12. října 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 12.října 2011

Usnesení č. 813/11 k ustavení pracovní skupiny pro zajištění Národního zahájení EHD 2012
Rada města j m e n u j e
pracovní skupinu k zajištění přípravy a realizace Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Kutné Hoře ve dnech 7. a 8.9.2012 ve složení : Eva Hnátková, Mgr. Pavel Ladra, Ing. Věra Žáčková, Mgr. Olga Železná + zástupce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 18.10.11


Usnesení č. 814/11 k odškodnění úrazu Matěje Suchánka
Rada města s c h v a l u j e
odškodnění ve výši 6.120,00 Kč za úraz Matěje Suchánka, Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.10.11


Usnesení č. 815/11 k doporučení změny zřizovací listiny PO MŠ Pohádka
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora:
Čl. V bod 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora se rozšiřuje o nemovitý majetek - dětské hřiště včetně příslušenství na pozemku parc.č. 448 v k.ú. Kutná Hora, které se příspěvkové organizaci předává k hospodaření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 816/11 k bezúplatnému převodu pozemku v k.ú. Sedlec od ÚZSVM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s o u h l a s i t s bezúplatným převodem pozemků p.č. 747/48, 747/49, 747/81, 747/82 a 747/83 o celkové výměře 1.956 m2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 817/11 k přijetí daru - pozemek v Sedlci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru - pozemku p.č. 805/49 o výměře 78 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora 3

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 818/11 k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě (ČEZ)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku p.č. 2711/1 (dle geometrického plánu p.č. 2711/5) o výměře cca 43 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně opěrné zdi se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 819/11 k prodeji pozemku v KH (man.Jungwirthovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 4009/28 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Miroslavu a Haně Jungwirthovým, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 7.600,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 820/11 k výběrovému řízení na koupi pozemků v k.ú.Paběnice (ÚZSVM)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s podáním přihlášky do výběrového řízení č. SKH/028/2011 na prodej pozemků p.č. 1258, 1262, 1266 a 1698 v k.ú. Paběnice, které vyhlašuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, Praha 1, včetně zaplacení kauce ve výši 3.100,- Kč.

b) pověřit starostu města stanovením výše nabídky, kterou za Město Kutná Hora učiní.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 821/11 k prodeji pozemků pod garážemi v KH (ul.U Lesa)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit
a) s prodejem pozemků p.č. 673/152 o výměře 15 m2 a p.č. 673/153 o výměře 7 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Václavu a Ivaně Nykodýmovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).

b) s prodejem pozemků p.č. 673/150 o výměře 15 m2 a p.č. 673/151 o výměře 7 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Bohuslavu a Haně Rejholcovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).

c) s prodejem pozemků p.č. 673/148 o výměře 14 m2 a p.č. 673/149 o výměře 8 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jaroslavu a Janě Heřmánkovým,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).

d) s prodejem pozemku p.č. 673/139 o výměře 12 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jiřímu a Vladimíře Novotným,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku(+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).

e) s prodejem pozemků p.č. 673/132 o výměře 16 m2 a p.č. 673/134 o výměře 3 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Josefu a Aleně Hrubošovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).

f) s prodejem pozemků p.č. 673/141 o výměře 14 m2 a p.č. 673/142 o výměře 10 m2 v k.ú. Kutná Hora panu MUDr. Štefanu Trnkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).

g) s prodejem pozemku p.č. 673/137 o výměře 12 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Martině Venhodové, Kutná Hora a paní Michaele Vostrovské, Praha - Michle za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 822/11 k prodeji části pozemků v KH (p.Kadlec)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemků p.č. 3644/1 a p.č. 4285/1 o celkové výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Mgr. Janu Kadlecovi, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 823/11 k prodeji části pozemku v k.ú.Černíny (p.Odehnal)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Černíny panu Janu Odehnalovi, Kutná Hora 3.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 824/11 k prodeji části pozemku v k.ú.Červené Janovice (pí Svobodová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 479/3 o výměře cca 20 m2 - 300 m2 v k.ú. Červené Janovice paní Gabriele Svobodové, Kutná Hora.

Zrušeno usnesením RM č. 950/11 ze dne 16.11.2011.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 825/11 k přijetí daru - kaple v Sedlci (Římskokatolická farnost)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru - budovy kaple Ecce Homo se sochou Krista na pozemku p.č. 53 a pozemku p.č. 53 o výměře 29 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora s tím, že darovací smlouva bude uzavřena po splnění podmínek Smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2011 uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Římskokatolickou farností Kutná Hora - Sedlec dne 18.5. 2011.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 826/11 k zápisům z jednání komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 26.9. 2011.
b) zápis ze 6. zasedání komise životního prostředí ze dne 12.9. 2011
c) zápis z jednání kulturní komise
d) zápis školské komise ze dne 5.9.2011
e) zápis z jednání komise pro městská sídliště ze dne 19.9.2011


Usnesení č. 827/11 ke zřízení věcného břemene na umístění sloupu veřejného osvětlení
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 594/11 ze dne 13.7. 2011.

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene umístění sloupu veřejného osvětlení na pozemku p.č. 28/1 v k.ú. Kaňk v majetku manželů Romana a Veroniky Kánských, Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno bezúplatně na dobu neurčitou.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 828/11 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "STL přípojka Kaňk čp. 239" na pozemku p.č. 617/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 829/11 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "NTL přípojka Sedlec u Kutné Hory, ul. U Kola 653/21" na pozemku p.č. 632/6 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 830/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení kNN - ul. V Klikách, poz. p.č. 1120 KH ) na pozemku p.č. 3823/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 831/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení 22kV, TS a 1kV - ul. Cesta ku Sv. Jakubu) na pozemku p.č. 3679/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 832/11 k dopisu spol.STAVIS, stavby, investice, služby, spol.s r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s požadavky pana Miroslava Chmela, jednatele společnosti STAVIS, stavby, investice, služby, spol. s.r.o., Želivského 762, Kutná Hora uvedenými v dopise ze dne 25.8. 2011, zejména pak se zaplacením nákladů na vybudování inženýrských sítí ve výši 1.109.407,- Kč a se zrušením návrhu na nařízení exekuce podaného Městem Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 833/11 k vyhodnocení VŘ č.SN 24/11 a vyhlášení VŘ č.SN 33/11
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 24/11 na odprodej volného městského bytu č. 20 v domě čp. 133 ul. Studentů (včetně podílu na pozemcích par. č. 795/9, 795/11 a 795/13) v k.ú Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 33/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 20 (2+0) v domě čp. 133 ul. Studentů včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 795/9, 795/11 a 795/13 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.1.1998 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 5.12.2011 v 15.00 hodin

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.12.11


Usnesení č. 834/11 k vyhodnocení VŘ č.SN 21/11 a vyhlášení VŘ č.SN 34/11
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 21/11 na odprodej volného městského bytu č. 7 v domě čp. 469 ul.Benešova (včetně podílu na pozemcích par. č.2474/1 a 2475) v k.ú Kutná Hora, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 34/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 7 (1+1) v domě čp. 469 ul. Benešova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 2474/1 a 2475 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1. 2005 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předmětem prodeje je i 1/18 pozemků parc. č. 2474/2, 2476/1, 2476/8 a 2476/9 vše v k.ú. Kutná Hora. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 5.12.2011 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.12.11


Usnesení č. 835/11 k žádosti manželů Červeňákových
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Vítězná, čp. 443, Kutná Hora - Sedlec s manželi Jánem a Květou Červeňákovými, na dobu určitou od 15. 10. 2011 do 30. 11. 2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 836/11 k uzavření dohody o splácení dluhu (paní Vlasáková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 37.022,00 Kč pro paní Stanislavu Vlasákovou,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 837/11 k uzavření smlouvy o nájmu nebyt.prostor - Benešova 638, KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 638 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Oldřichem Dobrovolným,284 01 Kutná Hora, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 450,-Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 838/11 k žádosti pí Hájkové (pronájem čp. 1 Kaňk)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 1 Kaňk, Kutná Hora ze dne 10.12.2008 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Krajbychovou,Kutná Hora výpovědí ze strany nájemce paní Jany Krajbychové s tím, že tento vztah končí dne 30.11.2011

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 1 Kaňk, Kutná Hora paní Vlastě Hájkové,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.11.11


Usnesení č. 839/11 k uzavření dohody o splácení dluhu - pí Dernerová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 150.809,00 Kč pro paní Blanku Dernerovou,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 840/11 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro pani Vierku Červeňákovou,Kutná Hora ve výši 25% z částky 64.682,00 Kč.

b) s prominutím úroku z prodlení pro pana Slavoljuba Totiće,Kutná Hora ve výši 333,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 841/11 k vyhlášení VŘ č.SN 32/11 - Benešova 636
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy ze dne 16.5.2011 o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 636 Benešova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Naděždou Hamplovou,Kutná Hora výpovědí ze strany nájemce paní Hamplové s tím, že tento vztah končí dne 31.12.2011

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 32/11 na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 636 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 22.11.2011 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 842/11 k žádosti České reprezentace šermu mečem
Rada města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na výpůjčku nemovitosti č.p. 1-3 Čáslavská ul., Kutná Hora včetně pozemku p.č. 2952 a p.č. 2948/1 vše v k.ú. Kutná Hora pro Českou reprezentaci šermu mečem sportovní klub Kutná Hora, se sídlem Vocelova 351/6, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.11.11


Usnesení č. 843/11 k vyhodnocení VŘ č.SN 26/11 - nebyt.prostor Benešova 637
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 26/11 o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 637 Benešova ul., Kutná Hora paní Ivetu Francovou,Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 637 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.11


Usnesení č. 844/11 k žádosti pana Kropáčka (rozšíření nájemce)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 373 Vladislavova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Radkem Kropáčkem,Hlinsko týkající se rozšíření nájemce o pana Tomáše Kopeckého,Kutná Hora, paní Alenu Kopeckou,Kutná Hora, paní Jitku Poláčkovou,a pana Arnošta Šimůnka,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 845/11 ke změně Pravidel pro obsazování "startovacích bytů"
Rada města I. r u š í
ke dni 12. 10. 2011 Pravidla pro obsazování "startovacích bytů" ve vlastnictví Města Kutná Hora, schválené usnesením rady města č. 246/07 dne 20.3.2007

II. s c h v a l u j e
předložená Pravidla pro obsazování "startovacích bytů" ve vlastnictví Města Kutná Hora, včetně hodnotících kriterií pro sestavení pořadí uchazečů. Účinnost pravidel je od 13.10.2011.

III. u r č u j e
byty č. 4 a 16 nacházející se v domě čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora, jako byty "startovací", v souladu s Pravidly pro obsazování "startovacích bytů" ve vlastnictví Města Kutná Hora, schválenými radou města dne 12. 10. 2011.

Zrušeno usnesením RM č. 424/12 ze dne 30.05.2012

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.10.11


Usnesení č. 846/11 k vyhlášení výběr.řízení č.SN 36/11
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 36/11 na pronájem bytu č. 16, o velikosti 2+1, ve 3. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka výběrového řízení je dne 28.11.2011 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 847/11 k vyhlášení výběr.řízení č.SN 35/11
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 35/11 na pronájem bytu č. 4, o velikosti 2+KK, v 1. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka výběrového řízení je dne 28.11.2011 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 848/11 k uzavření dodatku č.4 - nájem.smlouvy o nájmu nemovitostí
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí č.p. 453 Masarykova ul. včetně pozemků p.č. 2542/1, 2542/2, 2543 a 2544 vše v k.ú. Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Centrem U Bartoloměje, poskytovatele sociálních služeb, se sídlem Pirknerovo nám. 206, Kutná Hora týkajícího se prodloužení doby nájemního vztahu do 4.10.2013 a změny výše ročního nájemného z 50,- Kč na 150.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 849/11 k informativní zprávě k privatizaci a doprivatizaci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s pokračováním v privatizaci objektu čp.31, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře dle schváleného usnesení zastupitelstva města č. 61/09 v rámci 2.vlny privatizace
b)souhlasit s postupem doprivatizace bytových jednotek, které zůstaly v majetku Města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 850/11 k ukončení nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončení nájemní smlouvy na pozemkovou parcelu č. 2933 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 9.7.1997 mezi Městem Kutná Hora a manželi Ivanou a Pavlem Procházkovými,Kutná Hora, dohodou ke dni 31.10.2011.
b) se zveřejněním záměru na pronájem pozemkové parcely č. 2933 v k.ú. Kutná Hora, k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši minimálně 3 Kč/m2/rok.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 851/11 k rozpočtové příloze na rok 2011 - TS KH
Rada města s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtové přílohy na rok 2011 jako Dodatek č. 34 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.11


Usnesení č. 852/11 k uzavření smlouvy na pronájem pozemků (Pozemkový fond)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu pozemků parc.č. 3233/11 a par.č. 3233/12 v k.ú. Kutná Hora, mezi Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok, za účelem: v rámci stavby "II/126 Kutná Hora, okružní křižovatky" ulic Čáslavská a Hrnčířská v Kutné Hoře bude na předmětných pozemcích vybudován chodník, s účinností od 1.11.2011 na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.11.11


Usnesení č. 853/11 k zápisu z jednání DR MVE PLUS, s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS, s.r.o., konaného dne 29.9.2011.


Usnesení č. 854/11 k zápisu č.7/11 z jednání DR KH TEBIS
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS s.r.o.
zápis č. 07/2011 z jednání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. ze dne 21.9.2011.Usnesení č. 855/11 k zápisu dopravní komise RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 5. zasedání dopravní komise ze dne 21. září 2011

II. s o u h l a s í
s vyplacením odměny ve výši 4.500,-Kč studentům VOŠ a SPŠ Kutná Hora za zajištění měření provozu. Úhrada bude provedena z kapitoly kanceláře tajemníka.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.11.11


Usnesení č. 856/11 k rozpočtovým opatřením OSM OSN - č.17-20/11
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.17/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 57.040,-- Kč na výdajovou položku hala Bios plyn, a to na úkor položek byty zpracování dat za teplo (22.680,--Kč), byty vyúčtování (16.280,--Kč), neprivatizované byty vyúčtování (9.780,--Kč), nebytové prostory vyúčtování (8.270,--Kč) a položky hřbitovy služby (30,--Kč).

b) předložený návrh OSM - OSN č.18/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 10.000,-- Kč na výdajovou položku DPS opravy, a to na úkor položky společné prostory opravy.

c) předložený návrh OSM - OSN č.19/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 31.920,-- Kč na výdajovou položku Václavské nám. 182 plyn,
a to na úkor položek byty - služby, revize (31.040,-- Kč) a nebytové prostory vyúčtování (880,-- Kč).

d) předložený návrh OSM - OSN č.20/2011, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 40.790,-- Kč na novou investiční položku Palackého nám.377 - topné kabely, a to na úkor výdajové položky byty opravy havárií.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 857/11 k žádosti o opravu omítek - divadlo
Rada města s o u h l a s í
se zajištěním otlučení opadávající omítky a říms na budově Městského Tylova divadla v Kutné Hoře Městem Kutná Hora - odborem správy majetku.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 858/11 k žádosti o zápůjčku znaku města
Rada města s o u h l a s í
s jednorázovým použitím znaku města Kutná Hora společnosti Kompakt spol. s r.o. dle předložené žádosti.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.10.11


Usnesení č. 859/11 k aktualizaci Programu regenerace MPR KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženou aktualizací Programu regenerace MPR Kutná Hora pro období 2011 - 2016 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 860/11 k uzavření smlouvy o dílo - oplechování na Kamenné kašně
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Oplechování plochy horní římsy a konzol na Kamenné kašně" na pozemku parc. č. 3883/3 k.ú. Kutná Hora s p. Rudolfem Poprem,466 01 Jablonec nad Nisou v celkové výši 138.027,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 861/11 k žádosti o finanční příspěvek - o.s.Čercheň
Rada města s o u h l a s í
s poukázáním finančního příspěvku o.s. Čercheň v rozsahu a účelu dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 862/11 ke jmenování ředitele ZŠ KH - Kamenná stezka 40
Rada města j m e n u j e
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
pana Mgr. et Bc. Víta Šnajdra, Kutná Hora, do funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, okres Kutná Hora s účinností od 1.11.2011 na dobu neurčitou.

Zodpovídá : K. Koubský,místostarosta      Termín : 20.10.11


Usnesení č. 863/11 k rozpočtovému opatření OPPKŠT č.32
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 32 - přesun prostředků z položky "Propojení Zimní stadion - Plavecký bazén" na neinvestiční dotaci Tělovýchovné jednotě Sparta Kutná Hora, Čáslavská 199. Zvýšení neinvestiční dotace ve výši 1.409.540,- Kč je určeno na úhradu ztráty vzniklé z provozu Kutnohorské plovárny v roce 2011 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 13.10.11


Usnesení č. 864/11 ke grantovému systému - návrh nových pravidel
Rada města s o u h l a s í
a) se zněním a obsahem Výzvy k předkládání projektů (grantů) pro rok 2012 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě
b) se zněním a obsahem formuláře Žádosti o předkládání projektů (grantů) pro rok 2012 jak je uvedeno v důvodové zprávě
c) se zněním formuláře Vyúčtování projektu (grantu) pro rok 2012 jak je uvedeno v důvodové zprávě
d) se zněním Zásad hodnocení projektů (grantů) pro rok 2012 jak je uvedeno v důvodové zprávě
e)se zněním Výzvy pro hodnotitele pro rok 2012 jak je uvedeno v důvodové zprávě

Zrušeno usnesením RM č. 994/11 ze dne 30.11.2011.
Zodpovídá : PhDr. Hurtová, Mgr. Seifert      Termín : . .


Usnesení č. 865/11 ke schválení vyhlášky č.4/2011 - FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit obecně závaznou vyhlášku č.4/2011 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území Města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 866/11 k technic.dozoru pro akci rekonstr.Benešovy ul.
Rada města I. s c h v a l u j e
Uzavřít smlouvu s Miroslavou Neprašovou na provádění prací Technického dozoru investora pro akci Rekonstrukce ulice Benešova Kutní Hora za cenu 60.000,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat a uzavřít smlouvu o dílo s uvedenou firmou

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 13.10.11


Usnesení č. 867/11 k rozpoč.opatření INV č.33 - kamerový systém Beneš.ulice
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 33 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sportovní hala Klimeška" na položku "Rekonstrukce - Benešova ul." ve výši 146.400,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 868/11 k vícenákladům rekonstrukce čp.146 KH - Spolkový dům
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Vícenáklady vzniklé v průběhu rekonstrukce čp.146 Lierova ulice v Kutné Hoře - "Spolkový dům" ve výši 483.964,79Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 869/11 k zápisu z jednání komise pro sociální záležitosti
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápisy komise pro sociální záležitosti ze dne 19.9.2011 a 5.10.2011

II. n e s o u h l a s í
s dodatečným podáním žádosti Centra zdravotně postižených Středočeského kraje o neinvestiční provozní dotaci na sociální služby pro rok 2012 dle důvodové zprávy

III. s o u h l a s í
s dodatečným přidělením grantových prostředků pro sociální oblast na odbobí II. pololetí roku 2011 žadateli uvedeného v důvodové zprávě.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 15.11.12


Usnesení č. 870/11 k rozpočtovým opatřením OSZ č.6-7/2011
Rada města I. s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření OSZ č. 6 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 8.000.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči pro rok 2011, dle důvodové zprávy

b) rozpočtové opatření OSZ č. 7 - přesun rozpočtových prostředků na sociální mikrobus Globus ve výši 62.100,- Kč. Tento přesun bude mezi položkami rezerva vedení města a položkou sociální autobus, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Ekonomickému odobru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 6-7/2011.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 871/11 k rozpočtovému opatření OŽP č.4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 4 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za II. čtvrtletí roku 2011, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 260.070,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.11


Usnesení č. 872/11 k uzavření veřejnopráv. smlouvy mezi obcí Hlízov a Kutná Hora
Rada města I. k o n s t a t u j e
že Město Kutná Hora je schopno svými orgány zabezpečit výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst. 3písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky za orgán obce Hlízov a to v rozsahu stanoveném v ustanovení § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů.

II. s o u h l a s í
s uzavřením předložené veřejnoprávní smlouvy se shora uvedenou obcí dle ustanovení § 63, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

III. z m o c ň u j e
starostu Města Kutná Hora k podpisu veřejnoprávní smlouvy s výše uvedenou obcí.

Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 30.10.11


Usnesení č. 873/11 k uzavření veřejnopráv. smlouvy mezi obcí Vidice a Kutná Hora
Rada města I. k o n s t a t u j e
že Město Kutná Hora je schopno svými orgány zabezpečit výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst. 3písm. g) a h) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky za orgán obce Vidice a to v rozsahu stanoveném v ustanovení § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů.

II. s o u h l a s í
s uzavřením předložené veřejnoprávní smlouvy se shora uvedenou obcí dle ustanovení § 63, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

III. z m o c ň u j e
starostu Města Kutná Hora k podpisu veřejnoprávní smlouvy s výše uvedenou obcí.

Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 30.10.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 12. října 2011

Nahoru