11. září 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 11.září 2013

Usnesení č. 697/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Ducháček)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 615/1 o výměře 23 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Františku Ducháčkovi, Stará Paka.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 698/13 k záměru na prodej pozemků v k.ú. Zhoř u Červených Janovic
Rada města s o u h l a s í
a) s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 69 o výměře 259 m2, části pozemku p.č. 70 o výměře 1969 m2 a části pozemku p.č. 71 o výměře 645 m2 (dle geometrického plánu č. 141-70/2013 ze dne 16.8. 2013 pozemek p.č. 71/1) v k.ú. Zhoř u Červených Janovic dle žádosti pana Jana Pospíšila, Kutná Hora, a pana Františka Pospíšila, Louny.

b) s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 70 o výměře 2 m2 a části pozemku p.č.71 o výměře 125 m2 (dle geometrického plánu č. 141-70/2013 ze dne 16.8. 2013 pozemek p.č. 71/2) v k.ú. Zhoř u Červených Janovic dle žádosti Obce Červené Janovice, se sídlem Červené Janovice čp. 102, 285 42 Červené Janovice.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.11.13


Usnesení č. 699/13 k záměru na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Kutná Hora (Benešova č.p. 615)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na bezúplatný převod pozemku p.č. 2427/1 o výměře 200 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti vlastníků bytových jednotek č.p. 615, Benešova ul., Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.13


Usnesení č. 700/13 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (zemní kabelové vedení NN) na pozemku p.č. 3335/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 701/13 k uzavření dohody o splácení dluhu (Červeňáková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 124.589,00 Kč pro paní Vierku Červeňákovou, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 702/13 k prominutí úroku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro pana Lukáše Kořínka,Jihlava ve výši 50% z částky 627,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 703/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 33/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 33/13 na pronájem bytu č. 9 o velikosti 2+1 ve 3. podlaží domu čp. 83, ul. Ortenova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 16. 10. 2013 v 15.00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.11.13


Usnesení č. 704/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 32/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 32/13 na pronájem bytu č. 8 o velikosti 3+1 v 5. podlaží domu čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 16. 10. 2013 ve 14.00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.11.13


Usnesení č. 705/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 34/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 34/13 na pronájem bytu č. 1, o velikosti 3+1, v 1. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka výběrového řízení je dne 16. 10. 2013 v 10.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.11.13


Usnesení č. 706/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 35/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 35/13 na pronájem bytu č. 5, o velikosti 2+1, ve 2. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka výběrového řízení je dne 16. 10. 2013 v 11.00 hodin.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.11.13


Usnesení č. 707/13 k ceníku za využití sportoviště na ZS Kutná Hora
Rada města I. r u š í
ke dni 11.9.2013 ceník za využití sportoviště - ledové plochy (zimní provoz) a in-line plochy (letní provoz) na zimním stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194, včetně zázemí nacházejících se v areálu zimního stadionu, platný od 1.6.2012

II. s c h v a l u j e
předložený ceník za využití sportoviště - ledové plochy (zimní provoz) a in-line plochy na zimním stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194, včetně zázemí nacházejících se v areálu zimního stadionu, s účinností od 12.9.2013.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.09.13


Usnesení č. 708/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 31/13 - Tylova 388, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 21.1.1997 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jánem Bogdanem, a paní Jarmilou Bogdanovou, výpovědí ze strany nájemce

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 31/13 o nájmu nebytových prostor v přízemí vlevo v nemovitosti č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 30.10.2013 ve 13.00 hod..


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.11.13


Usnesení č. 709/13 k žádosti TJ Sokol Malín
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi TJ Sokol Malín, se sídlem Malín, jako nájemce a panem Zdeňkem Tvrdíkem, Kutná Hora,
IČ 147 82 014 jako podnájemce týkající se užívání dvou místností v přízemí nemovitosti č.p. 378 U Beránky, Malín za účelem zajišťování občerstvení při konání sportovních a kulturních akcí pořádaných v předmětné nemovitosti.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.09.13


Usnesení č. 710/13 k zápisu bytové komise RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
druhou část zápisu z jednání bytové komise dne 26. 8. 2013.Usnesení č. 711/13 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 77/13


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.09.13


Usnesení č. 712/13 ke zbourání zděného přístřešku - Čáslavská čp. 28
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zbouráním zděného přístřešku v bývalém areálu ČSAD v ulici Čáslavská čp. 28, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 713/13 k žádosti pana Holuba
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem tří místností, soc. zařízení a chodby v přízemí hlavní budovy v bývalém areálu pivovaru v Kutné Hoře panu Josefu Holubovi,Zásmuky s tím, že po dobu 2 let bude nájemné odpuštěno (vložené investice) a po uplynutí 2 let bude nájemné stanoveno ve výši 36.000,-- Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.10.13


Usnesení č. 714/13 k vyvěšení záměru - TJ Viktoria Sedlec
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce stavby kabin postavených na pozemku p.č. 557/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory pro TJ Viktoria Sedlec, se sídlem Na Chmelnici, Kutná Hora - Sedlec na dobu určitou do 31.12.2028.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.09.13


Usnesení č. 715/13 k uzavření NS na pronájem části pozemku - Státní pozemkový úřad
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 794/8 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora za nájemné 500 Kč/rok, za účelem provozování stezky pro veřejnost, s účinností od 1.10.2013 na dobu neurčitou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 716/13 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - M. Truhlářová
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc. č. 280 v k.ú. Neškaredice, paní Miloslavě Truhlářové, Kutná Hora, k zahrádkářským účelům.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.10.13


Usnesení č. 717/13 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - DIAMO, s.p.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č.1 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 665/1 o výměře cca 300 m2 a dalších dvou zásobníků o ploše celkem 120 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, mezi státním podnikem DIAMO, odštěpný závod Správa uranových ložisek, sídlo ul. 28. října 184, Příbram a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, spočívající ve změně účelu nájmu z původního skladování tříděného skla na skladování dlažebních kostek.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 718/13 k zahájení veřejné zakázky "sběrný dvůr,rekonstrukce zpevněných ploch"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci s názvem "Kutná Hora - sběrný dvůr, rekonstrukce zpevněných ploch"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu uvedenou včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise: náhradník člena komise:
Ing Franc Jiří Mgr. Dana Vepřková
Ing. Morawski Ota Procházka Pavel
Jan Trávníček Bc. Gregorová Jitka
Ing. Štolbová Lucie Ing. Janál Jiří
Vepřek Dobroslav Pospíšilová Jana

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.13


Usnesení č. 719/13 k Ceníku za umísťování a výdej psů ze Záchytné stanice pro psy
Rada města s c h v a l u j e
ceny v "Záchytné stanici pro opuštěné a nalezené psy" v Kutné Hoře od 15.9.2013 v této výši:
1. cena za příjem štěněte do věku 4 měsíců od vlastníka či od jiné obce 960 Kč, včetně DPH
2. cena za příjem psa o hmotnosti do 10 kg od vlastníka či od jiné obce 3.360 Kč, včetně DPH
3. cena za příjem psa o hmotnosti 10-15 kg od vlastníka či od jiné obce 4.800 Kč, včetně DPH
4. cena za příjem psa o hmotnosti nad 15 kg od vlastníka či od jiné obce 6.000 Kč, včetně DPH
5. smluvní sazba při výdeji psa 300 Kč za psa, včetně DPH (zahrnuje cenu za očkovací průkaz, odblešení a odčervení)
6. denní sazba za pobyt psa v ZSP 100 Kč/den, včetně DPH (i za započatý den)


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.13


Usnesení č. 720/13 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 22 - 23/2013
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.22/13, kterým se navyšuje rozpočtová položka psí útulek el.energie o částku 36.700,-- Kč, a to na úkor položky náklady na uvolnění bytu.

b) předložený návrh OSM - OSN č.23/13, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka psí útulek el.energie zkušební provoz ve výši 46.360,-- Kč, a to na úkor položky náklady za vymáhání.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 721/13 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 12 - 17/13
Rada města I. s c h v al u j e
a) předložený návrh OSM - TO č. 12/13, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky Útulek pro psy - DHM (přístřešek a 1 dvojkotec) ve výši 247.561,--Kč a nové výdajové rozpočtové položky Útulek pro psy - služby ve výši 64.630,--Kč a nové výdajové rozpočtové položky Útulek pro psy - DrHM (6 ks psí boudy) ve výši 45.193,--Kč a nové výdajové rozpočtové položky Útulek pro psy - oprava ve výši 8.000,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Byty opravy ve výši 365.384,--Kč.

b) předložený návrh OSM - TO č. 13/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku Odpad - úklid kontejnerových stání ve výši 31.270,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Ostatní opravy a udržování ve výši 31.270,--Kč

c) předložený návrh OSM - TO č. 14/13, kterým dochází k zapojení dotace na rozvoj infrastruktury od MV ČR ve výši 600.000,-- Kč a zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Komunikace - Poličany ve výši 600.000,--Kč

d) předložený návrh OSM - TO č. 15/13 , kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku Nákup odpadkových košů - mimo TS ve výši 17.100,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Kom.služby - materiál ve výši 17.100,--Kč

e) předložený návrh OSM - TO č. 16/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku Veř. zeleň - mobiliář opravy ve výši 10.970,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Ostatní opravy a udržování ve výši 10.970,--Kč.

f) předložený návrh OSM - TO č. 17/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na výdajovou rozpočtovou položku Odpad: uliční smetky - uložení ve výši 100.000,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Ostatní opravy a udržování ve výši 100.000,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 722/13 k Nařízení Města Kutná Hora č. 1/2013 - Tržní řád
Rada města s c h v a l u j e
Nařízení města Kutná Hora č. 1/2013, kterým se vydává "Tržní řád".

Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing.Kotlář      Termín : 15.10.13


Usnesení č. 723/13 k rozpočtovému opatření INV č. 36 - 41
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 36 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "ZŠ TGM - školní jídelna - vzduchotechnika" ve výši 34.730,- Kč dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 37 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Psí útulek - čištění kanalizace" ve výši 2.000,- Kč dle důvodové zprávy

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č .38 , kterým se navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na položku "Sokolovna Malín" o 5.182.795,54 Kč dle důvodové zprávy

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 39 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sokolovna Malín" na položku "Regenerace sídliště Šipší" ve výši 787.326,- Kč dle důvodové zprávy

e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 40 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sokolovna Malín" na položku "MŠ Sedlec - hydroizolace" ve výši 35.818,- Kč dle důvodové zprávy

f) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 41 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sokolovna Malín" na položku "MŠ 17. Listopadu - zateplení" výši 175.450,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 724/13 k rekonstrukci komunikací Novomlýnská,Macháčkovo nábř.,Stará Tiskárna
Rada města I. s c h v al u j e
zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci komunikací Novomlýnská, Macháčkovo nábřeží a Stará Tiskárna s Technickými službami města Kutná Hora za cenu 2.891.012,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic vypracovat, odsouhlasit a uzavřít s TS města Kutná Hora smlouvu o dílo s termínem realizace nejpozději do 31.12. 2013.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 725/13 k výsledku poptáv. řízení - výměna krovu a stropu Komenského nám. 41
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení a výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou: Kutnohorská stavební s.r.o, Benešova 316, 284 01 Kutná Hora

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na akci "DŮM čp. 41 KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ KUTNÁ HORA - VÝMĚNA KROVU A STROPU 2N.P." s dodavatelem Kutnohorská Stavební s.r.o, Benešova 316, 284 01 Kutná Hora, za cenu 1.799.264,-Kč včetně DPH

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 726/13 k jezu u Wagenknechtova mlýna projekt pro získání dotace
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci Jezu u Wagenknechtova mlýna firmě Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. z Hradce Králové za cenu 182.000,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat, schválit a uzavřít smlouvu na výše uvedené dílo

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.09.13


Usnesení č. 727/13 k zadání projektu obnovy Pacákových sadů a parku pod Vl. dvorem
Rada města s o u h l a s í
a) se zadáním projektu úpravy a obnovy zeleně v Pacákových sadech a
parku pod Vlašským dvorem ve stupni prováděcí dokumentace autorizované krajinářské architektce Ing. Anně Stočesové za cenu 198.500,- Kč, není plátce DPH dle důvodové zprávy

b) se zadáním projektu pro územní rozhodnutí stavební části úprav a rekonstrukce Pacákových sadů a Parku pod Vlašským dvorem Ing. arch. Jarmile Cetkovské za cenu 145.000,-Kč není plátce DPH

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a zajistit uzavření smluv o dílo a dokončit práce tak, aby bylo možno včas podat žádost o dotaci.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.11.13


Usnesení č. 728/13 k rozpočtovému opatření OŽP č. 4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 4 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za II. čtvrtletí roku 2013, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 221.984,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 729/13 k zápisu z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba, s. r. o. konaného dne 22. srpna 2013.

II. s c h v a l u j e
a) vyplacení odměny jednatelce společnosti za II. čtvrtletí 2013 dle zápisu.
b) vyplacení odměn členům dozorčí rady za I. pololetí 2013 dle zápisu.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 10.10.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 11. září 2013

Nahoru