12. ledna 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 12.ledna 2005

Usnesení č. 1/05 ke smlouvě o výpůjčce - v rámci projektu Euromint
Rada města s c h v a l u j e
a) předloženou smlouvu o výpůjčce mezi Městem Kutná Hora a Průvodcovskou
službou Kutná Hora s.r.o. o výpůjče hmotného majetku.

b) předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružení uzavřený mezi Městem
Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o. ze dne 30.11.2000
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 14.01.05


Usnesení č. 2/05 k Roku 10. výročí zápisu K.Hory na listinu UNESCO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vyhlásit rok 2005 jako "Rok 10. výročí zápisu Kutné Hory na Listinu UNESCO".
Zodpovídá : MVDr. Vančura, místostarosta      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 3/05 ke směně pozemků v k.ú. K.Hora - Condix czech s.r.o.
Rada města b e r e na v ě d o m í
ukončení záměru na směnu pozemku p.č. 4095/20 o výměře 113 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 4095/22 o výměře 156 m2 vše v k.ú. Kutná Hora, z důvodu změny majitele pozemku p.č. 4095/22.


Usnesení č. 4/05 k prodeji části pozemků v k.ú. K.Hora - man. Šolínovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4712 o výměře cca 64 m2 a části p.č. 4711 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Ivaně a Karlu Šolínovým, Kutná Hora za kupní cenu 200,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.05


Usnesení č. 5/05 k prodeji části pozemku v k.ú. Neškardice - p. Kmoch
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 143 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Neškaredice panu Václavu Kmochovi, Kutná Hora za kupní cenu 400,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.05


Usnesení č. 6/05 k vyhodnocení VŘ č. M 31/04 - prodej nemovitosti čp. 40 v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp. 40 s pozemkem p.č. 280/1, p.č. 282 a p.č. 281/1 v k.ú. Kutná Hora s firmou GEMA ART GROUP a.s., Radhošťská 1771/19, Praha 3. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem ve VŘ nabízenou kupní ce nu 3.021.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.01.05


Usnesení č. 7/05 k vyhlášení VŘ č. M 1/05 - prodej nemovitosti čp. 224 Radnická
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. M 33/04 na prodej nemovitosti čp. 224 Radnická ul. v Kutné Hoře.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 1/05 na prodej nemovitosti čp. 224 s pozemkem p.č. 1018 (zast. plocha) o výměře 200 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2.950.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.03.05


Usnesení č. 8/05 k prodeji pozemku na zahrádku - pí. Králíková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 3527/1 a 3527/3 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 153 m2 paní Jitce Králíkové, Kolín za cenu 50,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.05


Usnesení č. 9/05 k prodeji pozemku na zahrádku - Cupákovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 3527/4 a 4266/7 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 98 m2 manželům Trudě a Jindřichu Cupákovým, Kutná Hora za cenu 50,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.05


Usnesení č. 10/05 k prodeji pozemku na zahrádku - Růžičkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 3527/5 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 112 m2 manželům Zdeňce a Janovi Růžičkovým, Kutná Hora za cenu 50,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.05


Usnesení č. 11/05 k prodeji části pozemku p.č. 137/1 v k.ú. Neškaredice
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 137/1 v k.ú. Neškaredice manželům Antonínu a Miloslavě Bílkovým, Kutná Hora, manželům Jitce a Josefovi Syslovým, Kutná Hora a paní Ladislavě Novákové, Praha 9 za cenu 50,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.05


Usnesení č. 12/05 k záměru na dodatek č. 5 k NS - MLaR
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemků uvedených v dodatku č. 5 k nájemní smlouvě s Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o. , kterým se mění příloha č. 1 v dosud platném znění.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.02.05


Usnesení č. 13/05 k zakoupení rekreačního střediska v Hraběticích
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit usnesení ZM č. 56/04 ze dne 2.3.2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.01.05


Usnesení č. 14/05 k odkoupení pozemků č. v k.ú. Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením id. 1/2 pozemků č. dle PK 275/1 a 276/2 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 10.240 m2 od paní Jany Cimpelové, Kladno za kupní cenu 188,50 Kč/m2 tj. za 965.271,-- Kč.


Zodpovídá : Ing.Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 15/05 k uzavření NS - man. Běhounkovi
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 4511 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a manželi Marií a Jiřím Běhounkovými, Kutná Hora za nájemné ve výši 2,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 16/05 k prodloužení VŘ č. B 58/04 - Šultysova 167, K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením výběrového řízení č. B 58/04 o pronájmu nebytových prostorů v I. patře nemovitosti čp. 167 Šultysova ul., Kutná Hora do 31.1.2005 do 11:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.02.05


Usnesení č. 17/05 k neprodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování
Rada města n e s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Trebišovské ul. čp. 609 v Kutné Hoře paní Monice Janečkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 18/05 k přechodu nájmu bytu
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
uzavření nájemní smlouvy na základě přechodu nájmu bytu s paní Petrou Flégrovou-Krbílkovou, na byt č. 11 ul. Benešova, Kutná Hora, na dobu určitou - od 1.2.2005 do 28.2.2022.

II. s o u h l a s í
s tím, aby byla nově stanovena výše nájmu k bytu číslo 11 v čp. 648, ul. Benešova, Kutná Hora, v souladu s dotačními podmínkami danými smlouvou č. 9255910192 ze dne 1.11.2001.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od smlouvy ze dne 21.5.2001, mezi Městem Kutná Hora a panem Jiřím Flégrem s tím, že vyrovnání mezi účatníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 21.5.2001 tak, že Město Kutná Hora vrátí panu Jiřímu Flégrovi částku ve výši 82. 650,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.05


Usnesení č. 19/05 k prominutí penále - K. Knapová
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro paní Kateřinu Knapovou,Kutná Hora ve výši 50 % z částky 938,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 20/05 k prominutí penále - H. Peštová
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro paní Helenu Peštovou,Kutná Hora ve výši 50 % z částky 25.054,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 21/05 k prominutí penále - J. Prosová
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro paní Jindřišku Prosovou,Kutná Hora ve výši 50 % z částky 4.040,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 22/05 k prominutí penále - R. Svoboda
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro pana Roberta Svobodu,Kutná Hora ve výši 50 % z částky 3.646,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 23/05 k prominutí penále - J.Ryšavý
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro pana Jana Ryšavého,Kutná Hora ve výši 50 % z částky 2.724,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 24/05 k prominutí penále - J- Škrábek
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro pana Jiřího Škrábka,Kutná Hora ve výši 50 % z částky 23.350,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 25/05 k prominutí penále - A. Tvrdíková
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části penále pro paní Annu Tvrdíkovou,Kutná Hora ve výši 50 % z částky 4.012,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 26/05 k vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 3.052,40 Kč z důvodu zastavení dědického řízení po pí. Anně Gočové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 27/05 k vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 745,50 Kč z důvodu zastavení dědického řízení po pí. Marii Čálkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 28/05 k vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 5.552,60 Kč pro pana Petra Hetfleische, Kutná Hora z důvodů uvedených v předložené zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 29/05 k vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 5.928,80 Kč pro agenturu Jakub Havlíčkova 552, Kolín z důvodů uvedených v předložené zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 30/05 k vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 29.541,00 Kč z důvodu zastavení dědického řízení po pí. Ivaně Fuksové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 31/05 k vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 102.047,00 Kč z důvodu zastavení dědického řízení po p. Vojtěchovi Rajchrtovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 32/05 k vyvěšení záměru na pronájem pozemků v k.ú. Kaňk
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemků p.č. 256 a 267 v k.ú. Kaňk.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.02.05


Usnesení č. 33/05 k zápisu bytové komise
Rada města b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise konané dne 1.12.2004.


Usnesení č. 34/05 k prodloužení NS - M. Flosová
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora paní Markétě Flosové na dobu určitou 2 měsíce, tj. od 1.1.2005 do 28. 2. 2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 35/05 k vyvěšní záměru na pronájem části pozemku v k.ú. K.Hora
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy ze dne 27.5.2004 uzavřené mezi Městem Kutná Hora a paní Marcelou Bejvlovou, Kutná Hora a panem Rudolfem Rathausem, Zruč nad Sázavou o pronájmu části pozemku p.č. 2548/2 v k.ú. Kutná Hora výpovědí ze strany nájemce ke dni 30.4.2 005.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 2548/2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 36/05 k vyhlášení VŘ na odprodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 2/05 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 19 (2+0) v domě čp. 134 v ulici Studentů (stav. p.č. 795/9, 795/11, 795/13) v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášen í výběrového řízení. Vyběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 14 zásad privatizace a v souladu s koncepcí bytové politiky Města. Odhadní cena nemovitosti (stanovená dle znaleckého posudku ze dne 25.8.1999) byla určena metodikou dle cenového platného př edpisu.
Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 21.2.2005 v 11:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.03.05


Usnesení č. 37/05 ke zrušení usnesení RM a uzavření smlouvy
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení č. 981/04 ze dne 24.11.2004.

b) s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Trebišovské
ul. čp. 609, Kutná Hora s paní Janou Chadrabovou,
Kutná Hora na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1.2.2005
do 30.4.2005.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.05


Usnesení č. 38/05 k vyhodnocení VŘ č. B 52/04 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e na v ě d o mí
ukončení výběrového řízení č. B 52/04 na pronájem bytu 3+1 v čp. 540, ul. Jánského náměstí v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 3/05 na pronájem bytu o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 540, ul. Jánského náměstí v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 21 .2.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.02.05


Usnesení č. 39/05 k neprodloužení smlouvy o poskytnutí ubytování
Rada města n e s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně Okál - Vítězná ul., čp. 443, Kutná Hora - Sedlec, paní Pavle Vojtíškové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 40/05 ke zrušení usnesení RM a vyhlášení VŘ č. SN 4/05 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení č. 1055/04 ze dne 8.12.2004.

b) s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 4/05 na pronájem bytu o
velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře
dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 21.2.2005.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.02.05


Usnesení č. 41/05 k zápisu DR SMM
Rada města b e r e na v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Správa majetku města Kutná Hora s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady SMM Kutná Hora s.r.o. ze dne 20.12.2004.


Usnesení č. 42/05 k zápisu DR Technických služeb
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s.r.o ze dne 15.12.2004.

II. u k l á d á
tajemníkovi Městského úřadu Kutná Hora
vypsat výběrové řízení na funkci jednatele - ředitele Technických služeb s.r.o. Kutná Hora s termínem přijetí přihlášek do 15.2.2005.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 18.01.05


Usnesení č. 43/05 k zápisu DR KH Tebisu
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o.
zápis Dozorčí rady společnosti KH Tebis s.r.o. ze dne 21.12.2004.

II. s o u h l a s í
s navrženým zvýšením ceny tepla z 406,30 Kč/GJ na 418,43 Kč/GJ, tedy o 12,13 Kč/GJ (uvedené ceny jsou včetně DPH).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 44/05 k výstavnímu plánu GFJ na rok 2005
Rada města s c h v a l u j e
předložený výstavní plán Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory na rok 2005.
Zodpovídá : Mgr. A. Rezler      Termín : 30.01.05


Usnesení č. 45/05 k uložení relativně volných finančních zdrojů
Rada města u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ Kutná Hora
využívat možností provádění aktivní finanční politiky v souvislosti s volnými finančními zdroji v rozpočtu města.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : . .


Usnesení č. 46/05 k návrhu na poskytnutí pomoci z prostředků města
Rada města I. s o u h l a s í
s uvolněním finančních prostředků z finanční rezervy města jako pomoc obětem zemětřesení v jihovýchodní Asii. Finanční prostředky ve výši 10.000,-- Kč budou poukázány na konto Člověk v tísni při ČT - č. účtu SOS Srí Lanka 991991991/0300 a 10.000,-- Kč na konto České katolické charitě - č. účtu 369-369369369/800.

II. d o p o r u č u j e
souhlasit s uvolněním finančních prostředků ve výši 30.000,-- Kč z finanční rezervy města jako pomoc obětem zemětřesení v jihovýchodní Asii.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.01.05


Usnesení č. 47/05 k návrhu OZV č. 1/2005
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zrušení obecně závazné vyhlášky č. 8/2004, o stanovení povinnosti platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin s účinností od 10.2.2005.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 14.01.05


Usnesení č. 48/05 k organizačním změnám na OSM MÚ
Rada města b e r e na v ě d o m í
organizační změny v rámci Odboru správa majetku MÚ Kutná Hora, které se uskutečnily k 1.1.2005 následovně:
název "bytové oddělení" se mění na název "oddělení správy nemovitostí".


Usnesení č. 49/05 ke spolupořadatelství Miss a Missinka Kutná Hora
Rada města n e s o u h l a s í
s pozicí spolupořadatele akce Miss Kutná Hora 2005 a Missinka Kutná Hora 2005 a převzetím záštity starosty města nad těmito akcemi.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 50/05 k uzavření dohody - městská fotokronika (Jaromír Procházka)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o provedení práce na vedení městské fotokroniky na rok 2005 s panem Jaromírem Procházkou za podmínek uvedených v předložené zprávě.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 51/05 k uzavření dohody - městská kronika (PhDr. P. Novák)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o pracovní činnosti na vedení městské kroniky na rok 2005 s panem PhDr. Pavlem Novákem za podmínek uvedených v předložené zprávě.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 52/05 k informativní zprávě k žádosti o příspěvek - p. B. Soukup
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí informativní zprávu k žádosti pana Bohumíra Soukupa o příspěvek (dotaci).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 25.01.05


Usnesení č. 53/05 k jmenování konzultanta zápisů v kronice města
Rada města j m e n u j e
PhDr. Radko Šťastného konzultantem zápisů v kronice města pro rok 2005.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 54/05 k navýšení počtu členů ŽP
Rada města n e s o u h l a s í
s jmenováním pana RSDr. Vladimíra Ťoka, Kutná Hora členem komise životního prostředí.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.01.05


Usnesení č. 55/05 ke změně členů komise pro výchovu a vzdělávání RM
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání RM Kutná Hora ze dne 13.12.2004.

II. o d v o l á v á
Mgr. Jiřího Vojáčka, Kutná Hora z funkce člena komise pro výchovu a vzdělávání od 1.1.2005 z důvodu četné neomluvené nepřítomnosti na jednáních komise.

III. j m e n u j e
Mgr. Olgu Železnou, Kutná Hora a Mgr. Vladislava Tučka, Kutná Hora do funkce člena komise pro výchovu a vzdělávání s účinností od 1.1.2005.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 20.01.05


Usnesení č. 56/05 k nařízení vlády č. 697/2004 Sb. ze dne 22.12.2004
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.2.2005.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 25.01.05


Usnesení č. 57/05 k použití měst. znaku na billboardu k průmyslové zóně
Rada města s o u h l a s í
s použitím znaku města na propagační billboard průmyslové zóny Na Rovinách společnosti Investorsko-inženýrská a.s. Liberec.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 58/05 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů na splnění usnesení RM dle předloženého návrhu.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.01.05


Usnesení č. 59/05 k 14. rozpočtové změně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh 14. změny rozpočtu:
navýšení o 275.760,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,-- Kč ve financování a
275.760,-- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.01.05


Usnesení č. 60/05 k 1. rozpočtové změně
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předlořžený návrh 1. změny rozpočtu r.2005:
-2.912.360,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
1.596.140,-- Kč ve financování a
-1.316.220,-- Kč ve výdajové části rozpočtu dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.01.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 12. ledna 2005

Nahoru