11. července 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 11.července 2012

Usnesení č. 557/12 k počtu zaměstnanců MÚ - organizační změna
Rada města s t a n o v í
v souvislosti s realizací projektu CZ.1-15/3.2.00/41.00814 " spolkový dům" s účinností od 1.8.2012 celkový počet zaměstnanců - pracovních úvazků, zařazených do Městského úřadu v Kutné Hoře na 168.5 pracovního úvazku.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 12.07.12


Usnesení č. 558/12 ke stanovení platu ředitelce Městského Tylova divadla
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh měsíčního platu ředitelce Městského Tylova divadla v Kutné Hoře.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 11.07.12


Usnesení č. 559/12 ke vstupu obcí DSO Mikroregion Kutnhorsko do MAS Lípa pro venkov
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o vstupu obcí DSO Mikroregion Kutnohorsko do MAS Lípa pro venkov o.s.
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 11.07.12


Usnesení č. 560/12 k pracovní skupině pro zpracování koncepce soc.bydlení
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu pracovní skupiny pro bytovou koncepci

II. u k l á d á
a) pracovní skupině pro bytovou koncepci zabývat se ve spolupráci s příslušnými odbory Městského úřadu v Kutné Hoře přípravou návrhů uvedených v důvodové zprávě a Městskému úřadu zabývat se přípravou opatření vyplývajících z doporučení pracovní skupiny
b) odboru správy majetku připravit opatření vyplývající z doporučení pracovní skupiny pro bytovou koncepci.

Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 561/12 ke změně poskytovatele dotace projektu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
oznámení o změně poskytovatele dotace projektu "Technologické centrum a elektronická spisová sluba Města Kutná Hora" z Ministerstva vnitra ČR na nového poskytovatele - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


Usnesení č. 562/12 k harmonogramu zpracování rozpočtu na rok 2013
Rada města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.12.12


Usnesení č. 563/12 k rozpočtovým opatřením EO č.18-24
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 18, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z akce Fresh films festival na posílení příspěvku pro Nadaci Unesco na úhradu nájemného ve výši 53.994,-- Kč dle důvodové zprávy č. 1.

II. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 19, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu opravy hrobu kapitána Vosky na hřbitově Všech Svatých v Kutné Hoře ve výši 13.000,--Kč. Tato částka bude přesunuta z akce Fresh films festival dle důvodové zprávy č. 2.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 20, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu pokládky HDPE chráničky pro optický kabel v ulici Masarykova 600 - Havířská stezka ve výši 350.200,-- Kč. Částka bude hrazena z podílů k dotacím investičního odboru dle důvodové zprávy č. 3.
c) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 21, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" investičního odboru na rozpočtové krytí stavebních úprav přízemí Zimního stadionu ve výši 950.000 Kč dle důvodové zprávy č. 4.
d) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 22, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí ve výši 70.000 Kč dle důvodové zprávy č. 5.
e) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 23, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí dotace z Ministerstva kultury pro Městkou knihovnu Kutná Hora na grant "VISK 3" ve výši 63.000,-- Kč a "Knihovna 21. Století" ve výši 9.000,-- Kč dle důvodové zprávy č. 6.
f) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 24, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z položky Komunikace Městské sady a akce Fresh films festival na navýšení příspěvku o.s. Kaňk - provoz centra Mozaika ve výši 20.000,- Kč dle důvodové zprávy č. 7

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 564/12 k prodeji pozemků společnosti Enlino Consulting a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemků v k.ú. Morašice v Železných horách, Kozašice, Litošice, Spytovice, Bernardov, Záboří nad Labem, Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše a Starý Kolín o celkové výměře cca 650 ha společnosti Enlino Consulting a.s., se sídlem Svatováclavská 19, 276 01 Mělník.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 565/12 k prodeji části pozemku - man. Čepelákovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 621/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle žádosti manželů Pavla a Lucie Čepelákových,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 566/12 k záměru na prodej části pozemku - pí Zvolánková
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 528 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Malín dle žádosti paní Heleny Zvolánkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 567/12 k prodeji části pozemku - p.Odehnal
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Černíny panu Janu Odehnalovi, Kutná Hora 3 za kupní cenu 400,- Kč/m2 s tím, že nový vlastník požádá nejpozději do 30 dnů od nabytí pozemku do vlastnictví orgán státní správy lesů o odnětí tohoto pozemku z pozemků určených k plnění funkcí lesa a dále, že nejpozději do 5let od nabytí pozemku do vlastnictví bude stavba chaty na předmětném pozemku zkolaudována. V případě nedodržení těchto podmínek má Město Kutná Hora právo odstoupit od kupní smlouvy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 568/12 k ukončení VŘ č.M 7/12 a vyhlášení VŘ č.M 8/12 - k.ú.Utěšenovice
Rada města I. u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 7/12 na prodej pozemků p.č. dle KN 460/1, 460/2, 460/3, 460/6, 460/7 a pozemků p.č. dle PK 499/8 a 500/1, vše v k.ú. Útěšenovice, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 8/12 na prodej pozemků p.č. dle KN 460/1, 460/2, 460/3, 460/6, 460/7 a pozemků p.č. dle PK 499/8 a 500/1, vše v k.ú. Útěšenovice, za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 810.000,- Kč.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 03.10.12


Usnesení č. 569/12 k záměru na prodej části pozemku v k.ú.Sedlec - pí Kadlecová
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 813 o výměře cca 124 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně stromu a dalších součástí a příslušenství, dle žádosti paní Zdeňky Kadlecové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 05.09.12


Usnesení č. 570/12 k prodeji části pozemku v k.ú.Červené Janovice - man.Brichovi
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 479/3 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Červené Janovice dle žádosti manželů Jana a Hany Brichových, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 571/12 k záměru na prodej pozemků - p.Beneš
Rada města I. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 3888/2 o výměře 84 m2, části pozemku p.č. 3888/1 o výměře cca 15 m2 a části pozemku p.č. 3889 o výměře cca 1 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně studny nacházející se na části pozemku p.č. 3888/1 a p.č. 3888/2 v k.ú. Kutná Hora, dle žádosti pana Jiřího Beneše,Kutná Hora.

II. r u š í
své usnesení č. 82/12 ze dne 8.2. 2012.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.11.12


Usnesení č. 572/12 k vyhotovení geometrického plánu - Katlov (p.Vágner)
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru - majetkovému oddělení objednat vyhotovení geometrického plánu na zaměření pozemku p.č. dle PK 475 a na oddělení části pozemků p.č. 477, 478, 475/5, 1172, vše v k.ú. Červené Janovice, za účelem vyřešení majetkových vztahů k těmto nemovitostem.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 573/12 ke zřízení věcného břemene - Telefónica CR a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích p.č. 2126/4 a p.č. 2135/3 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 574/12 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 605/08 ze dne 1.7. 2008

II. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "Prodloužení STL plynovodu a vysazení odbočky STL přípojky plynu pro zásobování areálu ČOV Kutná Hora zemním plynem" v rámci projektu "Kutnohorsko - Čáslavsko, Projekt I. Kutná Hora - intenzifikace ČOV, SO 115 Plynovodní přípojka" na pozemcích p.č. 4515/16 a 4515/4 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 575/12 k uzavření NS - pozemek p.č.3463/8 a části p.č.3463/9 v k.ú.KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy o nájmu pozemku p.č. 3463/8 a části pozemku p.č. 3463/9 vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Středočeským krajem, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, zastoupeným Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 576/12 k ukončení VŘ č.SN 25/12 a vyhlášení VŘ č.SN 35/12
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 25/12 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu

b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 35/12 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 13.8.2012 ve 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.08.12


Usnesení č. 577/12 k uzavření smlouvy o nájmu prostor - č.p.167 Jana Palacha, KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu prostor umístěných v nemovitosti č.p. 167 Jana Palacha, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Soukromá mateřská škola, o.p.s., se sídlem Květnová 37, Neratovice - Lobkovice, za roční nájemné ve výši 60.000,- Kč a následujících podmínek: rekonstrukce prostor bude na náklady uživatele, uživatel provede na své náklady kroky potřebné ke změně užívání předmětných prostor, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou (první výpověď bude možná po 5 letech).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.12


Usnesení č. 578/12 k prodeji bytu č.20 - čp.73 ul.Na Studních, KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 20 v domě čp. 73, ul. Na Studních v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 785/20 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 14.11.1996 panu Miloslavu Šancovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 750.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 579/12 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti pohledávky
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2011 pro paní Hanu Cupákovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 2.137,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 700,00 Kč počínaje měsícem červencem 2012.

b) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním nebytového prostoru za rok 2011 pro společnost iBoom s.r.o. se sídlem Vladislavova 334, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 11.477,00 Kč bude hrazena počínaje měsícem březen 2013 splátkou ve výši 1.775,00 Kč a dále od dubna měsíční splátkou ve výši 2.000,00 Kč až do úplného uhrazení.

c) s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním nebytového prostoru Zámecká 167, Kutná Hora - Sedlec za rok 2011 pro společnost GIVA s.r.o., se sídlem Revoluční 1082, Praha. Pohledávka ve výši 216.952,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami počínaje srpnem 2012 částkou 66.952,00 Kč, dále od září 2012 splátky 50.000,00 Kč až do úplného uhrazení.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 580/12 k pronájmu bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 22 v domě s pečovatelskou službou
o velikosti 1+kk, ve 2. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s paní Hanou Hebrovou, Kutná Hora - Malín. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 9. 2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 581/12 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Evu a Pavla Červeňákovy, Kutná Hora ve výši 25% z částky 33.832,00,-Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Julii a Pavla Mišalkovy, Kutná Hora ve výši 50% z částky 4.231,00,-Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 582/12 k stavebním úpravám - zimní stadion
Rada města I. j m e n u j e
členy hodnotící komise (jejich náhradníků), která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů u vypsaného poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na stavební úpravy na zimním stadionu v Kutné Hoře: Ing. Jiří Franc, Ing. Josef Bárta, Ing. Jindřich Bartoň, Jan Trávníček, DiS., Ing. Ota Morawski, (Ladislav Martinek)

II. s o u h l a s í
s hodnocením nabídek dle základního hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH, uvedené v dokumentaci poptávkového řízení

III. p o v ě ř u j e
starostu města RNDr. Ivo Šance, CSc. k uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kutná Hora a uchazečem vybraným členy hodnotící komise.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 583/12 k obnovení ubytovny "Přístav"
Rada města n e s o u h l a s í
s obnovením ubytovny "Přístav" v čp. 28, ul. Čáslavská, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.07.12


Usnesení č. 584/12 k prodeji bytu č.585/5, ul.Puškinská v KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 5 v domě čp. 585, ul. Puškinská včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 4579/1, 4579/2, 4579/3 a 4579/4 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 30.4.1997 manželům Jiřímu a Haně Šmidrkalovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 465.646, - Kč stanovenou dle výpočtu při dodatečném odprodeji, který byl schválen usnesením ZM č. 161/05 ze dne 28.6.2007.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 585/12 k zápisu komise životního prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 13. zasedání komise životního prostředí ze dne 18.6. 2012


Usnesení č. 586/12 k výpůjčce části pozemku - Technické služby KH
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou části pozemku parc.č. 785/189 o výměře 7m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem u Lazara 22, Kutná Hora, za účelem instalace 3 ks posilovacích strojů venkovního fitness na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 587/12 k zápisu z jednání DR MVE PLUS, s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS, s.r.o., konané dne 25.6.2012.

II. u k l á d á
odboru správy majetku
aktualizovat s přihlédnutím k výsledku studie odpadového hospodaření stávající smlouvu mezi společností MVE PLUS, s.r.o. a městem Kutná Hora ve spolupráci s jednatelem společnosti.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 588/12 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č.12/12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.12/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků v celkové výši 1.196.000,-- Kč na výdajovou položku ZS-služby,revize,
a to na úkor výdajových položek: neprivat.byty-voda (50.000,-- Kč), neprivatizované
byty-teplo (60.000,-- Kč), neprivat.byty-el.energie (10.000,-- Kč), neprivat.byty-teplá voda (50.000,-- Kč), neprivat.byty-služby (25.000,-- Kč), neprivat.byty-fond oprav (50.000,-- Kč), neprivat.byty-vyúčtování (30.000,-- Kč), byty daň z převodu
(31.000,-- Kč), byty-plyn (300.000,-- Kč), byty-el.energie (200.000,-- Kč),
hala BIOS-plyn (40.000,-- Kč), nebytové prostory-plyn (50.000,-- Kč), Václavské nám. 182-el.energie (30.000,--Kč), ubytovna Trebišovská-el.energie (100.000,-- Kč), hala BIOS-el.energie (20.000,-- Kč), nebytové prostory-el.energie (100.000,-- Kč)
a slavnostní osvětlení el.energie (50.000,-- Kč)

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 589/12 k pověření řízením ZUŠ
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 514/12 ze dne 27. 6. 2012.

II. p o v ě ř u j e
paní MgA. Kateřinu Fillovou, Čáslav řízením příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora s účinností od 1.8.2012 do data jmenování nového ředitele na základě výsledku nového konkurzního řízení.

Zrušeno usnesením RM č. 607/12 ze dne 18. 7. 2012.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.07.12


Usnesení č. 590/12 k žádosti Ing. Mičky
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dohody o umístění prodejního automatu na pamětní ražby mincí v prostoru nádvoří Vlašského dvora (vedle vstupu do pokladny) mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Ing. Davidem Mičkou, IČ: 44854951, Petýrkova 1954/1, Praha 4 - Chodov

Zrušeno usnesením RM č. 708/12 ze dne 5. 9. 2012
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 13.07.12


Usnesení č. 591/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.11
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OPPŠ č.11 - přesun prostředků z položky TJ Sršni Kutná Hora, která v letošním roce nebude dočerpána, na navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 v celkové výši 20.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 11.


Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 592/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.12
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OPPŠ č.12 - přesun prostředků z položky TJ Sršni Kutná Hora, která v letošním roce nebude dočerpána, na navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 v celkové výši 50.000,- Kč na částečnou úhradu první etapy rekonstrukce datové sítě školy dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 12

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 593/12 k rozdělení grantových prostředků na rok 2012
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě žádostí o finanční podporu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu od 29.6.2012 do 4.7.2012 v oblasti vzdělávání a volného času dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 594/12 k zastavení pořizování změny č.43 územ.plánu města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zastavit na základě ustanovení § 6, odst. (5), písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. pořizování změny č. 43 (parcela parc. č. 257/2 v katastrálním území Kaňk.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 595/12 k poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 596/12 k rozpočtovým opatřením INV č.8-12
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 08 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Sokolovna Malín" ve výši 608.800,- Kč dle důvodové zprávy.
b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 09 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Snížení energetické náročnosti DPS Kutná Hora" ve výši 102.000,- Kč dle důvodové zprávy.
c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 10 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Osazení kogeneračních jednotek - studie" ve výši 24.000,- Kč dle důvodové zprávy.
d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 11 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Propojení ZS - plavecký stadion" ve výši 385.503,- Kč dle důvodové zprávy.
e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 12 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Hasičárna Malín" ve výši 700.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválené rozpočtové změně.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 597/12 k rozpočtovým opatřením INV č.13-14
Rada města I. s o u h l a s í
a) S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.13 , kterým se navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na akci "Revitalizaci historického jádra města Kutná Hora - V. etapa" o 4.478.950,01 Kč dle důvodové zprávy.
b) S předloženým návrhem investičního odboru na rozpočtové opatření INV č.14 , kterým se navyšuje rozpočet o přijatou dotaci na akci "Spolkový dům" o 3.876.626,65 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 598/12 k výběr.řízení - zpracovatel PD - snížení energ.náročnosti
Rada města I. s o u h l a s í
s vyhlášením poptávkového řízení na zpracovatele prováděcí projektové dokumentace a dotačního managmentu pro akci "Snížení energetické náročnosti objektů Domova s pečovatelskou službou v Kutné Hoře"

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na jmenování členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

členové komise náhradníci členů komise
1. Ing.Jiří Franc 1. RNDr.Dagmar Civišová, CSc.
2. Ing.Jiří Janál 2. Jan Trávníček, DiS.
3. Michaela Špačková 3. Antonín Novák

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 599/12 k žádosti o převzetí záštity
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity Města nad veřejnou sbírkou Ligy na ochranu zvířat
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 600/12 k žádosti o příspěvek
Rada města n e s o u h l a s í
se zařazením příspěvku pro společnost Dedeman, s.r.o. do rozpočtu města pro rok 2013, a to na účel a ve výši uvedené v důvodové zprávě
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 25.07.12


Usnesení č. 601/12 k rozdělení kompetencí mezi OKCR a PSKH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení kompetencí mezi Průvodcovskou službou Kutná Hora, s.r.o. a nově vzniklým oddělením kultury a cestovního ruchu MÚ Kutná Hora.


Usnesení č. 602/12 k doplnění člena DR Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, s.r.o. ve smyslu §102, odst. 2),písm.c), zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. j m e n u j e
pana Zdeňka Jeřábka, Kutná Hora členem Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, s.r.o

II. u k l á d á
jednateli společnosti panu Ing. Janu Jägrovi provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.

Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 30.09.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 11. července 2012

Nahoru