12. února 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 12.února 2008

Usnesení č. 109/08 k uvolnění prostředků z rezervy - KPV
Rada města s c h v a l u j e
uvolnění prostředků z rezervy vedení města ve výši 20.000,-- Kč jako finanční příspěvek pro Konfederaci politických vězňů, Pobočka č. 30 Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.08


Usnesení č. 110/08 k zápůjčce královské audienční síně - GJO
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou královské audienční síně Vlašského dvora ve dnech 23. května 2008 od 16:00 do 19:00 hodin a 30. května 2008 od 18:30 do 20:30 hodin Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře na slavnostní předání maturitních vysvědčení.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 111/08 k revitalizaci nádraží
Rada města s o u h l a s í
se záměrem města zúčastnit se "Výběrového řízení" na revitalizaci nádraží Kutná Hora - město.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta,Ing.Janál      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 112/08 ke stanovení počtu zaměstnanců MÚ
Rada města I. s t a n o v í
v souladu s § 102, odst.2, písm. j) zák. č. 128/20000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Městského úřadu Kutná Hora na rok 2008 v počtu 164.

II. s o u h l a s í
se zřízením dvou společensky účelových míst v roce 2008 na Městském úřadu Kutná Hora.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 113/08 k rozdělení fin. prostředků z FRB na rok 2008
Rada města I. s c h v a l u j e
a) text smlouvy o půjčce bez čestného prohlášení
b) text smlouvy o půjčce s čestným prohlášením

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 114/08 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města I. s c h v a l u j e
text čestného prohlášení.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 115/08 k metodickému návodu - zadávání veř.zakázek
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a doporučuje využívání "Metodického návodu postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (ORRÚP, prosinec 2007)odbory městského úřadu.

II. s c h v a l u j e
všeobecné zásady zadávání veřejných zakázek zadávaných Městem Kutná Hora prostřednictvím odborů městského úřadu uvedené v přeložené zprávě.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 116/08 ke schválení odpisových plánů
Rada města s c h v a l u j e
jednotná pravidla pro odpisový plán zřízených příspěvkových organizací. Doba odpisování činí v jednotlivých skupinách minimálně :
1. skupina 3 roky
2. skupina 5 let
3. skupina 10 let
4. skupina 20 let
5. skupina 30 let
6. skupina 50 let
Zařazení majetku do skupin odpisové sazby a další pravidla se řídí příslušnými paragrafy a přílohou č. 1 zákona 586/1992 Sb.
Stanovení delší doby daňového i účetního odpisu majetku zařazeného do příslušných skupin a tím i odpovídající nižší odpisové sazby, stejně tak jako zvolený způsob rovnoměrného, či zrychleného odepisování je v pravomoci jednotlivé příspěvkové organizace.< BR> Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 117/08 rozpočtová opatření EO č. 2 a 3
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 2 - navýšení příjmů a
výdajů o 10.278.000,- na základě rozhodnutí MPSV o výši poskytnuté
dotace "příspěvek na péči" dle důvodové zprávy č.1
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 3 - přesun položek
zařazených v investiční části schváleného rozpočtu do části provozních
výdajů dle skutečného rozpočtového určení : posudky a dokumentace v
částce 100.000,- Kč, kopírování v částce 10.000,- Kč, fontána - soutěž
v částce 400.000.- Kč, protipovodňová opatření v částce 100.000,- Kč
a nákup regálů v částce 10.000,- Kč, dle důvodové zprávy č.2.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném jednání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních přijatých v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 118/08 věcné břemeno na p.č. 3788/1 v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynovodního zařízení na pozemku p.č. KN 3788/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro stavbu "Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek - Kutná Hora, ul. Nálepkova". Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 119/08 k žádosti o směnu pozemků v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit se směnou části pozemku p.č. 3963/44 o výměře 1.250 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za id. 1/2 pozemku p.č. PK 1338 o celkové výměře 34.627 m2 (t.j. 17.313 m2) v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Mgr. Petra Magáta a JUDr. Sy lvy Magátové, Kutná Hora a Ing. Milana Víznera, Suchdol .
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 120/08 k příloze č. 1 k nájemní smlouvě s MLaR K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s dodatkem č. 4, kterým se mění příloha č. 1 nájemní smlouvy uzavřené s Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 121/08 k zápisům z komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne
21.1.2008
b) zápis z poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity ze dne 4.2.2008
c) zápis z jednání majetkové komise ze dne 21.1.2008


Usnesení č. 122/08 k záměru na prodej pozemku v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 4285/5 o výměře 682 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Lucii Hejlové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 123/08 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (umístění sloupů a vekovního vedení VN) na pozemku dle PK p.č. 615/1 v k.ú. Zhoř v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/ 8 Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 124/08 k záměru na prodej části pozemku v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 270/1 v p.č. 270/7 o celkové výměře cca 500 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti vlastníků bytových jednotek čp. 332 a 333 Fučíkova ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.03.08


Usnesení č. 125/08 k žádosti o prodej pozemku v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 857 o výměře 438 m2 v k.ú. Kutná Hora firmě Bed and Breakfast CZ, s.r.o. se sídlem Tylova 500, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 126/08 k výběrovému řízení M 2/08
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 2/08 na prodej domu čp. 9 na pozemku p.č. 42 a pozemku p.č. 42 a p.č. 559 o celkové výměře 1.612 m2 v k.ú. Utěšenovice za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení VŘ a za vyvolávací cenu 1.200.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.04.08


Usnesení č. 127/08 k prodeji pozemků v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. KN 4221/88, 4247/1 a PK 2204, 2211/2, 2213/2, 2214/2, 2269, 2271, 2272, 2274 a 2515/1 o celkové výměře 213.161 m2 v k.ú. Kutná Hora na výstavbu nové městské části formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 128/08 k přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 2+1, v domě čp.41
Komenského náměstí, Kutná Hora s manželi Miloslavem a Věrou Šejdovými
ke dni 29.2.2008.
b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 12 o velikosti
2+1 v domě čp. 987, ul. U Lesa, Kutná Hora s manželi Miloslavem a
Věrou Šejdovými, Kutná Hora. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.3.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 129/08 nesouhlas s obnovením nájemního vztahu
Rada města I. n e s o u h l a s í
s obnovením nájemní smlouvy k bytu č. 5 v čp. 585, ul. Puškinská, Kutná Hora s manželi Jiřím a Hanou Šmidrkalovými.

II. u k l á d á
odboru správy majetku
oslovit manžele Šmidrkalovy ve věci prodeje bytu podle Postupu výpočtu kupních cen při dodatečném odprodeji bytových jednotek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 130/08 k žádosti MUDr. Nacházelové
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 31.12.2007
mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a
paní MUDr. Hanou Nacházelovou, týkající se vyjmutí
části movitého majetku (lavice, 2x židle kož. zelená) a snížení
nájemného o 516,00 Kč/rok s účinností od 1.3.2008.
b) s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu movitých věcí uzavřené dne
3.1.2006 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná
Hora a Nemocnicí Kutná Hora, s.r.o. se sídlem Vojtěšská 237, Kutná
Hora týkající se vložení movitého majetku (lavice, 2x židle kož.
zelená) s účinností od 1.3.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 131/08 k žádosti pana Gregoroviče
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti čp. 167 Šultysova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Ladislavem Gregorovičem, Kutná Hora, týkajícího se rozšíře ní předmětu nájmu o prodej dalšího sběratelského materiálu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 132/08 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Ivanu Krulišovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 19.282,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.08


Usnesení č. 133/08 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Jana Červěňáka, Kutná Hora ve výši 25% z částky 12.839,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.08


Usnesení č. 134/08 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Václava Rytíře, Kutná Hora ve výši 50% z částky 1.566,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.08


Usnesení č. 135/08 k neprodloužení smlouvy na poskytnutí ubytování
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Trebišovské ul., čp.609, Kutná Hora paní Martině Tokárové.

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení pokoje č. 12 na ubytovně v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora v případě, že nedojde ze strany paní Martiny Tokárové k předání pokoje do 25.2.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 136/08 k žádosti MUDr. Motyčky
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 31.12.2007 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem MUDr. Lubomírem Motyčkou, Havlíčkův Brod týkající se vyjmutí
části movitého majetku (psací stroj a vyšetřovací lehátko) a snížení nájemného o 108,00 Kč/rok s účinností od 1.3.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.08


Usnesení č. 137/08 k návrhu na slevu nájemného
Rada města s o u h l a s í
a) se slevou z nájemného panu Ing. Tomáši Mertlovi, nájemci bytu č. 3 v
čp. Barborská 30, Kutná Hora ve smyslu ustanovení § 698, odst.1 Obč.
zákoníku pro závadu v bytě, která podstatně nebo po delší dobu
zhoršuje jeho užívání. Výše slevy bude činit 30% z části bytu zatížené
hlukem od června 2006 až do odstranění závady ze strany pronajímatele.
b) s vrácením částky 7.667,00 Kč z dosud uhrazeného nájemného od 1.6.
2006 do 29.2.2008.


Zrušeno usnesením RM č. 200/08 ze dne 26.2.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 138/08 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Českému červenému kříži - Oblastnímu spolku Kutná Hora se sídlem Benešova 149, Kutná Hora, za účelem uspořádání oblastního kola soutěže Hlídek mladých zdravotníků dne 7.5.2008 v době od 8,00 do 14,00 hod .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.05.08


Usnesení č. 139/08 k žádosti o výjimku ve vyhrazením parkování
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením výjimky pro vyhrazené parkovací místo na Jungmannově nám. v Kutné Hoře před čp. 440 pro potřeby provozovny "Kuchyňské studio a nábytek POHODA"
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.02.08


Usnesení č. 140/08 k opravě chodníků
Rada města s o u h l a s í
s provedením opravy povrchu chodníků v Zámecké ulici podél čp. 357, 15 a 52 z kamenné mozaiky včetně osazení 6 ks laviček a v ulici Ortenova podél obytných domů čp. 86 až 89 z betonové zámkové dlažby.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 141/08 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
a) s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře občanskému sdružení
Kultura do města, zastoupenému panem Pavlem Apolenem,
Kutná Hora, za účelem uspořádání hudebně-divadelní akce na dny 23. -
24.8.2008. Vlastní akce proběhne v sobotu 23.8.2008 v době od 13,00 do
24,00 hod.
b) s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře občanskému sdružení
Kultura do města, zastoupenému panem Pavlem Apolenem,
Kutná Hora, za účelem uspořádání hudebně-divadelní akce na dny 30. -
31.8.2008. Vlastní akce proběhne v sobotu 30.8.2008 v době od 13,00 do
24,00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.08


Usnesení č. 142/08 k návrhu dodatku smlouvy
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 6 ke smlouvě o provádění služeb - provozování veřejných záchodků v Breuerových sadech a v Libušině ulici, uzavřené dne 14.5.2004 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zdeňkem Horákem, Kutná Ho ra, kterým se mění výše úhrady za provádění prací dle smlouvy v roce 2008.

Zrušeno usnesením č. 395/08 ze dne 22.4.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 143/08 k návrhu dodatku ke smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 2 k mandátní smlouvě na obsluhu parkovacích automatů v Kutné Hoře, uzavřené dne 2.7.2002 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Technickými službami Kutná Horta, s.r.o., U Lazara 22, Kutná Hora, kter ým se mění výše odměny mandatáři za provádění prací dle smlouvy od 1.1.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 144/08 k odpovědi na dopis
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou odpověď na dopis pana Zdeňka Horáka, Kutná Hora ze dne 19.12.2007.


Usnesení č. 145/08 k rozpočtovým opatřením OSM č. 14 - 18
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.14/08, kterým se zřizuje výdajová položka vratka
kauce-privatizace bytů ve výši 20.000,-- Kč, a to na úkor položky
nebyty opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.
b) předložený návrh OSM č.15/08, kterým dochází k přesunu finančních
prostředků z důvodu vrácení části nájmu za byt č.3 v Barborské ulici čp.
30 ve výši 6.930,-- Kč, a to na úkor položky společné prostory opravy -
viz bod č.2 důvodové zprávy.
c) předložený návrh OSM č.16/08, kterým dochází k přesunu finančních
prostředků z důvodu úhrady projektové dokumentace na rekonstrukci ÚT
čp.154 - 155 v Šultysově ulici ve výši 115.430,-- Kč, a to na úkor
položky nebyty služby a revize - viz bod č.3 důvodové zprávy.
d) předložený návrh OSM č.17/08, kterým dochází k přesunu finančních
prostředků z důvodu zhotovení projektové dokumentace na veřejné osvětlení
v lokalitě Nad Lesem ve výši 15.000,-- Kč, a to na úkor položky veřejné
osvětlení služby - viz bod č.4 důvodové zprávy.
e) předložený návrh OSM č.18/08, kterým dochází k přesunu finančních
prostředků z důvodu úhrady kalibrace měřidel páry v nemocnici ve výši
19.930,-- Kč, a to na úkor položky poliklinika opravy - viz bod č.5
důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 146/08 k přípravě demolice
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o přípravě demolice komína bývalé mazutové kotelny v Kutné Hoře.


Usnesení č. 147/08 k plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením části usnesení č. 724/06, bod IIb) a 154/07 a 202/07, bod
II.b).
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 148/08 k výměně plynárenského zařízení
Rada města s o u h l a s í
s provedením výměny plynárenského zařízení, které připravuje STP Net, s.r.o. Pro tuto akci bylo vydáno stavební povolení, předpokládaný termín zahájení rekonstrukce je od 1.4.2008. Dotčeny stavbou budou ulice Jiřího z Poděbrad, Korandova, Puškinská a Šte fánikova. Rekonstrukci v ulici Štefánikova je nutné koordinovat v souvislosti se stavbou navrhovaných kruhových objezdů, proto bude přesný termín určen dle informací investora stavby během I. pololetí roku 2008.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 149/08 k zápisu z jednání DR KH Tebis s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis, s.r.o. zápis z jednání dozorčí rady této společnosti ze dne 13.12.2007

II. s o u h l a s í
a) ve funkci Valné hromady společnosti KH tebis, s.r.o. s prodloužením
smlouvy o servisní činnosti pro kogenerační jednotky související s
přestavbou vadných čtyř stávajících kogeneračních jednotek KJMT 200
na Cento 200 na kotelně Kutná Hora - Šipší, uzavřené mezi společnostmi
KH Tebis, s.r.o., Puškinská 641, Kutná Hora a firmou TEDOM s.r.o.,
Výčapy 195, Třebíč.
Zodpovídá : Ing. Gajdoš Termín : 31.5.2008
b) s udělením výjimky ve veřejném zájmu dle usnesení RM 1084/07 -
povolením zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro KH Tebis s.r.o. u
objektu Štefánikova čp. 553.
Zodpovídá : Ing. Suchánek Termín : 29.2.2008
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing. Gajdoš      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 150/08 k zadání projektové dokumentace
Rada města s c h v a l u j e
zadání projektové dokumentace pro rekonstrukci MŠ Sedlec Ing. Lence Císařové. Cena projektu 98.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 151/08 k dopravní situaci ve městě
Rada města s c h v a l u j e
řešení dopravní situace - křižovatka Benešova, Sběrná a Stroupežnického dle předloženého návrhu.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 152/08 k plnění usnesení
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na změnu termínu plnění usnesení č. 233/07 ze dne 20.3.2007 dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru sociálních věcí a zdravotnictví
provést kontrolu dodržení odpisového plánu v termínu předloženém v důvodové zprávě
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 153/08 k uzavření smlouvy o partnerství
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady spoelčnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. s uzavřením Smlouvy o partnerství pro účely projektu realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy mezi Středočeskou turistickou a informační službou , a.s. a Průvodcovskou službou Kutná Hora, s.r.o.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatel PS      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 154/08 k přistoupení do občanského sdružení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit přistoupení Města Kutná Hora do občanského sdružení Tábory s Lelkem, o.s.
Zodpovídá : Ing. R.Kožený, Ph.D.      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 155/08 k návrhu rozpočt.opatření OPKŠ č. 3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 3 - přesun rozpočtových prostředků z ostatní kultury na příspěvek pro Sbor Křesťanské společenství ve výši 52.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 3 na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 156/08 k návrhu rozpočtového opatření OPŠK č. 4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 4 - přesun rozpočtových prostředků formou příspěvku ZŠ TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 na úhradu havárie čerpadel plynových kotlů ve výši 69.000,- Kč z rezervy dle bodu 1 důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 4 na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček.Mgr.Seifert      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 157/08 k rozpočtovému opatření OPŠK č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 3 - přesun rozpočtových prostředků z propagace na Kulturní zpravodaj na rok 2008 ve výši 400.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 5 na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 158/08 ke složení hodnotící komise
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem na veřejnou zakázku s názvem "Rekonstrukce technologie chlazení a ledové plochy ZS Kutná Hora", která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzu je kvalifikaci uchazečů ve složení :
členové náhradníci
MVDr. Václav Vančura Ing. Tomáš Benada
Ing. Luboš Machek Vladimír Muras
Václav Zimmermann Libuše Opatrná
Ing. Luboš Matek Ing. Tomáš Řehořek
Jan Trávníček Michaela Špačková
Ing. Jiří Prokop, CSc.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 159/08 k zadání PD účelové komunikace (Foxconn)
Rada města s o u h l a s í
se zadáním zpracování projektové dokumentace komunikace pro kamiony k závodu Foxconn Technology CZ s.r.o.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 12. února 2008

Nahoru