12. prosince 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 12.prosince 2018

Usnesení č. 814/18 k žádosti o prodloužení termínu na plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu na splnění usnesení č. 246/18 do 31.12.2019.
Zodpovídá : E. Hnátková Termín : 15.12.18


Usnesení č. 815/18 K návrhu na složení komisí RM Kutná Hora
Rada města I. j m e n u j e
s účinností od 1.1.2019 členy komisí Rady města Kutná Hora takto:
KOMISE ŠKOLSKÁ:
Ing. Josef Treml, Kateřina Špalková, Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Jana Červená, Mgr. Vladimír Tuček, Nina Bilincová, Yvetta Jeřábková, Petr Spálený a PhDr. Stanislava Lisková.
KOMISE SPORTOVNÍ:
Mgr. Tomáš Morawski, Bc. Lucie Hojdová, DiS., Mgr. Jiří Němeček, Romana Beránková, Jan Třískala, Mgr. Karel Ptáček, Mgr. Martin Běhounek, Filip Nedvěd a Ing. Ladislav Vokoun.
KOMISE KULTURNÍ:
Lenka Frankovicová, Václav Veselý, Mgr. Tomáš Morawski, Luděk Kment, Mgr. Aleš Rezler, Pavel Apolen, Ing. Kateřina Daczická, Jana Veselá a Monika Trdličková
KOMISE CESTOVNÍHO RUCHU:
Bc. Martin Starý, Ing. Tzveta Morawski Kambourová, Jiří Vavřička, Vít Bořil, Lenka Fantová, Bc. Olga Dekojová a Karel Koubský, st.
KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
Iva Hlavatá, Mgr. Petr Březina, Klára Kocmanová, Ivana Hudcová, Ing. Leoš Lacina a Ing. Jana Kuklová
KOMISE DOPRAVNÍ:
Ing. Max Kubát, RSDr. Václav Holub, Ing. Zdeněk Jirásek, Radim Fedorovič, Robin Jiráň, Ing. Ladislav Šorčík, Martin Lebeda, Ing. Zdeněk Sedláček, MBA a František Malík
KOMISE MAJETKOVÁ:
Tomáš Gryč, MUDr. Magdalena Havlovicová, Blanka Kratochvílová, Ing. Karel Žáček a Zdeňka Hlavinková
KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Martin Hlavatý, Milan Krčík, Tomáš Klail, Josef Žáček, Klára Kocmanová, Lenka Dupalová, Luděk Kment a Ing. Karel Macek
KOMISE PAMÁTKOVÉ PÉČE:
Jaroslav Rezler, Mgr. Jakub Obraz, Bc. Olga Dekojová, Ing. Petr Lošek, Ing. Soňa Krejčová a Václav Balek
KOMISE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ:
Ing. Lukáš Jelínek, Alexandr Špalek, Radim Fedorovič,Patrik Šimůnek, Ing. Ladislav Šorčík, Ing. Jan Štěpnička, Tomáš Mottl a Ondřej Knap
KOMISE PRO BEZPEČNOST:
MUDr. Jan Havlovic, Josef Sova, PhDr. Iva Pospíšilová, Kateřina Špalková, Petr Rychtář, Milan Zelený, Mgr. Vojtěch Smetáček, Denisa Kleinová, Marie Janásková a Jiří Hlavinka
KOMISE BYTOVÁ:
Jana Balánová, Bc. Miroslava Hebrová, Jana Drtinová, Mgr. Ladislava Krčmářová, Blanka Kratochvílová, Zdeněk Bartl a Bc. Marie Macková
KOMISE PRO STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ MĚSTA:
Ing.Kateřina Daczická, Ing. Zdeněk Jirásek, Tomáš Dejmal, Markéta Šedivá, Mgr. Martin Běhounek, Ing. Milan Nedvěd a David Hlavinka

II. ž á d á
politické strany, uskupení a sdružení, která navrhla členy komisí, aby dodala jejich kontaktní údaje kanceláři tajemníka.
Zodpovídá : E. Hnátková Termín : 31.12.18


Usnesení č. 816/18 k úpravě platů ředitelů příspěvkových organizací města
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1.1.2019
a) Navržené příplatky za vedení ředitelům PO Mgr. Aleši Rezlerovi a Veronice Lebedové.
b) Navýšení osobních příplatků ředitelům PO Mgr. Aleši Rezlerovi, Veronice Lebedové, Mgr. Gabriele Jarkulišové, Ing. Janě Kuklové a Ing. Andree Kapounkové.

II. b e r e n a v ě d o m í
zvýšení platového stupně od 1.2.2019 ředitelce Tylova divadla pí Veronice Lebedové.
Zodpovídá : E. Hnátková Termín : 31.12.18


Usnesení č. 817/18 k návrhu na změnu v dozorčích radách obchodních společností města(MLaR)
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.

I. o d v o l á v á
členy dozorčí rady této společnosti Mgr. Jiřího Němečka, Ing. Karla Šrajbra, Ing. Josefa Viktoru, Ing. Jiřího Beránka a Karla Koubského, st. s okamžitou platností.

II. j m e n u j e
s okamžitou platností do funkce člena dozorčí rady této společnosti paní
Mgr. Danu Vepřkovou, pány Karla Koubského, st., Tomáše Mottla, Ing. Tomáše Pilce a JUDr. Bedřicha Prokopa.

III. u k l á d á
jednateli společnosti panu Ing. Stanislavu Peroutkovi provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.

Zodpovídá : E. Hnátková Termín : 14.12.18


Usnesení č. 818/18 k návrhu na změnu v dozorčích radách obchodních společností města(TS KH)
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

I. o d v o l á v á
předsedu a členy dozorčí rady této společnosti Radima Fedoroviče, Jana Balhama, Josefa Krause, Martina Hlavatého a Ing. Josefa Viktoru s okamžitou platností.

II. j m e n u j e
s okamžitou platností do funkce člena dozorčí rady této společnosti paní
M. Šedivou, pány Ing. Maxe Kubáta, Josefa Krause, Mgr. Martina Běhounka a M. Hrušku.

III. u k l á d á
jednateli společnosti panu Ing. Janu Jägerovi provést schválenou změnu
v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 14.12.18


Usnesení č. 819/18 k návrhu na změnu v dozorčích radách obchodních společností města(KH TEBIS)
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o., Kutná Hora

I. o d v o l á v á
předsedu a členy dozorčí rady této společnosti Ing. Zdeňka Jiráska, Ing. Jiřího Beránka, Ing. Vladimíra Gajdoše, Jiřího Němečka a Ing. Jozefa Králika s okamžitou platností.

II. j m e n u j e
s okamžitou platností do funkce člena dozorčí rady této společnosti pány Jiřího Beránka, Ing. Ladislava Šorčíka, Ing. R.Jiráně, Ing. Jozefa Králika a B.Procházku, ml.

III. u k l á d á
jednateli společnosti panu Martinu Suchánkovi provést schválenou změnu
v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 14.12.18


Usnesení č. 820/18 k PO Průvodcovská služba KH - EKO RO č. 17
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. u l o ž i t
příspěvkové organizaci Průvodcovská služba Kutná Hora odvod části poskytnutého příspěvku na provoz ve výši 400 tis. Kč do rozpočtu města Kutná Hora ve smyslu § 28 odst. 9, písm. a) zákona č.250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Současně ukládá, aby příspěvková organizace postupovala vůči svým zaměstnancům podle pravidel pro poskytování platu.

II. s c h v á l i t
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 17, kterým dojde k navýšení rozpočtových prostředků města Kutná Hora v souvislosti s navrženým odvodem Průvodcovské službě Kutná Hora, příspěvkové organizaci ve výši 400 tis Kč na základě předloženého vyhodnocení hospodaření.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 31.12.18


Usnesení č. 821/18 k pravidlům pro promíjení místního poplatku
Rada města b e r e n a v ě d o m í
pravidla pro promíjení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Městského úřadu Kutná Hora


Usnesení č. 822/18 k pravidlům pro navýšení místních poplatků
Rada města b e r e n a v ě d o m í
pravidla pro navýšení místních poplatků při jejich neuhrazení.


Usnesení č. 823/18 k zahájení PŘ na VZMR "Výměna oken a dveří,Vítězná 443, K.Hora"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu s názvem: "Výměna oken a dveří, ubytovna Vítězná 443, Kutná Hora"

b) pro toto poptávkové řízení je hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Mgr., Bc. Silvia Doušová
2. Marek Černý Pavel Procházka
3. Markéta Holubová, DiS. Bc. Jitka Gregorová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace vybraných firem uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová Termín : 31.01.19


Usnesení č. 824/18 k prodloužení náhradního ubytování (man. Čurejovi)
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení dohody o poskytnutí náhradního ubytování na městské ubytovně manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová Termín : 31.01.19


Usnesení č. 825/18 ke změně ceníku sportoviště - UMT, fotbalové hřiště J.Palacha, KH
Rada města n e s c h v a l u j e
změnu ceníku za využití sportoviště - UMT, fotbalové hřiště Jana Palacha, Kutná Hora, platného od 1.1.2017, spočívající v osvobození od poplatku za využití sportoviště mládežnickými týmy fotbalových oddílů: Sparta Kutná Hora, TJ Sokol Kaňk, TJ Sokol Malín, TJ Viktoria Sedlec, s účinností od 1.1.2019.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová Termín : 01.01.19


Usnesení č. 826/18 k vyřazení položek z účtu 042 - nedokončené investice OSM
Rada města I. s c h v a l u j e
vyřazení nedokončených investic uvedených v důvodové zprávě z účtu 042 - nedokončené investice a současně souhlasí s prohlášením těchto položek za zmařené investice, které si může účetní jednotka vykázat v souladu s ust. § 33 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

II. u k l á d á
odboru správy majetku provést všechny související administrativní úkony.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová Termín : 18.12.18


Usnesení č. 827/18 ke zrušení usnesení
Rada města s c h v a l u j e
zrušení usnesení č. 260/18 ze dne 4.4.2018
Zodpovídá : E. Hnátková Termín : 31.12.18


Usnesení č. 828/18 ke změně smlouvy o výpůjčce, č.p. 81 Neškaredice
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitosti uzavřené dne 10.1.2008 ve znění pozdějších změn a dodatků mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a spolkem Pionýr, z.s. - 6. pionýrská skupina Kolín, IČO 689 97 159, se sídlem Okružní 666, Kolín V, jako vypůjčitelem na výpůjčku nemovitosti č.p. 81, která je součástí pozemku p.č. 4/3, v k.ú. Neškaredice. Uzavřením dodatku dojde k prodloužení doby trvání smlouvy do 31.12.2023.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová Termín : 15.01.19


Usnesení č. 829/18 ke zřízení věcného břemene(ČEZ)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IE-12-6009021/VB/017 Záboří nad Labem - směr k hájovně - obnova nn, knn, dem.nn) na pozemcích p.č. 174, 175, 176, 177 a 183 vše v k.ú. Záboří nad Labem v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a 50,- Kč/bm dle druhu pozemku a dále 1.000,- Kč za umístění sloupu, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová Termín : 30.06.19


Usnesení č. 830/18 k akci nejúspěšnější sportovec roku 2018
Rada města s o u h l a s í
a) s použitím městského znaku na propagačních materiálech v rámci akce - "Nejúspěšnější sportovec roku 2018" pořádané společností SPORT ACTION s.r.o., Kyjická 4771, 430 04 Chomutov dne 13.2.2019.

b) s bezplatným pronájmem Tylova divadla a se zajištěním občerstvení na akci "Nejúspěšnější sportovec roku 2017" pořádané společností SPORT ACTION s.r.o., Kyjická 4771, 430 04 Chomutov dne 13.2.2019.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert Termín : 31.12.18


Usnesení č. 831/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 29 - 31
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 29 - přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 288 403,46 Kč. Investiční prostředky jsou určeny na finanční zajištění rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Benešova 149/I dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 30 - přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 625 539,00 Kč. Investiční prostředky jsou určeny na finanční zajištění rekonstrukce sociálních zařízení v 1. podlaží pavilonu U2 dle důvodové zprávy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 31 - přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 602 807,70 Kč. Investiční prostředky jsou určeny na finanční zajištění výstavby opěrných zdí školního hřiště a opravu vnitřního oplocení kolem školy, pořízení interaktivního dotykového ActivPanelu i65 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. Seifert,Ing. Bulánková Termín : 20.12.18


Usnesení č. 832/18 k účetnímu převodu mezi fondy PO ZŠ Žižkov
Rada města s o u h l a s í
s účetním převodem částky ve výši 138 389,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková Termín : 20.12.18


Usnesení č. 833/18 k výroční zprávě o činnosti ZŠ za školní rok 2017/2018
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018:
a) Příspěvkové organizace ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře, J. Palacha 166
b) Příspěvkové organizace ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40
c) Příspěvkové organizace ZŠ TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
d) Příspěvkové organizace ZŠ Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98
e) Příspěvkové organizace ZUŠ Kutná Hora,Vladislavova 376

a zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018:
a) Příspěvkové organizace MŠ Kutná Hora, Benešova 149
b) Příspěvkové organizace MŠ Pohádka Kutná Hora, U Školky 340
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert Termín : 31.12.18


Usnesení č. 834/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 32
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 32 - přesun částky 100 000,- Kč včetně DPH za zhotovení bronzových nápisových desek před sousoší u jezuitské koleje v Kutné Hoře z položky neinvestiční 5171 na položku investiční 6121 dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 32
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 17.12.18


Usnesení č. 835/18 ke jmenování členů redakční rady a redakce Kutnohorských listů
Rada města j m e n u j e
redakční radu Kutnohorských listů v tomto složení:
Lenka Frankovicová - KSČM
Lukáš Jelínek - Sdružení Alternativa pro Vás
Romana Beránková - Kutnohorská změna
Josef Kraus - ANO 2011
Jakub Obraz - STAN a Šance pro KH
Jaroslav Rezler - KDU ČSL
Ivan Hartman - Piráti
Miroslav Štrobl - ODS
Kateřina Špalková - Město pro lidi

a redakci Kutnohorských listů v tomto složení:
Kamila Drtilová - redaktorka
Jakub Skyva - redaktor
Jaroslava Brandejská - MěÚ - inzerce, administrativa
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert Termín : 31.12.18
Usnesením č. R/4/23 ze dne 11.1.2023 byla ke dni 31.01.2023 ukončena činnost této redakční rady KHL.

Usnesení č. 836/18  k odměnám pro členy redakční rady a redakce Kutnohorských listů

Rada města s o u h l a s í

s předloženými měsíčními odměnami pro členy redakční rady a redakce Kutnohorských listů s účinností od 1.1.2019.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert Termín : 31.12.18


Usnesení č. 837/18 ke jmenování konzultantky zápisů kroniky města
Rada města j m e n u j e
paní Lenku Frankovicovou konzultantkou zápisů v kronice města pro rok 2019 dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert Termín : 31.12.18


Usnesení č. 838/18 k uzavření dohody na vedení kroniky města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením upravené dohody o pracovní činnosti na vedení kroniky města na rok 2019 s panem PhDr. Lukášem Provazem.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert Termín : 31.12.18


Usnesení č. 839/18 k uzavření dodatku č. 13 - střecha Vlašský dvůr
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 13 na akci "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře s firmou H & B delta, s.r.o. se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert Termín : 20.12.18


Usnesení č. 840/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 33
Rada města I. u k l á d á
Příspěvkové organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 302.887,00 Kč

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 33 - navýšení příjmové části rozpočtu Města Kutná Hora o odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 302 887,00 Kč a současně se schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku PO Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 302.887,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Ing. Seifet Termín : 31.12.18


Usnesení č. 841/18 ke smlouvě na tisk Kutnohorských listů
Rada města s o u h l a s í
s návrhem smlouvy na zajištění grafických prací a tisku městského zpravodaje Kutnohorské listy mezi Městem Kutná Hora a firmou Lepor s.r.o. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert Termín : 30.12.18


Usnesení č. 842/18 k finančnímu daru PO Školní jídelny
Rada města s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací Školní jídelny Kutná Hora v celkové výši 11.832,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. z projektu Obědy pro děti.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert Termín : 31.12.18


Usnesení č. 843/18 k dotaci ZŠ Kamenná stezka a ZŠ TGM
Rada města s o u h l a s í
a)
1. s přijetím dotace Základní školou Kamenná stezka 40 z projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009313 a s výší spolufinancování 5%. Přibližný odhad částky je 190 000,00 Kč.
2. s přijetím dotace Základní školou T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 z projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009298 a s výší spolufinancování 5%. Přibližný odhad částky je 154 000,00 Kč.

b)
1. s tím, aby Základní škola Kutná Hora Kamenná stezka 40, mohla provádět technické zhodnocení majetku během realizace projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009313 a během jeho udržitelnosti.
2. s tím, aby Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, mohla provádět technické zhodnocení majetku během realizace projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009298 a během jeho udržitelnosti.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert Termín : 21.12.18


Usnesení č. 844/18 k rozpočtovému opatření OI č. 14 - dotace NKP Vlašský dvůr
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 14, kterým se navyšují příjmy i výdaje na základě přijaté dotace na položce "Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře ve výši 1.267.047,40 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 31.12.18


Usnesení č. 845/18 k revitalizaci Vlašského dvora - restaurování varhan
Rada města I. s ch v a l u j e
rozhodnutí o výběru dodavatele na "Restaurování varhan v rámci projektu "Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře" kdy nejvýhodnější nabídku podala společnost Peter Nožina, IČO: 70138061, se sídlem Nahoruby 46,
257 56 Křečovice.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít se společností smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 846/18 k dodatku sml. o dílo "Zpracování PD bývalé ZŠ J.A.Komenského"
Rada města I. schvaluje
zpracování stavebně technického průzkumu v rámci přípravy projektové dokumentace pro provedení stavby "Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J.A.Komenského v Kutné Hoře za cenu ve výši 84.095 Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo se společností REINVEST spol. s.r.o., sídlo K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČ: 65410840.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 847/18 k zápisu DR společnosti MLaR Kutná Hora spol. s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
a) s navrženým plánem hospodaření na rok 2019 s tím, že výsledky hospodaření budou závislé na rozsahu kůrovcové kalamity
b) s udělením odměny jednateli společnosti za III. Q. 2018 v plné výši

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 86. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 26. listopadu 2018 ve všech ostatních bodech
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 848/18 k uzavření Darovací smlouvy - ASEKOL a.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého návrhu Darovací smlouvy na dar ve výši 3 000,- Kč od společnosti ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2 062/8, Praha 4.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 25.01.19


Usnesení č. 849/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 28/18 - 31/18
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 28/18, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové položky Služby - vánoční stánky ve výši 22.890,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky Riziková analýza Kaňk ve výši 22.890,--Kč.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 29/18, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky Obnova stepních společenstev Kaňk (mimo dotace) ve výši 22.716,--Kč a vytvoření nové rozpočtové položky Obnova stepních společenstev Kaňk (solární panel) ve výši 156.674,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky Obnova stepních společenstev Kaňk ve výši 179.390,--Kč.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 30/18, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky a Slavnostní osvětlení-DrHDM ve výši 80.900,--Kč, a to na úkor rozpočtové položky VO Karlov I. etapa Na Stříbrníku.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 31/18, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky Slavnostní osvětlení-DrHDM ve výši 206.103,--Kč, a to na úkor níže uvedených rozpočtových položek: VO Karlov I.etapa Na Stříbrníku ve výši 58.900,--, VO Slévárenská ve výši 2.052,--Kč, Tebis-služby ve výši 30.000,--Kč, Věžní hodiny - nákup služeb ve výši 6.700,--Kč, Ostatní opravy a udržování ve výši 8.500,--Kč a Riziková analýza Kaňk ve výši 99.951,--Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 850/18 ke zrušení usnesení č. 733/18 v bodě a) ze dne 17. 10. 2018
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 733/18 v bodě a) k rozpočtovému opatření č.22/18 ze dne 17. 10. 2018.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 851/18 k údržbě parku pod Vlašským dvorem pro rok 2019
Rada města s o u h l a s í
a) v souladu s ustanovením § 11, odst. 1, písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě uvedené výjimky ze zákona s přímým zadáním veřejné zakázky na provedení služby s názvem: "Údržba parku pod Vlašským dvorem" dodavateli Technické služby Kutná Hora s.r.o. za nejvýše přípustnou cenu 500 000,-Kč včetně DPH.

b) s uzavřením přiložené smlouvy o provádění údržby parku pod Vlašským dvorem pro rok 2019.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 852/18 k uzavření Sml. o vytvoření díla a k licenční smlouvě(M. Souček)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého návrhu Smlouvy o vytvoření díla a licenční smlouva o jeho dalším užití s panem Martinem Součkem, .
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 853/18 k návrhu odměny ředitelce PO Pečovatelská služba Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměny ředitelce příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 2. pololetí roku 2018 ve výši uvedené v předložené důvodové zprávě
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 854/18 k novelizovaným interním přepisům
Rada města s c h v a l u j e
a) Podpisový řád Městského úřadu Kutná Hora
b) Pracovní řád Městského úřadu Kutná Hora
c) Interní směrnici Evidence, vymáhání a správa pohledávek
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 855/18 k zápisu č. 9/18 z DR společnosti KH Tebis
Rada města I. s o u h l a s í
s vyplacením odměny jednateli společnosti za III. Q. roku 2018 v plné výši

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 9/18 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s.r.o., konaného dne 13. 11. 2018, ve všech ostatních bodechIng. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 12. prosince 2018

Nahoru