11. srpna 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 11.srpna 2009

Usnesení č. 690/09 k finále Českého poháru horských kol cross country
Rada města I. s o u h l a s í
a) s pořádáním finále Českého poháru horských kol cross country na den 22.8.2009.

b) s použitím znaku města na dresu mistryně ČR Markéty Drahovzalové pro rok 2009.

c) se zápůjčkou parku pod Vlašským dvorem na den 22.8.2009

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
poskytnout finanční příspěvek 100.000,-Kč z rezervy zastupitelstva
Zodpovídá : Vančura,Seifert,Suchánek      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 691/09 k výroční zprávě nadace za rok 2008
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou výroční zprávu nadace "Kutná Hora - památka Unesco" za rok 2008


Usnesení č. 692/09 k rozpočtovému opatření KT č.7/09
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 7 - zaúčtování dotace od úřadu práce na pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 7.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Hnátková      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 693/09 k opravě výklenkové kapličky - Vocelova ul.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Oprava výklenkové kapličky Vocelova ulice, na pozemku parc. č. 1464 k.ú. Kutná Hora" se stavební firmou DRAKS spol. s r.o., Fetrovská 51, Praha 6 v celkové výši 392 122,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.08.09


Usnesení č. 694/09 k poptávkovému řízení - rekonstrukce komunikace v Malíně
Rada města I. z p l n o m o c ň u j e
odbor správy majetku vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce " Rekonstrukce místní komunikace v ulici U Beránky v Kutné Hoře - Malín, včetně rekonstrukce sítě veřejného osvětlení"

II. s c h v a l u j e
jmenování členů a náhradníků hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů poptávkového řízení v tomto složení:

člen komise: náhradník člena komise:

Václav Zimmermann MVDr. Václav Vančura
Mgr. Karel Ptáček MUDr. Petr Mayer
Ing. František Tvrdík Ing. Martin Suchánek
Jiří Vopěnka Dobroslav Vepřek
Božena Marhanová Lucie Schäferová

III. z p l n o m o c ň u j e
starostu města uzavřít na základě doporučení hodnotící komise smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení
Zodpovídá : I.Šalátek,Ing.Suchánek      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 695/09 k uzavření dodatku - oprava kapličky nad Lorcem
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2009 na akci "Oprava výklenkové kapličky nad Lorcem, parc. č. 4522/2 k.ú. Kutná Hora" s p. Romanem Výborným, Kaňk 180, 284 01 Kutná Hora z důvodu navýšení ceny díla na celkovou částku 64 563,- Kč a prodl oužení termínu dokončení stavby do 31.10.2009 dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.08.09


Usnesení č. 696/09 k zateplení ZŠ J.Palacha v KH
Rada města s o u h l a s í
a) S výsledkem poptávkového řízení na zpracování žádosti o dotací z fondů EU pro projekt "Zateplení ZŠ J.Palacha v Kutné Hoře"

b) S uzavřením smlouvy na zpracování žádosti o dotací z fondů EU pro projekt "Zateplení ZŠ J.Palacha v Kutné Hoře" s firmou TECHNOEXPORT a.s., Václavské nám. 846/1, Praha 1, jako vítězem poptávkového řízení.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 21.08.09


Usnesení č. 697/09 k rekonstrukci kina Svět v KH - sedačky
Rada města s o u h l a s í
a) S výsledkem poptávkového řízení na dodavatele zakázky: "Výměna sedaček pro diváky v kině Svět v Kutné Hoře.

b) S uzavřením smlouvy s vítězem výše uvedeného poptávkového řízení společností KINOEXPORT s.r.o. za nabídkovou cenu ve výši 1.569.877,70Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.09


Usnesení č. 698/09 k veřejnému osvětlení v Malíně
Rada města s o u h l a s í
s vybudováním veřejného osvětlení v ulici Soběslavově a v části ulice Starokolínské v Malíně
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 699/09 k rekonstrukci chodníků v ul.Čsl.Legionárů
Rada města s o u h l a s í
s provedením rekonstrukce chodníků v ulicích Zemanova, Jeneweinova, Lorecká, Pod Valy, části ulic Jiřího z Poděbrad a Vocelova a dále chodníku podél objektu Stará Fara firmou Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, ve výši do 1 300 000,- Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 700/09 k rozpočtovým opatřením č.63/09-71/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.63/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 244.500,-- Kč na výdajovou investiční položku
rekonstrukce sl.osv.sv.Jakuba, a to na úkor položky slavnostní osvětlení opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.64/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 749.000,-- Kč na položku měřiče tepla pro CZT , a to na úkor položky TEBIS opravy - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.65/09, kterým dochází ke změně druhové položky v rozpočtové položce záchytná stanice pro psy, a to z položky 2111 (služby) na položku 2324 (přijaté náhrady) - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.66/09, kterým dochází ke zřízení nové rozpočtové položky el.energie Radnická (bývalý okres) ve výši 270.000,-- Kč, a to na úkor položky byty havárie - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.67/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 172.620-- Kč na položku el.energie Vl.dvůr, a to na úkor položky ubytovna VHS plyn - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č.68/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 263.400,-- Kč na položku byty teplo, a to na úkor položek ubytovna VHS el.energie (130.000,--Kč) a ubytovna VHS voda (133.400,-- Kč) - viz bod č.6 důvodové zprávy.< BR>
g) předložený návrh OSM č.69/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 63.700,-- Kč na položku ochranná síť TJ Sokol Malín, a to na úkor položek sportoviště materiál (19.000,-- Kč), sportoviště služby, revize ( 21.000,-- Kč) a položky sportoviště opravy (23.700,-- Kč) - viz bod č.7 důvodové zprávy.

h) předložený návrh OSM č.70/09, kterým dochází k navýšení výdajové investiční rozpočtové položky VO Starokolínská- Malín ve výši 211.720,--Kč, a to na úkor položky bourání komínu služby - viz bod č.8 důvodové zprávy.

i) předložený návrh OSM č.71/09, kterým dochází ke zřízení nové výdajové položky rekonstrukce chodníků ve výši 1.300.000,-- Kč , a to na úkor položky komunikace rekonstrukce - viz bod č.9 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 11. srpna 2009

Nahoru