12. července 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 12.července 2006

Usnesení č. 622/06 k požadavkům na investice do školských zařízení
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
přehled o požadavcích škol a školských zařízení na investice vyplývající ze zákonných požadavků a ze stavebního stavu jednotlivých objektů

II. u k l á d á
Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a investic
navrhnout program realizace investic do školství
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 623/06 k žádosti o změnu rozpočtu (osvětlení hřiště sokolák)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zařazením částky ve výši 25.000,-- Kč do rozpočtu města na rok 2006 na nově zřízenou kapitolu - samostatné elektroměření pro objekt sociálního zázemí a osvětlení hřiště "Sokolák" - prostředky budou kryty z případného prodeje městských pozemk ů
Zodpovídá : L. Opatrná, Ing. Zahradníček      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 624/06 k přípravě rekonstrukce ul. Poděbradova
Rada města u k l á d á
L.Opatrné, vedoucí odboru RRÚPI
zajistit koordinaci postupu prací všech organizací, které se budou na rekonstrukci ul. Poděbradova podílet (správci inž.sítí) a sledovat vytvoření potřebného profilu této komunikace.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 625/06 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
se zrušením usnesení číslo 574/03 ze dne 14. května 2003 dle předložené důvodové zprávy
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.07.06


Usnesení č. 626/06 k zajištění části Strategického plánu města
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o spolupráci mezi Městem Kutná Hora a společností World Trade Center Prague, a.s. se sídlem Freyova 27/82, Praha 9 na projektu "Centrální registr produktů, služeb a činností firem a institucí AXIS4INFO - součást informačníc h systémů krajů a měst.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : . .


Usnesení č. 627/06 k hospodaření Nemocnice K.Hora s.r.o.
Rada města b e r e na v ě d o m í
a) informaci o hospodaření nemocnice k 31.5.2006 v porovnání s plánem pro
I. pololetí roku 2006
b) předpoklad hospodaření nemocnice k 30.6.2006


Usnesení č. 628/06 ke zrušení usnesení - uzavírání kupních smluv Nemocnice K.Hora s.r.o.
Rada města I. r u š í
usnesení RM č. 693/05 ze dne 24. srpna 2005 na základě dikce zákona, kdy za společnost jedná statutární zástupce a z výpisu z Obchodního rejstříku společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. vyplývá:
"Za společnost jedná jednatel, který bude sám jménem společnosti jednat a podepisovat, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis."

II. z p l n o m o c ň u j e
Ing. Karla Malého, jednatele a ředitele společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská 237, IČ 262 06 889 k jednání ve věcech uzavírání kupních smluv na nákup hmotného investičního majetku (HIM) a drobného hmotného investičního majetku (DHIM). Shora uvedený jednatel a ředitel společnosti může uzavírat tyto smlouvy do částky 20.000,--. Od částky 20.001,-- Kč a výše musí jednatel a ředitel společnosti každý nákup HIM a DHIM předem projednat s firmou Medittera s.r.o. po jejím odbo rném posouzení a schválení tento nákup následně předložit k projednání Radou města Kutná Hora.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.07.06


Usnesení č. 629/06 ke stanovení úkolů řediteli Nemocnice K.Hora s.r.o.
Rada města s t a n o v í
ve funkci valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., v souladu s bodem VI. Odměny, úkoly jednateli a řediteli Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
pro období od 1.7. - 30.9.2006 takto :
a) zpracovat "Rozbor hospodaření Nemocnice Kutná Hora s.r.o. za I.
pololetí 2006" s termínem do 31.8.2006
b) zpracovat "Návrh finančního plánu Nemocnice Kutná Hora s.r.o. na rok
2007 s termínem do 30.9.2006
c) připravit pravidla pro valorizaci mezd v pohyblivé složce zaměstnanců
Nemocnice Kutná Hora s.r.o. s účinností od 1.1.2007.
d) rozpracovat ve variantách další kroky vedoucí k úsporám s ohledem na
možnosti dalšího postupu ve fungování Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.

Zodpovídá : Ing. Karel Malý, jednatel      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 630/06 k plnění úkolů Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
s udělením čtvrtletní odměny v plném rozsahu za II. Q 2006 řediteli společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. Ing. Karlu Malému na základě plnění stanovených úkolů RM a v souladu s uzavřenou manažerskou smlouvou, bod VI. Odměny.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 631/06 k prodeji pozemku v Perštejnci - p. Korb
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 31 v k.ú. Perštejnec panu Antonínu Korbovi, Praha 4 za kupní cenu 150,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 632/06 k darování pozemku pod silnicí na Kaňk
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s darováním části "B" pozemku p.č. 1923 v k.ú. Kutná Hora o výměře 182 m2 Středočeskému kraji.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 633/06 k věcnému břemeni plyn.přípojky v Želivského ul. p. Dajbych
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene uložení a provozování plynovodní přípojky na pozemku p.č. 3802/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost p.č. 9 47/1 v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 634/06 k věcnému břemeni plynovodu - Kovandova ul.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene zřízení a provozování stavby PZ na pozemcích p.č. 3973/3 a 3974/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bude z řízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 635/06 k dani z převodu nemovitostí
Rada města s o u h l a s í
se zaplacením daně z převodu pozemků p.č. PK 869/1 a 869/8 v k.ú. Kutná Hora ve výši 1.377,-- Kč Městem Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 636/06 k věcnému břemeni - oprava plynovodu
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene zřízení a provozování stavby NTL PE plynovdu na pozemcích p.č. 3785, 3902/2, 673/85, 675/1, 673/110, 673/111 a 673/84 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídle m v Praze 4, Novodvorská 803/82. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 637/06 k záměru na směnu pozemků U Všech svatých
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu:
1. pozemků p.č. 4002 díl "w1" a díl "c" o celkové výměře 658 m2 v k.ú.
Kutná Hora ve vlastnictví manželů Karlových za pozemky p.č. 4816 díl
"k" a 4819/1 díl "j" o celkové výměře 514 m2 v k.ú. Kutná Hora ve
vlstnictví Města Kutná Hora s doplatkem ze strany Města Kutná Hora za
144 m2.
2. pozemku p.č. 4819/2 díl "x1" o výměře 62 m2 v k.ú. Kutná Hora ve
vlastnictví manželů Chmelových za pozemky p.č. 4000/1 díl "h", 4003 a
4816 díl "g" o celkové výměře 143 m2 v k.ú Kutná Hora ve vlastnictví
Města Kutná Hora s doplatkem ze strany manželů Chmelových za 81 m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 23.08.06


Usnesení č. 638/06 k věcnému břemeni chůze a jízdy - PF ČR
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p.č. 3503 v k.ú. Kutná Hora ve správě Pozemkového fondu ČR ve prospěch Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 639/06 ke směně pozemků v k.ú. Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na směnu dílů "a" a "b" pozemku p.č. 688/1 o výměře 1776 m2 v majetku Města Kutná Hora za díl "e" pozemku p.č. 688/2 o výměře 709 m2 v majetku společnosti Benzina a.s., Praha, vše v k.ú Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 640/06 k žádosti p. Zvingera
Rada města n e s o u h l a s í
s vyjmutím části nebytového prostoru v přízemí vlevo v nemovitosti čp. 30 Barborská ul., Kutná Hora z nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Petrem Zvingerem, Praha 5.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.07.06


Usnesení č. 641/06 ke změně pravidel o přidělování obecních bytů do nájmu očanů
Rada města I. r u š í
Pravidla o přidělování obecních bytů do nájmu občanů, schválená usnesením RM č. 526/05 dne 15.6.2005, ke dni 12.7.2006.

II. s c h v a l u j e
předložená Pravidla o přidělování obecních bytů do nájmu občanů, upravená v návaznosti na čl. 9 Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968, o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství, od 13.7.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.07.06


Usnesení č. 642/06 k uzavření smlouvy o poskytnutí ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně Okál v čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora Sedlec s paní Lenkou Baťkovou, Kutná Hora, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.8.2006 do 31.10.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 643/06 k uzavření smlouvy o poskytnutí ubytování
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně Okál v Sedlci s
panem Antonínem Svobodou, Kutná Hora - Sedlec, ke
dni 31.7.2006.
b) s uzavřením smlouvy o poskytnutní ubytování na ubytovně v čp. 609, ul.
Trebišovská v Kutné Hoře s panem Antonínem Svobodou,
Kutná Hora - Sedlec, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.8.2006 do
31.12.2006.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 644/06 k přidělení bytu (Novákovi)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 8, o velikosti 1+1, I.
kategorie/42,50 m2/, v čp. 456, ul. Nerudova, Kutná Hora s manželi
Miladou a Vladimírem Novákovými, ke dni 31.8.2006.
b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 3, o velikosti
1+1 /47,40 m2/, v čp. 647, ul. Benešova, Kutná Hora s manželi Miladou
a Vladimírem Novákovými, Kutná Hora. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 645/06 k prodloužení nájemních smluv (Tříska, Pompová)
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
221, ul. Vítězná, Kutná Hora s panem Karlem Třískou,
Kutná Hora, na dobu určitou 2 roky, t.j. od 1.8.2006 do
31.7.2008.
2) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
1/3, ul. Čáslavská, Kutná Hora s paní Darinou Pompovou,
na dobu určitou 6 měsíců, t.j. od 1.8.2006 do 31.1.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 646/06 k výpovědi z nájmu bytu (pí Čonková)
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dát výpověď z nájmu bytu č. 8 ve třetím podlaží domu čp. 82 v Ortenově ul., Kutná Hora nájemnici paní Martě Čonkové z důvodů dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu h rubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemnici přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 647/06 k výpovědi z nájmu bytu (p. Ptačovský)
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dát výpověď z nájmu bytu č. 11 ve čtvrtém podlaží domu čp. 555 ve Štefánikově ul., Kutná Hora nájemci panu Ladislavu Ptačovskému z důvodů dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatil řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 648/06 k žádosti Oblastní charity K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů (kanceláře) v nemovitosti čp. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora - charitativní a církevn í organizace se sídlem čp. 1/3 Čáslavská ul., Kutná Hora týkajícího se změny doby trvání nájemní smlouvy z 28.7. 2006 na 31.12.2006 za roční nájemné ve výši 27.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 649/06 k přijetí pravidel pro financování oprav ve zprivat. domech
Rada města s c h v a l u j e
předložená pravidla pro financování oprav ve zprivatizovaných domech.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.07.06


Usnesení č. 650/06 k doplnění ceníku na pronájem hrobových míst
Rada města d o p l ň u j e
ceník za pronájem hrobového místa a kolumbární schránky platný od 1.7.2004 na území města Kutná Hora takto:
g) pronájem nové kolumbární schránky ....400,-- Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.07.06


Usnesení č. 651/06 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem ("Mydlochovo jarní mejdlo",Hudeb.festival)
Rada města s o u h l a s í
a) s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem Pavlu Apoleovi,
Kutná Hora za účelem pořádání kulturní akce "Mydlochovo jarní mejdlo" ve
dnech 2.-3. června 2007. Hudební produkce bude ukončena nejpozději do
24:00 hodin.
b) s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem Pavlu Apoleovi,
Kutná Hora za účelem pořádání kulturní akce "VIII. Kutnohorský festival"
ve dnech 25.- 26.8.2007. Hudební produkce bude ukončena nejpozději do
24:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.07


Usnesení č. 652/06 k uzavření smlouvy o výpůjčce - TJ Sokol Kaňk
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pozemky dle PK pč. 682/1 a 682/2 v k.ú. Kaňk, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ Sokol Kaňk, Kutná Hora od 1.7.2006 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 653/06 k zápisu DR Technické služby spol. s.r.o.
Rada města b e r e na v ě d o m í
zápis č. 4/06 z jednání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ze dne 19.6.2006.


Usnesení č. 654/06 k žádosti TJ TURISTA Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu nemovitosti čp. 552 Družební ul., Kutná Hora ze dne 6.12.1995 uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. Kutná Hora a TJ TURISTA Kutná Hora, se sídlem Národního odboje 56, Kutná Hora týkajícíh o se změny doby trvání nájemního vztahu z doby určité do 31.8.2006 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 655/06 k žádosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené podnájemní smlouvy o užívání nebytových prostorů v přilehlé budově bývalé vrátnice v areálu nemocnice v Kutné Hoře mezi společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a společností NIKOLO CZ s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora za účelem provozování dispečinku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.07.06


Usnesení č. 656/06 k povolení filmování - OKKO PRODUCTION s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke Smlouvě č. F/004/2006 o podmínkách využití exteriérů Kutné Hory pro filmové natáčení mezi Městem Kutná Hora a společností OKKO PRODUCTION, s.r.o. se sídlem Kříženeckého nám. 322/5, Praha 5, týkajícího se změny natáčení ze 13.7.2006 - 16.7.2006 na 13.7.2006 - 15.7.2006 a dohodnuté smluvní ceny z 290.000,--Kč na 270.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.07.06


Usnesení č. 657/06 k uzavření NS - Ing. arch. Železný
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru v suterénu domu čp. 638 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Ing. arch. Pavlem Železným, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpov ědní lhůtou za nájemné ve výši 350,-- Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 658/06 k rekonstrukci v budově DDM
Rada města s o u h l a s í
s provedením opravy podlahy sálu ve 2.NP budovy Domu dětí a mládeže, se sídlem Kremnická čp. 32, Kutná Hora a opravy nevyhovujících osvětlovacích těles v témže objektu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 659/06 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h la s í
s prodloužením usnesení dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.07.06


Usnesení č. 660/06 k NS s Autoklubem Kutná Hora v AČR (p.Pipek)
Rada města I. n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů (autodílna) v části nemovitosti čp. 190 Potoční ul., Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s prodloužením uzavřené podnájemní smlouvy na nebytové prostory mezi nájemcem Autoklub Kutná Hora v AČR, se sídlem Potoční 190, Kutná Hora a podnájemcem panem Romanem Pipkem, Kutná Hora na deset let tj. do 30.5.2014 za podmínky trvání nájemního vztahu m ezi Městem Kutná Hora a Autoklubem Kutná Hora v AČR.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.07.06


Usnesení č. 661/06 k záboru veřej.prostranství pro 4. ročník Kutnohorské padesátky
Rada města s o u h l a s í
a) se záborem veřejného prostranství v ulicích Štietkova, Želivského, U
Havírny, Po Mlýnech, V Hutích, Barborská, K Zastávce, Pobřežní a Pod
Barborou pro účely uspořádání cyklistického závodu "4. ročník Kutnohoské
padesátky Kolo pro život" v termínu 26.8.2006.
b) s parkováním na centrálním parkovišti v ul. Kremnická a parkovišti Na
Valech
c) s darováním 51 ks stříbrných grošů pro vítěze jednotlivých kategorií
d) s umístěním nafukovací cílové brány na chodníku u Jezuitské koleje

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 662/06 k opravě části chodníku veřej.osvětl. směrem k hl. nádraží ČD
Rada města s o u h l a s í
s provedením opravy chodníku včetně veřejného osvětlení směrem k hlavnímu nádraží ČD v úseku od křižovatky s ul. Vítěznou po vjezd do areálu firmy SEVEN a úpravu nezpevněné části chodníku - napojení od budovy ČD na nově vybudovaný chodník.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 663/06 k uzavření sml. o poradenské činnosti se spol. POSÁZAVÍ o.p.s.
Rada města I. r u š í
bod 1 svého usnesení č. 603/06 ze dne 21.6.2006

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poradenské činnosti v oblasti rozvoje cestovního ruchu dle předloženého upraveného návrhu se společností POSÁZAVÍ o.p.s., Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 664/06 k záboru veřej.prostranství - veřejné vystoupení dětí a mládeže
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. před Sankturinovským domem pro účely veřejného hudebního a dramatického vystoupení dětí a mládeže dne 28.7.2006 v době od 12:00 do 19:00 hod. pro občanské sdružení YMCA DAP, Jesenická 14, Krnov.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.07.06


Usnesení č. 665/06 k umístění prodejního stánku (pí Svobodová)
Rada města s o u h l a s í
s umístěním prodejního stánku s vítacími věnci před Jezuitskou kolejí ve dnech 26.7., 1.8., 9.8. a 15.8. 2006 pro paní Štěpánku Svobodovou, Přelouč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.06


Usnesení č. 666/06 k rozdělení grantových prostředků - obl. výchovy a vzděláv.
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 28.6.2006.

II. s o u h l a s í
s rozdělením grantových prostředků na II. pololetí 2006 v oblasti výchovy a vzdělávání.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 667/06 k rozdělení grantových prostředků v obl. kultury
Rada města s c h v a l u j e
rozdělení grantových prostředků pro oblast kultury na II. pololetí 2006 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 668/06 k rozdělení grantových prostředků v obl. sociální
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení grantových prostředků pro sociální oblast pro II. pololetí
2006 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
b) ponechání 26.000,-- Kč v kapitole sociální a zdravotní.Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 12.08.06


Usnesení č. 669/06 k mimořádné odměně a stanovení platu
Rada města I. s o u h l a s í
s výplatou mimořádné odměny řediteli Základní školy TGM Kutná Hora, panu Mgr. Václavu Klečkovi, v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., v platném znění (zákon o platu) a s kolektivní smlouvou, kterou uzavřela tato škola s odborovou organizací.

II. s c h v a l u j e
platové zařazení pana Mgr. Karla Ptáčka, pověřeného řízením Základní školy TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, s účinností od 1.8.2006.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.07.06


Usnesení č. 670/06 k mimořádné odměně
Rada města s c h v a l u j e
vyplacení navržené mimořádné odměny bývalému řediteli ZŠ TGM Kutná Hora panu Mgr. Václavu Klečkovi za jeho celoživotní práci ve školství z prostředků PO ZŠ TGM.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.07.06


Usnesení č. 671/06 k petici (rekonstrukce školní družiny ZŠ Kremnická)
Rada města b e r e na v ě d o m í
petici ohledně rekonstrukce školní družiny ZŠ Kremnická 98, Kutná Hora, doručenou dne 28.6.2006.


Usnesení č. 672/06 k zajištění akce "Zelené město"
Rada města p o v ě ř u j e
Městem zřízené organizace Technické služby města s.r.o. a Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o. organizačním a realizačním zajištěním akce "Zelené město 2006", dle disposic Města a spolupracujících odborů. Fakturované náklady za realizovanou akci nepř ekročí částku 900 tis. Kč a pro uvedené organizace budou stanovené zdroje k dispozici v poměru vyplacených mezd použitých brigádníků.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, Ing. Železný      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 673/06 k 10. rozpočtové změně
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh 10. změny rozpočtu:
3.689.200,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,-- Kč ve financování a
3.689.200,-- Kč ve výdajové části rozpočtu, dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 20.07.06


Usnesení č. 674/06 k žádosti o poskytnutí mimořádné půjčky z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení mimořadně mimo výběrové řízení pí Janě Balákové ve výši 180.000,-- Kč na obnovu střechy a střešní konstrukce.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 675/06 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e na v ě d o m í
a) zápisy č. 30 a 31 z jednání komise pro rozvoj cestovního ruchu v měsících
květen a červen 2006
b) zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 3.7.2006
c) zápis z jednání bytové komise konané dne 13.6.2006
d) zápis z jednání komise pro rozvoj a investiční aktivity RM ze dne
21.6.2006


Usnesení č. 676/06 k rozšíření kamerového monitorovacího systému města
Rada města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem základního zadání pro vypracování poptávkového
řízení na rozšíření kamerového minitorovacího systému Města Kutná Hora
na rok 2006
b) s návrhem obsazení pracovní skupiny
c) s návrhem zúčastněných firem
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.08.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 12. července 2006

Nahoru