12. srpna 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 12.srpna 2014

Usnesení č. 680/14 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení č. 663/14 ze dne 30. 7. 2014 týkající se uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8 o velikosti 3+1 (127,27 m2) ve 3. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s paní Markétou Breburdovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 7.114,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.

b) s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 8 o velikosti 3+1 (127,27 m2) ve 3. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s Oblastní nemocnicí Kolín, a.s., nemocnicí Středočeského kraje, Žižkova 146, Kolín na dobu určitou 3 měsíce s účinností od 1. 9. 2014, za nájemné ve výši 7.114,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 681/14 k nájmu části nádvoří v areálu bývalého pivovaru (pí Stará)
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu části nádvoří v areálu bývalého pivovaru v Kutné Hoře, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Starou,Praha, IČ: 78112896 za účelem pořádání hudební akce v zábavném letním duchu tématu Námořníků dne 12.9.2014 s tím, že samotná akce proběhne v době od 19.00 hod. do 04.00 hod. na nádvoří za nájemné ve výši 300,- Kč + DPH.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.09.14


Usnesení č. 682/14 k uzavření smlouvy o výpůjčce - SKP Olympia Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce hřiště nacházejícího se na části pozemku p.č. 3957/39 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Sportovním klubem policie Olympia Kutná Hora, spolkem, IČ 14803429, se sídlem Střelecká 617, Kutná Hora na dobu určitou 15 let za účelem provozování sportovní činnosti.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 683/14 k nájmu části nádvoří v areálu bývalého pivovaru (pí Stará)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu části nádvoří v areálu bývalého pivovaru v Kutné Hoře, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Starou, Praha, IČ: 78112896 za účelem pořádání kulturní akce Pivio Fest dne 23.8.2014 s tím, že samotná akce proběhne v době od 11.00 hod. do 22.00 hod. na nádvoří za nájemné ve výši 300,- Kč + DPH.

Zrušeno usnesením RM č. 826/14 dne 24. 9. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.08.14


Usnesení č. 684/14 ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ 17.listopadu
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 17.listopadu v Kutné Hoře " a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4.8.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: OKNOSTAV CZ, s.r.o., Lužickosrbská 13, 787 01 Šumperk, IČ: 268 56 824

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou zakázku s dodavatelem:
OKNOSTAV CZ, s.r.o., Lužickosrbská 13, 787 01 Šumperk, IČ: 268 56 824 za cenu 11.634.666,00 Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 685/14 k úvěru pro MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.,
s o u h l a s í
s přijmutím úvěru ve výši 5.500.000 Kč společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., za účelem nákupu pily ve Štipoklasech.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.10.14


Usnesení č. 686/14 k OZV č. 1/2014
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předloženou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství v Kutné Hoře.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 12.08.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 12. srpna 2014

Nahoru