u š í
usnesení č. 105/19 ze dne 6.2.2019 týkající se zveřejnění záměru na uzavření smluv na pozemky p.č.1260, p.č.1264, p.č.1265, p.č. 1282, p.č. 1698 vše v k.ú. Paběnice na dobu určitou do 31.10.2038

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na podpachtování pozemků p.č. 1260, p.č. 1264, p.č. 1265, p.č. 1282, p.č. 1698 vše v k.ú. Paběnice
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 07.05.19


Usnesení č. 203/19 ke smlouvě o výpůjčku prostor (Benešova č.p. 638, K. Hora)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v suterénu domu č.p. 638, Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a spol. Klub rodáků a přátel Kutné Hory-Kutná Hora v Praze, z.s., IČO 49797808, se sídlem Partyzánská 450, Žižkov, Kutná Hora, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou s tím, že vypůjčitel je povinen hradit náklady související s užíváním předmětných prostor
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.04.19


Usnesení č. 204/19 k VŘ č. SN 12/19, na pronájem bytu (Šultysova č.p. 167, K. Hora)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 12/19 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+kk ve 3. podlaží domu č.p. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 15. 4. 2019 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 24.04.19


Usnesení č. 205/19 k VŘ č. SN 13/19, na provoz automatů (Radnická č.p. 178, K.Hora)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 13/19 na umístění a provozování prodejních nápojových a potravinových automatů v budově č.p. 178, Radnická ul., Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 16.4.2019 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 24.04.19


Usnesení č. 206/19 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 4. 3. 2019

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Ivetou Táborskou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021
b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s manželi Hanou a Jiřím Čížkovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021
c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Petrou Tesařovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021
d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Lucií Polovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021
e) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s panem Josefem Mistolerem, zastoupeným Městem Kutná Hora, jako opatrovníkem na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 207/19 k VŘ č. SN 04/19, na pronájem bytu (Benešova, K. Hora)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 04/19 na pronájem bytu , ul. Benešova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Alenou Kopeckou, , za nájemné ve výši 3.654,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 04/19.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 208/19 k vyhodnocení VŘ č. SN 5/19, na pronájem bytu (Puškinská, K. Hora)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 05/19 na pronájem bytu , ul. Puškinská v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Lenkou Königovou, , za nájemné ve výši 3.135,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 1 podmínek výběrového řízení č. SN 05/19.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 209/19 k žádosti o pronájem plechového přístřešku - Olympia
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č. 3957/48 v k.ú. Kutná Hora včetně plechového přístřešku (v areálu Olympia)

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 210/19 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 25. 2. 2019Usnesení č. 211/19 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Líbal)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 688/7 o výměře 21 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.04.19


Usnesení č. 212/19 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Koch a Koch - Hartmanová)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 4477/2 o výměře 769 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.04.19


Usnesení č. 213/19 k prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Plesník)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p. č. 967 o výměře cca 70 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora panu Otakaru Plesníkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 670,- Kč/m2 pozemku (+ 5.445,- Kč znalečné).

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 07.05.19


Usnesení č. 214/19 k prodeji stavby vodárenského domku a dvou studní v k.ú. Neškaredice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej stavby vodárenského domku bez čp/če, stojícího na pozemku p.č. 195/7 o výměře 15 m2 a dále dvou studní s vodovodem, nacházejících se na části pozemků p.č. 195/5 a p.č. 195/6, vše v k.ú. Neškaredice z vlastnictví Města Kutná Hora do podílového spoluvlastnictví pana Josefa Strnada, , Kutná Hora (podíl ve výši id. 1/2) a paní Marie Nulíčkové, Kutná Hora (podíl ve výši id. 1/2) za celkovou kupní cenu ve výši 46.019,- Kč.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 07.05.19


Usnesení č. 215/19 ke zřízení věcného břemene - Město Kutná Hora - k. ú. K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Kutná Hora, ulice U Kamene, K Jakubu a Na Stříbrníku (1.etapa) - stavební úpravy a rozšíření sítě veřejného osvětlení, vč. přípojky elektro pro rozvaděč veřejného osvětlení" včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora na pozemcích:

a) p. č. 3034 v k. ú. Kutná Hora v majetku zájmového spolku TJ Sparta Kutná Hora, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora;
b) p. č. 3172 v k. ú. Kutná Hora v majetku paní Jiřiny Šafránkové, Zbraslavice a pana Milana Volného, Kutná Hora;
c) p. č. 3176/6 v k. ú. Kutná Hora v majetku paní Vladimíry Výborné, Praha 3;
d) p. č. 3176/11, p. č. 3176/25 a p. č. 3176/29 vše v k. ú. Kutná Hora v majetku pana Ing. Miroslava Strnada, Kutná Hora;
e) p. č. 3176/24 v k. ú. Kutná Hora v majetku paní Kláry Doležalové, Kutná Hora, a pana Michala Janaty, Dolní Pohleď.

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a 1.000,- Kč za umístění pilíře a skříně, vše bez DPH.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.23
 
 
Usnesení č. 216/19 ke vzdání se předkupního práva na 1/9 pozemků v k. ú. Miskovice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit nevyužití předkupního práva Města Kutná Hora k odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 pozemků p. č. 337/7 o výměře 172 m2 a p. č. 380/9 díl 3 o výměře 120 m2, oba v k. ú. Miskovice.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 07.05.19


Usnesení č. 217/19 k zápisu z jednání komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 25.2.2019Usnesení č. 218/19 k rozdělení finanč. prostředků z Fondu regenerace města pro rok 2019
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2 450 000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2019 tak, jak je uvedeno v předložené důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.03.19


Usnesení č. 219/19 k rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2019 na tyto akce: Morový sloup Šultysova ulice, parapetní zeď se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí, Kamenný dům Václavské náměstí, čp. 165 Šultysova ulice, opěrná zeď v areálu chrámu sv. Barbory a Hrádek čp. 28 Barborská ulice.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.03.19


Usnesení č. 220/19 k zápisu kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 20.2. 2019
 
  
Usnesení č. 221/19 k zápisu sportovní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 14.2.2019
  
 
Usnesení č. 222/19 k přijetí daru - Městská knihovna
Rada města s o u h l a s í
s přijetím daru od společnosti Philip Morris, a.s. pro Městskou knihovnu Kutná Hora dle předložené důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.03.19


Usnesení č. 223/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 3
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 3 - přesun prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 2 300 000,- Kč na jednotlivé sportovní oddíly. Finanční prostředky jsou určeny na podporu činnosti registrovaných žáků.

b) předložené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2019 pro jednotlivé sportovní oddíly - registrovaní žáci.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Mgr.Seifert      Termín : 19.03.19


Usnesení č. 224/19 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) rezignaci pana Václava Veselého na členství ve školské komisi
b) zápis školské komise ze dne 18. 2. 2019
 
  
Usnesení č. 225/19 k prodeji vozu - Městská knihovna
Rada města s o u h l a s í
s prodejem vozu Citroën Berlingo v majetku příspěvkové organizace Městská knihovna Kutná Hora za podmínek uvedených v předložené důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.03.19


Usnesení č. 226/19 ke složení pracovní skupiny - kultura
Rada města z ř i z u j e
pracovní skupinu pro tvorbu koncepce kultury, grantového systému a financování kultury v Kutné Hoře ve složení: Eva Novotná, DiS., Martina Bucifal, DiS., Mgr. Gabriela Jarkulišová, Veronika Lebedová, Josef Krčil, Mgr. Tomáš Morawski, Mgr. Pavel Ladra a Mgr. Bc. Vít Šnajdr

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 227/19 k žádostem o výjimku z vyhlášky 4/2014
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství pro akce: Gastrofestival Kutná Hora (25. 5. 2019), Dačického 12 (9. - 10. 8. 2019), Startan Sprint & Super 2019 (11. - 14. 4. 2019), XXVIII. Královské stříbření Kutné Hory (22. - 23. 6. 2019), kinematograf Bratří Čadíků(30. 7. - 2. 8. 2019)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 228/19 k zápisu komise pro strategické plánování a rozvoj města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro strategické plánování a rozvoj města
b) rezignaci pana Tomáše Dejmala na funkci člena komise
 
  
Usnesení č. 229/19 k dodatku č. 3 sml. o dílo na realizaci VZ "Územní plán Kutná Hora"
Rada města b e r e n a v ě d o m í
znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: "Územní plán Kutná Hora", jehož obsahem je:
- navýšení ceny II. etapy (upravení návrhu ÚP podle výsledků společného jednání) o 68.400,- Kč bez DPH
- navýšení ceny II. a III. etapy o DPH (21 %), které činí v případě II. etapy 66.339,- Kč a v případě III. etapy 31.185,- Kč.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 230/19 k rozdělení finančních prostředků z FRB pro rok 2019
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím zápůjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle přiloženého seznamu, kteří splňují podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory č. 1/2019.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 231/19 k zahájení ZŘ na stavební práce "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 56 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"

b) v rámci hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle ust. § 114 zákona uplatnit pro toto zadávací řízení hodnotící kriterium v souladu s ust. § 114 odst. (2) zákona-nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH za využití elektronické aukce dle ust. § 120 zákona

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Vít Šnajdr Mgr. Sylvia Doušová
2. Ing. Jiří Janál Jan Trávníček, DiS.
3. Michaela Špačková Ing. arch. Martin Kremla
4. Ing. Josef Bárta Antonín Novák

b) s osobami otevírajícími elektronicky podané nabídky a to:
Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele
Ing. arch. Martin Kremla, referent odboru investic MÚ


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 232/19 k výsledku poptáv. řízení- Reklamní polepy nebyt. prostorů Benešova 632-8
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro provedení realizace akce s názvem: "Reklamní polepy nebytových prostorů Benešova 632 - 638 v Kutné Hoře ze dne 15.02.2019 s tím, že nejvýhodnější nabídka pro zadavatele podle stanovených hodnotících kritérií je nabídka dodavatele: Jiří Dostál, IČO: 63842220, sídlo: Šultysova 170/8, 28401 Kutná Hora s nabídkovou cenou 117.914,50Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít objednávku na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Jiří Dostál, IČO: 63842220, sídlo: Šultysova 170/8, 28401 Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.19


Usnesení č. 233/19 k rozpočtovému opatření OI č. 1
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 1, kterým se navyšují příjmy i výdaje na základě Rozhodnutí o přidělení dotace na položce "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře" ve výši 5.989.356,00 Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 234/19 k uzavření dodatku č.3 sml."Revitalizace NKP Vl. dvůr"(havárie stropu)
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.3 smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu 498 792,- bez DPH, tj. 603 538,32 Kč s DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic
uzavřít dodatek č.3, smlouvy o dílo na akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu 498 792,- bez DPH, tj 603 538,32 Kč s DPH.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.03.19


Usnesení č. 235/19 k Harmonogramu realizace opatření - Analýza rizik na Kaňku
Rada města b e r e n a v ě d o m í
harmonogram realizace opatření navazujících na "Analýzu rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk".Usnesení č. 236/19 k dodání a montáži hracích prvků na dětská hřiště - smlouva o dílo
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o dílo na dodání a montáž hracích prvků na dětská hřiště se společností Bonita Group Service s.r.o., se sídlem Koráb 131, 666 01 Tišnov

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.03.19


Usnesení č. 237/19 k uzavření sml. na výpůjčku prostor pro akci GASTROSLAVNOSTI 2019
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výpůjčku parku Vorlíčkovy sady a části Barborské ulice (před Jezuitskou kolejí) v Kutné Hoře, Spolku pro Obnovu Vinařství na Kutnohorsku, se sídlem Jiřího z Poděbrad 288/13,284 01 Kutná Hora, za účelem uspořádání akce GASTROSLAVNOSTI 2019 - KUTNÁ HORA na dny 24. 5. 2019 - 26. 5. 2019.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 238/19 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 2. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 11.2.2019


Usnesení č. 239/19 k uzavření smlouvy - Pasport zeleně a hodnocení stavu stromů
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o dílo s firmou SAFE TREES, s.r.o., Hlinky 162/92, 603 00 Brno, na vyhotovení pasportu zeleně a hodnocení stavu stromů v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.03.19


Usnesení č. 240/19 k uzavření SoD - Oprava zdi Evangelického hřbitova v ul. Gruntecká
Rada města s o u h l a s í
a) v souladu s ustanovením § 11, odst. 1, písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě uvedené výjimky ze zákona, s přímým zadáním zakázky na provedení díla s názvem: "Oprava zdi evangelického hřbitova v ul. Gruntecká" společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora

b) s uzavřením předložené smlouvy o dílo na opravu zdi evangelického hřbitova v ul. Gruntecká na pozemku parc.č. 4051 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora ve výši 345.576,- Kč včetně DPH.
  
 
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.04.19


Usnesení č. 241/19 k zápisu dozorčí rady společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 2/19 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 7. 2. 2019.

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za 4. čtvrtletí 2018 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.

III. u r č u j e
auditory pro rok 2019 Ing. Seiferta a Ing. Vopatřila

Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 15.04.19


Usnesení č. 242/19 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 26.2.2019

b) návrh komise pro sociální záležitosti na rozdělení dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2019
 
  
Usnesení č. 243/19 k rozpočtovému opatření OSZ č.3
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 3 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami, kterým se zvyšuje státní příspěvek na výkon pěstounské péče o částku 48 000 Kč na kalendářní rok 2019

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.05.19


Usnesení č. 244/19 k rozpočtovému opatření OSZ č. 2
Rada města s c h v a l u j e
a) veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na zajišťování sociální služby poskytované příspěvkovou organizací Pečovatelská služba Kutná Hora, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2019 ve výši 3.249.300,- Kč, která bude uzavřena se Středočeským krajem

b) rozpočtové opatření OSZ č. 2 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 3.249.300,- Kč, v návaznosti na veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na zajišťování sociální služby poskytované příspěvkovou organizací Pečovatelská služba Kutná Hora, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2019, která bude uzavřena se Středočeským krajem
 
 
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 245/19 k rozdělení finančních prostředků pro rok 2019 (granty) - soc.oblast
Rada města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2019 v kategoriích středních grantů v oblasti sociální na základě přijatých žádostí v termínu do 31.10.2018 a s veřejnoprávními smlouvami:
a) Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., v Kutné Hoře, projekt: Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené osoby, částka ve výši 25.730,- Kč

b) Cesta životem bez bariér, z.s.: S Cestou na cestách II, částka ve výši 22.250,- Kč

c) Oblastní charita Kutná Hora, projekt: Spolu na Sioně, částka ve výši 37.500,- Kč
 
 
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.04.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 13. března 2019

Nahoru