12. prosince 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 12.prosince 2012

Usnesení č. 988/12 k úpravě platů ředitelů příspěvkových organizací
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., nařízení vlády č. 469/2002 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů - opravené předložené úpravy měsíčního platu ředitelů příspěvkových organizací Města Kutná Hora s účinností od 1.1.2013.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 989/12 k Pravidlům pro přijímání a vyřizování peticí a stížností
Rada města I. r u š í
ke dni 31.12.2012 "Pravidla pro práci se stížnostmi, návrhy, připomínkami, podněty, peticemi a postup při jejich vyřizování" účinná od 1.11.2006

II. s c h v a l u j e
předložená "Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností", která nabývají účinnosti od 1.1.2013.


Zodpovídá : Ing. F. Tvrdík      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 990/12 k rozpočtovým opatřením EO č. 40, 44 - 47 a závěrečné úpravy rozpočtu
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 40 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Dohody o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele na vytvoření a obsazení pracovního místa pro asistenty prevence kriminality v roce 2012 do výše 294.750,-- Kč dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 44, kterým dochází k přesunu rozpočtových příjmů z důvodu přijetí neinvestičních transferů od obcí na úhradu provozních výdajů na školy a za výkon přestupkové agendy dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy ve výši 294.270,--. Snížena bude nenaplněná položka daňového příjmu DHP dle důvodové zprávy č. 2

c)předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 45 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o přidělení prostředků z rozpočtu HZS ČR přidělené do rozpočtu kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2012 ve výši 32.478,-- Kč dle důvodové zprávy č. 3

d) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 46 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na cestovní ruch z důvodu přijetí příspěvku od partnerského města Fidenza za podpory projektu "Youth in Action" ve výši 67.359,24 Kč dle důvodové zprávy č. 4

e) s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 47 - kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na pokrytí neinvestičních nákladů spojených s chodem Spolkového domu ve výši 32.000 Kč. Tyto náklady budou kryty snížením položky "Služby pošt" správce rozpočtových prostředku 2059 dle důvodové zprávy č. 5

II. p o v ě ř u j e
jednotlivé příkazce operace (správce rozpočtových prostředků) a vedoucího ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu 2012 v rámci stávající výše upraveného rozpočtu, případně o úpravy finančních vztahů vůči SR, obcím, krajům a regionálních rad

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených a provedených rozpočtových opatřeních


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 991/12 k převodu movitého majetku Městskému Tylovu divadlu
Rada města s o u h l a s í
s rozšířením přílohy inventurního seznamu ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské Tylovo divadlo, se sídlem Masarykova 128, Kutná Hora 284 01 o soubor movitých věcí: "Křesla do lóže" 27 ks, inventární číslo 615.345, v hodnotě 86.778,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 992/12 k výběru nejvhodnější nabídky - poskytnutí investič. úvěru
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na služby: " Poskytnutí investičního úvěru " a s pořadím nabídek dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29.11.2012. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, pobočka Kutná Hora, Masarykova 645, 284 12 Kutná Hora, IČ: 452 44 782.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru s poskytovatelem Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, pobočka Kutná Hora, Masarykova 645, 284 12 Kutná Hora, IČ: 452 44 782 za cenu 1.447.379,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 993/12 k OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
schválit Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 4/2012 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 994/12 k Fondu cestovního ruchu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zřízením a pravidly tvorby a použití prostředků zvláštního účelového fondu na podporu rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 995/12 k odpisovým plánům zřízených příspěvkových organizací
Rada města s c h v a l u j e
jednotná pravidla pro odpisový plán zřízených příspěvkových organizací. Doba odpisování činí v jednotlivých skupinách minimálně:
1. skupina 3 roky
2. skupina 5 let
3. skupina 10 let
4. skupina 20 let
5. skupina 30 let
6. skupina 50 let
Zařazení majetku do skupin odpisové sazby a další pravidla se řídí příslušnými paragrafy a přílohou č. 1 zákona 586/1992 Sb. a účetním standardem ČÚS 708. Zvoleným způsobem odepisování bude způsob rovnoměrný.
Stanovení delší doby daňového i účetního odpisu majetku zařazeného do příslušných skupin a tím i odpovídající stanovení nižší odpisové sazby je v pravomoci jednotlivé příspěvkové organizace.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 996/12 k prodeji části pozemku v k.ú. Černíny (pí Pohlová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Černíny paní Janě Pohlové, Kolín 2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 997/12 k prodeji části pozemku v k.ú. Neškaredice (man. Vokálkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 208/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Neškaredice manželům Václavu a Daniele Vokálkovým, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 998/12 k prodeji části pozemku v k.ú. Kaňk (pí Kopecká)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora nesouhlasit
s prodejem části pozemku p.č. 617/1 o výměře cca 71 m2 v k.ú. Kaňk paní Alici Kopecké, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 999/12 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. Perštejnec (pí Růžičková)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku dle PK p.č. 270/9 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Perštejnec dle žádosti paní Ľudmily Růžičkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.13


Usnesení č.1000/12 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Kostkovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 3950/160 o výměře 24 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů PhDr. Soni a Ak.soch. Stanislava Kostkových,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č.1001/12 ke směně části pozemků v Kutné Hoře (man. Nykodýmovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku p.č. 673/83 o výměře 64 m2, části pozemku p.č. 673/84 o výměře 27 m2 a části pozemku p.č. 673/85 o výměře 84 m2 (dle geometrického plánu č. 3267-130/2012 ze dne 29.10. 2012 pozemek p.č. 673/83 a dle geometrického plánu č. 3254-115/2012 ze dne 8.10. 2012 pozemek p.č. 673/157 a p.č. 673/156), vše v k.ú. Kutná Hora, ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 673/4 o výměře 16 m2 (dle geometrického plánu č. 3267-130/2012 ze dne 29.10. 2012 pozemek p.č. 673/159) v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů Václava a Ivany Nykodýmových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č.1002/12 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Damkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s prodejem pozemku p.č. 677/43 o výměře 60 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Petru a Dagmaře Damkovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 38.000,-- Kč (+ znalečné 2.000,- Kč).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č.1003/12 k zápisům komisí RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 26.11. 2012.
b) zápis školské komise ze dne 3.12.2012

II. j m e n u j e
členkou školské komise paní Kateřinu Špalkovou, Kutná Hora

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.12


Usnesení č.1004/12 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. (k.ú. K.Hora)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "Výměna NTL plynovodu přes Vrchlici v Kutné Hoře, ul. Potoční a Čáslavská" na pozemcích p.č. 2930/1, 3673 a 3730, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 350,- Kč/bm bez DPH (zastavěná plocha a nádvoří) a 200,- Kč/bm bez DPH (ostatní plocha).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.13


Usnesení č.1005/12 ke zrušení věcného břemene (p. Morong)
Rada města s o u h l a s í
se zrušením věcného břemene váznoucím na pozemcích p.č. 469 a p.č. 470 v k.ú. Kutná Hora dle listiny č. 247/31 ze dne 27.6. 1931, dle které je oprávněným z věcného břemene Město Kutná Hora a povinným vlastníci předmětných nemovitostí (pan Ludovít Morong, Kutná Hora a pan Petr Morong,Kutná Hora 4). Věcné břemeno bude zrušeno bezplatně.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č.1006/12 k vyhlášení VŘ na odprodej bytu v čp. 221 ul. Vítězná
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 51/12 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 6 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 13.2.2013 ve 14:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.02.13


Usnesení č.1007/12 k výpovědi z nájmu bytu (Vančurovi)
Rada města
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích r o z h o d l a dát výpověď z nájmu bytu č. 30 v 6. podlaží domu čp. 647, ul. Benešova v Kutné Hoře společným nájemcům bytu panu Janu Vančurovi a paní Petře Vančurové z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatili řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemcům přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č.1008/12 k prominutí poplatku z prodlení (pí Kuberová)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Janu Kuberovou,Kutná Hora ve výši 50% z částky 3.814,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č.1009/12 k prodeji bytu v domě čp. 146 ul. Šandova
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 3 v domě čp. 146, ul. Šandova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 6.1.2005 panu Marcelu Poulovi a panu Jaroslavu Poulovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 780.002,- Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č. 161/07 ze dne 28.6.2007

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.13


Usnesení č.1010/12 k žádosti USPS Tyl (pronájem místnosti Spolkového domu)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem jedné místnosti (č. 210) v I. patře nemovitosti č.p. 146 Lierova ul., Kutná Hora Učitelskému smíšenému pěveckému sboru Tyl Kutná Hora, se sídlem Malešovská 787, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.02.13


Usnesení č.1011/12 k pronájmu bytu v DPS (man. Svárovští)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě s pečovatelskou službou
o velikosti 2+1, ve 3. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s manželi Jitkou a Jiřím Svárovskými, Zbýšov . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2013.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.13


Usnesení č.1012/12 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem bytu (Barborská 34)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 47/12 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením upraveného výběrového řízení č. SN 52/12 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 30. 1. 2013 v 15:00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.02.13


Usnesení č.1013/12 k ukončení a vyhlášení nového VŘ na pronájem bytu (Václavské nám.183)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 48/12 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu čp. 183, Václavské náměstí v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 53/12 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 4+1 ve 2. podlaží domu čp. 183 Václavské náměstí v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 30. 1. 2013 v 16:00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.02.13


Usnesení č.1014/12 k prodloužení užívání náhradního ubytování (man. Čurejovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.13


Usnesení č.1015/12 k vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostorů (Zámecká 167)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v přízemí vlevo nemovitosti č.p. 167 Zámecká ul., Kutná Hora společnosti GIVA s.r.o. za účelem vybudování a provozování prodejny.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.01.13


Usnesení č.1016/12 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.12


Usnesení č.1017/12 k uzavření nájemní smlouvy (R. Červeňák)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 20 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s panem Radkem Červeňákem, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2013.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.13


Usnesení č.1018/12 k zápisům společnosti DR KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb. b e r e n a v ě d o m í zápisy č.5/2012 ze dne 13.4.2012, č.6/2012 ze dne 10.5.2012 a č.7/2012 ze dne 31.5.2012 DR společnosti KH Tebis, spol. s r.o.
Usnesení č.1019/12 k uzavření NS na pronájem pozemků (S. Žáčková)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 4033/20 a pozemků p.č. 4033/78, p.č. 4033/79, p.č. 4033/80, p.č. 4033/81, p.č. 4033/89 a p.č. 4056 o celkové výměře 10 868 m2 vše v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Soňou Žáčkovou, Kutná Hora, za nájemné 1.700 Kč/rok, za účelem provozování vinice a rozšíření zelené plochy, s účinností od 1.1.2013 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č.1020/12 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy na pozemkovou parcelu č. 688/7 (původně 688/3) v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 22.2.1994 mezi Městem Kutná Hora a panem Josefem Železným, Kutná Hora, dohodou ke dni 31.12.2012, z důvodu prodeje garáže stojící na výše uvedeném pozemku.

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc. č. 688/7 o celkové výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora, panu Jiřímu Provazníkovi, Kutná Hora, z důvodu zakoupení garáže stojící na předmětném pozemku.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.01.12


Usnesení č.1021/12 k zápisu společnosti MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 61. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 28. listopadu 2012

II. s o u h l a s í
a) s plánem hospodaření společnosti na rok 2013
b) s udělením odměny jednateli společnosti za III. Q. v plné výši
c) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč TJ Sokol Kutná Hora - oddíl stolního tenisu
d) s udělením odměny členům dozorčí rady v plné výši.Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.12


Usnesení č.1022/12 k uzavření smlouvy na pronájem reklamních ploch
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené smlouvy na pronájem 14 ks plakátovacích ploch umístěných v ul. K Nádraží 1ks (p.č. 650/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), ul. Mincovní 1ks (p.č. 520/1 v k.ú. Malín), ul. 17.listopadu 2ks (p.č. 785/1 a p.č. 785/73 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, ul. Vladislavova 2ks (p.č. 3745/1 v k.ú. Kutná Hora), ul. Libušina 1ks (p.č. 3731 v k.ú. Kutná Hora), ul. Husova 1ks (p.č. 3774/1 v k.ú. Kutná Hora), ul. Česká 1ks (p.č. 1088 v k.ú. Kutná Hora), ul. Čáslavská 1ks (p.č. 3245 v k.ú. Kutná Hora), ul. Váňova 1ks (p.č. 646 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), ul. Na Studních 1ks (p.č. 2172/2 v k.ú. Kutná Hora), ul. Tyršova - prodejna RIO 1x (p.č. 3972/58 v k.ú. Kutná Hora), ul. Masarykova 1ks (p.č. 4512/9 v k.ú. Kutná Hora), mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora za celkové roční nájemné ve výši 21 000 Kč + DPH v zákonné výši, za účelem umístění plakátů, letáků aj. reklamních materiálů a zařízení
na stávajících reklamních plochách ve vlastnictví Města Kutné Hory, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, s účinností od 1.1.2013 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

b) s uzavřením předložené smlouvy na pronájem plakátovacích ploch na sloupech veřejného osvětlení v ulicích Ortenova na sloupech č.5, č.7, č.10, č.12, č.25 a Opletalova na sloupech č.1, č.20, herna u Mamuta na sloupech VO 1 ks, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora za celkové roční nájemné ve výši 6 000 Kč + DPH v zákonné výši, za účelem umístění plakátů, letáků aj. reklamních materiálů a zařízení na stávajících reklamních plochách ve vlastnictví Města Kutné Hory, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, s účinností od 1.1.2013 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

II. s o u h l a s í
s uzavřením předložené Dohody o změně a ukončení smlouvy o nájmu reklamních ploch uzavřené dne 3.4.2002 mezi Městem Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora, dohodou ke dni 31.12.2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č.1023/12 k uzavření sml. ke sběru starého šatstva
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené "Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů" mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Diakonie Broumov s.r.o., se sídlem V Důlni 913, 542 32 Úpice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č.1024/12 k zápisu společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 6/12 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konané dne 27.11.2012.

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za III.Q.2012 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.

Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 31.12.12


Usnesení č.1025/12 k rozpočtovému opatření OSM OSN č. 30-35/12
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.30/12, kterým se zřizuje nová výdajová položka IC -teplo - hl. nádraží ve výši 2.780,-- Kč, a to na úkor položky Vlašský dvůr - el.energie.

b) předložený návrh OSM - OSN č.31/12, kterým se navyšuje výdajová investiční položka bytové domy - vložkování komínů o částku ve výši 70.000,-- Kč, a to na úkor položky byty - služby, revize.

c) předložený návrh OSM - OSN č. 32/12, kterým dochází k přesunu finančních prostředků z výdajových rozpočtových položek hala BIOS - voda (3.000,--Kč), Radnická 178 - voda (2.000,--Kč), ubytovna Vítězná - voda (7.000,-- Kč), Vlašský dvůr - voda (8.000,-- Kč), ZS - voda (6.000,-- Kč) a ubytovna Trebišovská - teplo (20.000,-- Kč) v celkové výši 46.000,-- Kč na posílení výdajové rozpočtové položky vnitřní správy drobný hmotný majetek.

d) předložený návrh OSM - OSN č.33/12, kterým se navyšuje výdajová rozpočtová položka kino - opravy o částku 10.000,-- Kč, a to na úkor položky byty - služby, revize.

e) předložený návrh OSM - OSN č.34/12, kterým se navyšuje výdajová rozpočtová položka zeleň vnitrobloky o částku 5.000,-- Kč, a to na úkor položky nebytové prostory služby.

f) Předložený návrh OSM - OSN č.35/12, kterým se navyšuje výdajová rozpočtová položka DPS - opravy o částku 5.000,-- Kč, a to na úkor položky byty - opravy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.01.13


Usnesení č.1026/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 26
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 26 - přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku pro PO Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166 na investiční příspěvek této příspěvkové organizaci v celkové výši 200.000,- Kč. Investiční prostředky jsou určeny na finanční zajištění výměny plastových oken na budově školní jídelny Kremnická dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPKŠ č. 26

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č.1027/12 k mimořádným odměnám ředitelů školských zařízení
Rada města s c h v a l u j e
mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.12.12


Usnesení č.1028/12 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 18.12.12


Usnesení č.1029/12 k vydání změny č. 32 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města vydat formou opatření obecné povahy změnu č. 32 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 18.12.12


Usnesení č.1030/12 k informativní zprávě a vyhlášení VŘ ohledně půjček FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. v z í t n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování půjček z FRB v roce 2012

II. s c h v á l i t
zahájení výběrového řízení pro rok 2013 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 4/2011 v měsíci leden 2013

III. s o u h l a s i t
s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 18.12.12


Usnesení č.1031/12 k vícenákladům na akci Městské sady
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku smlouvy č.II s firmou Dlažba Vysoké Mýto na vícepráce při dokončování projektu akce Městské sady Kutná Hora - 1.etapa ve výši 137.981,-Kč vč. DPH.

II. u k l á d á
odboru investic
vypracovat, odsouhlasit a schválit dodatek smlouvy.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 21.12.12


Usnesení č.1032/12 k výsledku VŘ na Inž.-geologický průzkum (Hala Kamenná stezka)
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek výběrového poptávkového řízení a výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou Radon expres s.r.o.

II. u k l á d á
Odboru investic
uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Radon expres s.r.o. za cenu 177.000,- Kč vč. DPH
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 13.12.12


Usnesení č.1033/12 k rozpočtovému opatření INV č. 26-35
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 26 - přesun rozpočtových prostředků z položky "V.etapa zádlažby HJ" na položku "Nebezpečné přechody - nasvětlení" ve výši 31.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.27 , kterým se navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na "Využití odpadního tepla pro provoz veřejného koupaliště" o 3.292.949,04 Kč dle důvodové zprávy.

c) S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.28 , kterým se navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na "Zateplení ZŠ J.Palacha v K.Hoře" o 180.000,- Kč dle důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 29 - přesun rozpočtových prostředků z položky "V.etapa zádlažby HJ" na položku "Sportovní hala -ZŠ Kamenná stezka" ve výši 23.200,- Kč dle důvodové zprávy.

e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 30 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Azylový dům" na položku "MŠ Benešova - zateplení " ve výši 20.000,- Kč dle důvodové zprávy.

f) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 31 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Azylový dům" na položku "ZŠ J.Palacha - měření azbest" ve výši 19.604,- Kč dle důvodové zprávy.

g) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 32 - přesun rozpočtových prostředků z položky "V.etapa zádlažby HJ" na položku "V.etapa zádlažby HJ -zalévání" ve výši 91,- Kč dle důvodové zprávy.

h) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 33 - přesun rozpočtových prostředků z položky "V.etapa zádlažby HJ" na položku "V.etapa zádlažby HJ - úprava parkoviště" ve výši 10.511,- Kč dle důvodové zprávy.

i) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 34 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Psí útulek" na položku "Psí útulek - záloha ČEZ" ve výši 1.000,- Kč dle důvodové zprávy.

j) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 35 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Azylový dům" na položku "Využití odpadního tepla pro provoz veřejného koupaliště" ve výši 298.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.13


Usnesení č.1034/12 k rozpočtovému opatření INV č. 36
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č. 36, kterým se navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na akci "Spolkový dům" o 9.952.330,95 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.13


Usnesení č.1035/12 k žádosti o dotaci - sídliště II. etapa
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Podání žádosti o dotaci na dotační titul Regenarace panelových sídlišť vypsaných MMR pro další etapu prací

b) Uzavření mandátní smlouvy s firmou Stavební kancelář Ing Roman Krásný na poradenskou činnost, podání žádosti a dotační management pro dotační titul Regenarace panelových sídlišť z MMR za částku 144.000,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

c) Uzavření mandátní smlouvy s firmou Stavební kancelář Ing. Roman Krásný na zpracování projektové dokumentace pro II.etapu obnovy Palachovy ulice za částku 180.000,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic
odsouhlasit a uzavřít smlouvy a koordinovat činnost při přípravě žádosti s komisí sídliště a vedením města.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.02.13


Usnesení č.1036/12 k výměně kamer MKDS I. etapa 1999-2001
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy s firmou PERFECTED s.r.o., Hybešova 42, Brno. Předmětem kupní smlouvy je dodávka komponentů MKDS obnovy I. etapy MKDS z roku 1999-2001. Cena dodávky nesmí přesáhnout vysoutěženou částku.

Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 31.12.12


Usnesení č.1037/12 k zakoupení nového OMV pro potřeby MP
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy s firmou Auto Unikom. Předmětem kupní smlouvy je dodávka nového osobního motorového vozidla Škoda Roomster vybaveného novým výstražným světelným a zvukovým zařízením (majákem). Uváděné ceny jsou za vozidlo včetně požadované výbavy a celková cena včetně splátek leasingu na 42 měsíců.
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 31.12.12


Usnesení č.1038/12 k rozpočtovému opatření OŽP č. 7
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 7 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za III. čtvrtletí roku 2012, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 224.942,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č.1039/12 k rozpočtovému opatření OKCR č. 12
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 12, kterým dochází k navýšení rozpočtu o účelově určený dar od Ing. Zdeňka Vřešťála ve výši 30.966,- Kč na úhradu části nákladů spojených s realizací Dětské divadelní přehlídky 2013 dle důvodové zprávy.

II.u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č.1040/12 k odměnám ředitelů příspěvkových organizací v kultuře
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury ve výši uvedené v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 13.12.12


Usnesení č.1041/12 k rozpočtovému opaření OKCR č. 13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 13, kterým dochází k navýšení rozpočtu o účelově určený dar od společnosti Naveletrh s.r.o., ve výši 10.000,- na vybavení turistického informačního centra v Barborské ulici dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.01.13


Usnesení č.1042/12 ke jmenování konzultanta kroniky města
Rada města j m e n u j e
paní Lenku Frankovicovou konzultantem zápisu v kronice města pro rok 2013


Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.12.12


Usnesení č.1043/12 Uzavření dohody o vedení kroniky města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o pracovní činnosti na vedení městské kroniky na rok 2013 s panem Mgr. Lukášem Provazem za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.12.12


Usnesení č.1044/12 k zápisu ke zřízení Fondu cestovního ruchu města Kutná Hora
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání ke zřízení Fondu cestovního ruchu města Kutná Hora.


Usnesení č.1045/12 k příspěvkovému programu (malé granty) - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přehled žádostí o finanční podporu v kategorii "malých" grantů - oblast kultura, tzn. žádostí do 5.000,- Kč k 28. 11. 2012


Usnesení č.1046/12 k přehledu hospodaření příspěvkových organizací
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Informaci o hospodaření za III. čtvrtletí 2012
Městského Tylova divadla
Kina Modrý kříž
Městské knihovny
Galerie Felixe Jeneweina
dle předložené důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.12.13


Usnesení č.1047/12 k aktualizaci marketingové koncepce rozvoje CR pro rok 2013
Rada města I. s c h v a l u j e
Plán aktivit v oblasti cestovního ruchu v Kutné Hoře pro rok 2013

II. u k l á d á
Oddělení kultury a cestovního ruchu MÚ Kutná Hora
realizovat Plán aktivit v oblasti cestovního ruchu v Kutné Hoře v roce 2013


Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 18.12.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 12. prosince 2012

Nahoru