11. května 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 11.května 2010

Usnesení č. 363/10 k přijetí příspěvku na mezinárodní vysegradský fond
Rada města s o u h l a s í
s přijetím finančního příspěvku ve výši 4.963 EUR od Mezinárodního vysegradského fondu na mezinárodní konferenci "Rozvoj turismu v zemích V4".
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.10


Usnesení č. 364/10 k vyplacení příspěvku Osadním výborům Poličany a Vrchlice
Rada města s o u h l a s í
a) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,-- Kč na pořádání dětského dne pro Osadní výbor Poličany (z "Příspěvku pro Osadní výbory")
b) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,-- Kč na pořádání dětského dne pro Osadní výbor Vrchlice-Dolní Žižkov (z "Příspěvku pro Osadní výbory")
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.10


Usnesení č. 365/10 k přijetí daru - pozemky v K.Hoře (Bouwfonds ČR)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru - pozemků p.č. 2135/2, 2135/3 a 2126/4 o celkové výměře 317 m2 v k.ú. Kutná Hora od společnosti Bouwfonds ČR bytová výstavba s.r.o., se sídlem Ke Štvanici 3/656, Praha 8.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 366/10 k funkci prokuristy nemocnice
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. nepřijetí jmenování do funkce prokuristy spol. Nemocnice Kutná Hora s.r.o. pana Martina Hlavatého Kutná Hora na základě usnesení RM č. 284/10 ze dne 6.4.2010.

II. r u š í
své usnesení č. 284/10 ze dne 6.4.2010.

III. j m e n u j e
ve funkci valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. pana Ing. Michala Beneše do funkce prokuristy Nemocnice Kutná Hora s.r.o. s okamžitou účinností, tj. od 12.5.2010.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 367/10 k rozpočtovému opatření KT č. 4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 4 - zapojení dotace ze státního rozpočtu na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 10 360,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 368/10 k rozpočtovému opatření KT č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 5 - zapojení dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů spojených s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 260.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 369/10 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy ze dne 28.4.2010.
b) zápis z 21. zasedání komise životního prostředí ze dne 19. 4. 2010
c) zápis ze 16. zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 21. 4. 2010
d) zápis komise pro TV a sport ze dne 21. 4. 2010
e) zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 26.4.2010.


Usnesení č. 370/10 k uzavření sml. s firmou KAPEX s.r.o. - získání dotace z OP SFŽP
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy mezi Městem a firmou KAPEX s.r.o. na podání žádosti o získání finanční podpory z Operačního programu SFŽP "PRIORITNÍ OSA 4 na projekt "Dva sběrné dvory Kutná Hora" při mimořádně vyhlášené XIX. výzvě MŽP ČR, vyhlášené na termín 3.5. a ž 2.6. 2010.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 371/10 k poptávkovému řízení na investiční úvěr
Rada města u k l á d á
a) ekonomickému odboru zpracovat a realizovat "poptávkové řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu /mimo rámec zákona/" na "investiční úvěr na vybudování fotovoltaického zdroje 170 kWp v limitní výši 16 mil Kč".

Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček Termín: 15.6. 2010

b) starostovi Města jmenovat, v roli zadavatele, pracovní skupinu pro vyhodnocení tohoto poptávkového řízení.

Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 372/10 k záměru znovuobnovení výroby piva
Rada města s o u h l a s í
se záměrem na zahájení prací na vytvoření společného podniku k obnovení výroby a prodeje piva a to na základě podmínek stanovených v záměru na pronájem pivovaru ze dne 23.2.2010.

Zrušeno usnesením č. 586/11 ze dne 13.7.2011.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 373/10 k VŘ č.SN 5/10 - nebyt. prostory Národního odboje 56,KH
Rada města I. n e v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 5/10 o nájmu nebytových prostor v č.p. 56 Národního odboje, Kutná Hora.

II. v y h l a š u j e
záměr na pronájem nebytových prostor v č.p.56 Národního odboje, Kutná Hora společnosti OKZ Chomutov a.s., se sídlem Slivenecká 1121/72, Praha 5.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.06.10


Usnesení č. 374/10 k nájmu nebyt.prostor - Sedlecká 670,KH
Rada města I. n e v y h l a š u j e
vítěze vyhlášeného záměru na pronájem objektu čp. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s vyhlášením záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora (bývalý Alfa klub).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 375/10 k VŘ č.SN 22/10 na pronájem bytu - Šultysova 165
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 22/10 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 165, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení /viz příloha/. Uzávěrka přihlášek do výběrového říz ení je dne 16. 6. 2010 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.06.10


Usnesení č. 376/10 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1.5.2010 do 30.6.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 377/10 k přidělení bytu - manželé Dolejší
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 4, o velikosti 2+1 (42,72 m2), v čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora s manželi Jiřím a Monikou Dolejšími, ke dni 31. 5. 2010.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 7, o velikosti 3+1 (86,88 m2), v čp. 373, ul. Vladislavova, Kutná Hora s manželi Jiřím a Monikou Dolejšími,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 6. 2010, kdy nájemné bude ve výši 48,89 Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 378/10 ke kompenzaci stěhovacích nákladů
Rada města s o u h l a s í
s kompenzací stěhovacích nákladů v částce 7.000,- Kč na základě žádosti a dokladu o úhradě stěhovacích nákladů vynaložených při stěhování paní Hany Voslařové z bytu v čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 379/10 k prodloužení užívání přístřeší manželům Peštovým
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora manželům Františku a Jozefíně Peštovým, na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1. 5. 2010 do 31. 10. 2010 s tím, že dohoda o poskytnutí přístřeší již nebude po datu 31. 10. 2010 prodloužena.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 380/10 k ukončení VŘ č.SN 13/10 a vyhlášení VŘ č.SN 21/10
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 13/10 na pronájem bytu 3+1 v čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 21/10 na pronájem bytu o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 107, ul. Mincířská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení /viz příloha/. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je d ne 21. 6. 2010 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.06.10


Usnesení č. 381/10 k ukončení VŘ č.SN 12/10 a vyhlášení VŘ č.SN 20/10
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 12/10 na pronájem bytu 3+1 v čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 20/10 na pronájem bytu o velikosti 3+1 v 1. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení /viz příloha/. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je d ne 21. 6. 2010 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.06.10


Usnesení č. 382/10 k vyhlášení VŘ na prodej bytu - Štefánikova 555,KH
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 18/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 5 (1+kk) v domě čp. 555 ul. Štefánikova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 2470/1, 2469 a 2468 v k.ú. Kutná H ora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 2.5.2001 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do to hoto výběrového řízení je dne
16.6. 2010 v 16.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.06.10


Usnesení č. 383/10 k vyhlášení VŘ na prodej bytu - Štefánikova 555,KH
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 19/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 11 (1+kk) v domě čp. 555 ul. Štefánikova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 2470/1, 2469 a 2468 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 2.5.2001 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do t ohoto výběrového řízení je dne 16.6. 2010 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.06.10


Usnesení č. 384/10 k výpovědi z nájmu bytu - European commercial bureau
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích r o z h o d l a dát výpověď z nájmu bytu č. 4 ve druhém podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře nájemci European commercial bureau a.s., Senovážné nám. 978/23, Praha 1 z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatil řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí příst řeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 385/10 k neprodloužení nájemní smlouvy (Bartošovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu v čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s manželi Jiřím a Terezou Bartošovými, o 1 měsíc, tj. do 31.5.2010.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 386/10 k VŘ č.SN 12/10 - garáž u domu čp.388 Tylova ul.,KH
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 12/10 o nájmu nebytového prostoru - garáže u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora pana Jana Koreckého,Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru - garáže u domu č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeného v bodě I.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 387/10 k uzavření smlouvy o nájmu části pozemků - TRANS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2952 a části pozemku 2948/1 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností TRANS spol. s r.o., se sídlem Potoční 208, Kutná Hora na dobu určitou do 31.12. 2 011, za roční nájemné ve výši 10.000,- Kč + daň z přidané hodnoty v zákonné výši za podmínky, že bude současně uzavřena Kupní smlouva, ve které Město Kutná Hora odkoupí nemovitost č.p. 208 Potoční ul., Kutná Hora s pozemky p.č. 2930/2 a p.č. 2930/1 v k.ú . Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 388/10 k uzavření dohody o splácení dluhu T.J.Stadion
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením dohody o splácení dluhu na částku 857.403,00 Kč pro T.J.Stadion, Tyršovy sady 194, Kutná Hora měsíční splátkou ve výši 18.000,00 Kč od ledna 2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 389/10 k žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 81/10 ze dne 9.2.2010, kterým rozhodla o výpovědi z nájmu bytu č. 1 ve druhém podlaží domu čp. 661, ul. Puškinská v Kutné Hoře nájemci paní Ivaně Krulišové z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrub ého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 390/10 k uzavření nájemní smlouvy - pí Hrončeková
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 6 v čp. 653, ul. Puškinská, Kutná Hora s paní Libuší Hrončekovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 1 rok, s účinností od 1.6.2010, kdy nájemné k uvedenému bytu je ve výši 26,90 Kč/m2 měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 391/10 k uzavření dodatku č.1 - Ing.Koudelková
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 637 Benešova ul., Kutná Hora uzavřené dne 29.1.2010 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Ing. Andreou Koudelkovou,Kutná Hora týkající s e upřesnění účelu nájmu a to z provozování obchodní kanceláře jako autorizovaného partnera společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. na provozování obchodní kanceláře pro zprostředkování prodeje energií, pojištění, výrobků a služeb, jinak za stejných podmínek.< BR> Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.10


Usnesení č. 392/10 k uzavření Dodatku č.4 - p.Rudolf, p.Myřátský
Rada města I. r u š í
usnesení Rady města Kutná Hora č. 342/10 ze dne 20.4.2010

II. s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora uzavřené dne 2.5.2000 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Pavlem Rudolfem,Kutná Hora a panem Václavem Myřátským,Kutná Hora - Sedlec.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 393/10 k plnění termínů usnesení (OSM, EKO)
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 212/10 a č. 283/10 (OSM)
c) se zrušením usnesení č. 314/10 ze dne 20.4. 2010 (EKO)


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 394/10 k žádosti Centra pro zdravotně postižené Středočes.kraje
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká č.p. 670, K utná Hora na dobu určitou a to dne 19.5.2010 za účelem pořádání "Kavárničky dříve narozených" s tím, že energie bude hradit Město Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.05.10


Usnesení č. 395/10 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Ochotnický spolek Tyl
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Ochotnickým spolkem Tyl v Kutné Hoře, kulturně společenská činnost, se sídlem Masarykova 172, Kutná Hora ve dnech 19.7 .2010, 22.7.2010. 25.7.2010, 29.7.2010 a 1.8.2010 za účelem pořádání divadelního představení renesanční komedie Hrátky pod šibenicí s tím, že elektrickou energie bude hradit Ochotnický spolek Tyl v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.07.10


Usnesení č. 396/10 k uzavření dodatku č.1 k nájmu nebyt.prostor - p.Mana
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 73 Masarykova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Liborem Manou,Kutná Hora týkající se prodloužení ná jemního vztahu do 31.5.2010, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.10


Usnesení č. 397/10 k záměru na pronájem pozemků v k.ú.Sedlec (Vinné sklepy)
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemků parc. č. 805/132 o výměře 3 145 m2 a 805/162 o výměře 12 184 m2 oba v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, na dobu určitou 25 let společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Náměstí ČSA 31, Jaroměř, za účelem vý sadby vinohradů.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 398/10 k udělení zvláštního povolení k vjezdu do zóny
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2010 čl. 3, odst. 2), písm. d) pro tři vozidla (RZ: KHH 55-40, 5S0 2212, KHI 14-47) firmy "Pavel Furka, Servis chlazení-elektro" se sídlem v ulici Ře hákova 342, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.05.10


Usnesení č. 399/10 k VŘ na dodání hlavních měřičů teplé vody pro systém CZT
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek výběrové řízení malého rozsahu na dodání hlavních měřičů pro systém CZT v Kutné Hoře

II. s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na dodání hlavních měřičů teplé vody s firmou Danfoss, s.r.o., se sídlem V Parku 2316/12, Praha 4 za částku 376 635,- Kč včetně DPH dle výsledku výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.10


Usnesení č. 400/10 k záměru na pronájem pozemků firmě Outdoor akzent
Rada města n e s o u h l a s í
a) se zveřejněním záměru na pronájem částí pozemkových parcel p.č. 3697 v k.ú. Kutná Hora v ulici Čáslavská naproti plaveckému bazénu, p.č. 3246/2 (PK 476/1 díl 1) v k.ú. Kutná Hora v ulici Hrnčířská a p.č. 785/173 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory u vjezdu na parkoviště Kaufland, společnosti Outdoor akzent s.r.o., se sídlem Karlova 27, Praha 1, za účelem umístění reklamních poutačů.

b)se zveřejněním záměru na pronájem částí pozemkových parcel p.č. 628/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v ulici Čechova na křižovatce, společnosti Outdoor akzent s.r.o., se sídlem Karlova 27, Praha 1, za účelem umístění reklamního poutače.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.06.10


Usnesení č. 401/10 k udělení povolení k vjezdu do zóny s dopravním omezením
Rada města s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2010 čl. 3, odst. 2), písm. d) pro tři vozidla (RZ: KHI 37-96, 5S8 1362, KHE 07-63) organizace "Centrum u Bartoloměje, poskytovatele sociálních služe b" se sídlem Pirknerovo náměstí čp. 206 v Kutné Hoře
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.05.10


Usnesení č. 402/10 k proplacení vícenákladů na likvidaci separovaného odpadu
Rada města s o u h l a s í
s proplacením vícenákladů za 1. čtvrtletí 2010. ve výši 37 518,- Kč vč. DPH společnosti MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, za likvidaci znečištění ze separovaného odpadu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.10


Usnesení č. 403/10 ke změně hodiny ukončení akce "Kutnohorský festival"
Rada města n e s o u h l a s í
se změnou hodiny ukončení kulturní akce konané v parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Občanským sdružením Kultura do města, zastoupené panem Pavlem Apolenem, se sídlem Rakova 47, Kutná Hora, za účelem uspořádání hudebního "Kutnohorského festivalu" dne 28. 8. 2010 z 21:00 na 22:00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.06.10


Usnesení č. 404/10 k instalaci dřevěné podesty k umístění restaur.stolků
Rada města s o u h l a s í
se záborem chodníku na Palackého nám. před provozovnou "Piazza Navona" v čp. 90, za účelem instalace dřevěné podesty k umístění restauračních stolků pro pana Rostislava Tapfera, Kutná Hora, v termínu od 15.5.2010 do 31.10.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.05.10


Usnesení č. 405/10 k záměru na pronájem části pozemku v k.ú.Neškaredice
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 146/1 o výměře 905 m2 v k.ú. Neškaredice, na dobu neurčitou panu Josefu Strnadovi, Kutná Hora, za účelem využití jako zelené plochy před nemovitostí ve vlastnictví žadatele.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.06.10


Usnesení č. 406/10 k žádosti MVE PLUS - prodloužení smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 6 ke Smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého domovního odpadu, uzavřené dne 6.1. 1998 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, a společností MVE PLUS, s.r.o., IČ: 25102214, se sídlem Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, kterým bude platnost této smlouvy prodloužena do 31.12. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.10


Usnesení č. 407/10 k udělení povolení k vjezdu do zóny s doprav.omezením
Rada města s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2010 čl. 3, odst. 2), písm. d) pro dvě vozidla (RZ: 7S1 2440, DCK 11-30) nestátního zdravotnického zařízení "Oblastní spolek ČČK Kutná Hora" se sídle m v Benešova 149, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.05.10


Usnesení č. 408/10 k zápisu č.3/10 ze zasedání DR TS KH, s.r.o.
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti TS

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 03/10 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 27.4. 2010

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za I.Q.2010 jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi


Zodpovídá : Ing. Jan Jäger      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 409/10 k udělení povolení k vjezdu do zóny s doprav.omezením
Rada města s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2010 čl. 3, odst. 2), písm. d) pro čtyři vozidla (RZ:KHH 73-93, 3S2 9160, 5S8 2458, 1SC 2899) organizace "Pečovatelská služba" se sídlem Pirknerovo n áměstí čp. 202 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.05.10


Usnesení č. 410/10 k udělení povolení k vjezdu do zóny s doprav.omezením
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením zvláštního povolení pro vjezd do zóny s dopravním omezením dle Nařízení Města Kutná Hora č. 2/2010 čl. 3, odst. 2), písm. d) pro vozidlo (RZ: 9S9 4162) Jany Fosetové, obchodního zástupce firmy "Stock Božkov",PSČ 289 25
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.05.10


Usnesení č. 411/10 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků - TS KH
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem časti pozemků parc.č. 3729/3 o výměře cca 705 m2, parc.č. 3763 o výměře cca 331 m2, parc. č. 1050 o výměře cca 600 m2, parc.č. 3759 o výměře 94 m2, parc.č. 3747 o výměře cca 220 m2, parc.č. 3758/1 o výmě ře cca 1618 m2 a 3883/1 o výměře 3 m2 vše v k.ú. Kutná Hora a 3ks parkovacích automatů mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Technickým službám Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora, za nájemné ve výši 1 000,- Kč/rok/3 automaty + DPH a nájemné 80% + DPH z vybrané částky za pronájem výše uvedených částí pozemků, za účelem zřízení placených parkovacích míst a umístění parkovacích automatů s účinností od 1.6.2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní l hůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 412/10 k rozpočtovým opatřením OSM č.20/10-25/10
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.20/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 88.000,-- na výdajovou položku náhrada za provedené opravy - Tylova 388, a to na úkor položky investiční příspěvek Tylova 388
- viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.21/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 20.000,-- Kč na výdajovou položku sportoviště opravy, a to na úkor položky PD tribuna Lorec - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.22/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 40.000,-- Kč na výdajovou položku park Vl.dvůr opravy, a to na úkor položky park Vl.dvůr služby, revize - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.23/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 2.500,-- Kč na výdajovou položku vratky nájmů za hrobová místa a kol.schránky, a to na úkor položky hřbitovy služby - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.24/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 6.000,-- Kč na výdajovou položku znalecký posudek - jez Vrchlice, a to na úkor položky komunální služby ostatní - viz bod č.5 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutné Hory
souhlasit s předloženým návrhem OSM č.25/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 376.640,-- Kč na novou výdajovou položku TEBIS měřiče tepla, a to na úkor položky TEBIS opravy - viz bod č.6 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 413/10 k prodeji spoluvlast.podílu pozemku v Malíně - PILC REALITY
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 537/2 o celkové výměře 659 m2 v k.ú. Malín společnosti PILC REALITY s.r.o., se sídlem Komenského 2466/15a, Jablonec nad Nisou za kupní cenu celkem 100.500,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 414/10 k prodeji pozemků v Malíně - JOHANA ENERGY s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) s o u h l a s i t
s prodejem pozemků p.č. 535/6 a p.č. 535/7 o celkové výměře 3.977 m2 v k.ú. Malín společnosti JOHANA ENERGY s.r.o., se sídlem Malín 335, Kutná Hora za kupní cenu celkem 997.000,- Kč.

b) n e s o u h l a s i t
s prodejem pozemku p.č. 634/2 o výměře 258 m2 v k.ú. Malín společnosti JOHANA ENERGY s.r.o., se sídlem Malín 335, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 415/10 k VŘ č.M 1/10 na prodej objektu v KH
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 1/10 na prodej objektu bez čp. na pozemku p.č. 785/146 (bývalá výměníková stanice) a pozemku p.č. 785/146 o výměře 253 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory za podmínek uvedených v oznámení o výběrovém řízení a za vyvolávac í cenu 2.400.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.06.10


Usnesení č. 416/10 k záměru na prodej stodoly s pozemkem v Hetlíně
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej stodoly s pozemkem p.č. st. 28/2 o výměře 223 m2 v kat. území Hetlín manželům Josefu a Marii Jelínkovým,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.06.10


Usnesení č. 417/10 k záměru na bezúplatný převod části pozemku v KH
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na bezúplatný převod části pozemku p.č. 3765 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Kutná Hora včetně opěrné zdi ČR - Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje, se sídlem Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav, 156 00.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 08.06.10


Usnesení č. 418/10 k prodeji budovy spol. KH Tebis, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
a)ve funkci valné hromady společnosti KH Tebis s.r.o. s prodejem budovy čp. 641 na pozemku p.č. 4578 a pozemku p.č. 4578 o výměře 471 m2 v k.ú. Kutná Hora za kupní cenu celkem 10.000.000,- Kč.

b) s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 2560/5 o výměře 428 m2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : V.Zimmermann, místostaros      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 419/10 k poptáv.řízení - obnova střešního pláště Sankturinovského domu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova střešního pláště domu čp. 377 Palackého náměstí - Sankturinovský dům" v Kutné Hoře s firmou H & B delta s.r.o. se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín v celkové výši 2.830.359,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 420/10 k poptáv.řízení - obnova střešního pláště Palackého nám.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova střešního pláště domu čp. 155 Palackého náměstí" v Kutné Hoře s firmou STAVONEL spol. s r.o., Komenského náměstí 39, 284 01 Kutná Hora v celkové výši 617.588,60 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 421/10 k poptáv.řízení - obnova dlažby na chodbách Vl.dvora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova dlažby na chodbách v 1. patře budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře s firmou Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora v celkové výši 1.489.584,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 422/10 k poptáv.řízení - restaurování kamenné kašny
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování kamenné kašny" na pozemku parc. č. 3883/3 k.ú. Kutná Hora s Univerzitou Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice v celkové výši 1.302.950,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 423/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.10
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 10 - přesun rozpočtových prostředků na položku "ing. M. Beneš - básně J. Ostaše" ve výši 40.000,- Kč na úkor položky "PAM - zdroje pro financování" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 10

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 424/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 11 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 907.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 11.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 425/10 k dlouhodobé výpůjčce obrazů v majetku Olivovy nadace
Rada města s o u h l a s í
s dlouhodobou výpůjčkou obrazů z majetku Olivovy nadace v Říčanech (Emanuel Dítě: Alois Oliva, 1897; Václav Brožík: Luisa Olivová, 1896) pro Rytířský sál Vlašského dvora
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.05.10


Usnesení č. 426/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 15 - převod finančních prostředků v rámci kapitola kultura z položky "ostatní kultura-služby" na položku "příspěvek pro ÚzO - VSR" ve výši 10.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 15.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 427/10 k zápisu z DR Průvodcovské služby KH
Rada města ve funkci Valné hromady společnosti

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. ze dne 28.4.2010

II. s o u h l a s í
s výplatou odměny ředitelce společnosti za I. čtvrtletí 2010

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.05.10


Usnesení č. 428/10 k pořízení změny Územního plánu města Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s pořízením změny Územního plánu města Kutné Hory v území vymezeném pozemky parc. č. 4490/2, 4490/4, 4490/5, 4490/6, 4490/3 4490/7 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora (§ 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/ 2006 Sb. v současně platném znění).

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 429/10 k vydání změny č.9 územního plánu města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyh lášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydat formou opatření obecné povahy změnu č. 9 Územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 430/10 k žádosti o půjčky z FRB mimo výběrové řízení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí půjčky z FRB mimo výběrové řízení žadatelům dle předloženého seznamu
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 431/10 k pořízení změny územního plánu města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. souhlasit s pořízením změny Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemky parc. č. 685/107 a 685/134 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kaňk za podmínky , že vlastnímu zpracování změny územního plánu bude předcházet z jiného podnětu pořízení územní studie podle § 30 zák. č. 183/2006 Sb.

b) určit v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.

c) uložit vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování, aby na základě požadavku navrhovatele změny územního plánu zajistil zpracování Zadání pro pořízení územní studie, jejíž pořízení bude podmíněno úhradou nákladů navrhovatelem změny ÚPM.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 432/10 k pořízení změny územního plánu města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. souhlasit s pořízením změny Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemky parc. č. 71, 72, 73 a 281 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Neškaredice

b) určit v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 433/10 k pořízení změny územního plánu města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. souhlasit s pořízením změny Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemkem parc. č. 15/2 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Perštejnec

b) určit v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 434/10 k zpracování návrhu změny č.29 územ.plánu města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 29 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Kutná Hora" na pozemcích parc. č. 3445/1 a 3445/2 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 435/10 k výsledku VŘ na zpracovatele DUR sport.hala Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek VŘ na zpracovatele dokumentace k územnímu rozhodnutí. Vítězem VŘ se stala firma Milota Kladno s.r.o.Huťská 1557 Kladno s nabídkovou cenou 1.430.000,-Kč

II. u k l á d á
Odboru investic připravit podklady pro uzavření smlouvy s firmou Milota Kladno smlouvu o dílo s termínem dodání září 2010 a stanoviska Dotčených orgánů státní zprávy do října 2010.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.10


Usnesení č. 436/10 ke stanovení komise pro VŘ na dodavatele zádlažeb
Rada města s c h v a l u j e
Složení hodnotící komise a náhradníků pro VŘ na dodavatele zádlažeb pro V. etapu v tomto složení:

Komise náhradník
MVDr. Václav Vančura Ing. arch. Martin Kremla
Václav Zimmermann Mgr. Ondřej Seifert
Jan Trávníček, DiS. Michaela Špačková
Ing. Janál Jiří Antonín Novák
RND. Dagmar Civišová Ing. František Tvrdík

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 437/10 k využití odpadního tepla ZS pro plavecký bazén
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Záměr využít odpadní teplo ze Zimního stadionu pro ohřev vody plaveckého bazénu TJ Sparta Kutná Hora propojením obou objektů dle předběžného projektu EVČ Pardubice.

b) Podání žádosti o dotaci na tuto akci dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic zajistit včasné vypracování podkladů a stanoviska
dotčených orgánů potřebných k podání žádosti.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 438/10 k vybudování nového parkoviště za kapličkou
Rada města I. s c h v a l u j e
Záměr vybudovat nové parkoviště v prostoru vybouraných domů za kapličkou jako náhradu za úbytek parkovacích míst na Václavském náměstí

II. u k l á d á
Odboru investic zajistit zpracování potřebné dokumentace a vyjádření dotčených orgánů

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.08.10


Usnesení č. 439/10 k hřišti MŠ Pohádka - zemní práce + oplocení
Rada města I. s c h v a l u j e
Výsledek VŘ na dodavatele stavebních prací s nabídkovou cenou 639.958,-Kč

II. u k l á d á
Odboru investic připravit smlouvu s firmou MONESTAF Pavel Flachs smlouvu o dílo s termínem dodání červen 2010.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 440/10 ke jmenování komise k vyhodnocení poptávky
Rada města j m e n u j e
komisi k vyhodnocení poptávky na dodávku slaboproudé technologie a služby související s přestěhováním služebny MP do objektu Havlíčkovo nám. 87, Kutná Hora. Složení komise:
Tomáš Hobl
Ing. Pavel Rybenský
Oldřich Kubový
Ing. Václav Mareček

Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 441/10 k rozpočtovému opatření OŽP č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za IV. čtvrtletí roku 2009, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 264.820,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 442/10 k rozpočtovému opatření OŽP č.2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.2 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům ČR na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 8.700,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 11. května 2010

Nahoru