11. ledna 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 11.ledna 2012

Usnesení č. 1/12 ke jmenování hodnotitelů příspěvkových programů
Rada města j m e n u j e
Hanu Hučíkovou, DiS., Kutná Hora
Mgr. Kateřinu Kolínskou, Kutná Hora
Karlu Fialovou, Kutná Hora
Bc.,Ing. Janu Pivoňkovou, Rataje nad Sázavou
Mgr. Jana Ďoubala, Kutná Hora
Bc. Miroslavu Hebrovou, Kutná Hora
Bc., Mgr. Marka Lauermanna, Brno
hodnotiteli příspěvkových programů (expertní činnost) Města Kutná Hora.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.01.12


Usnesení č. 2/12 k organizačním změnám sociálního odboru
Rada města I.b e r e n a v ě d o m í
organizační změny v Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kutná Hora, které nastaly k 31.12.2011 v souvislosti s reformou v sociální oblasti.

II. s c h v a l u j e
s okamžitou platností nové organizační členění Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kutná Hora dle předložené důvodové zprávy.

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová, T.Hobl      Termín : 12.01.12


Usnesení č. 3/12 k plnění termínů usnesení
Rada města I. s o u h l a s í
a) s prodloužením plněni usnesení č. 597/10 ze dne 13. 07. 2010
b) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení dle důvodové zprávy ekonomického odboru
c) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy odboru správy majetku

II. r u š í
a) své usnesení č. 1048/07 ze dne 27. 11. 2007
b) své usnesení č. 846/10 ze dne 19.10.2010

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodloužením termínu splnění usnesení č. 106/11

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 4/12 k informativní zprávě o stavu finanč. prostředků města k 31.12.2011
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou informativní zprávu o stavu finančních prostředků města k 31. 12. 2011.


Usnesení č. 5/12 ke směně části pozemků v Kutné Hoře (man. Vališovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se směnou části pozemku p.č. 3985/3 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů Karla a Andrey Vališových,Kutná Hora, za část pozemku p.č. 3987 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 6/12 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře (p. Jelínek)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 3335/1 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Zdeňku Jelínkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 420,- Kč/m2 pozemku (+ 2.400,- Kč znalečné).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 7/12 k prodeji pozemku v Malíně (p. Krajner)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
s prodejem pozemku p.č. 523/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Malín panu Květoslavu Krajnerovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 8.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 8/12 k záměru na prodej pozemku v Malíně (p. Luňák)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 523/3 o výměře 19 m2 v k.ú. Malín dle žádosti pana Romana Luňáka, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.02.12


Usnesení č. 9/12 k záměru na prodej pozemku v Kutné Hoře (man. Ryndovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 689/3 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Jaroslava a Marie Ryndových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.02.12


Usnesení č. 10/12 k prodeji pozemků v k.ú. Malín (p. Beil, p. Zelený)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s prodejem pozemku p.č. 667/1 o výměře 5 m2 v k.ú. Malín panu Stanislavu Beilovi,Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 490,- Kč.

b) s prodejem pozemku p.č. 667/2 o výměře 14 m2 v k.ú. Malín panu Zdeňku Zelenému, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 1.372,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 11/12 k ukončení a vyhlášení VŘ na prodej nemovit. v k.ú. Zdeslavice u Černín
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 8/11 na prodej budovy č.p. 24 na pozemku p.č. st. 38 a pozemků p.č. st. 38 o výměře 127 m2 a p.č. 418/2 o výměře 1.490 m2, vše v k.ú. Zdeslavice u Černín, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 1/12 na prodej budovy č.p. 24 na pozemku p.č. st. 38 a pozemků p.č. st. 38 o výměře 127 m2 a p.č. 418/2 o výměře 1.490 m2, vše v k.ú. Zdeslavice u Černín, za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2.750.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.04.12


Usnesení č. 12/12 k prodeji části pozemku v k.ú. Červené Janovice (pí. Svobodová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 479/3 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Červené Janovice paní Gabriele Svobodové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 25,-Kč/m2 pozemku (+ 1.500,- Kč znalečné).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 13/12 k zápisům komisí rady města
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 12.12. 2011.
b) zápis z 8. zasedání komise životního prostředí ze dne 19.12. 2011
c) zápis z jednání komise pro městská sídliště ze dne 12.12.2011
d) zápisy z jednáních komise cestovního ruchu konaných ve dnech 28.11.2011
a 6.12.2011.
e) zápis z jednání kulturní komise konaného dne 15.12.2011

II. o d v o l á v á
pana Miroslava Štrobla,Kutná Hora na základě jeho vlastní žádosti ke dni 31.12.2011 z funkce člena kulturní komise.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 14/12 k žádosti paní Renáčové
Rada města n e s o u h l a s í
s pronájmem nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 56 Národního odboje, Kutná Hora paní Jarmile Renáčové, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.02.12


Usnesení č. 15/12 k areálu Potoční 190, K. Hora
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 14.7.1994 o nájmu nemovitostí a movitých věcí v Kutné Hoře (dům č.p. 190 Potoční ul., dílny na pozemku p.č. 2930/6, včetně pozemků p.č. 2932/1, p.č. 2932/2, p.č. 2930/6 a část pozemku p.č. 2931 vše v k.ú. Kutná Hora) uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a AUTOKLUBEM KUTNÁ HORA v AČR, se sídlem Potoční č.p. 190, Kutná Hora výpovědí ze strany Města Kutná Hora

b) s vyvěšením záměru na výpůjčku nebytových prostor v přízemí a v I. patře v nemovitosti č.p. 190 Potoční ul., Kutná Hora a části pozemku p.č. 2930/4 v k.ú. Kutná Hora pro AUTOKLUB KUTNÁ HORA v AČR, se sídlem Potoční č.p. 190, Kutná Hora

c) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 190 Potoční ul., Kutná Hora, dílny postavené na pozemku p.č. 2930/6, stavby postavené na části pozemku p.č. 2932/2, části pozemku p.č. 2930/4, pozemku p.č. 2931 a p.č. 2932/2 vše v k.ú. Kutná Hora panu Romanu Pipkovi, Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.02.12


Usnesení č. 16/12 k prominutí poplatku z prodlení (pí Štaffová, man. Červeňákovi)
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Moniku Štaffovou, Kutná Hora ve výši 25% z částky 6.952,00 Kč.

b) s prominutím úroku z prodlení pro Margitu a Václava Červeňákovy,Kutná Hora ve výši 50% z částky 1.313,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 17/12 k prominutí poplatku z prodlení (p. Vobejda)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím poplatku z prodlení pro pana Josefa Vobejdu, Kutná Hora ve výši 600.000,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 18/12 k vyvěšení záměru - Benešova 638
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostorů v suterénu nemovitosti č.p. 638 Benešova ul., Kutná Hora ze dne 26.10.2011 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Oldřichem Dobrovolným,Kutná Hora ke dni 31.3.2012

II. s o u h l a s í
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 638 Benešova ul., Kutná Hora.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 19/12 k přidělení bytu (man. Procházkovi)
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 11, o velikosti 2+1 (79,38 m2), v čp. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora s manželi Michalem a Jaroslavou Procházkovými, ke dni 29. 2. 2012.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 4, o velikosti 3+1 (108,17 m2), v čp. 540, Jánské náměstí, Kutná Hora s manželi Michalem a Jaroslavou Procházkovými, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 3. 2012, kdy nájemné bude ve výši 60,92 Kč/m2 měsíčně.

Zrušeno usnesením č. 129/12 ze dne 22. 02. 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 20/12 k vyhodnocení VŘ - Jungmannovo nám. 321
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 38/11 o nájmu nemovitosti č.p. 321 Jungmannovo nám., Kutná Hora pana Zoroslava Kunčáka, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti č.p 321 Jungmannovo nám., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 21/12 k odstoupení od Sml. o budoucí kupní smlouvě (V. Kučerová)
Rada města I. s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy s paní Věrou Kučerovou k bytu č. 11 v čp. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře, uzavřené dne 27. 2. 2002 na dobu určitou 20-ti let, dohodou ke dni 31. 1. 2012.

b) s uzavřením nájemní smlouvy s paní Věrou Kučerovou k bytu č. 11 v čp. 649, ul. Benešova v Kutné Hoře na dobu určitou s účinností od 1. 2. 2012 do 28. 2. 2022, kdy nájemné bude stanoveno ve výši 45,06 Kč/m2 měsíčně, jako maximální nájemné dle platných právních předpisů s tím, že nájemné může pronajímatel zvýšit v případě, že to připustí obecně závazné předpisy.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 21. 5. 2001, mezi Městem Kutná Hora a paní Věrou Kučerovou, Kutná Hora z finančních důvodů. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 21. 5. 2001. Město Kutná Hora vrátí paní Věře Kučerové částku ve výši 254.046,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 12. 2011.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 22/12 k vyhodnocení VŘ na pronájem bytu - Masarykova 343
Rada města I. n e s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 39/11 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 15 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s paní Romanou Mačovou, Kolín 2, z důvodu nesplnění podmínek výběrového řízení, a to dluhu vůči Městu Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 01/12 na pronájem bytu č. 15 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 29. 2. 2012 v 15:00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.03.12


Usnesení č. 23/12 k vyvěšení záměru na pronájem - KH Tebis
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nemovitostí a movitých věcí na dobu určitou do 31.12.2028 pro zajištění provozu tepelného hospodářství v Kutné Hoře pro stávajícího nájemce společnost KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.02.12


Usnesení č. 24/12 k vyhodnocení VŘ na pronájem startovacícho bytu
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 36/11 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem "startovacího bytu" č. 16 o velikosti 2+1 ve 3. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s manželi Ivo a Veronikou Puchríkovými, Kutná Hora, na dobu určitou 2 roky - s účinností od 1. 2. 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 25/12 k vyvěšení záměru na pronájem části pozemků v Šultysově ul.- trhy
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemků parc. č. 3758/1 a 3757/2 v k.ú. Kutná Hora v Šultysově ulici, Kutná Hora za účelem pořádání pravidelných pondělních, středečních a pátečních prodejních trhů.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 26/12 ke zveřejnění záměru na ponájem části pozemku - man. Havlíkovi
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc.č. 9 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora, manželům Vratislavovi a Pavle Havlíkovým Kutná Hora, za účelem rozšíření zelené plochy.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.02.12


Usnesení č. 27/12 k poptáv. řízení na Dodání ultrazvukových měřičů TUV
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží s názvem "Dodání ultrazvukových měřičů TUV pro systém CZT v Kutné Hoře"
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu uvedenou včetně DPH

II.s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise: náhradník člena komise:
Ing.Franc Jiří Koubský Karel
Ing.Gajdoš Vladimír Gajdoš Tomáš
Ing.Janál Jiří DiS.Trávníček Jan
Ing.Schäferová Lucie Vepřek Dobroslav
Marhanová Božena Ing.Morawski Ota

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace čtyřem vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 28/12 k zápisu DR obch. spol. MVE Plus, s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS, s.r.o. ze dne 21.12.2011.


Usnesení č. 29/12 k žádosti o dotaci na zateplení MŠ Benešova
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít novou smlouvu s firmou IPIefect s.r.o.Praha 5 na zpracování a podání žádosti o získání dotace na zateplení MŠ Benešova dle důvodové zprávy za původní cenu 180.000,-Kč

II. u k l á d á
odboru investic novou smlouvu vypracovat, schválit oběma stranami a následně podepsat.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 30/12 k zařazení projektu "Školní klub praktických činností" do IPRM
Rada města I. s c h v a l u j e
zařazení projektu "Školní klub praktických činností" ZŠ Kamenná stezka, Kutná Hora do IPRM

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zařazením projektu "Školní klub praktických činností" ZŠ Kamenná stezka, Kutná Hora do IPRM.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 31/12 k přepracování projektu Zateplení MŠ Benešova
Rada města I. s c h v a l u j e
Uzavřít smlouvu s firmou Kutnohorská stavební na přepracování projektu zateplení MŠ Benešova v návaznosti na změnu energetického auditu budova za 114.000,-Kč včtně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic vypracovat a odsouhlasit smlouvu o dílo na přepracování projektu zateplení MŠ Benešova.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.01.12


Usnesení č. 32/12 k informační zprávě o stavu akce "Psí útulek"
Rada města b e r e n a v ě d o m í
přednesenou informační zprávu o stavu akce "Psí útulek".


Usnesení č. 33/12 ke stanovení nárokových a nenárokových složek platů ředitelů škol. PO
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na stanovení nárokových složek platu ředitelů PO škol v Kutné Hoře s účinností od 1.1.2012, provedené v souladu s nařízením vlády č. 448/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

b) předložený návrh na stanovení nenárokové složky platu ředitele PO Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 s účinností od 1.2.2012.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.01.12


Usnesení č. 34/12 k poskytnutí finanční dotace na rok 2012 (TJ Sokol Kaňk)
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím finanční dotace 50.000,- Kč na dokončení víceúčelového sportoviště pro děti a mládež na pozemku hřiště TJ Sokol Kaňk, a to z důvodu nedostatku prostředků v rozpočtu.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.01.12


Usnesení č. 35/12 k provozní dotaci Klubu důchodců na rok 2012
Rada města n e s o u h l a s í
se zvýšením provozní dotace Klubu důchodců na rok 2012.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 36/12 k ceníku jízdného MAD v Kutné Hoře
Rada města s c h v a l u j e
nový ceník jízdného městské autobusové dopravy v Kutné Hoře s platností od 12.1.2012.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 12.01.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 11. ledna 2012

Nahoru