11. ledna 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 11.ledna 2006

Usnesení č. 5/06 ke změně v kontrolní komisi svazku Mikroregion Kutnohorsko
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) odvolat pana Ivo Šalátka, starostu města, z funkce člena kontrolní
komise svazku Mikroregion Kutnohorsko ke dni 31.1.2006
b) jmenovat pana Aleše Matulu, pracovníka Ekonomického odboru MÚ K.Hora
do funkce člena kontrolní komise svazku Mikroregion Kutnohorsko
s účinností od 1.2.2006.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 6/06 k podání žaloby
Rada města u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ
připravit návrh žaloby na zaplacení smluvní pokuty firmou Investorsko inženýrská a.s. se sídlem Gorkého 658/15, Liberec za neplnění podmínek kupní smlouvy ze dne 17.7.2003

Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 7/06 k finální úpravě stropu v Barborské ulici
Rada města s o u h l a s í
s provedením finální povrchové úpravy dřevěného záklopového stropu v prodejně domu čp. 34 Barborská ulice variantou II., tzn. namoření dřeva do jemného hnědavého odstínu.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 8/06 k vypracování energetické koncepce města
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy na vypracování dokumentu Územní energetická
koncepce a akční plán města Kutná Hora s vybraným zpracovatelem -
firmou RAEN spol. s r.o., Buzulucká 4, 160 00 Praha 6, IČ 44267576,
zastoupenou Ing. Václavem Šrámkem, jednatelem společnosti, za cenu
400.000 Kč bez DPH (476.000 Kč včetně DPH).
b) s podáním žádosti Města Kutná Hora o státní dotace na vypracování výše
uvedených dokumentů ze Státního programu Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdropjů
energie pro rok 2006 prostřednictvím zpracovatele těchto dokumentů -
firmy RAEN spol. s r.o.
Zodpovídá : B.Dvořák, mst., L.Opatrná      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 9/06 k Nemocnici Kutná Hora, s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) výsledky hospodaření za období 7 - 11/05 v porovnání s očekávanou
skutečností
b) komentář k výsledkům za účetní uzávěrku za měsíc listopad 2005

II. s o u h l a s í
a) s přefakturací schválených stavebních akcí probíhajících ve II.
pololetí roku 2005
b) se zakoupením hematologického analyzátoru pro OKB
Zodpovídá : Ing. Malý, jednatel      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 10/06 k zabezpečovacím pracem v Neškaredicích
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou informaci k zabezpečovacím pracem v Neškaredicích.


Usnesení č. 11/06 k výběrovému řízení M 17/05 - Orelská 260
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. M 17/05 na prodej nemovitosti čp. 260 s pozemky p.č. 1179 o výměře 414 m2 a p.č. 1180 o výměře 119 m2 v k.ú. Kutná Hora bez vyhlášení vítěze s tím, že poplatek za účast ve výběrovém řízení bude přihlášeným zájemcům vrácen.

II. v y h l a š u j e
dlouhodobý záměr na prodej nemovitosti čp. 260 s pozemky p.č. 1179 o výměře 414 m2 a p.č. 1180 o výměře 119 m2 v k.ú. Kutná Hora za vyvolávací cenu 1.500.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 12/06 k výběrovému řízení M 16/05 - Hradební 263
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení č. M 16/05 na prodej nemovitosti čp. 263 s pozemkem p.č. 1148 o výměře 218 m2 v k.ú. Kutná Hora bez vyhlášení vítěze s tím, že poplatek za účast ve výběrovém řízení bude přihlášeným zájemcům vrácen.

II. v y h l a š u j e
dlouhodobý záměr na prodej nemovitosti čp. 263 s pozemkem p.č. 1148 o výměře 218 m2 v k.ú. Kutná Hora za vyvolávací cenu 550.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 13/06 k výběrovému řízení M 1/06
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. M 1/06 na prodej nemovitosti čp. 205 s pozemky p.č. 1009 a 1010 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 3.200.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 08.03.06


Usnesení č. 14/06 k navýšení majetkového podílu na krytém bazénu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru id. 1/42 nemovitosti krytého plaveckého bazénu od TJ Sparta Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 15/06 k věcnému břemeni v Malíně
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene uložení a provozování plynovodní přípojky na pozemku p.č. PK 546/2 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost p.č. 393 v k.ú. Malín. Věcné břemeneo bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 16/06 k věcnému břemeni Na Vyhlídce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene uložení a provozování plynovodní přípojky na pozemku p.č. 3840/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost čp. 49 1. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 17/06 k darování pozemku pod silnicí
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na darování pozemku p.č. 779/23 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 106 m2 Středočeskému kraji.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 08.02.06


Usnesení č. 18/06 ke směně pozemků v K.Hoře a Sedlci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) zrušit své usnesení číslo 151/05 ze dne 21.6.2005.
b) souhlasit se směnou p.č. 3332, 3333 a 3334 o výměře 4.210 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za části pozemků p.č. 785/102, 785/29 a 785/31 o výměře cca 1.320 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Karla Schwarzenberga.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 19/06 k prodeji domu čp. 9 v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem domu čp. 9 s pozemky p.č. 3366 o výměře 258 m2 a p.č. 3367/1 o výměře 544 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Martinu a Lucii Hrdličkovým,Kutná Hora za kupní cenu 900.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 20/06 k prodeji pozemku v Nových Dvorech
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1905 o výměře 775 m2 v k.ú. Nové Dvory panu Ing. Janu Bílému, Kutná Hora za kupní cenu 50,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 21/06 k prodeji pozemku v Poličanech
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 70 o výměře 658 m2 v k.ú. Poličany paní Šárce Šimůnkové, Kutná Hora a panu Antonínu Dytrychovi,Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 22/06 ke zřízení věcného břemene v Bernardově
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení přípojky eleketrického vedení přes pozemky dle PK p.č. 429/1 a 430/2 v k.ú. Bernardov v majetku Města Kutná Hora ve prospěch každého vlastníka pozemku dle PK p.č. 895/170 v k.ú. Kojice. Věcné břemeno bude zřízeno na dob u neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 23/06 k odkoupení domů v Kutné Hoře
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 652/05 ze dne 20.8.2005.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s odkoupením domu čp. 224 s pozemky p.č. 1461 o výměře
349 m2 a p.č. 1462/1 o výměře 102 m2 v k.ú. Kutná Hora od manželů
Jiřího a Danuše Pelikánových, Kutná Hora za
kupní cenu 7.210.000,- Kč.
b) souhlasit s odkoupením domu čp. 433 s pozemky p.č. 1459 o výměře
266 m2 a p.č. 1460 o výměře 116 m2 v k.ú. Kutná Hora od paní
Radmily Procházkové, Kutná Hora za kupní
cenu 3.550.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 24/06 ke zřízení věcného břemene
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na části pozemku p.č. 1506/1 pro každého vlastníka pozemku p.č. 1483/1 v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 25/06 k převodu stavby parkoviště v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) zrušit své usnesení č. 154/04 ze dne 14.9.2004
b) souhlasit s bezúplatným převodem stavby parkoviště na pozemku p.č.
2149/12 v k.ú. Kutná Hora od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.03.06


Usnesení č. 26/06 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění předložených usnesení RM
b) se zrušením usnesení RM č. 379/03 a 568/05
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 27/06 k účasti zástupce města na veřejné dražbě
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s tím, že Město Kutná Hora zakoupí nemovitosti - areál firmy Modena spol. s r.o., a to stavbu čp. 394 s pozemkem p.č. 1402/1, stavbu bez čp. s pozemkem p.č. 1402/3, stavbu bez čp. s pozemkem p.č. 1405, stavbu bez čp. s pozemkem p.č. 1387/2, sta vbu bez čp. s pozemkem p.č. 1402/2, stavbu bez čp. s pozemkem p.č. 1402/4, stavbu bez čp. s pozemkem p.č. 1402/5, dále pozemky p.č. 1386/2 a p.č. 1402/6 vše v k.ú. Kutná Hora, a to účastí starosty města na veřejné dražbě.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 24.01.06


Usnesení č. 28/06 k návrhu Okresního soudu K.Hora na přísedící soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit přísedící Okresního soudu v Kutné Hoře na funkční období 2006-2010 paní Evu Ludwigovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 24.01.06


Usnesení č. 29/06 k návrhu spolupráce s ČR2
Rada města s o u h l a s í
s účastí města Kutná Hora v novém pořadu Českého rozhlasu 2 - cyklu informačně turistických dokumentů o městech ČR "Kolotoč na cestách - Toulky českou současností".
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 30/06 k žádosti ZŠ TGM v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč základní škole T.G.M. za pořádání vánočního turnaje "O pohár starosty" v závěru roku 2005.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 15.02.06


Usnesení č. 31/06 k projektu prevence kriminality
Rada města s c h v a l u j e
a) realizaci a účast města na "Projektu partnerství na rok 2006"
b) použití rezervy vyčleněné v rozpočtu městské policie v roce 2006 na
finanční spoluúčast na jednotlivé projekty v povinné výši nejméně 10%
z celkových nákladů.
Zodpovídá : V.Mareček,DiS.      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 32/06 k Nemocnici Kutná Hora, s.r.o.
Rada města r u š í
své usnesení č. 1103/05 ze dne 14.12.2005.

Zodpovídá : Eva Hnátková      Termín : 30.01.06


Usnesení č. 33/06 k 17. rozpočtové změně
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh 17. změny rozpočtu :
818.160,- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,- Kč ve financování a
818.160,- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 13.01.06


Usnesení č. 34/06 k pořízení změny ÚPCZ K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s pořízením změny územního plánu centrální zóny města Kutná Hora v území s částí pozemku p.č. 1200/1 v k.ú. Kutná Hora (§17, odst.2 zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 35/06 k žádosti o odklad splátek
Rada města s o u h l a s í
se žádostí pana Romana Táborského,Kutná Hora o odklad splátek půjčky z FRB až po realizaci stavebních prací (tj. realizace odizolování domu Na Vyhlídce č.p. 395) a uzavřením dodatku ke smlouvě o změně lhůty splatnosti od ledna 2007.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 36/06 k žádosti o poskytnutí příspěvkú na kanalizační přípojky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 24.01.06


Usnesení č. 37/06 k informativní zprávě o půjčkách z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí informativní zprávu o poskytování finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení - výběrové řízení č. II.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 24.01.06


Usnesení č. 38/06 k vyhlášení VŘ - půjčky z FRB 2006
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze dne 5.1.2006.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) schválit zahájení výběrového řízení pro rok 2006 na poskytování
půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle
obecně závazné vyhlášky v měsíci lednu 2006.
b) souhlasit s kritériem pro výběrové řízení :
kód 04 : celková obnova fasády domu staršího 20 let
kód 05 : zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let
kód 06 : nástavba nebo vestavba nové bytové jednotky
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 24.01.06


Usnesení č. 39/06 k informativní zprávě - uzavření smlouvy
Rada města b e r e n a v ě d o m í
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem - firmou Stavonel spol. s r.o., Komenského 39, 284 01 Kutná Hora na plnění předmětu veřejné zakázky "Stavební úpravy administrativní budovy nemocnice na byty - II. část 10 b.j."


Usnesení č. 40/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Zdenku Polomíkovou, Kutná Hora ve výši 75,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 41/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Evu Vidlákovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 484,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 42/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Šárku Ostrihoňovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 2.118,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 43/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Lenku Klepáčovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 568,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 44/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Josefa Čepka, Kutná Hora ve výši 50% z částky 250,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 45/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro společnost ORGANA, s.r.o., Sportovců 9, Kutná Hora ve výši 50% z částky 28.210,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 46/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Lenku Vítkovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 3.425,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 47/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Romanu Končelovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 14.448,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 48/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Petra Šlepeckého, Kutná Hora ve výši 25% z částky 599,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 49/06 k nájemní smlouvě na pozemky v K.Hoře
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu pozemků p.č. 4122/34, 4122/36, 4122/37, 4122/39, 4122/40, 4122/41, 4122/42, části pozemku p.č. 4122/1 (PK 262) a části PK p.č. 315 vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Sparta ČKD Kutná Hora, a.s. se sídlem Karlov 197, Kutná Hora na dobu určitou 20 let, za nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok.

II. u k l á d á
odboru správy majetku MÚ
předložit radě města k odsouhlasení návrh nájemní smlouvy před jejím uzavřením mezi Městem Kutná Hora a společností Sparta ČKD Kutná Hora, a.s.

Zrušeno usnesením RM č. 540/06 ze dne 7.6.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 50/06 k žádosti pana Kounického
Rada města s o u h l a s í
s vypořádáním nákladů vynaložených nájemcem v celkové výši 642.329,- Kč proti nájmu za období od 1.1.2006 do 31.5.2011 za všechny pronajaté prostory vyplývající z nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů v čp. 590 Kollárova ul., Kutná Hora uzavřené me zi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Františkem Kounickým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.06


Usnesení č. 51/06 k žádosti paní Hájkové
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody mezi Městem Kutná Hora a paní Helenou Hájkovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.06


Usnesení č. 52/06 k záměru na pronájem domu
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem dvorního domu u čp. 379 Palackého nám. na části pozemku p.č. 1291/1 o výměře cca 150 m2 v Kutné Hoře s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.02.06


Usnesení č. 53/06 k záměru na pronájem pozemků
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemku dle PK p.č. 2131/4 v k.ú. Perštejnec a pozemků dle PK p.č. 511, 515, 516 a 517 v k.ú. Neškaredice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.02.06


Usnesení č. 54/06 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor nacházejících se na pozemku p.č. 2855 v k.ú. Kutná Hora ve dvoře domu čp. 437 Jungmannovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Miroslavem Kurtejem ,Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 4.850,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.02.06


Usnesení č. 55/06 k žádosti paní Krejčíkové
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) nesouhlasit se způsobem úhrady kupní ceny formou splácení nájmu po
dobu tří let při prodeji bytové jednotky č. 122/4 v rámci 2. vlny
privatizace manželům Miroslavu a Jaroslavě Krejčíkovým,
Kutná Hora
b) nesouhlasit s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace v tom, že
bude manželům Miroslavu a Jaroslavě Krejčíkovým vrácena kauce ve
výši 20.000,- Kč na odprodej bytové jednotky 122/4 ul. Jana Zajíce
v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.01.06


Usnesení č. 56/06 k záměru na pronájem garáže
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor - garáže u domu čp. 388 Tylova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Emanuelem Hemerkou, Kutná Hora ke dni 30.4.2006.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem garáže u domu čp. 388 Tylova ul., Kutná Hora za nájemné ve výši 350,- Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 57/06 k nájemní smlouvě - Kaňk 243
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti čp. 243 Kaňk, Kutná Hora a pozemku p.č. 122 vše v k.ú. Kaňk mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Občanským sdružením Kaňk, IČ:26664658 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 1.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.06


Usnesení č. 58/06 k odprodeji bytů - 2. vlna privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp. 573 ul. Nádražní včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 2711/2 v k.ú. Kutná Hora dle " prohlášení vlastníka" ze dne 1.3.2005

1) byt. jednotka č.573/2, pí Věra Šťastná, kupní cena ve výši 85.866,- Kč
2) byt. jednotka č.573/3, manželé Milan a Vlasta Královi, kupní cena ve výši 146.108,- Kč
3) byt. jednotka č.573/4, manželé Karel a Jana Šťastní , kupní cena ve výši 152.894,- Kč
4) byt. jednotka č.573/5, manželé Pavel a Petra Smrčkovi, kupní cena ve výši 86.828,- Kč
5) byt. jednotka č.573/6, manželé Milan a Kristýna Pospíšilovi, kupní cena ve výši 149.350,- Kč
6) byt. jednotka č.573/7, manželé PhDr.Radko a Věra Šťastní, kupní cena ve výši 154.009,- Kč
7) byt .jednotka č.573/9, pí Jitka Kočí, kupní cena ve výši 150.722,- Kč
8) byt. jednotka č. 573/10, pí Lenka Starečková, kupní cena ve výši 152.894,- Kč
9) byt. jednotka č.573/11, pí Helena Brožová, kupní cena ve výši 86.963,- Kč
10) byt. jednotka č.573/12, pí Miloslava Gondeková, kupní cena ve výši 151.592,- Kč
11) byt. jednotka č.573/13, manželé František a Marie Hobzovi, kupní cena ve výši 154.499,- Kč
12) byt. jednotka č.573/14, pí Irena Malinová, kupní cena ve výši 86.828,- Kč
13) byt. jednotka č.573/15, manželé Jaroslav a Jindřiška Bílkovi, kupní cena ve výši 152.006,- Kč
14) byt. jednotka č.573/16, manželé Milan a Hana Peroutkovi, kupní cena ve výši 152.894,- Kč
15) byt. jednotka č.573/17, pí Marie Brožková, kupní cena ve výši 88.367,-Kč
16) byt. jednotka č.573/18, pí Dominika Kalfusová, kupní cena ve výši 150.612,-Kč
17) byt. jednotka č.573/19, pí Jana Šibravová, kupní cena ve výši 151.867,-Kč
18) byt. jednotka č.573/20, manželé Vladimír a Věra Čápovi, kupní cena ve výši 87.963,-Kč
19) byt. jednotka č.573/21, manželé Petr a Jana Svobodovi, kupní cena ve výši 149.346,-KčZodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.01.06


Usnesení č. 59/06 k odprodeji bytů - 2. vlna privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp. 576 ul. Nádražní včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 2710/2 v k.ú. Kutná Hora dle " prohlášení vlastníka" ze dne 1.3.2005

1) byt. jednotka č.576/1, pí Dagmar Krtilová, kupní cena ve výši 116.922,- Kč
2) byt. jednotka č.576/2, pí Marie Kroupová, kupní cena ve výši 113.856,- Kč
3) byt. jednotka č.576/3, pí Ivana Stoklasová , kupní cena ve výši 73.533,- Kč
4) byt. jednotka č.576/5, manželé Ladislav a Marie Chlumští, kupní cena ve výši 117.433,- Kč
5) byt. jednotka č.576/6, manželé Otakar a Oldřiška Matouškovi, kupní cena ve výši 117.665,- Kč
6) byt. jednotka č.576/7, pí Kamila Kutílková, kupní cena ve výši 70.131,- Kč
7) byt .jednotka č.576/8, pan Aleš Čepek, kupní cena ve výši 73.765,- Kč
8) byt. jednotka č. 576/9, pí Vlasta Kvašajová, kupní cena ve výši 117.665,- Kč
9) byt. jednotka č.576/10, manželé Otakar a Dagmar Brůnovi, kupní cena ve výši 117.665,- Kč
10) byt. jednotka č.576/12, pí Jaroslava Tomková, kupní cena ve výši 73.765,- Kč
11) byt. jednotka č.576/13, manželé Bohumil a Marie Novákovi, kupní cena ve výši 117.665,- Kč
12) byt. jednotka č.576/14, pí Božena Borková, kupní cena ve výši 117.665,- Kč
13) byt. jednotka č.576/15, pí Marie Cenknerová , kupní cena ve výši 70.131,- Kč
14) byt. jednotka č.576/16, pan Radim Kafka, kupní cena ve výši 73.765,- Kč
15) byt. jednotka č.576/17, manželé Vladimír a Marie Poláčkovi, kupní cena ve výši 117.665,-Kč
16) byt. jednotka č.576/18, manželé Ladislav a Zdeňka Bláhovi, kupní cena ve výši 117.665,-Kč
17) byt. jednotka č.576/19, manželé Jaroslav a Helga Vrbkovi , kupní cena ve výši 70.131,-Kč
18) byt. jednotka č.576/20, pí Milena Procházková, kupní cena ve výši 73.765,-Kč
19) byt. jednotka č.576/21, pí Eva Pekárková, kupní cena ve výši 117.665,-Kč
20) byt. jednotka č.576/22, pan Antonín Baraňák, kupní cena ve výši 117.665,-Kč
21) byt. jednotka č.576/23, manželé František a Jaroslava Blažejovští, kupní cena ve výši 70.131,-Kč
22) byt. jednotka č.576/24, pí Zdeňka Zachová, kupní cena ve výši 72.630,-Kč
23) byt. jednotka č.576/25, manželé Václav a Vladislava Chobotští, kupní cena ve výši 115.616,-Kč
24) byt. jednotka č.576/27, pí Zdeňka Šalátková, kupní cena ve výši 68.780,-Kč


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.01.06


Usnesení č. 60/06 k převodu finančních prostředků
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru MÚ
zařadit do nejbližší změny rozpočtu města převod prostředků z položky 3412-5171-2960 (sportoviště opravy) na příspěvkovou organizaci ZŠ T.G.M.
Kutná Hora ve výši 16.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 61/06 k záboru veřejného prostranství
Rada města n e s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. před Sankturinovským domem ve dnech 12.4.2006, 14.6.2006, 13.9.2006 a 6.12.2006 pro pořádání prodejních trhů v době od 8,00 do 17,00 hodin pro pana Čeňka Berouska, Praha 9.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.01.06


Usnesení č. 62/06 k prodloužení nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
343, ul. Masarykova, Kutná Hora panu Radku Červeňákovi,
na dobu určitou 6 měsíců, t.j. od 1.1.2006 do 30.6.2006.
b) s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Radka Červeňáka,
Kutná Hora ve výši 50% z částky 4.976,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 63/06 k vyhodnocení VŘ SN 42/05
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 42/05 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 14 v domě čp. 599 ul. Masarykova v Kutné Hoře s paní Zdeňkou Pikuliakovou,. KUpní smlouva bude uzavřena za nebyvatelem ve výběrovém říze ní nabízenou kupní cenu 472.000,-Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.01.06


Usnesení č. 64/06 k vyhodnocení VŘ SN 35/05
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 35/05 o pronájem bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, Barborská ul. v Kutné Hoře:
Na 1. místě se umístila: Jitka Matuchová,
Na 2. místě se umístil: Tomáš Kaiser, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, Barborská ul. v Kutné Hoře dle pořadí uchazečů uvedeného v bodu I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 65/06 k vyhodnocení VŘ SN 36/05
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 36/05 o pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, Barborská ul. v Kutné Hoře:
Na 1. místě se umístila: Tomáš Kaiser, Kutná Hora
Na 2. místě se umístil: Tomáš Sapák, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 1. podlaží domu čp. 34, Barborská ul. v Kutné Hoře dle pořadí uchazečů uvedeného v bodu I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 66/06 k vyhodnocení VŘ SN 37/05
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
ukončení výběrové řízení č. SN 37/05 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 01/06 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 20.2.2006 v 11:00 hodi n.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 67/06 k vyhodnocení VŘ SN 38/05
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 38/05 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře:
Na 1. místě se umístila: Jitka Matuchová,
Na 2. místě se umístil: Tomáš Kaiser, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 2+1 v 2. podlaží domu čp. 34, Barborská ul. v Kutné Hoře dle pořadí uchazečů uvedeného v bodu I.

Zrušeno usnesením č. 177/06 ze dne 22.2.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 68/06 k vyhodnocení VŘ SN 41/05
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 41/05 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 18 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 343 Masarykova v Kutné Hoře s panem Karlem Maršálkem, Kutná Hora na dobu určitou 2 roky za smluvní nájemné
ve výši 8.500,- Kč/měsíc.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 69/06 k vyhodnocení VŘ SN 39/05
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 39/04 o nájmu nebytových prostor v čp. 34 Barborská ul., Kutná Hora :
na 1.místě se umístil G.S.Bharj,Ledeč nad Sázavou
na 2. místě se umístila J.Dražanová, Kutná Hora
na 3.místě se umístila B.Pavelková, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 34 Barborská ul, Kutná Hora dle pořadí uchazečů v bodu I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 70/06 k záměru na pronájem nebyt.prostor
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti čp. 186, Dolní ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 71/06 k žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
Rada města n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 167, ul. Jana Palacha, Kutná Hora panu Stanislavu Jelínkovi,.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 72/06 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor (divadelní klub) v části nemovitosti čp. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Josefem Krčilem, Kutná Hora, IČ: 48671533.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 73/06 ke smlouvě o budoucích smlouvách
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženou smlouvou o budoucích smlouvách o půjčce mezi Městem Kutná Hora a VHS Vrchlice-Maleč, a.s., IČ: 46356967.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 24.01.06


Usnesení č. 74/06 k uzavření dodatku ke smlouvě
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. znění dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatelky společnosti s účinností od 1.1.2006.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 75/06 k převzetí záštity
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity a s partnerstvím Města Kutná Hora v projektu Občanského sdružení "Povídej" - Interdisciplinární řešení domácího násilí na regionální úrovni.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 76/06 k žádosti o prodloužení termínů na plnění usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů předložených usnesení rady města dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.01.06


Usnesení č. 77/06 k zápisům z komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání bytové komise ze dne 30.11.2005
b) zápis z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 13.12.05
c) zápis z 24. zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne
21.11.2005Usnesení č. 78/06 k návrhu oficiální návštěvy
Rada města p o v ě ř u j e
pana Ivo Šalátka, starostu města
zasláním oficiálního pozvání prezidentu Ruské federace panu Putinovi k návštěvě Kutné Hory.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 15.02.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 11. ledna 2006

Nahoru