11. června 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 11.června 2014

Usnesení č. 480/14 k udělení čestného občanství
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s udělením čestného občanství Kutné Hory in memoriam pro:
a) PHDr. Zdeňka Jelínka za celoživotní vědecké, pedagogické i kulturní působení a za morální a občanské postoje v době nesvobody.
b) Prof. Richarda Junga,JUDr.Ph.D. za celoživotní prosazování principů demokracie, za aktivní činnost v kutnohorské společnosti 90. let 20. století, práci ve skautingu, dále za oživení kulturního a společenského života ve městě.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 481/14 k účetní závěrce Města Kutná Hora za rok 2013
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2013.

II. s c h v a l u j e
Inventarizační zprávu města za rok 2013, včetně připomínek inventarizační komise odboru správy majetku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.06.14


Usnesení č. 482/14 k účetní závěrce za rok 2013 zřízených příspěvkových organizací
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora:
Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře
Městská knihovna Kutná Hora
Galerie Felixe Jeneweina města Kutná Hora

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.06.14


Usnesení č. 483/14 k účetní závěrce za rok 2013 zřízených školských příspěvkových org.
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora :
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře
PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora
Základní škola Kutná Hora Kamenná stezka
PO Mateřské školy Kutná Hora
Základní škola T.G. Masaryka Kutná Hora
Základní umělecká škola Kutná Hora
Základní škola Žižkov Kutná Hora
Školní jídelny Kutná Hora

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.06.14


Usnesení č. 484/14 k účetní závěrce za rok 2013 zřízených příspěvkových organizací
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace zřízené Městem Kutná Hora :
Pečovatelská služba Kutná Hora

b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.06.14


Usnesení č. 485/14 k závěrečnému účtu za rok 2013
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2013 bez výhrad

b) vzít na vědomí informace o výsledcích hospodaření za rok 2013 městem zřízených obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu a příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku schválila Rada města

c) schválit předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 11 řešící úhradu ztráty zřízených příspěvkových organizací ve výši 265.765,93 Kč dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 486/14 k rozpočtovému opatření EKO č. 12
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 12 - kterým dochází k zapojení dodatečných příjmů do rozpočtu města ve výši 6.985.000 Kč na pokrytí očekávaných nezbytných výdajů dle důvodové zprávy č. 1.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 487/14 k přijetí investičního úvěru
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením smlouvy o přijetí poptaného investičního úvěru v limitní výši 13.000.000,- Kč, který bude použit na krytí nákupu cca 3 ha pozemku s opuštěným průmyslovým areálem na předměstí Kutné Hory /cihelna Sedlec/.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 488/14 ke smlouvě o půjčce pro Průvodcovskou službu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu měst Kutná Hora
souhlasit s uzavřením 2. Dodatku ke Smlouvě o půjčce ze dne 26.10.2011, kterým bude upraven splátkový kalendář zůstatku půjčky.

Zodpovídá : Ing..Zahradníček,Ing.Vopálková      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 489/14 k ukončení a vyhlášení VŘ na prodej nemovitostí (Lorecká ul. čp. 75)
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 2/14 na prodej pozemku p.č. 1490 o výměře 210 m2, jehož součástí je dům č.p. 75, v k.ú. Kutná Hora z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 6/14 na prodej pozemku p.č. 1490 o výměře 210 m2, jehož součástí je dům č.p. 75, v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2.800.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.08.14


Usnesení č. 490/14 k vyhlášení VŘ na prodej nemovitosti (Komenského nám. čp. 42)
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 5/14 na prodej pozemku p.č. 347 o výměře 362 m2, jehož součástí je dům č.p. 42, v k.ú. Kutná Hora, za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 3.800.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.08.14


Usnesení č. 491/14 k prodeji pozemku v k.ú. Neškaredice (ČEZ Distribuce, a.s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 30 o výměře 9 m2 v k.ú. Neškaredice, včetně všech součástí a příslušenství, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín za celkovou kupní cenu ve výši 6.500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 492/14 k prodeji pozemků v k.ú. Kutná Hora (HPH, spol. s r.o.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č. 3688/9 o výměře 421 m2, části pozemku p.č. 3688/2 o výměře cca 50 m2, části pozemku p.č. 3691 o výměře cca 120 m2 a části pozemku p.č. 4164/9 o výměře cca 100 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, společnosti HPH spol. s r.o., se sídlem Čáslavská 126, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 80,- Kč/m2 pozemku (+ 3.630,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 493/14 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (podzemní vedení NN pro p.č. 4699, KH) na pozemku p.č. 4692/5 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 494/14 k odkupu areálu bývalé cihelny v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemku p.č. 595/1 o výměře 4.060 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 595/2 o výměře 34 m2, pozemku p.č. 596 o výměře 725 m2, pozemku p.č. 597/1 o výměře 7.770 m2, pozemku p.č. 597/2 o výměře 2.247 m2, pozemku p.č. 597/3 o výměře 485 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 597/9 o výměře 287 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 597/10 o výměře 40 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 597/27 o výměře 1.080 m2, pozemku p.č. 599/1 o výměře 32 m2, pozemku p.č. 599/2 o výměře 81 m2, pozemku p.č. 747/20 o výměře 281 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 747/21 o výměře 51 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 747/71 o výměře 11.953 m2, pozemku p.č. 747/85 o výměře 439 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, a pozemku p.č. 759 o výměře 128 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně všech dalších součástí a příslušenství, od spol. SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s.,
se sídlem Ledčice č.p. 235, 277 08 za kupní cenu ve výši 12.800.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 495/14 k žádosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
Rada města s o u h l a s í
s umístěním sídla spolku Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klub v ČR klub "Sluníčko" na adresu Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.06.14


Usnesení č. 496/14 k vyvěšení záměru - bufet na ZS
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor - kiosku postaveného na části pozemku p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora a nebytových prostor - denní místnost včetně soc. zařízení v I. patře budovy č.p. 194 Pobřežní ul., Kutná Hora (hlavní budova zimního stadionu).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.08.14


Usnesení č. 497/14 k uzavření dodatku - Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v objektu č.p. 552 Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 498/14 k inform. zprávě k naplňování "Bytové koncepce Města Kutná Hora"
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí Informativní zprávu o pronájmech bytů ve vlastnictví Města Kutná Hora v návaznosti na schválenou "Bytovou koncepci Města Kutná Hora" se stavem ke dni 31. 5. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 499/14 k využití sportoviště
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o využití sportoviště - víceúčelového kulturně sportovního zařízení Malín č.p. 378 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a Mětskou knihovnou Kutná Hora, Husova 145, na akci "Malínské nocování v knihovně" v pátek 20.6.2014 za částku ve výši 1,-- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.06.14


Usnesení č. 500/14 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Galynu a Vasyla Doroshovy, Kutná Hora ve výši 95% z částky 434,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 501/14 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 2+kk (38,50 m2) ve 2. podlaží domu čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře s paní MUDr. Liliiou Yarmilko,Ukrajina za předpokladu splnění podmínek ustanovení § 2, písm. f) nařízení vlády č. 146/2003 Sb., na dobu určitou 2 roky - s účinností od 1. 7. 2014.

Zrušeno usnesením RM č. 565/14 ze dne 25. června 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 502/14 k žádosti Galerie Felixe Jeneweina
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce přízemí objektu č.p. 211 Nádražní ul. v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora za účelem pořádání XIV. ročníku Sympozia současného výtvarného umění JENEWEIN-KUTNÁ HORA ve dnech 1.7. - 14.7.2014. Veškeré náklady spojené s užíváním výpůjčky bude hradit výpůjčitel.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.07.14


Usnesení č. 503/14 k uzavření dohody o splácení dluhu (Hromádkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 101.016,00 Kč pro manžele Hromádkovy, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 504/14 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 6. 6. 2014

II. n e s o u h l a s í
s rozdělením dvojbuňky č. 122 na ubytovně města v ul. Vítězná, čp. 443, Kutná Hora - Sedlec pro vytvoření dvou samostatných smluv o poskytnutí ubytování, tj. pro paní Helenu Peštovou a pro rodinu pana Ladislava Pešty.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 505/14 k využití sportoviště
Rada města s o u h l a s í
s využitím sportoviště - prostory správní budovy (kromě kotelny a bytové jednotky) v areálu Olympia, Střelecká 617, Kutná Hora pro SKP Olympia, se sídlem Střelecká 617, Kutná Hora, zastoupeném panem Mgr. Karlem Ptáčkem, Kutná Hora, za účelem organizování sportovní akce " MĚSTSKÉ HRY 6. Olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře" ve dnech od 12.6. 2014 do 20.6.2014. Na tuto akci nebude uzavírána smlouva o využití sportoviště, prostory budou předány pouze předávacím protokolem. Náklady na energie bude hradit Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.06.14


Usnesení č. 506/14 k využití sportoviště
Rada města s o u h l a s í
s využitím sportoviště - volný prostor části vstupní chodby a první místnost vlevo ubytovny v areálu Olympia, Střelecká 617, Kutná Hora pro Mgr. Pavla Jůnu, Kutná Hora v době konání sportovní akce " MĚSTSKÉ HRY 6. Olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře" ve dnech od 12.6. 2014 do 20.6.2014, za účelem uložení chladícího zařízení pro provoz kiosku s občerstvením při konání her. Na tuto akci nebude uzavírána smlouva o využití sportoviště, prostory budou předány pouze předávacím protokolem. Výše paušální částky za využití činí 1.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.06.14


Usnesení č. 507/14 uzavření smlouvy na pronájem pozemku - J. Rousek
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 29 o výměře cca 64 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Josefem Rouskem, Třemošnice, k zahrádkářským účelům, za nájemné 3 Kč/m2/rok, s účinností od 1.7.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.07.14


Usnesení č. 508/14 k úpravě rozpočtové přílohy ke smlouvě se spol. Technické služby
Rada města s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtové přílohy na rok 2014 jako Dodatek č. 47 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.06.14


Usnesení č. 509/14 k zápisům komisí rady města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 21. zasedání komise dopravní ze dne 28.5.2014
b) zápis z 26. zasedání komise životního prostředí ze dne 2.6.2014
c) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 26. 5. 2014


Usnesení č. 510/14 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku - J. Veber
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 649/1 o výměře cca 1100 m2 v k.ú. Kaňk, panu Jaroslavu Veberovi, Kutná Hora, k zahrádkářským účelům.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.07.14


Usnesení č. 511/14 k uzavření smlouvy o finanční podpoře - ASEKOL s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s přijetím finanční podpory z fondu ASEKOL a uzavřením předložené smlouvy, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností ASEKOL s.r.o., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, ve výši 40.000,-Kč, se spoluúčastí ve výši 12.000,-Kč.

Zrušeno usnesením RM č.633/14 ze dne 9. 7. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 512/14 k zápisu č. 3/14 z jednání DR společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 3/14 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konané dne 3.6.2014.

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 25.06.14


Usnesení č. 513/14 k přijetí peněžního daru od M. Dospivy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením darovací smlouvy na přijetí peněžního daru ve výši 700.000,- Kč od pana Marka Dospivy, 150 00 Praha 5, jako příspěvek na opravy částí chodníků v ulici Kremnická v Kutné Hoře, za podmínky schválení zastupitelstvem města rozpočtového opatření OSM-TO č.12/14, spočívající v přijetí výše uvedeného daru.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 514/14 uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutné Hory
a) schválit uzavření Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů s Městem Čáslav, se sídlem Čáslav - Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, IČ 00236021, pro účely společného postupu při zadání veřejné zakázky na služby "Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, z území Města Kutná Hora včetně úklidu kontejnerových stanovišť", veřejné zakázky na služby "Provozování sběrného dvora města Kutná Hora" a veřejné zakázky na služby "Zabezpečení správy, údržby a provozu Záchytné stanice pro psy v Kutné Hoře", dle návrhu předloženého Radě města,

b) pověřit starostu Města Kutná Hora podpisem Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů dle bodu 1 tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 515/14 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 9/14 - 10/14
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - TO č. 9/14, kterým dochází k navýšení výdajové
rozpočtové položky Obnova zanedbaných míst ve městě ve výši
280.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky TS - opravy
komunikace ve výši 100.000,--Kč, na úkor výdajové rozpočtové položky TS
- VO opravy ve výši 180.000,--Kč a

b)předložený návrh OSM - TO č. 10/14, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků mezi příkazci operace (SRP) na výdajovou investiční rozpočtovou položku VO - komunikace J. Palacha ve výši 237.670,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky TS - zimní údržba komunikace ve výši 237.670,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 516/14 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 9/14 - 10/14
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s předloženým návrhem OSM - TO č. 11/14, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Finanční podpora ASEKOL ve výši 40.000,-- Kč a ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Čerpání finanční podpory ASEKOL ve výši 40.000,--Kč.

b) souhlasit s předloženým návrhem OSM - TO č. 12/14, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Dar na opravy chodníků ve výši 700.000,--Kč a ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Opravy chodníků ve výši 700.000,--Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 517/14 k žádosti o schválení rozpočtových opatření OPPŠ č. 4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 4 - přesun prostředků z organizační jednotky 2200 - rozpočtová rezerva na organizační jednotku 2867 - školství a tělovýchova na položku TJ Sokol Kutná Hora, oddíl basketbalu - finanční dar v celkové výši 15.000,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 4.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 518/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 5
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 5 -
přesun prostředků z položky Školství - rezerva u SRP 2867 (určeno na nutné opravy havárií ve školství) ve výši 337.000,- Kč na:
neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace:
1) Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 ve výši 101.000,- Kč na montáž měřičů tepla na radiátory v pronajímaných částech MŠ (zákon č. 318/2012 Sb.)
2) Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 ve výši 109.000 Kč na částečné zajištění opravy vstupních dveří, schodiště a zastřešení u školní jídelny
3) Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 ve výši 7.000,- Kč na částečné dofinancování výměny kotle ve školnickém bytě
4) Základní škola Žižkov Kutná Hora ve výši 100.000,- Kč na opravu zdi u školní družiny
5) neinvestiční příspěvek pro Občanské sdružení Pod Horami ve výši 20.000,- Kč na výukové semináře v II. pololetí - další vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol v Kutné Hoře dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 519/14 ke sml. na zpracování "III.úplné aktualizace územně analyt.podkladů
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na zpracování III.úplné aktualizace územně analytických podkladů pro ORP 2112 Kutná Hora s U-24,s.r.o. - Atelierem pro urbanismus a územní plánování, Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, IČ:43870538 za cenu 151.250,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 520/14 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 521/14 k rozpočtovému opatření INV č. 26 - 28
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 26 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Rozšíření soustavy CZT" ve výši 207.773,- Kč dle důvodové zprávy
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 27 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "ZŠ Komenského - rekonstrukce na knihovnu" ve výši 417.800,- Kč dle důvodové zprávy
c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 28 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Chodníky - Zelenkova, Stroupežnického, Řehákova - investiční" ve výši 800.000,- Kč a z položky "Podíly k dotacím" ve výši 244.230,- Kč na položku "Chodníky - Zelenkova, Stroupežnického, Řehákova - neinvestiční" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 522/14 k "Propoji okrsků BK4 - BK10 v Kutné Hoře - kupní smlouva"
Rada města I. s c h v a l u j e
Odkoupení podkladů a přípravných prací pro akci "Propoj okrsků BK4 - BK10 v Kutné Hoře" od společnosti KH TEBIS s.r.o. v celkové ceně 734.433,-Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
Odboru investic vypracování a uzavření kupní smlouvy s termínem do 31.12.2014
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 523/14 k digitálnímu zaměření knihovny J.A.Komenského
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy se společností INRECO s.r.o. Kroupova 441/9 Hradec Králové na digitální zaměření budovy bývalé ZŠ J.A.Komenského za nabídnutou cenu 96.703,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo se společností INRECO s.r.o. Kroupova 441/9 Hradec Králové
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.07.14


Usnesení č. 524/14 k provedení VŘ na dodavatele zateplení MŠ 17.listopadu a MŠ Malín
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s firmou Energy Benefit Thákurova 531/4 Praha 6 na organizaci a provedení VŘ na dodavatele na akce zateplení MŠ 17.listopadu a MŠ Malín za dohodnutou cenu 45.000,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo s firmou Energy Benefit Thákurova 531/4 Praha 6.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.07.14


Usnesení č. 525/14 k zakázce na stavební práce pro akci Dům Dačického
Rada města I. s o u h l a s í
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") se zahájením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Organizační zajištění celého průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na podlimitní Veřejnou zakázku na stavební práce pro akci Dům Dačického v Kutné Hoře-vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

c) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
Ing. Franc Jiří Mgr. Vepřková Dana
Ing. Janál Jiří RNDr. Civišová Dagmar Dis. Trávníček Jan Špačková Michaela

II. u k l á d á
Odboru investic zahájit a provést výběrové řízení

Zrušeno usnesením RM č. 587/14 ze dne 25. června 2014.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 11.07.14


Usnesení č. 526/14 k rekonstrukci ulic Kudrnova Jarošova
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy s Ing Miroslavem Ondrákem na provádění prací autorského dozoru v průběhu stavebních prací za cenu 94.000,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy
b) s uzavřením smlouvy s Ing Romanem Krásným na provádění prací Technického dozoru investora v průběhu provádění stavebních prací a administrativního ukončení akce za cenu 175.000,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat se s oběma znění smluv a následně je uzavřít

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.07.14


Usnesení č. 527/14 k zakázce - koordinátor BOZP - Azylový dům pro matky s dětmi
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Výběrové řízení na zajištění služeb koordinátora BOZP při realizaci stavby Azylový dům se sociálně aktivizační službou v Kutné Hoře" a pořadí nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 10.6.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou 111.320,- vč DPH a to uchazeče: Manifold Group s.r.o. Mikulášské nám. 17, Plzeň, 326 00.

II.u k l á d á
Odboru investic uzavřít příkazní smlouvu pro výkon služeb koordinátora BOZP "Azylový dům se sociálně aktivizační službou v Kutné Hoře" s firmou Manifold Group s.r.o. Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň, po doložení náležitostí požadovaných zadávací dokumentací.


Zrušeno usnesením RM č. 55/15 dne 20. 1. 2015.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 528/14 k mimořádné finanční podpoře Povídej z.s. na rok 2014
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s žádostí Povídej z.s. o mimořádnou finanční podporu pro službu Krizové pomoci - poradně pro lidi v tísni v Kutné Hoře ve výši 200.000,- Kč, dle důvodové zprávy

b) souhlasit s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OSZ č. 2, kterým dochází k navýšení neinvestičního příspěvku o 200.000,- Kč u položky týkající se Povídej - krizová pomoc, který bude kryt navýšením příjmů vratky nevyčerpané dotace Povídej z.s. za rok 2013 ve výši 82.157,- Kč a snížením rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy ve výši 117.843,- Kč.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 529/14 k rozpočtovému opatření SOC č. 3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření SOC č. 3 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí dotace dle rozhodnutí č. 1138/2014 na realizaci projektu "Naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany v ORP Kutná Hora"ve výši 1.004.225 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 530/14 k rozpočtovému opatření POL č. 3 -4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 3 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na rozšíření kamerového systému města ve výši 350.000 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření POL č. 4 - navýšení rozpočtových příjmů na položce "vybrané pokuty" ve výši 186.000. Toto navýšení bude krýt spoluúčasti na financování dotačních projektů v celkové výši 107.000 Kč a zbývající částka 79.000 Kč navýší rozpočtovou rezervu města dle důvodové zprávy č. 2.

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.14


Usnesení č. 531/14 k zapůjčení externího defibrilátoru od Zdravotnické záchranné služby
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce automatického externího defibrilátoru se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje.
Zodpovídá : O. Kubový      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 532/14 k vydání Nařízení Města Kutné Hory č. 1/2014
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na vydání Nařízení Města Kutné Hory č. 1/2014 na vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov, které budou zpracovány v zařizovacím obvodu nazvaném "LHO KUTNÁ HORA Z.O. NYMBURK", s platností od 1.1.2016 do 31.12.2025

II. u k l á d á
odboru životního prostředí vydat nařízení schválené v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 15.07.14


Usnesení č. 533/14 k uvolnění finanční částky z rozpočtu MLaR
Rada města s o u h l a s í
a) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15.000,-- Kč pro KH Tour Kutná Hora
b) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč pro TJ Sokol Kutná Hora - oddíl stolního tenisu
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 534/14 ke zřízení pracovní skupiny
Rada města s o u h l a s í
se zřízením pracovní skupiny pro vytvoření nových webových stránek města Kutné Hory www.kutnahora.cz ve složení: Jan Šmok, Karel Koubský, Mgr. Pavel Ladra, Michal Hoskovec, Ing. Ladislav Čermák, Ing. Zdeněk Oliva, Ing. Hana Musílková a Mgr. Dana Vepřková.
Zodpovídá : Mgr. D.Vepřková      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 535/14 ke zrušení usnesení
Rada města r u š í
své usnesení č. 477/14 ze dne 28. 5. 2014.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.06.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 11. června 2014

Nahoru