11. ledna 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 11.ledna 2017

Usnesení č. 1/17 k zabezpečení natáčení jednání ZM v roce 2017
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy s VOŠ-SPŠ Kutná Hora na pořízení záznamu z jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.01.17


Usnesení č. 2/17 k nařízení vlády - odměna za výkon funkce člena zastupitelstva
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora v souladu s nařízením vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.2.2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 3/17 k plánovaným zahraničním cestám v roce 2017
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o zahraničních cestách v roce 2017.


Usnesení č. 4/17 k zápisu komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií ze dne 2. 11. a 7. 12. 2016.

II. s o u h l a s í
s připojením dalších veřejných míst do projektu veřejných internetových hotspotů.


Usnesení č. 5/17 k rozpočtovým opatřením EKO č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 1 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů o "zálohu" nárokové výše dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017 v "zálohové" výši 5 mil. Kč dle důvodové zprávy 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 6/17 k záměru na pronájem nebyt.prostor - ul.U Beránky 378, Malín
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 1001/16 na pronájem nebytových prostor v I. patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor (místnost č. 2.08) v I. patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín, která je součástí pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.04.17


Usnesení č. 7/17 k uzavření smluv o výpůjčce - nádvoří Vlašského dvora - pí Kocourková
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smluv o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora - budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a paní Zuzanou Kocourkovou, IČ 41435303, se sídlem Braunova 124/3, Kutná Hora za účelem konání těchto divadelních představení:
"Noc na Karlštejně" dne 1.7.2017 a 15.7.2017 v době od 20:00 hod. do 21:30 hod.,
"Drakula" dne 18.8.2017 v době od 21:30 hod. do 23:00 hod.
"Kytice" dne 25.8.2017 v době od 21:30 hod. do 22:45 hod.,
Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.07.17
Zrušeno usnesením RM č. 172/17 ze dne 8. března 2017.

Usnesení č. 8/17 k uzavření smlouvy o výpůjčce - č.p.611, ul.Trebišovská, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - tzv. klub Atrium v budově č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 4591/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, IČ: 49543547, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za účelem provozování klubu Atrium.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.02.17


Usnesení č. 9/17 k uzavření pachtovní smlouvy na části pozemků v k.ú.KH - p.Peterka
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24 o výměře 60 m2, vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a panem Jiřím Peterkou, Kutná Hora s účinností od 1.2.2017 k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 10/17 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku v k.ú.KH - p.Růžička
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 600/24 o výměře 60 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a panem Dušanem Růžičkou, Kutná Hora s účinností od 1.2.2017 k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 11/17 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku v k.ú.KH - pí Šturmová
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 3689/2 o výměře 30 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a paní Lenkou Šturmovou, Kutná Hora k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 12/17 k uzavření nájemní smlouvy na pozemek pod garáží v k.ú.KH - p.Fidra
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p.č. 688/11 o výměře 23 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a panem Jiřím Fidrou, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou s účinností od 1.2.2017 za nájemné ve výši 200,00 Kč/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 13/17 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú.KH - pí Zemanová
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 3943/1 o výměře 50 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a paní Lenkou Zemanovou, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou s účinností od 1.2.2017 za nájemné ve výši 3,00 Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 14/17 k záměru na prodej pozemku v k.ú.KH - pí Jindráčková
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 689/4 o výměře 17 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.02.17


Usnesení č. 15/17 k záměru na prodej pozemku v k.ú.KH - pí Pechancová
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 689/5 o výměře 19 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.02.17


Usnesení č. 16/17 k záměru na prodej části pozemku v k.ú.Červené Janovice
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 495/1 o výměře cca 280 m2 v k.ú. Červené Janovice panu Jakubu Vágnerovi, 252 43 Průhonice.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 495/1 o výměře cca 280 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Červené Janovice Obci Červené Janovice, se sídlem č.p. 102 Červené Janovice, 285 42 Červené Janovice.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.03.17


Usnesení č. 17/17 k prodeji pozemku v k.ú.KH - p.Obešlo, pí Drábková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p.č. 2964/2 o výměře 219 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora do spoluvlastnictví pana MDDr. Martina Obešla, 284 01 Kutná Hora (podíl ve výši 1/2) a paní MDDr. Žanety Drábkové, 284 01 Kutná Hora (podíl ve výši 1/2) za celkovou kupní cenu ve výši 59.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 18/17 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Žižkov, Po Mlýnech, 82/2 - kNN, NN) na pozemcích p.č. 66/1, 70, 125/1, 136/13, 140, 143, 144/1, 145/1, 145/4, 157, vše v k.ú. Poličany v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč/bm, 200,- Kč/bm a 350,- Kč/bm dle druhu pozemku a dále 1.000,- Kč za umístění pilířů a sloupů, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 19/17 k prodloužení termínů plnění usnesení RM
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 20/17 k rozpočtovému opatření PAM č. 1-2
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření PAM č. 1 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová rezerva" vedení města ve výši 135 591,- Kč a položky "Pohoštění" kanceláře tajemníka ve výši 14 409,- Kč na navýšení položky Calendarium Cuthna oddělení školství a kultury ve výši 150 000 Kč dle důvodové zprávy 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření PAM č. 2 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Pohoštění" kanceláře tajemníka ve výši 50 000 Kč na položku "Novoroční ohňostroj" oddělení školství a kultury, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 21/17 ke Grantům - malé projekty - oblast č. 3 - vzdělávání a volný čas
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas - přijaté v řádném termínu do 15. 12. 2016, realizace projektu v I. čtvrtletí 2017 dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.02.17


Usnesení č. 22/17 ke Grantům - malé projekty - oblast č. 1 - kultura
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty" (do 5 000,- Kč) v oblasti kultury dle důvodové zprávy

II. s o u hl a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 23/17 ke Grantům - malé projekty - oblast č. 2 - sport
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté v termínu do 16.12.2016 - realizace projektu v I. čtvrtletí 2017, dle důvodové zprávy a přílohy č.1.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.02.17


Usnesení č. 24/17 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 12. 12. 2016Usnesení č. 25/17 k projektu "Vybudování infrastruktury pro výuku na ZŠ"
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu - report č. 3 - k projektu "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře" dle důvodové zprávy.Usnesení č. 26/17 k uzavření dodatku smlouvy č. 2 "Územní plán Kutná Hora"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem: "Územní plán Kutná Hora" s dodavatelem Archteam Územní plánování s.r.o., Novoměstská 2170/1c, 621 00 Brno IČ: 27755860 jehož předmětem je prodloužení doby proivedení I. etapy realizace díla.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 27/17 k Sankturinovskému domu - administrátor VŘ
Rada města I. s ch v a l u j e
výsledek výběrového řízení na administrátora Výběrových řízení pro celou budoucí akci Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře, kde nabídku s nejnižší cenou podala firma Společnost pro Kutnou Horu se sídlem Helfertova 2040/13 Černá Pole, 613 00 Brno za cenu 429.000,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat, odsouhlasit a uzavřít s firmou Společnost pro Kutnou Horu se sídlem Helfertova 2040/13 Černá Pole, 613 00 Brno smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.17


Usnesení č. 28/17 k zahájení poptáv. řízení - Sběr,svoz a odstranění jedlých olejů
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Sběr, svoz a odstranění použitých jedlých olejů a tuků - kategorie 20 01 25".

b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kriterium - nejvýhodnější nabídková cena včetně DPH.

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Josef Viktora
2. Ing. Andrea Bodišová Božena Marhanová
3. Kateřina Hladíková Dobroslav Vepřek
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 29/17 k výsledku poptáv. řízení "Údržba parku pod Vlašským dvorem"
Rada města u k o n č u j e
poptávkové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Údržba parku pod Vlašským dvorem pro rok 2017" bez vyhlášení vítěze.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 30/17 k zápisu z jednání Dozorčí rady společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 08/16 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 21. 12. 2016


Usnesení č. 31/17 k uzavření smluv - Prodejní trhy 2017
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené "Nájemní smlouvy" s panem Nguyen Thang, 286 01 Čáslav na pronájem části Šultysovy ulice v Kutné Hoře pro pořádání prodejních farmářských, zemědělských apod. trhů v roce 2017 za nabídnutou cenu 200,- Kč/uskutečněný trh.

b) s uzavřením předložené "Nájemní smlouvy" s panem Radkem Alešem,
321 00 Plzeň - Litice na pronájem části Palackého náměstí v Kutné Hoře pro pořádání čtyř tématických prodejních trhů v roce 2017 za nabídnutou cenu 4.000,- Kč/uskutečněný trh.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 32/17 ke Grantům - malé projekty - oblast č. 4 - sociální oblast
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 16.12.2016 v sociální oblasti - realizace projektu v I. čtvrtletí 2017:
a) Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii projekt: Kurz vaření 2017, částka ve výši 4.800,- Kč

b) Cesta životem bez bariér, z.s., projekt: Muzikoterapie II, částka ve výši 5.000,-Kč

II. s c h v a l u j e
a) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 v příspěvkovém programu v kategorii "malé granty" (I. čtvrtletí 2017) mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Dítětem a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii (projekt: Kurz vaření 2017) jako příjemcem ve výši 4.800,- Kč

b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 v příspěvkovém programu v kategorii "malé granty" (I. čtvrtletí 2017) mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Cestou životem bez bariér, z.s. (projekt: Muzikoterapie II) jako příjemcem ve výši 5.000,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 33/17 ke smlouvě o výpůjčce osobního automobilu - Taxík Maxík
Rada města s o u h l a s í
se záměrem bezplatně vypůjčit k užívání osobní automobil, který je ve vlastnictví Města a to osobní automobil, tovární značky Ford, obchodní označení Tourneo Custom, VIN WF03XXTTG3GY66921, reg. značky 3SV9325, Pečovatelské službě Kutná Hora k provozování automobilu v rámci projektu "Taxík Maxík" na dobu určitou od 11.1.2017 do 11.1.2022.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 34/17 k zápisu komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 19. 12. 2016Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 11. ledna 2017

Nahoru