12. června 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 12.června 2019

Usnesení č. 457/19 k žádosti o navýšení počtu zaměstnanců MěÚ Kutná Hora - ODSH
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1.8.2019 navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu v Kutné Hoře - odboru dopravy, o dvě pracovní pozice - referent společných činností dopravní soustavy státu, dopravní přestupky, správní řízení.

II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců MěÚ Kutná Hora v počtu 191

III. u k l á d á
tajemníkovi úřadu vypsat na tyto pracovní pozice výběrová řízení.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.07.19
  
Usnesení č. 458/19 k zápisu komise pro informační technologie
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro informační technologie dne 4. 4. 2019.


Usnesení č. 459/19 ke jmenování vedoucí odboru městského úřadu
Rada města j m e n u j e
s účinností od 1.8.2019 v souladu s § 102 odst.2. písm. g), zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, paní Mgr. Adélu Kloudovou, vedoucí odboru - Kancelář tajemníka Městského úřadu v Kutné Hoře.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.07.19


Usnesení č. 460/19 k harmonogramu tvorby rozpočtu na rok 2020
Rada města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2020.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 461/19 k žádosti p. Čureji - nádvoří Vlašského dvora
Rada města n e s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a panem Milanem Čurejou, bytem Čáslav za účelem konání hudebního festivalu dne 13.7.2019 v době od 9.00 hod. do 20.00 hod.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.07.19


Usnesení č. 462/19 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě (pí Žáčková)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o pronájmu pozemků p.č. 4033/20, p.č. 4033/78, p.č. 4033/79, p.č. 4033/80, p.č. 4033/81, p.č. 4033/89 a p.č. 4056 vše v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 10 868 m2, uzavřenou dne 16.1.2013 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní Soňou Žáčkovou, IČO 76336859 jako nájemcem. Změnou smlouvy dojde k vložení části pozemku p.č. 4033/18 v k.ú. Kutná Hora o výměře 560 m2 a zvýšení nájemného z částky 1 700,00 Kč + DPH na částku ve výši 2 327,00 Kč + DPH za rok s účinností od 1.7.2019.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.19


Usnesení č. 463/19 k vyhlášení VŘ č. SN 17/19 na pronájem bytu (ul. Puškinská)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 17/19 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+kk ve 2. podlaží domu č.p. 661, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 31. 7. 2019 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 04.09.19


Usnesení č. 464/19 k vyhlášení VŘ č. SN 18/19 na pronájem bytu (ul. Benešova)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 18/19 na pronájem bytu č. 11 o velikosti 2+kk v 5. podlaží domu č.p. 637, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 31. 7. 2019 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 04.09.19


Usnesení č. 465/19 k vyhlášení VŘ č. SN 19/19 na pronájem bytu (ul. Masarykova)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 19/19 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 3+kk v 1. podlaží domu č.p. 302, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 31. 7. 2019 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 21.08.19


Usnesení č. 466/19 k vyhodnocení VŘ na umístění a provoz prodej. automatů
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 16/19 na umístění a provozování 1 prodejního nápojového automatu na horké nápoje a 1 prodejního potravinového automatu v budově č.p. 178, ul. Radnická, Kutná Hora společnost DELIKOMAT s.r.o., IČO 63475260, se sídlem U Vlečky 843, Modřice

II. s c h v a l u j e
uzavření Dohody o umístění a provozování prodejních automatů v budově č.p. 178, ul. Radnická, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1094 v k.ú. Kutná Hora, s vítězem výběrového řízení č. SN 16/19 uvedeným v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.19


Usnesení č. 467/19 k dodatku k NS - Havlíčkovo nám. 552/1, KH (p. Buňka)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 19.8.2005 ve znění pozdějších změn a dodatků o nájmu prostor sloužících podnikání v č.p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Borisem Buňkou, IČO 48671444, bytem Kutná Hora jako nájemcem, týkající se vyjmutí dvou místností, chodby a soc. zařízení z předmětu nájmu a snížení nájemného ze současných 97.087, Kč na 74.092,- Kč s účinností od 1.10.2019

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 468/19 k žádosti o pronájem prostor k podníkání - Cihlářská 17, (ARRIVA)
Rada města s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání (1 místnost vlevo) v objektu č.p. 17, Cihlářská ul., Kutná Hora, který je součástí pozemku p.č. 597/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory

b) uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání (1 místnost vlevo) v objektu č.p. 17, Cihlářská ul., Kutná Hora, který je součástí pozemku p.č. 597/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IČO 25945408, se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim na dobu určitou do 11.7.2019 za účelem zajištění zkušebního provozu elektrobusů - místnost řidičů, za nájemné ve výši 1.500, Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání nájemní smlouvy, po schválení poskytovatelem dotace.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.07.19


Usnesení č. 469/19 k rozpočtovému opatření OSM č. 6/19
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 6/19, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Sparta - rekonstrukce hřiště ve výši 2.160.000,-- Kč, a to na úkor výdajové investiční položky Sparta projekt revitalizace areálu (410.000,-- Kč) a položky investiční rozpočtová rezerva (1.750.000,-- Kč).
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 17.06.19


Usnesení č. 470/19 k PŘ - Výměna oken a dveří, ubytovna Vítězná 443
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Výměna oken a dveří, ubytovna Vítězná 443, Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 31.5. 2019. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 471/19 k předkup. právu - rybník Medenice s pozemky v k. ú. Paběnice
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na zřízení předkupního práva jako věcného práva k pozemkům p.č. 1260, 1264, 1265, 1282 a 1698 v kat. území Paběnice, včetně všech součástí a příslušenství, v majetku Města Kutná Hora ve prospěch pana Jakuba Vágnera, 252 43 Průhonice. Předkupní právo jako věcné právo bude zřízeno bezplatně na dobu do 31. 10. 2038 s tím, že bude-li splněna podmínka trvání podpachtovního nebo pachtovního vztahu oprávněného z věcného předkupního práva k uvedeným nemovitostem nebo alespoň některé z nich i po uplynutí této doby, prodlužuje se účinnost smlouvy o zřízení předkupního práva jako věcného práva na dobu dalších dvaceti pěti let.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.07.19


Usnesení č. 472/19 k věcnému břemenu - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Sedlec
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6020972/VB/2 Kutná Hora, Sedlec, p. č. 654/4-5, 655/1-2, 5-6 - knn) na pozemku p.č. 654/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 473/19 k věcnému břemenu - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Sedlec
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6020970/VB/1 Kutná Hora, Sedlec, p. č. 654/7-10 - knn) na pozemku p.č. 654/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 474/19 k věcnému břemenu - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Sedlec
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6020971/VB/2 Kutná Hora, Sedlec, p. č. 654/1, 655/7-11 - knn) na pozemku p.č. 654/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 475/19 k předkupnímu právu (nemovitosti v k. ú. Lomec u Úmonína)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. schválit nevyužití předkupního práva Města Kutná Hora k odkoupení stavby č. ev. 3 stojící na stavebním pozemku p. č. 126 v k. ú. Lomec u Úmonína.

II. neschválit odkup pozemků p. č. 837 o výměře 326 m2, p. č. 838 o výměře 26 m2 a p. č. 839 o výměře 39 m2, vše v k. ú. Lomec u Úmonína do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Jaroslava Javornického, Modřany, 140 00 Praha 4.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 476/19 k odkupu pozemků v k.ú. Sedlec (České dráhy, a.s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit odkup části pozemku p. č. 831 o výměře 111 m2 (dle GP č. 943-70/2017 p. č. 831), části pozemku p. č. 762/2 o výměře 540 m2 (dle GP č. 943-70/2017 p. č. 762/4), pozemku p. č. 770/2 o výměře 1.521 m2 (dle GP č. 943-70/2017) a pozemku p. č. 770/3 o výměře 57 m2, vše v k. ú. Sedlec u Kutné Hory do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 477/19 ke zrušení usnesení (věcné břemeno přístupu k rybníku Katlov)
Rada města r u š í
své usnesení č. 290/17 ze dne 19. 4. 2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.06.19


Usnesení č. 478/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 14 - 16
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 14 - přesun prostředků z položky neinvestiční rozpočtová rezerva na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora ve výši 200 000,00 Kč na částečné finanční zajištění nové zpevněné plochy s multifunkčním hřištěm na zahradě MŠ Benešova 149/I.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 15 - přesun prostředků z položky neinvestiční rozpočtová rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora ve výši 100 000,00 Kč na částečné finanční zajištění řešení havarijní situace vodovodního řadu ve sportovní hale BIOS.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 16 - přesun prostředků z položky neinvestiční rozpočtová rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora ve výši 130 000,00 Kč na částečné finanční zajištění odstranění havarijního stavu horizontálních luxferových panelů na pozemku školy.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Mgr.Seifert      Termín : 18.06.19


Usnesení č. 479/19 k návrhu na rozpočtové opatření OPPŠK č. 13
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 13 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 13 000 Kč na pokrytí zvýšených nákladů na výrobu Kutnohorských listů z důvodu přiložení přílohy "Informace o analýze rizik na Kaňku". Prostředky budou přesunuty z Odboru investic - technického oddělení.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 20.06.19


Usnesení č. 480/19 k dotačním programům města K. Hora - oblast kultura
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s obsahem podmínek dotačního programu VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2020 b) s obsahem podmínek dotačního programu MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2020
c) s obsahem podmínek dotačního programu PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ ve městě Kutná Hora pro rok 2020
d) s obsahem doplňkových systémových úprav financování a podpory kultury ve městě Kutná Hora pro rok 2020
e) s obsahem Žádosti o dotaci z programu Velkých a Malých kulturních projektů
f) s obsahem Žádosti o dotaci z programu Podpora kulturních činností
g) s obsahem Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci v oblasti kultury pro rok 2020 a obsahem hodnotícího formuláře
h) s obsahem formulářů závěrečných zpráv dotačních programů Velkých a Malých kulturních projektů
ch) s obsahem formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Podpora kulturních činností pro rok 2020

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.06.19


Usnesení č. 481/19 k zápisu ZŠ T.G. Masaryka do rejstříku škol a škol. zařízení
Rada města s c h v a l u j e
a) návrh změny zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny Základní školy T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora od 1. 9. 2019 na celkový počet 210 žáků.

b) podání žádosti o zápis změny v údajích příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora do rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu od 1. 9. 2019.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 482/19 k zápisu sportovní komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 30.5.2019

II. o d v o l á v á
paní Romanu Beránkovou z důvodu pravidelné absence na jednání SK 

III. j m e n u j e
pana Tomáše Pilce, Kutná Hora členem Komise sportovní Rady města Kutná Hora
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 483/19 k dotačním programům města K. Hora - oblast SPORT
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s obsahem podmínek dotačního programu VELKÉ SPORTOVNÍ PROJEKTY pro rok 2020
b) s obsahem podmínek dotačního programu MALÉ SPORTOVNÍ PROJEKTY pro rok 2020
c) s obsahem podmínek dotačního programu PODPORA SPORTU ve městě Kutná Hora pro rok 2020
d) s obsahem podmínek dotačního programu REGISTROVANÁ MLÁDEŽ pro rok 2020
e) s obsahem Žádosti o dotaci z programu Velkých a Malých sportovních projektů
f) s obsahem Žádosti o dotaci z programu Podpora sportu
g) s obsahem Žádosti o dotaci z programu Registrovaná mládež včetně povinné přílohy
h) s obsahem Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci v oblasti sportu pro rok 2020 a s obsahem hodnotících formulářů
ch) s obsahem formulářů závěrečných zpráv dotačních programů Velkých a Malých sportovních projektů
i) s obsahem formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Podpora sportu v Kutné Hoře pro rok 2020
j) s obsahem formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Registrovaná mládež pro rok 2020
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.06.19


Usnesení č. 484/19 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 27. 5. 2019


Usnesení č. 485/19 k dodatku pro vydávání periodika Kutnohorské listy
Rada města s o u h l a s í
s předloženým dodatkem směrnice pro zveřejňování příspěvků v rubrice názory zastupitelů.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.2019


Usnesení č. 486/19 k platům ředitelů škol a školských zařízení
Rada města s c h v a l u j e
nenárokové složky platů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.06.19


Usnesení č. 487/19 k dotačním programům města K. Hora - oblast vzdělávání a volný čas
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s obsahem podmínek dotačního programu VELKÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2020
b) s obsahem podmínek dotačního programu MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2020
c) s obsahem podmínek dotačního programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2020
d) s obsahem Žádosti o dotaci z programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2020
e) s obsahem Žádosti o dotaci z programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2020
f) s obsahem Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci z programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2020
g) s obsahem formulářů závěrečných zpráv dotačních programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2020
h) s obsahem formuláře závěrečné zprávy dotačního programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2020
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.06.19


Usnesení č. 488/19 k upravenému návrhu cen Kutnohorské plovárny
Rada města s c h v a l u j e
upravený návrh na změnu výše vstupného na Kutnohorské plovárně s platností od 12.6.2019
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 12.06.2019


Usnesení č. 489/19 k zápisu z komise pro strategické plánování a rozvoj města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 20.5.2019


Usnesení č. 490/19 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ dle předloženého seznamu.


Usnesení č. 491/19 k bývalé ZŠ J. A. Komenského - změna projektového týmu
Rada města I. s c h v a l u j e
v roli zakladatele společnosti Městská knihovna v Kutné Hoře změnu složení projektového týmu na akci Rekonstrukce bývalé ZŠ J. A. Komenského dle předložené důvodové zprávy.

II. u k l á d á
zajistit administraci a změny pracovních smluv.
Zodpovídá : Mgr. G. Jarkulišová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 492/19 k dopracování PD pro akci "Revitalizace NKP Vlašský dvůr"
Rada města s c h v a l u j e
Zadání a uzavření smlouvy o dílo na dopracování projektové dokumentace rekonstrukce parku pro akci: "Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr" s Mgr. A. Ondřej Kubík - STUDIO D4Z, projektování staveb /zpracování kamene, Pod Barborou 48/9, 284 01 Kutná Hora, IČ: 6888699 za cenu 700,-Kč/ hodinu včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.19


Usnesení č. 493/19 k výpůjčce - nádvoří Vlašského dvora (OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL, z.s.)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří a nebytových prostor - Preghausu Vlašského dvora budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a spolkem OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL, z.s., jako vypůjčitelem IČO 46406921, se sídlem Masarykova 128, Kutná Hora za účelem uvedení historické veselohry "Poslední hřích pana Mikuláše" ve dnech 3.8.2019, 4.8.2019, 10.8.2019 a 11.8.2019 vždy v době od 17.00 hod. do 22.00 hod. s tím, že dne 2.8.2019 v době od 17.00 hod. do 22.00 hod. proběhne generální zkouška. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 02.08.19


Usnesení č. 494/19 k výroční zprávě a zápisu DR společnosti KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu, audit a účetní závěrku společnosti KH Tebis s. r.o. za rok 2018
b) zaúčtování zisku za rok 2018 ve výši 716 499,83 Kč na účet 42800 - 636 499,83 Kč (nerozdělený zisk) 42700 -80 000,00 Kč (sociální fond)

II. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2018 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze

III. s o u h l a s í
s vypracováním projektové dokumentace a následným podáním žádosti o dotaci ve výši 40% na výměnu komponentů a regulace u domovních předávacích stanic

IV. b e r e n a v ě d o m í
zápis DR č. 4/19 ze dne 16. 5. 2019 ve všech ostatních bodech
Zodpovídá : Ing. Tomáš Pilc      Termín : 30.12.19


Usnesení č. 495/19 k obnově věžních hodin (kostel sv. apoštolů Jana a Pavla)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o dílo řešící obnovu ciferníků věžních hodin kostela sv. apoštolů Jana a Pavla v Malíně provedenou panem Miroslavem Janků, se sídlem Ohradní 46, 170 04 Praha 7
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.06.19


Usnesení č. 496/19 k výroční zprávě a zápisu DR společnosti Technické služby KH
Rada města
Rada města, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) účetní závěrku, výroční zprávu a zprávu o vztazích společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s .o. za rok 2018.

b) použití zisku vykázaného za rok 2018 ve výši 17 836,59 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti na částečnou úhradu neuhrazené ztráty minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let 1 374 755,97 Kč
Zisk roku 2018 17 836,59 Kč
Neuhrazená ztráta minulých let po částečné úhradě 1 356 899,38 Kč

II. u k l á d á
Jednateli společnosti uložit Výroční zprávu za rok 2018 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.

III. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 03/19 ze zasedání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 16. 5. 2019.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 497/19 k zápisu komise dopravní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 3. zasedání komise dopravní ze dne 29.5.2019


Usnesení č. 498/19 k poskytování dotací na soc. účely pro rok 2020
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit upravená pravidla Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2020
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 18.06.19


Usnesení č. 499/19 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 29. května 2019Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 12. června 2019

Nahoru