12. června 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 12.června 2013

Usnesení č. 452/13 k plánovaným zahraničním pracovním cestám ve II. pololetí 2013
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předložený přehled plánovaných pracovních zahraničních cest ve II. pololetí 2013 s doporučením jejich realizace.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 453/13 ke Sml. o nájmu movitých věcí (Obl. nemocnice Kolín)
Rada města s c h v a l u j e
předloženou smlouvu o nájmu movitých věcí mezi Městem Kutná Hora a Oblastní nemocnicí Kolín, a.s. nemocnicí Středočeského kraje.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 14.06.13


Usnesení č. 454/13 ke schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2012
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2012.

II. s c h v a l u j e
Inventarizační zprávu města za rok 2012, včetně připomínek inventarizační komise odboru správy majetku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 455/13 ke schvalování účetní závěrky za rok 2012 zřízených přísp. org.
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2012 příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora:
Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře
Městská knihovna Kutná Hora
Galerie Felixe Jeneweina města Kutná Hora

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.06.13


Usnesení č. 456/13 ke schvalování účetní závěrky za rok 2012 zřízených školských PO
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2012 příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora :

Základní škola Jana Palacha v K. Hoře Mateřská škola Pohádka K.Hora
Základní škola Kutná Hora Kamenná stezka Mateřské školy Kutná Hora Základní škola T.G. Masaryka Kutná Hora Základní umělecká škola K. Hora
Základní škola Žižkov Kutná Hora Školní jídelny Kutná Hora

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.06.13


Usnesení č. 457/13 ke schvalování účetní závěrky za rok 2012 zřízené PO
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace zřízené Městem Kutná Hora: Pečovatelská služba Kutná Hora

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.06.13


Usnesení č. 458/13 k závěrečnému úřadu Města Kutná Hora za rok 2012
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2012 bez výhrad

b) vzít na vědomí informace o výsledcích hospodaření za rok 2012 městem zřízených obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu a příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku schválila Rada města

c) schválit předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 23 řešící úhradu ztráty zřízených příspěvkových organizací ve výši 542.925,65 Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 459/13 k rozpočtovému opatření č. EKO 26
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 26, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku "revize mostů" ve výši 86 tis.Kč na úkor rozpočtové rezervy, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 460/13 k záměru na prodej pozemků, včetně studny, v Kutné Hoře (p. Beneš)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 364/13 s tím, že k záměru nebyla podána žádná jiná nabídka ani připomínka.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 461/13 k odvolání člena majetkové komise RM
Rada města o d v o l á v á
pana JUDr. Vladimíra Pospíšila, Praha 8 z funkce člena a předsedy majetkové komise Rady města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.06.13


Usnesení č. 462/13 k prodeji pozemku v k.ú. Záboří nad Labem
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 214/13 ze dne 27.3. 2013

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit své usnesení č. 248/12 ze dne 18.12. 2012 a bod II. usnesení č. 121/12 ze dne 26.6. 2012.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 463/13 ke zřízení zástavního práva k nemovitostem na Katlově (p. Vágner)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 343/13 ze dne 6.5. 2013

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
souhlasit se zřízením zástavního práva k budově čp. 24 na pozemku p.č. st. 38, pozemku p.č. st. 38 o výměře 127 m2, k zemědělské stavbě bez čp/če na pozemku p.č. st. 28, pozemku p.č. st. 28 o výměře 686 m2, pozemku p.č. 417 o výměře 307 m2, vše v k.ú. Zdeslavice u Černín, a dále k pozemku p.č. 523 o výměře 7.985 m2, pozemku p.č. 524 o výměře 1.147 m2, vše v k.ú. Červené Janovice, k zajištění pohledávky pana Jakuba Vágnera, Průhonice, ve prospěch Hypoteční banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, zastoupené Československou obchodní bankou a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 464/13 k uzavření Dodatku č. 9 - Průvodcovská služba Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora společnost s ručením omezeným, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora týkajícího se odepisování technického zhodnocení.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 465/13 k uzavření nájemní smlouvy - Městská knihovna Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti bez čísla popisného, postaveného na pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a příspěvkovou organizací Městská knihovna Kutná Hora, se sídlem Husova 145, Kutná Hora za roční nájemné ve výši 6.000,- Kč a paušální částku za služby spojené s užíváním nebytových prostor ve výši 1.000,- Kč/rok s účinností od 1.9.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 466/13 k vyvěšení záměru - TJ Sokol Malín - 1. patro
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem 1 místnosti v I. patře nemovitosti bez č.p., postavené na pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Malín, IČ 48677957, se sídlem Malín, PSČ 284 01.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.13


Usnesení č. 467/13 k vyvěšení záměru - Malínská sokolovna o.s.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem 1 místnosti v I. patře nemovitosti bez č.p., postavené na pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín pro Malínskou Sokolovnu o.s., IČ 22869310, se sídlem Malín, U Beránky 227, PSČ 284 01.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.13


Usnesení č. 468/13 k vyvěšení záměru - TJ Sokol Malín - přízemí
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem 2 místností v přízemí nemovitosti bez č.p., postavené na pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Malín, IČ 48677957, se sídlem Malín, PSČ 284 01


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.13


Usnesení č. 469/13 k vyvěšení záměru - Osadní výbor Malín
Rada města s o u h l a s í
a) s tím, že Osadní výbor Malín bude užívat dvě místnosti v I. patře nemovitosti bez č.p., postavené na pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín ke své činnosti

b) s tím, že Osadní výbor Malín poskytne bezplatně k užívání výše uvedené místnosti Občanskému sdružení rodičů Malín pro svoji činnost.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 470/13 k vyhodnocení výběrového řízení č. SN 20/13 - Sedlecká 652
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 20/13 o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora

Na 1. místě se umístila ABERA spol. s r.o., se sídlem Vrchovská 1760, Čáslav
Na 2. místě se umístila Jana Preisnerová, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení č. SN 20/13 uvedeného v bodě I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 471/13 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Danu a Davida Mojžíšovy, Kutná Hora ve výši 80% z částky 8 938,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 472/13 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti pohledávky
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2012 pro pana Ladislava Mencla, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 2 165,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 200,00 Kč počínaje měsícem červen 2013.

b) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2012 pro paní Markétu Miláčkovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 8 590,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 859,00 Kč počínaje měsícem září 2013.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 473/13 k uzavření smlouvy - Oblastní charita Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - garáží v nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská č.p. 403, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem parkování mikrobusu, osobního automobilu a přívěsného vozíku. Náklady na spotřebované energie bude hradit Oblastní charita Kutná Hora.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 474/13 k žádosti Galerie Felixe Jeneweina
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce části přízemí hlavní budovy pivovaru (bývalých místností ředitelství pivovaru a bývalých místností pro PC) v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, se sídlem Sankturinovský dům, Palackého nám. 377, Kutná Hora za účelem pořádání XIII. ročníku Sympozia současného výtvarného umění JENEWEIN-KUTNÁ HORA ve dnech 24.6. - 7.7.2013. Náklady na spotřebované energie bude hradit vypůjčitel.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 475/13 k uzavření dodatku - Technické služby Kutná Hora,s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 11 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. týkající se vyjmutí Kohoutovy stodoly postavené na pozemku p.č. 3264 v k.ú. Kutná Hora z předmětu nájmu a vložení objektu čistírny zaolejovaných odpadních vod REBEKA 02 včetně příslušenství postavené na pozemku p.č. 3328 v k.ú. Kutná Hora do předmětu nájmu a upravení záloh na služby, jinak za stejných podmínek.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 476/13 k využití sportoviště
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úhrady ve výši 3 960,- Kč + 15 % DPH za využití sportoviště - letní plochy zimního stadionu Kutná Hora pro SKP Olympia Kutná Hora - oddíl florbalu, Střelecká 167, Kutná Hora, což je 50% z celkové částky.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 477/13 k provozování Zimního stadionu Kutná Hora
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy na provozování zimního stadionu v Kutné Hoře, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.11.2013 do 30.4.2014.

II. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zahájení opakovaného zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 27 zákona na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: "Provozování Zimního stadionu v Kutné Hoře-3"
b) pro toto zadávací řízení zvolit základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH

III. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Dana Vepřková Ivan Sova
2. Zdeněk Hadrovský Karel Koubský
3. Bc. Jitka Gregorová Ing. Lucie Štolbová
4. Ing. Ota Morawski Pavel Procházka
5. Ing. Josef Bárta Tomáš Hobl

b) s pověřením Ing. J. Bárty, jako zadavatelem, zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce, včetně jednání hodnotící komise a posouzení kvalifikace.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.11.13


Usnesení č. 478/13 k zápisu z jednání bytové komise RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 4. 6. 2013

II. s o u h l a s í
s výjimkou z Pravidel k pronájmu bytů v domech zvláštního určení ve vlastnictví Města Kutná Hora, schválených Radou města Kutná Hora usnesením č. 153/13 dne 13. 3. 2013, týkající se ponechání žádosti o byt v domě pro seniory paní Květoslavy Kořízkové, Kutná Hora v seznamu uchazečů z vážných důvodů.

III. r o z h o d l a,
že s účinností od 1. 7. 2013 nebude požadována úhrada částky ve výši 500,- Kč za účast ve výběrovém řízení na „sociální byty“ od uchazeče, který podává čtvrtou nebo další přihlášku v kalendářním roce.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 479/13 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.06.13


Usnesení č. 480/13 k vyvěšení záměru - Potoční 190, Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
a) s vyvěšením záměru o výpůjčce garáže v přízemí a nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 190 Potoční ul., Kutná Hora v k.ú. Kutná Hora Autoklubu Kutná Hora v AČR, se sídlem Potoční 190, Kutná Hora

b) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v objektu bez č.p. postaveném na pozemku p.č. 2930/6, nebytových prostor v objektu bez č.p. postaveném na části pozemku p.č. 2932/2, nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 190 Potoční ul., Kutná Hora a části pozemku p.č. 2930/4 panu Romanu Pipkovi, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.13


Usnesení č. 481/13 k uzavření sml. na výpůjčku pozemků ŘSD ČR - rekonstrukce mostu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy na výpůjčku části pozemkových parcel č. 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 650/7, 807/21, 807/22, 807/23, 807/24 a 812/12 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o celkové výměře 3 397 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ: 65993390, za účelem dočasného záboru při realizaci stavby "I/2 Kutná Hora - most ev.č.2-013". Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2016.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.13


Usnesení č. 482/13 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku - H. Šedivá
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 4283/64 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Hanou Šedivou, Kutná Hora, za nájemné 3 Kč/m2/rok, za účelem rozšíření zahrady, s účinností od 1.7.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.13


Usnesení č. 483/13 k zápisu z jednání DR společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 3/13 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konané dne 28.5.2013.

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za I.Q. 2013 ve výši 100% jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.

Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 26.06.13


Usnesení č. 484/13 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.10/13, kterým se zřizují nové výdajové položky el. energie kaple Božího těla ve výši 35.000,-- Kč a to na úkor el. energie kaple BT a el. energie kostel sv.Jana Nepomuckého ve výši 50.000,-- Kč, a to na úkor el.energie Radnická 178 (formální změna označení prafagrafu položky kaple BT a el. energie).

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 485/13 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.11/13, kterým se zřizují dvě nové investiční výdajové položky: Trebišovská 611 - střecha, okna ve výši 796.565,-- Kč a Šultysova 154-155 rekonstrukce topení ve výši 1.469.450,-- Kč, a to na úkor dvou provozních výdajových položek:
Trebišovská 611 - střecha,okna ve výši 796.565,--Kč a Šultysova 154 - oprava topení ve výši 1.469.450,-- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 486/13 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 10/13, kterým dochází k navýšení investiční rozpočtové položky DH - Neškaredice ve výši 4.060,--Kč to na úkor výdajové rozpočtové položky Dětské hřiště - služby ve výši 4.060,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 487/13 k zápisům komísí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis školské komise ze dne 27.5.2013
b) zápis sportovní komise ze dne 23.5.2013
c) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 13.5.2013


Usnesení č. 488/13 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 489/13 k rozdělení finančních prostředků z FRB pro rok 2013
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 490/13 k realizaci Programu prevence kriminality v roce 2013
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s účastí Města Kutná Hora v rámci 2. kola "Programu prevence kriminality pro rok 2013"

b) se spoluúčastí města na realizaci navrženého projektu ve výši min. 10 % celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt, s použitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navrženého projektu "Alternativy".


Zodpovídá : Ing. Mareček      Termín : 26.06.13


Usnesení č. 491/13 k rozpočtovému opatření MP č. 1
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 1 - zapojení příjmů z pokut Městské policie na realizaci projektu prevence kriminality na rok 2013 "sociální projekt Alternativy" dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.13


Usnesení č. 492/13 k rozpočtovému opatření MP č. 2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 2 - přesun rozpočtových prostředku Městské policie z neinvestičních výdajů na výdaje investiční ve výši 69.090 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 12. června 2013

Nahoru