12. ledna 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 12.ledna 2011

Usnesení č. 22/11 k doplnění kulturní komise RM
Rada města j m e n u j e
pana Václava Veselého členem kulturní komise.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.01.11


Usnesení č. 23/11 k převzetí záštity
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity nad konáním Světového dne roztroušené sklerózy dne 28.5.2011 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.01.11


Usnesení č. 24/11 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Útěšenovice (Ing. Holík)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 483/1 o výměře 630 m2 v k.ú. Útěšenovice dle žádosti pana Ing. Michala Holíka, Zbraslavice 285 21.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 25/11 k vyhlášení VŘ č. M 1/11 na prodej budovy čp. 75 Lorecká ul.
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 1/11 na prodej domu č.p. 75 na pozemku p.č. 1490 a pozemku p.č. 1490 o výměře 209 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 3.900.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.11


Usnesení č. 26/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce (Kaňk)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (umístění sloupu, přípojka nn) na pozemku p.č. 736/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 27/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce (Malín)
Rada města s o u h la s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelový přívod pro pozemek p.č. 175/3 Malín) na pozemku p.č. 520/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 28/11 k plnění usnesení (prodloužení, rušení)
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení RM dle důvodové zprávy (odborů EKO a OSM)
b) se zrušením usnesení RM č. 597/09 ze dne 30.6. 2009 a bodu II. usnesení č. 363/09 ze dne 21.4.2009.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 29/11 k uzavření smluv (Centrum pro zdravotně postižené)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká č.p. 670, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 19.1.2011, 23.2.2011 a 16.3.2011 za účelem pořádání "Kavárničky dříve narozených" za cenu ve výši 1.000,- Kč/den + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.03.11


Usnesení č. 30/11 k ukončení smlouvy o výpůjčce (p.Drchal)
Rada města s o u h l a s í
s ukončením smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 1289/1 v k.ú. Kutná Hora ze dne 30.6.2005 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Janem Drchalem,Kutná Hora výpovědí ze strany Města Kutná Hora.

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 81/11 ze dne 26.1.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.11


Usnesení č. 31/11 k žádosti o.s. Kutnohorsko.cz
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na výpůjčku nemovitosti postavené na pozemku p.č. 1291/2 a pozemku p.č. 1291/2, p.č. 1290 a p.č. 1289/1 vše v k.ú. Kutná Hora pro Občanské sdružení Kutnohorsko.cz, se sídlem V Zátiší 437, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.02.11


Usnesení č. 32/11 k vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostorů - Šultysova 154-5
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor (kancelář č. 6) v I. patře nemovitosti č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností PFP CZ s.r.o., se sídlem Na Veselí 825/3, Praha 4, výpovědí ze strany nájemce. Nájemní vztah končí dne 30.4.2011.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor (kancelář č. 6) v I. patře nemovitosti č.p. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora dle přiloženého situačního plánku

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.08.11


Usnesení č. 33/11 k odprodeji b.j. v rámci 2. vlny privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
souhlasit s uzavřením kupních smluv na prodej bytových jednotek v objektu čp. 917 a 918 ul. Růžová včetně podílů na společných částech domu a pozemků p.č. 3988/10, p.č. 3988/11 a p.č.3988/9 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 1.7.2010 níže uvedeným současným nájemcům

1) byt. jednotka č.917/2, pí Martina Němcová, kupní cena ve výši 376.269.- Kč
2) byt. jednotka č.917/3, manželé Pavel a Martina Šafránkovi, kupní cena ve výši 361.391,- Kč
3) byt. jednotka č.917/4, manželé Jiří a Jiřina Pavlasovi, kupní cena ve výši 377.851,- Kč
4) byt. jednotka č.917/5, manželé Miloslav a Markéta Chlumští, kupní cena ve výši 360.797,- Kč
5) byt. jednotka č.917/6, pí Eva Rogoňová, kupní cena ve výši 365.497,- Kč
6) byt. jednotka č.917/7, p. Robert Trachta, kupní cena ve výši 348.776,- Kč
7) byt. jednotka č.918/2, manželé Roman a Iveta Němcovi, kupní cena ve výši 375.269,- Kč
8) byt. jednotka č.918/3, pí Růžena Svobodová, kupní cena ve výši 362.339,- Kč
9) byt. jednotka č.918/4, pí Zuzana Trnková, kupní cena ve výši 369.621,- Kč
10) byt. jednotka č.918/5, manželé Tomáš a Ilona Sadovští, kupní cena ve výši 365.834,- Kč
11) byt. jednotka č.918/7, pí Ivana Straková, kupní cena ve výši 351.687,- KčZodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.01.11


Usnesení č. 34/11 k pověření odboru správy majetku
Rada města I. p o v ě ř u j e
od 13. 1. 2011 odbor správy majetku k rozhodování o poskytnutí ubytování na ubytovnách Města Kutná Hora s tím, že je oprávněna vyhradit si rozhodování v konkrétních případech.

II. u k l á d á
odboru správy majetku informovat radu města 1x za měsíc o všech podaných žádostech o poskytnutí ubytovny města.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 35/11 k uzavření sml. o pronájmu Sedlecké 670 (Klub rodáků a přátel K.H.)
Rada města I. n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 27.1.2011 za účelem pořádání pravidelného besedního pořadu Disputace.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 27.1. 2011 od 17.00 hod. do 21.00 hod. za účelem pořádání pravidelného besedního pořadu Disputace za cenu ve výši 1.000,- Kč/den + 20% DPH.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.01.11


Usnesení č. 36/11 k provádění oprav objetku Sokolovny Malín
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o stavu objektu Sokolovny v Malíně

II. n e s o u h l a s í
s instalací elektro přípojky v objektu Sokolovny v Malíně

III. u k l á d á
Odboru správy majetku
zajistit realizaci lokálních oprav střechy objektu Sokolovny v Malíně a informovat radu města o stavu projektové dokumentace na rekonstrukci sokolovny.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 37/11 k postupu ukládání inženýrských sítí
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku vypracovat pravidla pro postup ukládání inženýrských sítí do pozemků v majetku Města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.11


Usnesení č. 38/11 k zápisu DR společnosti KH Tebis
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS, s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady KH TEBIS, s.r.o. ze dne 23.12.2010.Usnesení č. 39/11 k vyhodnocení poptávkového řízení - zateplení ZŠ J.Palacha
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek výběrového řízení na "Provádění prací technického dozoru investora na akci Zateplení ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře"

II. s o u h l a s í
S uzavřením smlouvy o dílo s vítězem poptávkového řízení: Miloslava Neprašová, 284 04 Kutná Hora za cenu 200.000,-Kč (není plátce DPH).

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.11


Usnesení č. 40/11 k poskytnutí půjčky Oblastní charitě Kutná Hora
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit:
a) s vyjádřením Komise pro podporu a rozvoj sociálních služeb o poskytnutí půjčky Oblastní charitě Kutná Hora ze "Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora"

b) souhlasit s udělením výjimky z Pravidel pro tvorbu a použití prostředků stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit:
a) rozpočtové opatření OSZ č. 1 - přesun finančních prostředků ve výši 500.000 Kč v rámci rozpočtu Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora - neinvestiční půjčky na položku investiční půjčka Oblastní charitě dle důvodové zprávy

b) rozpočtové opatření OSZ č. 2 - zapojení části zůstatku Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora z roku 2010 výši 500.000,- Kč na poskytnutí investiční půjčky Oblastní charitě dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing.Zahradníček, D.Novotná      Termín : 25.01.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 12. ledna 2011

Nahoru