11. září 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 11.září 2007

Usnesení č. 765/07 k valorizaci mezd pro pracovníky Nemocnice K.Hora s.r.o. v r. 2008
Rada města I. s c h v a l u j e
na základě zpracovaného materiálu valorizaci mezd pro pracovníky Nemocnice Kutná Hora na rok 2008

II. u k l á d á
jednateli a řediteli společnosti
zapracovat do plánu mzdových prostředků na rok 2008 4,5 % valorizaci do pohyblivé složky mezd.
Zodpovídá : Ing. K. Malý, jednatel      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 766/07 k informaci o hospodaření nemocnice za měsíc červenec 2007
Rada města b e r e na v ě d o m í
informativní zprávu o hospodaření nemocnice za měsíc červenec v porovnání s měsíčním průměrem plánu pro rok 2007.


Usnesení č. 767/07 k havarijnímu stavu střechy a oken polikliniky K.Hora
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
oznámení o havarijním stavu oken a střechy polikliniky v areálu Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

II. s o u h l a s í
a) s vypracováním odborného posudku stavu oken a střechy polikliniky
b) se zařazením výměny okapových svodů na dětském pavilonu v areálu
nemocnice, do plánu oprav Odboru správy majetku Městského úřadu v
Kutné Hoře na rok 2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 768/07 ke jmenování p.J.Šandy do finančního výboru ZM a bytové komise
Rada města I. j m e n u j e
pana Jakuba Šandu, bytem Novomlýnská 529,Kutná Hora do funkce člena bytové komise RM.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
jmenovat pana Jakuba Šandu, bytem Novomlýnská 529,Kutná Hora do funkce člena finančního výboru ZM.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 769/07 k prodeji pozemků v Sedlci - pí Šabatová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemků p.č. PK 388 a 390/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Kateřině Šabatové, Masarykova 578, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 770/07 k věcnému břemeni plynovod.přípojky pro čp. 162 Pod Kaňkem
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vybudování a provozování plynovodní přípojky na pozemku p.č. 639 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, ve prospěch společnosti STP Net, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp. 162, u l. Pod Kaňkem, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 771/07 k věcnému břemeni pro čp. 6 Ku Ptáku
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. 958/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, ve prospěch společnosti STP Net, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp. 6, Ku Ptáku v Kutné Hoře. Vě cné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 772/07 k věcnému břemeni pro čp. 1422
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. 3754 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, ve prospěch společnosti STP Net, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost p.č.1422 v k.ú. Kutná Hora, ul. V ocelova. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 773/07 k věcnému břemeni pro p.č. 1421
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. 3754 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, ve prospěch společnosti STP Net, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost p.č.1421 v k.ú. Kutná Hora, Vocel ova ul. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 774/07 k věcnému břemeni pro čp. 29 Pod Barborou
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. 3768/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, ve prospěch společnosti STP Net, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp.29 Pod Barborou v Kutné Hoře . Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 775/07 k zakoupení pozemku v k.ú. červené Janovice - pí Černá
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením pozemku p.č. PK 378 o výměře 4165 m2 v k.ú. Červené Janovice od paní Pavlíny Černé, Rybalkova 14,Praha 2 za kupní cenu 20.825,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 776/07 k vyhlášení VŘ č. M 5/07 na prodej pozemku v k.ú. K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 5/07 na prodej pozemku p.č. 3994/7 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 1.120.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 777/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distibuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV pro čp. 80 Kaňk) na pozemku p.č.621/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčí n. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 778/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distibuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV pro p.p.č. 327/3 Kaňk) na pozemku p.č.610 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 779/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distibuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV pro p.p.č. 356/2 Sedlec) na pozemku p.č.638/1 (dle PK 82/14) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuc e, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 780/07 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distibuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV pro p.p.č.3490/2 Kutná Hora) na pozemku p.č.3895 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Tep lická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 781/07 ke změně stavby budované družiny Kremnická - navýšení kapacity žáků
Rada města n e s c h v a l u j e
změnu stavby budované družiny při ZŠ Kutná Hora, Kremnická 98.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 782/07 k návrhu rozpočtového opatření KT č. 2 a 3 (správce 2059)
Rada města I.s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.2
dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s
výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve
výši 718 770,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.3
dotace z prostředků Krajského úřadu pro potřeby jednotek Sboru
dobrovolných hasičů obce, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve
výši 1 710,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 2 a č. 3.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 783/07 k rozpočtovému opatření OSZ č. 7 (správce 2700)
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č.7 - dotace ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 24.942.000,-- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č.7.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 784/07 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 25 (správce 2870)
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 25 - dotace z Fondu obnovy památek Střečdočeského kraje na rok 2007 na restaurování sochy sv. Judy Tadeáše, navýšení příjmů a výdajů ve výši 90.000,-- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 25.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 785/07 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 26 (správce 2860)
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 26 - přesun rozpočtových prostředků z rezervy rozpočtu ve výši 50.000,-- Kč, navýšení příspěvku MTD na konání Svatováclavských slavností 2007 dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 26.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 786/07 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 27 - 28
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 27/07 - přesun
rozpočtových prostředků pro MŠ Pohádka v Kutné Hoře na nátěr fasády
proti sprejerům, zateplení učebny a rekonstrukci střešního pláště v
celkové výši 463.000,- Kč - dle bodu 1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 28/07 - přesun
rozpočtových prostředků pro ZŠ TGM v Kutné Hoře na rekonstrukci střešního
pláště na hale BIOS, opravy střešního pláště a svodů nad jídelnou a úpravy
na sportovním hřišti v areálu ZŠ TGM v celkové výši 800.000,- Kč, dle bodu
2 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 787/07 k nájemním smlouvám v areálu nemocnice
Rada města u k l á d á
Ing. Suchánkovi a Ing. Malému:
1. ukončit dohodou nájemní smlouvy v areálu nemocnice mezi Nemocnicí
Kutná Hora s.r.o a stávajícímu nájemci.
2. uzavřít dohodou nové nájemní smolouvy v areálu nemocnice mezi Městem a
stávajícími nájemci.

Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing.Malý      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 788/07 k záměru na prodej nemocnice
Rada města I. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej 100% podílu obchodní společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. jedné z uvedených společností : Medistyl-Pharma s.r.o., Táborská 325/57, Praha 4 nebo Mediterra s.r.o., U Malvazinky 177, Praha 5 nebo Podřipská nemocnice s polikl inikou Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem s termínem 12.9.2007.

II. u k l á d á
starostovi města
zaslat výše uvedeným uchazečům výzvu k předložení konkrétních nabídek a to zejména na odkup 100% podílu obchodní společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., návrhu dodatků ke smlouvám na pronájem nemovitostí v areálu nemocnice a movitého zařízení, převzetí závazku za CT s tím, že k převzetí společnosti dojde od 1.12.2007.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.07


Usnesení č. 789/07 k ustavení hodnotící komise
Rada města I. u s t a v u j e
hodnotící komisi pro vyhodnocení záměru Města k prodeji společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ve složení :
Ing. Bárta, Ing. Suchánek, Ing. Zahradníček, MUDr. Nováček a zástupce společnosti Value Added, Opletalova 27, Praha 1.

II. j m e n u j e
konzultantem této komise JUDr. Bedřicha Prokopa.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 790/07 k udělení souhlasu s prodejem
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením 50 % podílu ve společnosti MVE Plus od Města Čáslavi za cenu 1,5 mil. Kč.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 791/07 k přípravě další vlny privatizace
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku města MÚ Kutná Hora
zpracovat návrh pravidel pro 3. vlnu privatizace bytového fondu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 792/07 k žádosti o finanční výpomoc
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč na úpravu pronajatého prostoru skautské klubovny pro Konfederaci politických vězňů ČR s pob. v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 793/07 k žádosti Centra pro zdravotně postižené Středočeského kraje
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v nemovitosti čp. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje se sídlem Sedlecká 670, Kutná Hora na dobu určitou od 3.12.2007 do 7.12.2007 za účelem pořádání Vánoční výstavy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 03.12.07


Usnesení č. 794/07 k prominutí poplatku z prodlení (man. Havlíčkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím části poplatku z prodlení pro manžele Havlíčkovy, bytem Ortenova 92, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 139.540,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 795/07 k plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 181/07, bod II a 741/06
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 796/07 k žádosti Centra U Bartoloměje, poskytovatele sociálních služeb
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 1.9.2000 uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Centrem U Bartoloměje, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Pirknerovo nám.206, Kutná Hora, týkajícího se prodloužení ná jemního vztahu do 4.10.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.10.07


Usnesení č. 797/07 k prodloužení doby splatnosti
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro paní Martu Čonkovou, trvale bytem Ortenova 82,Kutná Hora dle podané žádosti na dobu 6 měsíců.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 798/07 k vyhodnocení VŘ č. SN 14/07 - odprodej. b.j. Šandova 147
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 14/07 na odprodej volného městského nebytového prostoru č.103 v domě čp. 147 v ul. Šandova (stav. p.č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 17/07 na prodej volného městského nebytového prostoru č.103 v domě čp. 147 ul. Šandova, včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005, za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 8 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech".
Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 14.11. 2007 v 16.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.11.07


Usnesení č. 799/07 k prominutí poplatku z prodlení (D.Pompová)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Danielu Pompovou, bytem Pobřežní 47, Kutná Hora ve výši 25 % z částky 1.979,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 800/07 k prominutí poplatku z prodlení (man. Roubíčkovi)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Renátu a Dušana Roubíčkovy, bytem Puškinská 658, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 8.178,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 801/07 ke zrušení usnesení (ma. Kučerovi)
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení RM č. 750/07, bod II. ze dne 21.8.2007.
b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 5,
v čp. 168 Mazákova ul. Kutná Hora s manželi Soňou a Pavlem Kučerovými,
trvale bytem tamtéž, na dobu určitou 1 rok, s účinností od 1.7.2007
do 30.6.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 802/07 k ukončení NS s firmou Agros Kojice
Rada města s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 1908/1, 1910, 1912, 1921, 1926, 1928, 2056, 2058, 2065, 2080, 2085/1, 2093, 2100, 2101, 2105, 2570 v k.ú. Kutná Hora p.č. 238 a 484 v k.ú.Neškaredice, uzavřené dne 3.12.1997 mezi Městem Kutná Hora, Hav líčkovo nám.552, Kutná Hora a společností Agros Kojice spol. s r.o. se sídlem Kojice 176, Chvaletice, dohodou ke dni 30.9.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 803/07 k záměru na pronájem části pozemku - k.ú.Sedlec
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemkové parcely č.627/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o plošné výměře 35 m2 na dobu určitou od 15.10.2007 do 31.12.2012 paní Haně Chramostové,bytem Na Chmelnici 213, 284 03,Kutná Hora, za účelem zřízení předzahrádky k cukrárně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.10.07


Usnesení č. 804/07 k zápisu č.6 komise život.prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis č.6 z jednání komise životního prostředí ze dne 3.září 2007


Usnesení č. 805/07 k žádosti Občanského sdružení EKODOMOV
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50 000,-Kč pro EKODOMOV, o.s. se sídlem V Podbabě 2602/29B, 160 00 Praha 6, DIČ CZ26664488, který bude použit na spolufinancování projektu "Odpad z nebe nespad", určeného pro vzdělávání dětí ze základních škol v Kutná Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 806/07 k návrhu zřízení sběrného dvora
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním zpracování projektové dokumentace na zřízení sběrného dvora v prostoru bývalé mazutové kotelny v Puškinské ulici, včetně zajištění potřebných vyjádření všech dotčených orgánů.

II. u k l á d á
odboru investic prověřit možnosti a podmínky čerpání dotací na zřízení sběrného dvora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing.Janál      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 807/07 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkovu parku pod Vlašským dvorem panu Vladimíru Košárkovi,bytem Za Barborou 45,Kutná Hora, dne 28.9.2007 za účelem uspořádání rockového koncertu v rámci Svatováclavských slavností 2007. Program v parku musí být ukončen nejpozději do 24:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.09.07


Usnesení č. 808/07 k rozpoč. opatřením - OSM č.60/07-66/07
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.60/07, kterým dochází k rozdělení rozpočtových prostředků příjmové položky nájem ubytovna Trebišovská (500 tis.) na dvě položky služby ubytovna Trebišovská ( 340 tis.) a nájem ubyto vna Trebišovská (160tis.). Po dokončení rekonstrukce buněk je možné sledovat poplatek za ubytování odděleně - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.61/07, kterým dochází k rozdělení rozpočtových prostředků příjmové položky nájem nebytové prostory na nájem nemovitých věcí umístěných v nebytových prostorách a nájem nebytových prost or.
Při sestavování rozpočtu na rok 2007 se s tímto členěním nepočítalo. Objem rozpočtových prostředků se nemění - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.62/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu nátěru střechy haly v areálu společnosti Technické služby Kutná Hora ve výši 40.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové pol ožky rezerva - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.63/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu provedení rekonstrukce rozvodů vody v domě v Tylově ulici čp.388 ve výši 230.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položk y - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.64/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení EKODOMOV ve výši 50.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky ne bezpečný odpad - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.65/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu odstranění havarijního stavu střechy na budově dětí a mládeže DOMINIK ve výši 300.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové p oložky rezerva - viz bod č.6 důvodové zprávy.


g) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.66/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu úhrady projektové dokumentace na zřízení sběrného dvora v prostoru bývalé mazutové kotelny v Puškinské ulici ve výši 100.000,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky rezervy - viz bod č.7 důvodové zprávy

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.10.07


Usnesení č. 809/07 k výjimce vjezdu do pěší zóny - Barborská ul.
Rada města u d ě l u j e
v souladu se svým usnesením č.46/07 ze dne 16.1.2007 výjimku umožňující vjezd do pěší zóny v Barborské ulici v Kutné Hoře paní Anně Grabowské,bytem Barborská čp.30,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.09.07


Usnesení č. 810/07 k zápisu dozor.rady spol.KH Tebis
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis
zápis z jednání dozorčí rady společnosti KH Tebis s.r.o. ze dne 9.7.2007.Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 11. září 2007

Nahoru