11. července 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 11.července 2018

Usnesení č. 496/18 k ukončení smlouvy o dílo (vydávání KHL)
Rada města s o u h l a s í
s dohodou o ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 3. 2016 mezi městem Kutná Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. (nyní Služby města Kutné Hory s.r.o.) na vydávání Kutnohorských listů s účinností od 31. 07. 2018.
Zodpovídá : Ing.Plíhalová      Termín : 01.08.18


Usnesení č. 497/18 ke jmenování vedoucí správního odboru
Rada města j m e n u j e
s účinností od 13.8.2018 v souladu s § 102 odst.2), písm. g) zákona číslo 128/2000 Sb. (zákon o obcích), ve znění pozdějších předpisů, Bc. Evu Harokovou, vedoucí Správního odboru Městského úřadu v Kutné Hoře.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 13.08.18


Usnesení č. 498/18 k navýšení počtu zaměstnanců MÚ Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
s účinností od 1.10.2018 navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu v Kutné Hoře:
a) Odboru ekonomického - referent daní a poplatků
b) Odboru správního - referent na úseku matrik (matrikářka)
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 01.10.18


Usnesení č. 499/18 k určení zástupce města v dozorčí radě MVE Plus
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) navrhnout Valné hromadě společnosti MVE PLUS, s.r.o., jako zástupce Kutné Hory v dozorčí radě předmětné společnosti pana RNDr. Ivo Šance, CSc.
b) pověřit zastupováním Města Kutná Hora na mimořádné valné hromadě společnosti MVE PLUS, s.r.o. pana starostu Ing. Josefa Viktoru.
Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 12.07.18


Usnesení č. 500/18 k platovému zařazení ředitelky PS
Rada města I . b e r e n a v ě d o m í
platové zařazení ředitelky PO Průvodcovská služba Kutná Hora dle předložené zprávy

II. s t a n o v í
ředitelce Průvodcovské služby Kutná Hora příplatek za vedení dle předložené zprávy.
Zodpovídá : K. Koubský, místostarosta      Termín : 12.07.18


Usnesení č. 501/18 k vydávání a distribuci KHL
Rada města u k l á d á
redaktorce Kutnohorských listů paní Monice Pravdové zajistit v součinnosti s Oddělením školství a kultury kontinuitu vydávání a distribuce Kutnohorských listů tak, aby zářijové vydání bylo zajištěno jak po obsahové i technické stránce a náklady nepřekročily současnou hodnotu, která byla stanovena se společností Služby města kutné Hory s.r.o. Dále ukládá výše jmenované redaktorce učinit poptávku na tisk a grafické práce a připravit návrh pro výběr dodavatele těchto prací pro KH Listy.
Zodpovídá : M. Pravdová, Mgr. O.Seifert      Termín : 15.08.18


Usnesení č. 502/18 ke zrušení Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) zrušení společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. IČ 26206889 podle 84 ods.2, písm. e) zákona o obcích

Zodpovídá: Mgr, Ing Pavel Bezouška Termín: 30. 9. 2018

b) předložený návrh na odepsání pohledávky ve výši 1 mil. Kč za majetkovou účastí ve společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 11.09.18


Usnesení č. 503/18 k Dodatku č. 1 k VPS o poskytnutí dotace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s. nemocnice Středočeského kraje. Dodatek se týká změny termínu čerpání dotace dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 11.09.18


Usnesení č. 504/18 k záměru na propachtování pozemku v k.ú. Malín (pí Matoušková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 625/13 o výměře 31 m2 v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.08.18


Usnesení č. 505/18 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu (Benešova ul. č.p. 635)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 15/18 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 v 5. podlaží domu č.p. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 27. 8. 2018 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.09.18


Usnesení č. 506/18 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu (Ortenova ul. č.p. 83)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 16/18 na pronájem bytu č. 9 o velikosti 2+1 ve 3. podlaží domu č.p. 83, ul. Ortenova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 27. 8. 2018 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 19.09.18


Usnesení č. 507/18 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu (ul. Vocelova č.p. 613)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 17/18 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 1+1 ve 3. podlaží domu č.p. 613, ul. Vocelova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 15. 8. 2018 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.08.18


Usnesení č. 508/18 k vyhlášení VŘ na pronájem prostor ve sportovní hale Klimeška (gastro)
Rada města I. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 18/18 na pronájem prostor sloužících podnikání, konkrétně v přízemí vlevo bufet, v přízemí vlevo před bufetem k umístění stolků a v I. patře snídárna, to vše v budově sportovní haly Klimeška za účelem provozování gastronomických služeb dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 13.8.2018 ve 13.00 hod.

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise výběrového řízení č. SN 18/18, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci žadatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Karel Koubský st.
2. Ing. Michal Vavák Zdeněk Vrubel
3. Ing. Ota Morawski Pavel Procházka
4. Mgr. Bc. Alena Šorčíková Bc. Jitka Gregorová
5. Mgr. Ing. Pavel Bezouška Mgr. Iva Zahradníčková
6. Ing. Jiří Kukla
7. Josef Kraus
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 22.08.18


Usnesení č. 509/18 k uzavření sml. o výpůjčce - Vl. dvůr (Průvodcovská služba KH,PO)
Rada města s c h v a l u j e
a) ukončení Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora uzavřené dne 13.5.1997 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. Služby města Kutné Hory s.r.o., IČO 25100513, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora jako nájemcem dohodou ke dni 14.7.2018.

b) uzavření smlouvy o výpůjčce Svatováclavské kaple o vel. cca 78 m2 a nebytových prostor o vel. cca 214 m2 v přízemí severní části budovy č.p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Průvodcovskou službou Kutná Hora, příspěvková organizace, IČ 07225806, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora jako vypůjčitelem s účinností od 15.7. 2018 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za účelem provozování činnosti průvodcovské služby a dalších činností dle zřizovací listiny vypůjčitele ze dne 19.6. 2018 s tím, že vypůjčitel bude hradit služby spojené s užíváním předmětu výpůjčky. Vypůjčitel bude také oprávněn provádět průvodcovskou službu ve velké zasedací místnosti a starostovně, které se nacházejí v I. patře jižní části budovy č.p. 552 a které současně využívá také půjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 510/18 k uzavření sml. o výpůjčce - Cihlářská 17, KH - Městská knihovna
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - místností č. 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 a 1.29 o velikosti cca 150 m2 v budově č.p. 17, Cihlářská ul., Kutná Hora - Sedlec, která je součástí pozemku p.č. 597/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Městskou knihovnou Kutná Hora, příspěvková organizace jako vypůjčitelem, IČO 62951491, se sídlem Husova 145, Kutná Hora na dobu určitou do 31.12.2021 s tím, že náklady související s užíváním předmětu výpůjčky bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 511/18 k uzavření NS na nebytové prostory - č.p. 194, ul. Pobřežní
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 11 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Vladimírem Tvrdíkem, IČO 49797735, se sídlem Benešova 614, Kutná Hora jako nájemcem na dobu určitou od 1.9.2018 do 31.3.2019 za nájemné ve výši 1.972,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

b) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 12 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. FORES KH s.r.o., IČO 27862607, se sídlem Vítězná 425, Kutná Hora jako nájemcem na dobu určitou od 1.9.2018 do 31.3.2019 za nájemné ve výši 1.617,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

c) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 18 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Václavem Rytířem, IČO 65247485, se sídlem Šandova 148, Kutná Hora jako nájemcem na dobu určitou od 1.9.2018 do 31.3.2019 za nájemné ve výši 1.241,- Kč za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

d) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místností č. 19 a 20 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Maxem Thieme, IČO 66757916, se sídlem Andělská 688, Kutná Hora jako nájemcem na dobu určitou od 1.9.2018 do 31.3.2019 za nájemné ve výši 1.966,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.

e) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 23 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spol. DOMbau - fasádní systém s.r.o., IČO: 02640279, se sídlem Sulovice 57, Svatý Mikuláš jako nájemcem na dobu určitou od 1.9.2018 do 31.3.2019 za nájemné ve výši 1.701,- Kč + DPH v zákonné výši za celou dobu trvání smluvního vztahu za účelem skladování hokejové výstroje.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 512/18 k umístění sídla - Cihlářská 477, KH - AUTODOPRAVA Krupička s.r.o
Rada města s c h v a l u j e
umístění sídla spol. AUTODOPRAVA Krupička s.r.o., IČO 24273422, se sídlem K Nádraží 440, Sedlec, 284 03 Kutná Hora na adrese Cihlářská č.p. 477, Kutná Hora - Sedlec.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 513/18 k rozpočtovému opatření OSM č. 11/18
Rada města s c h v a l u j e
a) přijetí daru na rekonstrukci dopravního hřiště Dominik ve výši 500.000,-- Kč od společnosti Foxconn Technology CZ s.r.o., IČ 275 16 032, se sídlem Kutná Hora - Karlov 245, PSČ 28401 dle přiložené darovací smlouvy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 11/18, kterým dochází k vytvoření nové příjmové rozpočtové položky Foxconn - dar na dopravní hřiště ve výši 500.000,-- Kč s tím, že ve stejné výši dojde i k navýšení investiční položky dopravní hřiště Dominik - zapojení finančního daru do rozpočtu dle bodu 1. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 514/18 k rozpočtovému opatření OSM č. 12/18
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 12/18, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky hala Klimeška - využití sportoviště ve výši 400.000,-- Kč s tím, že o stejnou částku budou navýšeny výdajové položky hala Klimeška - služby (300.000,-- Kč) a hala Klimeška - provozní náklady (100.000,-- Kč).
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.09.18


Usnesení č. 515/18 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 25. 6. 2018.


Usnesení č. 516/18 k prodeji části pozemku v k.ú. Poličany (pí Havlíčková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 66/1 o výměře cca 116 m2 v k.ú. Poličany paní Daně Havlíčkové, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.09.18


Usnesení č. 517/18 ke zrušení usnesení RM - prodej pozemků v k.ú. Perštejnec
Rada města r u š í
svá usnesení č. 334/18 ze dne 2.5. 2018 a č. 401/18 ze dne 30.5. 2018.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 16.07.18


Usnesení č. 518/18 k příspěvkovému programu Města Kutná Hora - pravidla pro rok 2019
Rada města s c h v a l u j e
a) příspěvkový program Města Kutná Hora pro rok 2019

b) předložené dokumenty:
- výzva k předkládání projektů v příspěvkových programech
- žádosti o dotaci - (FO/FO podnikající), -(PO) závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - střední a velké projekty
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - malé projekty
- hodnotící formulář hodnocení obsahové stránky projektů v rámci příspěvkového programu (grantů) Města Kutná Hora
- zásady hodnocení projektů v rámci příspěvkového programu
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 519/18 k přijetí věcného daru PO ZŠ Žižkov
Rada města s o u h l a s í
s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora od Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Celková hodnota daru činí 43.700,00 Kč, jedná se o počítače pro výuku žáků školy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.07.18


Usnesení č. 520/18 k provozu MŠ a přerušení provozu školních družin - prázdniny 2018
Rada města s o u h l a s í
s omezením provozu mateřských škol a přerušením provozu školních družin
v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu 2018 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.07.18


Usnesení č. 521/18 k převodu prostředků rezervního fondu do inv. fondu PO ZŠ J. Palacha
Rada města s o u h l a s í
s převodem finančních prostředků ve výši 482.663,49 Kč z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.07.18


Usnesení č. 522/18 ke grantům - malé projekty III. čtvrtl. v obl. sportu
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 8. 6. 2017 - realizace projektu v III. čtvrtletí 2018, dle předložené důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 27.07.18


Usnesení č. 523/18 k vyhlášení Výzvy na dotační program - rok 2019
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením Výzvy na dotační program "Podpora sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Kutná Hora pro rok 2019", dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 524/18 k dotačnímu programu - podpora sportu ve městě - rok 2019
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením Výzvy na dotační program Podpora sportu ve městě Kutná Hora pro rok 2019 - 1.Pilíř registrovaná mládež, dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 525/18 ke grantům - malé projekty III. čtvrtl. v obl. sociální
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 8.6.2018 v sociální oblasti - realizace projektu v III. čtvrtletí 2018:
a) Oblastní charita Kutná Hora, projekt: Racek místo facek, částka ve výši 5.000,- Kč

b) Rytmus Střední Čechy, o.p.s.: Výročí 10 let organizace Rytmus Stření Čechy o.p.s. v Kutné Hoře, částka ve výši 4.850,-Kč

II. s c h v a l u j e
a) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018 v příspěvkovém programu v kategorii "malé granty" (III. čtvrtletí 2018) mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Oblastní charitou Kutná Hora (projekt: Racek místo facek) jako příjemcem ve výši 5.000,- Kč

b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018 v příspěvkovém programu v kategorii "malé granty" (III. čtvrtletí 2018) mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Rytmus Střední Čechy, o.p.s. (projekt: Výročí 10 let organizace Rytmus Stření Čechy o.p.s. v Kutné Hoře) jako příjemcem ve výši 4.850,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 12.09.18


Usnesení č. 526/18 k rozpočtovému opatření SOC č. 6
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 6 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 32 000 Kč na kalendářní rok 2018
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 527/18 k pověření plněním úkolů v oblasti pracovněprávních vztahů velitele MP
Rada města p o v ě ř u j e
v souladu s § 3, odst. 2) Zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii určeného strážníka Mgr. Ing. Václava Marečka plněním úkolů v oblasti pracovněprávních vztahů podle § 4, odst. 2) Zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii dle přiloženého rozsahu s účinností od 1. 08. 2018.
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 01.08.18


Usnesení č. 528/18 k revitalizaci bývalé ZŠ J. A. Komenského
Rada města I. s c h v a l u j e
zprávu odboru investic o postupu jednání a vývoji realizace akce Revitalizace bývalé ZŠ J. A. Komenského uvedenou v důvodové zprávě.

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít ve spolupráci s právním oddělením s Ing. Arch. Krejčíkem znění licenční smlouvy na prodej jeho autorských práv Městu Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.18


Usnesení č. 529/18 k rozpočtovému opatření OI č. 09
Rada města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OI č. 09 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová rezerva" na položku "Sportovní hala Klimeška" ve výši 845.539,- Kč dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 530/18 k revitalizaci Vl.dvora - nákup digitalizace
Rada města I. s c h v a l u j e
přímý nákup digitalizace sklepních prostor a sochy Krista v rámci akce Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře od firmy Ing. Miloš Tejkal Benátky - Dolní Kounice za cenu 141.900,-Kč bez DPH

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.18


Usnesení č. 531/18 k podpoře cyklodopravy v Kutné Hoře
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu s firmou LK Advizory s.r.o. na provedení prací spojených s administrací akce "Cyklostezka Vrchlice - Kaňk".

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 532/18 k zápisu životního prostředí
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 25. 6. 2018.

II. o d v o l á v á
z funkce člena komise pro životní prostředí paní Irenu Jelínkovou na vlastní žádost.


Usnesení č. 533/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 10/18
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem INV - TO č. 10/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky "Světelné signaliční zařízení - Vítězná" ve výši 126.763,--Kč a zároveň ke hrazení této investiční akce z Rozpočtové rezervy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 11.09.18


Usnesení č. 534/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 11/18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 11/18, kterým dochází k vytvoření nové výdajové investiční rozpočtové položky Parkoviště Malín ve výši 14.520,--Kč, a to na úkor výdajové investiční rozpočtové položky Revitalizace hřbitovů ve výši 14.520,--Kč dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 18.07.18


Usnesení č. 535/18 k výroční zprávě spol. Průvodcovská služba KH za rok 2017
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Služby města Kutné Hory s.r.o, ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
výroční zprávu a účetní závěrku společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. za rok 2017

II. u k l á d á
jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2017 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze
Zodpovídá : Ing.Plíhalová      Termín : 12.07.18
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 11. července 2018

Nahoru