11. května 2011

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 11.května 2011

Usnesení č. 392/11 k prac. skupině na udělování čestných občanství
Rada města I. j m e n u j e
pracovní skupinu k posouzení návrhů udělování čestných občanství ve složení: Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Lukáš Provaz, PhDr. Iva Pospíšilová, Mgr. Gabriela Jarkulišová a RNDr. Ivo Šanc, CSc.

II. p o v ě ř u j e
výše jmenovanou pracovní skupinu předložit radě města návrhy čestných občanství.
Zodpovídá : Mgr. D.Vepřková      Termín : 15.06.11


Usnesení č. 393/11 k výpůjčce Preghausu - UNIE ROSKA
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou Preghausu Vlašského dvora v Kutné Hoře sdružení ROSKA Kutná Hora, regionální organizaci UNIE ROSKA v ČR, se sídlem Jaselská 455, Kutná Hora, za účelem uspořádání oslav Světového dne roztroušené sklerózy v Kutné Hoře na dny, který se bude konat dne 28.května 2011 v době od 11:00 do 15:00 hod.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 18.05.11


Usnesení č. 394/11 k informativní zprávě o zahraničních cestách
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o zahraničních pracovních cestách v I.pololetí 2011.


Usnesení č. 395/11 k termínům jednání RM KH na II.pololetí 2011
Rada města s c h v a l u j e
předložené termíny svých zasedání na II.pololetí 2011.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 396/11 k rozpočtovým opatřením EO č.10-11
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 10, kterým se z investiční položky "Kruhový objezd Kaufland" převádí 450 tis. Kč na provozní položku "oprava křižovatky Kaufland" a zbylých 150 tis. Kč se z této položky převádí do rozpočtové rezervy vedení města dle důvodové zprávy č 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 11, kterým dochází ke snížení souhrnné dotace na základně rozpisu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí o 229.990,-- Kč současně dochází k navýšení položky transfery od obcí dle důvodové zprávy č. 2

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 397/11 k poptávce investičního úvěru
Rada města s o u h l a s í
se zasláním "Výzvy poptávkového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu" na investiční úvěr ve výši 20 mil. Kč vybraným bankám.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.11


Usnesení č. 398/11 k darování pozemků - areál Nemocnice Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s darováním části pozemku p.č. 677/5 o výměře cca 3550m2, části pozemku p.č. 675/3 o výměře cca 10m2, části pozemku p.č. 677/15 o výměře cca 28m2, části pozemku p.č 677/16 o výměře cca 76m2, části pozemku p.č. 677/17 o výměře cca 2797m2, části pozemku p.č. 677/36 o výměře cca 90m2, části pozemku p.č. 684/2 o výměře cca 11m2, části pozemku p.č. 684/3 o výměře cca 48m2 a části pozemku p.č. 3785 o výměře cca 4m2, vše v k.ú. Kutná Hora Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 .

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 399/11 k přijetí daru - pozemků od Středočeského kraje
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru - části pozemku včetně staveb p.č. 677/1 o výměře cca 183 m2, části pozemku p.č. 677/6 o výměře cca 17 m2, části pozemku p.č 677/24 o výměře cca 138 m2, části pozemku p.č. 677/26 o výměře cca 27 m2 a části pozemku p.č. 678/7 o výměře cca 239 m2,vše v k.ú. Kutná Hora od Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 .

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 400/11 k inf. zprávě o prodeji nemovitostí spol. U.T.C. PROPERTIES s.r.o.
Rada města p o v ě ř u j e
pracovní skupinu ve složení: Ing. Jiří Franc, Mgr. Ing. Pavel Bezouška a Mgr. Alena Šorčíková jednáním se spol. U.T.C. PROPERTIES s.r.o. o mimosoudním řešení závazku vyplývající z kupní smlouvy.
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 30.08.11


Usnesení č. 401/11 k prodeji pozemku v KH - p.Vaváček
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 2560/5 o výměře 11.872 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Romanu Vaváčkovi,Vodňany.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 402/11 k prodeji hájenek s pozemky formou výběrového řízení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit
a) s prodejem stavby č.p. 225 na pozemku p.č. 571 a pozemků p.č. 571 o výměře 367 m2 a p.č. 572 o výměře 337 m2, vše v k.ú. Kaňk formou výběrového řízení.
b) s prodejem stavby č.p. 5 na pozemku p.č. st. 31 a pozemků p.č. st. 31 o výměře 575 m2, p.č. 36 o výměře 126 m2, p.č. 37 o výměře 191 a p.č. 38 o výměře 546 m2, vše v k.ú. Morašice v Železných horách formou výběrového řízení.
c) s prodejem stavby č.p. 24 na pozemku p.č. st. 38, pozemku p.č. st. 38 o výměře 127 m2 a části pozemku p.č. 418 o výměře cca 1.420 m2, vše v k.ú. Zdeslavice u Černín formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 403/11 k prodeji pozemku na Kaňku - m.Červení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 778/2 o výměře 48 m2 v k.ú. Kaňk manželům Danielu a Janě Červeným, Kutná Hora za celkovou kupní cenu 20.700,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 404/11 k pořízení cenové mapy dle návrhu majetkové komise
Rada města n e s o u h l a s í
s pořízením cenové mapy pozemků Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 405/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (rozpojovací skříň) na pozemku p.č. 629/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 1.000,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 406/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (vedení kNN pro pozemky p.č. 45, 46 Neškaredice) na pozemku p.č. 138/1 v k.ú. Neškaredice v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 407/11 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení a rozpojovací skříň) na pozemku p.č. 531/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 408/11 ke zřízení věcného břemene VHS Vrchlice - Maleč
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby vodohospodářského díla "Přivaděč ÚV Trojice - ČKD - Čáslav a výměna stávajícího vodovodu Kutná Hora (uložení vodovodu a vodoměrné šachty) na pozemcích p.č. 4427/1, p.č. 3891/2 a p.č. 3577/3 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou bezúplatně.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.17
 
 
Usnesení č. 409/11 k odloženému materiálu č.2/15 ze dne 2.2.2011
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 12.6. 2006 o pronájmu nemovitostí ve vlastnictví Města Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 410/11 k neprodloužení nájemní smlouvy k bytu
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 10 v čp. 71, ul. Táborská v Kutné Hoře s paní Ivetou Čurejovou od 1.5.2011.

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytu č. 10 v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora proti paní Ivetě Čurejové,Kutná Hora, v případě, že nedojde k vyklizení a předání bytu ze strany paní Ivety Čurejové do 10. 6. 2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 411/11 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Bartošovy,Kutná Hora ve výši 50 % z částky 26.394,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 412/11 k vyhlášení výběr.řízení č.SN 16/11 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 16/11 na pronájem bytu č. 9 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 27. 6. 2011 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.11


Usnesení č. 413/11 k vyhodnocení výběr.řízení č.SN 8/11 - Benešova ul.,čp.636
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 8/11 o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 636 Benešova ul., Kutná Hora paní Naděždu Hamplovou, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 636 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.11


Usnesení č. 414/11 k vyhlášení výběr.řízení na prodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 17/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 20 (2+0) v domě čp. 133 ul. Studentů včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 795/9, 795/11 a 795/13 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.1.1998 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 15.6.2011 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.06.11


Usnesení č. 415/11 k vyhlášení výběr.řízení na prodej bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 18/11 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 10 (2+1) v domě čp. 456 ul. Nerudova včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 2437 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 30.4.1997 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 15.6. 2011 v 16.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.06.11


Usnesení č. 416/11 k uzavření smlouvy o nájmu nebyt.prostor - dvě garáže
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor (dvou garáží) u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zdeňkem Horákem,Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 350,- Kč/m2/rok
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.11


Usnesení č. 417/11 k žádosti o souhlas s umístěním sídla společnosti
Rada města n e s o u h l a s í
s umístěním sídla občanského sdružení Liga na ochranu zvířat Kutná Hora, do domu čp. 637, ul. Benešova, Kutná Hora, v bytě č. 4, jehož společnými nájemci jsou manželé Adrienna a Vítězslav Hospesovi.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 418/11 k podání žaloby na vyklizení pokoje na ubytovně - pí Danihelová
Rada města s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení pokoje č. 145 na ubytovně města v ul. Vítězná, čp. 443, Kutná Hora - Sedlec, proti paní Monice Danihelové, v případě, že nedojde ze strany paní Moniky Danihelové k vyklizení a předání pokoje na ubytovně do 10. 6. 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 419/11 k uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu - Sedlecká 670
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká č.p. 670, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 22.6.2011 za účelem pořádání "Kavárničky dříve narozených" za cenu ve výši 1.000,- Kč/den + DPH v zákonné výši

b) s uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 26.5. 2011 od 17.00 hod. do 21.00 hod. za účelem pořádání pravidelného besedního pořadu Disputace za cenu ve výši 1.000,- Kč/den + 20% DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.06.11


Usnesení č. 420/11 k přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 7 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1, ve 3. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s paní Věrou Kvačkovou, Kutná Hora, . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.11


Usnesení č. 421/11 k uzavření smlouvy o využívání sportoviště - SK Sršni KH
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 372/11 ze dne 27.4.2011

II. s o u h l a s í
s uzavřením pozměněné smlouvy o využívání sportoviště - sportovní plochy včetně nebytových prostorů v hlavní budově (I. patro místnost č. 1, 2, 3 a 23), ve vedlejší budově místnost č. 54 a 55 a dále pak prostory pod tribunou (místnost č. 49, 50 a 51) nacházející se v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Sportovní klub Sršni Kutná Hora, o.s., se sídlem Pobřežní 194, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za částku ve výši 46.630,- Kč + DPH v zákonné výši

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 422/11 k ceníku za využití sportoviště - zimní stadion KH
Rada města I. r u š í
ke dni 14.5.2011 ceník pronájmů hrací plochy včetně zázemí nacházejících se v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194, Kutná Hora platný od 30.3.2011

II. s c h v a l u j e
doplněný předložený ceník za využití sportoviště - sportovní plochy na zimním stadionu v Kutné Hoře včetně zázemí nacházejících se v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře, Pobřežní 194, Kutná Hora s účinností od 15.5. 2011

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 423/11 k postupu ve věci pohledávky - T.J.Stadion
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku podnikat kroky k uznání dlužné částky ve věci pohledávky T.J. Stadion Kutná Hora, se sídlem Tyršovy sady 194, Kutná Hora vůči Městu Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.

Zrušeno usnesením RM č. 1015/11 ze dne 30.11.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 424/11 k zápisu z jednání DR KH TEBIS, s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis, s.r.o.
zápis z jednání Dozorčí rady KH TEBIS, s.r.o. ze dne 18.4.2011.


Usnesení č. 425/11 k Nařízení Města KH č.1/2011 o placeném stání vozidel
Rada města s c h v a l u j e
a) Nařízení Města Kutné Hory č. 1/2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory

b) Ceník za využívání místních komunikací pro placené stání vozidel dle Nařízení Města Kutné Hory č. 1/2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 426/11 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemků
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy o pronájmu části pozemků parc. č. 3758/1 a 3757/2 v k.ú. Kutná Hora v Šultysově ulici mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora a nájemcem panem Václavem Abrahámem, 280 02 Kolín II za nájemné ve výši 50,- Kč/den, za účelem pořádání pravidelných středečních a pátečních prodejních trhů s účinností od 13.5.2011 do 31.12. 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.05.11


Usnesení č. 427/11 k zápisu č.03/11 DR Technické služby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.
zápis č. 03/11 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 26.4. 2011.Usnesení č. 428/11 k uzavření nájemní smlouvy - p.Lukeš
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na pronájem nebytových prostorů 5 dvoulůžkových pokojů a 1 čtyřlůžkového pokoje na ubytovně v areálu zimního stadionu, Pobřežní 194, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Zdislavem Lukešem,Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za měsíční nájemné ve výši 16.700,- Kč + DPH v zákonné výši.

Zrušeno usnesením RM č. 682/11 ze dne 24.8.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 429/11 k poskytnutí finančního příspěvku Svazu tělesně postižených
Rada města I. s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku Svazu tělesně postižených v ČR, okresní organizace Kutná Hora na rok 2011 ve výši 5.000,- Kč na poskytování sociálních služeb.

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro sociální záležitosti RM ze dne 2.5.2011

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 430/11 k pořizování územní studie Kaňk - jih
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
dosavadní postup pořizování územní studie Kaňk - jih dle předložené důvodové zprávy,

II. s o u h l a s í
s ukončením prací na pořízení územní studie Kaňk - jih.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 06.10.11


Usnesení č. 431/11 k zápisu z jednání komise pro městská sídliště
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro městská sídliště ze dne 2.5.2011

II. p o v ě ř u j e
vedení města zabývat se vyhodnocením tohoto zápisu a přiměřeným řešením zmiňovaných problémů.

Zodpovídá : vedení města      Termín : 25.05.11


Usnesení č. 432/11 k pořízení změny územního plánu města KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
postup prací na pořizování změny č. 35 Územního plánu města Kutné Hory dle předložené důvodové zprávy.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) nepožadovat zpracování územní studie "V Klikách" v katastrálním území Kutná Hora

b) souhlasit, aby do řešeného území změny č. 35 Územního plánu města Kutné Hory (s pozemky parc. č. 1119 a 1120 v katastrálním území Kutná Hora) byly zahrnuty i pozemky parc. č. 1123/1, 1123/2, 1121, 1127/5 a 3823/2 v katastrálním území Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.06.11


Usnesení č. 433/11 k zápisu z jednání komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 19.4.2011.


Usnesení č. 434/11 k uzavření smlouvy o dílo - oprava parapetní zdi v Barbor.ul.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Oprava spárování kamenné parapetní zdi se sochařskou výzdobou v Barborské ulici" v Kutné Hoře s Martinem Čumpelíkem, 150 00 Praha 5 v celkové výši 72.000,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.05.11


Usnesení č. 435/11 k zastřešení Kamenné kašny na Rejskově nám.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
záměr zastřešení Kamenné kašny na Rejskově náměstí v Kutné Hoře z důvodů zabránění pronikání vlhkosti do kamenného zdiva a prodloužení životnosti této významné historické památky.


Usnesení č. 436/11 k prošetření pochybení ředitele ZŠ KH
Rada města u k l á d á
Oddělení školství OPPKŠ
prověřit oznámené nedodržování pracovněprávních předpisů ředitelem Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40, panem Mgr. Radkem Pařezem dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.05.11


Usnesení č. 437/11 k žádosti o výjimku z vyhlášky 1/2007 - Sdružení Kocábka
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby konání hudební produkce při akci Kutnohorská kocábka, která se koná dne 13.8.2011, a to do 24:00 hod.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.05.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2011 » 11. května 2011

Nahoru