13. března 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.března 2013

Usnesení č. 145/13 k zápůjčce Rytířského sálu Městské knihovně
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu Vlašského dvora ve dnech 27. 3. 2013 od 15:00 hodin a 28. 3. 2013 od 8:30 do 16:00 hodin Městské knihovně v Kutné Hoře pro jednání s managementem největších českých knihoven.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.13


Usnesení č. 146/13 ke zvýšení místních poplatků
Rada města s o u h l a s í
se zvýšením včas nezaplacených a neodvedených místních poplatků v roce 2013 o 100%.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 147/13 k návrhu na prominutí lázeňského nebo rekreačního poplatku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vydáním OZV, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č.4/2012 o rekreačním nebo lázeňském poplatku zavedením úlevy do čl. 6 :
odst. 2 tohoto článku bude znít :
úleva bude poskytnuta fyzickým osobám ubytovaným ve stanech a karavanech ve výši 10,-Kč na osobu za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 148/13 k rozpočtovému opatření EO č. 6-7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 6 -, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku TS - zimní údržba komunikace ve výši 995.000,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rozpočtová rezerva.

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 7 -, kterým dochází k převodu 529.133,- Kč na pokrytí akce "Kutná Hora - Sedlec, Převedení dešťových vod v ulicích Vrchlického - U Kola" z rezervy rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2013.

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 149/13 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Sedlec
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení 1kV) na pozemku p.č. 258 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 150/13 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. K. Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby plynárenského zařízení "Nová NTL plynovodní přípojka pro parc. č. 4717/2, ul. Na Štolách, Kutná Hora" na pozemku p.č. 4010/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 151/13 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. K. Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby plynárenského zařízení "Stavební úpravy NTL plynovodu Kutná Hora, ul. Benešova, Sportovců, Stroupežnického, Řehákova, Družstevní" na pozemcích p.č. 2168/3, 2430/1, 3849, 3857/6, 3864, 3865, 3869 a 3871, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 152/13 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. K. Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby plynárenského zařízení "Stavební úpravy NTL plynovodu Kutná Hora, ul. Jana Palacha, Opletalova, Šandova, Studentů, Havířská stezka" na pozemku p.č. 795/65 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a na pozemcích p.č. 4110/1 a 4122/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 153/13 k pravidlům pronájmu bytů v domech zvl. určení
Rada města I. r u š í
ke dni 13. 3. 2013 Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanů, schválená usnesením rady města č. 641/06 dne 12. 7. 2006.

II. s c h v a l u j e
pravidla k pronájmu bytů v domech zvláštního určení ve vlastnictví Města Kutná Hora. Účinnost pravidel je od 14. 3. 2013.

Zrušeno usnesením RM č. 57/17 ze dne 25. 1. 2017.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 154/13 k uzavření nájemní smlouvy (p. Šmahaj)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 2+1 (62,54 m2) ve 3. podlaží domu čp. 83, ul. Ortenova, Kutná Hora s panem Vladimírem Šmahajem, Bytča, Slovenská republika. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s účinností od 1. 4. 2013, za smluvní nájemné ve výši 3.752,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 155/13 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání bytové komise dne 21. 2. 2013
b) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 14.2.2013
c) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 21.2.2013
d) zápis z jednání komise památkové péče ze dne 28.2.2013
e) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 11.2.2013
f) zápis z komise kulturní ze dne 13.2.2013


Usnesení č. 156/13 k prominutí poplatku z prodlení (man. Burýškovi, p. Trnka)
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Burýškovy, Kutná Hora ve výši 90% z částky 13.938,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro pana Jiřího Trnku,Kutná Hora ve výši 95% z částky 5.539,00 Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 157/13 k ukončení a vyhlášení VŘ na prodej bytu č. 14 Vítězná 221
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 01/13 na odprodej volného městského bytu č. 14 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 09/13 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 14 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 24.4.2013 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.13


Usnesení č. 158/13 k ukončení a vyhlášení VŘ na prodej bytu č. 16 Vítězná 221
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 2/13 na odprodej volného městského bytu č. 16 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p.č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 10/13 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 16 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 24.4.2013 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.13


Usnesení č. 159/13 k žádosti pí Flechtnerové (snížení nájemného)
Rada města I. n e s o u h l a s í
se snížením nájemného u smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 647 Benešova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Mgr. Janou Flechtnerovou, Opočno

II. s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 647 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a paní Mgr. Janou Flechtnerovou, Opočno týkajícího se přistoupení paní Aleny Rozkošné,Kutná Hora na stranu nájemce a rozšíření účelu nájmu o kadeřnictví s tím, že nájemci provedou změnu užívání nebytových prostor nebo její části na vlastní náklady, jinak za stejných podmínek

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 160/13 k na využití sportoviště - ledové plochy na ZS
Rada města s o u h l a s í
s využitím sportoviště pro organizaci sdružující amatérské hokejisty zastoupené žadateli Tomášem Lhotákema Martinem Vekrbauerem, Kutná Hora za účelem sehrání zápasů vybraných účastníků ligy dne 17.3.2013 za cenu 1.600,- Kč + 15 % DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.03.13


Usnesení č. 161/13 k výpůjčce prostorů zimního stadionu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce areálu zimního stadionu mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a sdružením Club Deportivo Kutná Hora, o.s., Národního odboje 48, Kutná Hora za účelem konání akce "FINÁLOVÝ DEN CLUB DEPORTIVO FUTSALOVÉ LIGY 2012/13" ve dnech 27.3.2013 a 28.3.2013 za paušální částku za energie ve výši 1.000,- Kč + 15 % DPH.

Zrušeno usnesením RM č. 235/13 ze dne 27. 3. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.03.13


Usnesení č. 162/13 ke zrušení nadlimitní VZ na provozování zimního stadionu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zrušení vyhlášeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: "Provozování Zimního stadionu v Kutné Hoře", dle povinnosti ukládané ust.§ 84, odst. (1) písm. e) z důvodu podání pouze jedné nabídky.


Usnesení č. 163/13 k vyhlášení VŘ č. SN 11/13 - Sedlecká 652
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a paní Janou Zlatohlávkovou, Kutná Hora dohodou ke dni 31.3.2013

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 11/13 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 17.4.2013 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.04.13


Usnesení č. 164/13 k uzavření smlouvy - Průvodcovská služba Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora, společnost s ručením omezeným, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora na dobu určitou od 13.3.2013 do 12.4.2013 za účelem částečného přemístění expozice mincovnictví.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.13


Usnesení č. 165/13 k neprodloužení nájemní smlouvy - R. Červeňák
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 20 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s panem Radkem Červeňákem.

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytu č. 20 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře proti panu Radku Červeňákovi,Kutná Hora v případě, že nedojde ze strany pana Radka Červeňáka k vyklizení bytu do 15. 4. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 166/13 k ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor - PhDr. Morávek
Rada města s o u h l a s í
s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor - garáže u domu Benešova 322, Kutná Hora uzavřené dne 1.3.1999 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem PhDr. Vladimírem Morávkem,Kutná Hora výpovědí ze strany Města Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 167/13 k ukončení Smlouvy o nájmu nebyt. prostor - Ing. Láznička
Rada města s o u h l a s í
s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor - garáže u domu Benešova 322, Kutná Hora uzavřené dne 14.10.1992 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Ing. Alešem Lázničkou,Kutná Hora výpovědí ze strany Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 168/13 k žádosti paní Renáčové - provoz ubytovny
Rada města n e s o u h l a s í
s pronájmem objektu ubytovny č.p. 609 Trebišovská ul. v Kutné Hoře za účelem provozování ubytovny paní Jarmile Renáčové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 169/13 k odpovědi Kutnohorské bobové dráze
Rada města s o u h l a s í
s předloženou odpovědí společnosti Kutnohorská bobová dráha, s.r.o., se sídlem Jabloňová 2929/30, Praha - Záběhlice.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 170/13 k uzavření smlouvy na svoz bioodpadů - MVE PLUS s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy na zajištění svozu a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu v městské čtvrti Malín, Sedlec, Kaňk, Karlov, Hlouška a části Vrchlice, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav, na dobu určitou od 1.4.2013 do 30.11.2013.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.13


Usnesení č. 171/13 k zápisu DR spol. MVE Plus
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS, s.r.o. konané dne 18.2.2013.


Usnesení č. 172/13 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku - m. Vokálkovi
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 208/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Neškaredice, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a manžely Danielou a Václavem Vokálkovými, Kutná Hora, za nájemné 2 Kč/m2/rok, za účelem sekání trávy, s účinností od 1.4.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.13


Usnesení č. 173/13 k vybudování protihlukového valu na části pozemku
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s umístěním trvalé stavby - protihlukového valu na části pozemku parc.č. 812/12 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory za podmínek, že se investor zaváže ke splnění požadavku města na tvar a způsob využití valu.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.13


Usnesení č. 174/13 k úpravě rozpočtové přílohy na rok 2013 - Technické služby
Rada města I. s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtové přílohy na rok 2013 jako Dodatek č. 42 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru navrhnout rozpočtové opatření na pokrytí položky "zimní údržba komunikací" z rezervy rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2013.

Zodpovídá : Ing.Suchánek, Ing.Zahradníček      Termín : 01.04.13


Usnesení č. 175/13 k uzavaření dodatku k NS na pronájem pozemku - D.Pečenka
Rada města s o u h l a sí
s uzavřením dodatku č.2 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 3658/19 (původně 3658/2) v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a firmou Daniel Pečenka - Zakázková kovovýroba Besaleel, K Bělidlu 11/25, Kutná Hora, užívaného za účelem zřízení parkovací plochy, spočívající v zúžení předmětu nájmu na 73 m2 a snížení nájemného na částku 730,-Kč/rok bez DPH, od 1.4.2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.13


Usnesení č. 176/13 k zápisu DR spol. KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
zápis č.2/2013 ze dne 26.2.2013 DR společnosti KH Tebis, spol. s r.o.Usnesení č. 177/13 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - Kutnohorská Tour
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 4274/1 o výměře
cca 3 800 m2 v k.ú. Kutná Hora, občanskému sdružení Kutnohorská Tour, se sídlem Pod Tratí 105, Kutná Hora, za účelem výstavby sportovního hřiště, na dobu určitou 12ti let.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.04.13


Usnesení č. 178/13 k rozpočtovému opatření OSM OSN č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.2/13, kterým se navyšuje výdajové položka smuteční síň - opravy o částku 100.000,-- Kč, a to na úkor výdajové položky MŠ Benešova - zeď.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 179/13 k rozpočtovému opatření OSM TO č. 2-3
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - TO č. 2/13, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky Slavnostní osvětlení-kostel sv. Jakuba-bod Ruthardka ve výši 44.610,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Slavnostní osvětlení - služby.

b)předložený návrh OSM - TO č. 3/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku Odpad:Žižkov - svoz bioodpadu
ve výši 200.000,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rozpočtová rezerva.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 180/13 k vyvěšení záměru na pronájem nemovitostí v KH
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem objektu č.p. 58 postaveném na pozemku p.č. 1932, objektu č.p. 59 postaveném na pozemku p.č. 1939/2, objektu tribuny postaveném na pozemku p.č. 1937/1 a 1937/2, včetně pozemků p.č.1932, 1937/1, 1937/2, 1938, 1939/1 a 1939/2 vše v k.ú. Kutná Hora občanskému sdružení Sparta Kutná Hora, IČ: 70827427, se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora na dobu určitou 15ti let.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 181/13 k rozdělení finanč. prostředků z Fondu regenerace města K.Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2.310.000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2013 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 182/13 k rozdělení finanč. prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v celkové výši 1.065.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2013 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 183/13 k příspěvkovému programu (malé granty) - sport
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast sport, tzn. žádostí do 5.000,- Kč pro II.čtvrtletí r. 2013 - podaných do 15.2.2013.


Usnesení č. 184/13 k příspěvkovému programu (malé granty) - vzdělávání a volný čas
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí o finanční podporu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 15.2.2013 v oblasti vzdělávání a volného času - realizace projektu v II. čtvrtletí 2013 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.04.13


Usnesení č. 185/13 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 186/13 k poskytnutí půjček z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí půjčky z FRB mimo VŘ žadatelům dle předloženého seznamu v souladu s obecně závaznou vyhláškou č.4/11 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 187/13 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizač. přípojek mimo inv.akci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města MIMO investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 188/13 k vyhlášení VŘ č. II na poskytování půjček z FRB v roce 2013
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit zahájení výběrového řízení č. II pro rok 2013 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 4/2011 v měsíci květen 2013

b) souhlasit s kritérii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 189/13 k rozpočtovému opatření INV č. 04
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 04 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Plavecký bazén - filtrace" na položku "Psí útulek" ve výši 302.788,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 190/13 k výběru nejvhodnější nabídky - teplovodní propoj kotelen
Rada města s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: " Teplovodní propoj okrsků CZT kotelen Hlouška a Šipší v Kutné Hoře " a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27.2.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Skanska a.s., závod 02,Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 262 71 303

b) s uzavřením smlouvy o dílo na tuto veřejnou zakázku s dodavatelem Skanska a.s., závod 02, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 262 71 303 za cenu 7 492 317,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 191/13 k zahájení poptáv. řízení na dodávku "vybavení zařízení v Malíně"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "zákon") a dle Metodického pokynu č.62 vydaného Řídícím orgánem ROP NUTS 2 Střední Čechy (dále jen: "Pokyny") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: "Vybavení víceúčelového kulturně sportovního zařízení v Malíně"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise
1. Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MU
2. Mgr. Gabriela Jarkulišová, ředitelka městské knihovny Kutná Hora 3. Mgr. Jitka Trojanová, pověřená osoba zadavatele
náhradník členů komise: Ing. Josef Bárta, odbor reg. rozvoje a ÚP MÚ.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 192/13 k poptávkovému řízení na projekt demoličních prací - Uhelná 555
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledky poptávkového řízení na vypracování dokumentace bouracích prací a dokumentace pro výběr dodavatele stavby čp.555 Uhelná ulice, Kutná Hora.
Nejnižší nabídkovou cenu ve výši 28.000,-bez DPH, která byla jediným kriteriem pro výběr dodavatele, předložila společnost Nell projekt, s.r.o., Zlín

II. u k l á d á
uzavřením smlouvy o dílo na vypracování dokumentace bouracích prací stavby čp.555 Uhelná ulice, Kutná Hora s firmou Nell projekt s.r.o., Zlín, na základě výsledku poptávkového řízení

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 193/13 k azylovému domu pro matky s dětmi - součinnost architekta
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností under construction architects, s.r.o. o součinnosti při dopracování projektové dokumentace Azylového domu v Kutné Hoře

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností under construction architects, s.r.o. o autorském dozoru při realizaci stavby Azylového domu v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 194/13 k záměru obnovy hřbitova U Všech svatých
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
předložený záměr postupu realizace obnova hřbitova U Všech svatých dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic zpracování dalšího stupně PD včetně rozpočtu


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.13


Usnesení č. 195/13 k záměru rekonstrukce parku pod Vlašským dvorem
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o přípravných pracech na vypracování záměru rekonstrukce parku pod Vlašským dvorem dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic dopracovat záměr do podoby dokumentace a předběžného rozpočtu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.05.13


Usnesení č. 196/13 k příspěvkovému programu (malé granty) - sociální oblast
Rada města b e r e n a v ě d o m í
návrh na přidělení prostředků v rámci příspěvkového programu (granty) pro sociální oblast č. 4 (malé projekty) pro II. čtvrtletí roku 2013.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 197/13 k rozpočtovému opatření MP č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 1, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na nákup osobního motorového vozidla pro služební potřeby MP ve výši 200.544,99 Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rozpočtová rezerva dle důvodové zprávy 1.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 198/13 k příspěvkovému programu (malé granty) - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,- Kč k 13. 3. 2013


Usnesení č. 199/13 k příspěvkovému programu (malé granty) - úprava smlouvy
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s upraveným návrhem Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro projekty do 5.000,- Kč (malé granty) dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 200/13 k zápisu DR spol. Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 25. 2. 2013Usnesení č. 201/13 k informativní zprávě o zřízení nové expozice
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o zřízení nové expozice ve Vlašském dvoře

II. u k l á d á
jednatelce společnosti připravit zprávu o realizaci expozice včetně vyúčtování nákladů

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 15.05.13


Usnesení č. 202/13 k vyhodnocení převodu IC z Průvodcovské služby pod OKCR
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o převodu informačních center z Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o. pod Oddělení kultury a cestovního ruchu MěÚ Kutná Hora.


Usnesení č. 203/13 k přehledu hospodaření příspěvkových organizací - obl. kultury
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Informaci o hospodaření za rok 2012:
Městského Tylova divadla
Galerie Felixe JeneweinaUsnesení č. 204/13 k nájemní smlouvě na reklamní plochy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem 14 ks plakátovacích ploch umístěných v ul. K Nádraží 1ks (p.č. 650/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), ul. Mincovní 1ks (p.č. 520/1 v k.ú. Malín), ul. 17.listopadu 2ks (p.č. 785/1 a p.č. 785/73 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, ul. Vladislavova 2ks (p.č. 3745/1 v k.ú. Kutná Hora), ul. Libušina 1ks (p.č. 3731 v k.ú. Kutná Hora), ul. Husova 1ks (p.č. 3774/1 v k.ú. Kutná Hora), ul. Česká 1ks (p.č. 1088 v k.ú. Kutná Hora), ul. Čáslavská 1ks (p.č. 3245 v k.ú. Kutná Hora), ul. Váňova 1ks (p.č. 646 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), ul. Na Studních 1ks (p.č. 2172/2 v k.ú. Kutná Hora), ul. Tyršova - prodejna RIO 1x (p.č. 3972/58 v k.ú. Kutná Hora), ul. Masarykova 1ks (p.č. 4512/9 v k.ú. Kutná Hora) a pronájem plakátovacích ploch na sloupech veřejného osvětlení v ulicích Ortenova na sloupech č.5, č.7, č.10, č.12, č.25 a Opletalova na sloupech č.1, č.20, herna u Mamuta na sloupech VO 1 ks, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Technické služby
Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora za celkové roční nájemné ve výši 107 000 Kč + DPH v zákonné výši, za účelem umístění plakátů, letáků aj. reklamních materiálů a zařízení na stávajících reklamních plochách ve vlastnictví Města Kutné Hory, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, na dobu určitou od 21.3.2013 do 18.4.2013.

II. u k l á d á
Odboru správy majetku MÚ Kutná Hora
připravit návrh na vyhlášení výběrového řízení na pronájem plakátovacích ploch a plakátovacích ploch na veřejném osvětlení v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.03.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 13. března 2013

Nahoru