13. března 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 13.března 2006

Usnesení č. 263/06 k informaci Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) hospodaření v období 1/06 (komentář)
b) informace o personálním obsazení Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. k
28.2.2006
c) seznámení s přípravou rekonstrukce sociálního zázemí v lůžkové části
hlavního pavilonu - západní křídlo
d) zprávu o pronájmech nebytových prostor v areálu Nemocnice Kutná Hora,
s.r.o.


Usnesení č. 264/06 k úhradě faktur společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s proplacením předložené faktury společnosti Nemocnice Kutná Hora spol. s r.o. za schválenou rekonstrukci majetku v celkové výši 380.873,40 Kč. Zdrojem pro tuto úhradu budou, stejně jako u předešlé faktury, prostředky vyčleněné pro s.r.o. Nemocnice Kutná Hora ve schváleném rozpočtu. Rada souhlasí s potřebným přesunem těchto zdrojů.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.04.06


Usnesení č. 265/06 k předání movitých věcí Městu Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora spol. s r.o.
s darováním movitých věcí dle darovací smlouvy a její přílohy.


Zodpovídá : Ing. Malý, jednatel      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 266/06 k přijetí daru od Nemocnice Kutná Hora spol. s r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
přijmout dar od Nemocnice Kutná Hora spol. s r.o. dle předložené darovací smlouvy a její přílohy.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 14.03.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 13. března 2006

Nahoru