11. května 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 11.května 2016

Usnesení č. 356/16 k rozpočtovému opatření KT č. 1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 1 - přesun finančních prostředků z neinvestiční položky zpracování webových stránek na položku investiční ve výši 427.372 Kč dle důvodové zprávy 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 357/16 k výpůjčce vozidla - Renault TRAFIC městu Poděbrady
Rada města n e s o u h l a s í
s výpůjčkou vozidla Města Kutná Hora - Renault TRAFIC SPZ 3SA 0654 - Městu Poděbrady na cestu do partnerského města Vertou ve Francii na dobu od 2. do 7. června 2016.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 358/16 k prodeji osobního motorového vozidla Škoda Fabia
Rada města s o u h l a s í
s prodejem osobního motorového vozidla Škoda Fabia 1,2 HTP za odhadní cenu 13.000,- Kč včetně DPH dle znaleckého posudku č.1917/019/16 prostřednictvím autobazaru.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 359/16 ke zřízení nové pracovní pozice
Rada města s o u h l a s í
se zřízením nové pracovní pozice - administrativní a spisový pracovník, na Správním odboru Městského úřadu v Kutné Hoře od 1.7.2016 do 30.6.2017 v rámci dotovaného projektu ÚP - záruky pro mladé do 29 let.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 01.07.16


Usnesení č. 360/16 k převodu majetku PO Mateřské školy
Rada města s o u h l a s í
s rozšířením přílohy inventurního seznamu ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřské školy, se sídlem Benešova 149/I, Kutná Hora 284 01 o zpevněné plochy u MŠ 17. listopadu, které byly pořízeny v souvislosti se zateplením objektu mateřské školy 17. listopadu v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 361/16 k zahájení zadávacího řízení na poskytovatele úvěru
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na službu s názvem: "Poskytnutí investičního úvěru".
b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise                                náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora                   Ing. Zuzana Moravčíková
2. Ing Jiří Kukla                          Zdeněk Hadrovský
3. Ing. Richard Zahradníček      Ing. Lenka Kotenová
4. Ing. Monika Bulánková          Marcela Syrová
5. Ing. Josef Bárta                     Tomáš Hobl

b) se zasláním písemné výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům dle důvodové zprávy

c) s pověřením ing. J. Bárty zadavatelem zabezpečit průběh zadávacího řízení po administrativně-formální stránce včetně jednání hodnotící komise.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 362/16 k uzavření smlouvy o výpůjčce - nádvoří Vlašského dvora (p. Buňka)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora, které je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Borisem Buňkou, Pod Barborou 31, Kutná Hora, IČ 48671444, ve dnech 16.7., 17.7., 20.8.2016 za účelem uspořádání hudební produkce v rámci letní akce "Kutnohorské léto" s tím, že náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.07.16


Usnesení č. 363/16 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Na Náměti č.p. 416, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 416, Na Náměti, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1351/1 v k.ú. Kutná Hora, a části pozemku p.č. 1351/1 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní dobou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 364/16 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Potoční č.p. 190, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v č.p. 190, Potoční ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2932/1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a spolkem Klub motoristů Kutná Hora, z.s., se sídlem Potoční č.p. 190, Kutná Hora dohodou ke dni 31.5.2016.

b) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově č.p. 190, Potoční ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2932/1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a spolkem AUTOKLUB v AČR Kutná Hora, IČ 638 44 842, se sídlem Potoční 190, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.06.16


Usnesení č. 365/16 k uzavření podnájemní smlouvy - Benešova ul. č.p. 632 (pí Průchová)
Rada města s c h v a l u j e
a) rozšíření účelu nájmu o provozování nehtové modeláže u nájemní smlouvy uzavřené dne 3.3. 2014 mezi Městem Kutná Hora a paní Lucií Průchovou, Kutná Hora.

b)uzavření podnájemní smlouvy mezi paní Lucií Průchovou, Kutná Hora, IČ 64151697, jako nájemcem a paní Dagmar Měšťánkovou, se sídlem Malešov 268, jako podnájemcem, týkající se užívání 1 místnosti a soc. zařízení v budově č.p. 632, Benešova ul., Kutná Hora za účelem provozování nehtové modeláže.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 366/16 k umístění sídla - Nadace Kutná Hora - památka UNESCO
Rada města s c h v a l u j e
umístění sídla Nadace Kutná Hora - památka UNESCO, IČ 67672833 na adrese Komenského náměstí 41/23, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 367/16 k nákupu traktorové sekačky pro areál Olympia Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
a) v souladu s ust. § 12 odst. (3) a dle ust. § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: "Nákup traktorové sekačky pro areál Olympia Kutná Hora".

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium: nejnižší celková nabídková cena včetně DPH

c) předložený návrh na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise                        náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora           Ing. Zuzana Moravčíková
2. Bc. Jitka Gregorová       Mgr. Bc. Alena Šorčíková
3. Ing. Ota Morawski         Pavel Procházka
4. Milan Hladík                  Markéta Holubová, DiS.

d) předložený návrh na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.07.16


Usnesení č. 368/16 k prodloužení termínů plnění usnesení RM
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 369/16 k záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Snížková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 1079 v k.ú. Kutná Hora o výměře 1 m2, jehož součástí je propojovací chodba.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.06.16


Usnesení č. 370/16 k žádosti společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
vypůjčení nebytových prostor - nádvoří Vlaškého dvora a Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí v Kutné Hoře, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., IČ 25978730, se sídlem Kutná Hora, Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora na dobu určitou dne 13.5.2016 od 14.00 hod. do 23.00 hod. za účelem konání konference na téma Karel IV.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.05.16


Usnesení č. 371/16 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Pipek)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 2478 nebo jeho části v k.ú. Kutná Hora panu Tomáši Pipkovi, Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 372/16 k prodeji pozemků v k.ú. KH (vlastníci b.j. ul. Benešova 322)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 2479/2 o výměře 166 m2 a části pozemku p.č. 2480 o výměře cca 380 m2 v k.ú. Kutná Hora do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek v domě č.p. 322 Benešova ul., Hlouška, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 373/16 k záměru na prodej pozemku v k.ú. KH (spol. ČEZ Distribuce)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 2163, jehož součástí je stavba technického vybavení bez čp/če, o výměře 63 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17
  
  
Usnesení č. 374/16 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Jursík)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 404/22 o výměře 17 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.06.16


Usnesení č. 375/16 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Filingerová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p.č. 4111/1 o výměře 38 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, paní Ing. Miroslavě Filingerové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 12.355,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 376/16 k záměru na směnu pozemků v KH - lokalita Karlov (pí Panochová)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit část pozemku p.č. 4147/29 o výměře 11.624 m2 (dle geometrického plánu č. 3694-23/2016 pozemek p.č. 4147/85), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4147/27 o výměře 184 m2 (dle geometrického plánu č. 3694-23/2016 pozemek p.č. 4147/27), část pozemku p.č. 4147/26 o výměře 681 m2 (dle geometrického plánu č. 3694-23/2016 díl "c" pozemku p.č. 4147/83), část pozemku p.č. 4147/27 o výměře 95 m2 (dle geometrického plánu č. 3694-23/2016 díl "a" pozemku p.č. 4147/83) a dále za pozemky p.č. 3045 o výměře 711 m2, p.č. 4126/43 o výměře 87 m2, p.č. 4131/6 o výměře 767 m2, 4131/7 o výměře 20 m2, p.č. 4131/9 o výměře 56 m2, p.č. 4131/17 o výměře 3.721 m2, p.č. 4140/3 o výměře 2.190 m2, p.č. 4140/4 o výměře 402 m2, p.č. 4140/16 o výměře 762 m2, p.č. 4140/45 o výměře 254 m2, p.č. 4140/46 o výměře 386 m2, p.č. 4140/47 o výměře 1.252 m2, p.č. 4515/15 o výměře 21 m2, 4515/24 o výměře 11 m2 a p.č. 4515/25 o výměře 24 m2, včetně všech
součástí a příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví paní Marcely Panochové, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.06.16


Usnesení č. 377/16 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 25. 4. 2016.


Usnesení č. 378/16 ke zřízení věcného břemene - kanalizační přípojka v k.ú. Sedlec
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Výstavba kanalizační přípojky pro kabiny TJ Viktoria Sedlec" na pozemku p.č. 557/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Viktoria Sedlec, z.s., IČ 68996861, se sídlem Na Chmelnici 463, 284 03 Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch vlastníka stavby č.p. 463 na pozemku p.č. 557/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, kterým je v současné době Město Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 379/16 ke zřízení věcného břemene - kanalizační přípojka v k.ú. Sedlec
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Výstavba kanalizační přípojky pro kabiny TJ Viktoria Sedlec" na pozemku p.č. 401 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví paní Jany Střihavkové, 284 01 Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch vlastníka stavby č.p. 463 na pozemku p.č. 557/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, kterým je v současné době Město Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 12.950,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 380/16 k ukončení VŘ na prodej pozemku (Nádražní ul. č.p. 211)
Rada města u k o n č u j e
výběrové řízení číslo M 1/16 na prodej pozemku p.č. 2715 o výměře 775 m2, jehož součástí je stavba č.p. 211, a části pozemku p.č. 2716/1 o výměře 103 m2 (dle geometrického plánu č. 3662-1/2016 pozemek p.č. 2716/1), jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Kutná Hora, z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 08.06.16


Usnesení č. 381/16 k neposkytnutí sponzorského daru Základní škole Zbraslavice
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím sponzorského daru Základní škole Zbraslavice dle předložené žádosti o sponzorství školy u příležitosti 100. výročí otevření školy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.05.16


Usnesení č. 382/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 6 - kterým dojde k navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166 ve výši 60.000,00 Kč na pokrytí potřeby pořízení vybavení pro elektronický způsob objednávání obědů pro žáky ZŠ. Toto navýšení bude kryto snížením příspěvků čtyř základních škol v závislosti na počty žáků, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 6.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16
 
Usnesení č. 383/16 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 5 - přesun prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 895.000,- Kč na jednotlivé sportovní oddíly dle důvodové zprávy.

b) rozdělení finančních prostředků na registrované žáky do 50.000,- Kč dle předložené důvodové zprávy.

c) předložené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši dle bodu a) a b)

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 5
 

III. d o p o r u č u j e
a) rozdělení finančních prostředků na registrované žáky nad 50 000,- Kč dle důvodové zprávy
b) předložené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2016 ve výši dle bodu a) pro jednotlivé sportovní oddíly - registrovaní žáci, dle důvodové zprávy - smlouvy na registrované žáky nad 50 000,- Kč - schvalované ZM.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert           Termín : 28.06.16

Usnesení č. 384/16 k zápisu sportovní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sportovní komise ze dne 26.4.2016


Usnesení č. 385/16 k zápisu změny v údajích ZUŠ KH do rejstříku škol
Rada města s c h v a l u j e
a) podání žádosti o zápis změny v údajích příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora do rejstříku škol a školských zařízení v řádném termínu od 1. 9. 2017.

b) žádost o zápis změny nejvyššího povoleného počtu žáků Základní umělecké školy Kutná Hora, Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora od 1. 9. 2017 na 715 žáků dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 386/16 k zápisu kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání kulturní komise ze dne 26. 4. 2016
b) rezignaci Mgr. Dany Vepřkové a Tomáše Gryče na členství v kulturní komisi
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 387/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 07
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z položky - rezerva města na položku SKP Olympia Kutná Hora - workoutové hřiště ve výši 50.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) Předložené vyhotovení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠK č. 07.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 388/16 k rozpočtovému opatření PAM č. 8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 8 - navýšení rozpočtu o částku 350.000,- Kč o přijatou dotaci od MK ČR pro Galerii Felixe Jeneweina na projekt "Celoroční výstavní program GFJ města Kutné Hora 2016" ve výši 350.000,-- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 389/16 k zápisu komise pro městská sídliště
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro městská sídliště ze dne 18.4.2016

II. p o v ě ř u j e
a) odbor investic zpracováním studie na ovál pro in-line brusle na bývalém "průmyslováckém hřišti" sídliště Hlouška (dle návrhu komise),
b) ekonomický odbor zařazením do rozpočtu města na rok 2017 definitivní řešení úpravy úvozové cesty ze sídliště Šipší směrem k rozhledně.
Zodpovídá : Ing. J.Janál,Ing.Zahradníček      Termín : 30.10.16


Usnesení č. 390/16 k žádosti o dotaci na stavbu retenčních nádrží - hřbitov
Rada města I. s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na zpracování a podání žádosti o dotaci na výstavbu retenčních nádrží dle projektu Regenerace hřbitova U Všech Svatých s firmou Olivius, Hornická 2252/6, 356 01 Sokolov za cenu 30.250,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít se jmenovanou firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 391/16 k žádosti o dotaci - Analýza rizik znečiš.z těžebních odpadů Kaňk
Rada města I. s c h v a l u j e
Uzavření smlouvy o dílo na zpracování a podání žádosti o dotaci na "Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk" s firmou Olivius, Hornická 2252/6, 356 01 Sokolov za cenu 30.250,-Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít se jmenovanou firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 392/16 ke zpracování žádosti o dotaci - poradenská činnost Sankturinovský dům
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na zpracování podkladů, studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci a dále na poradenskou činnost v přípravě akce "Obnova Sankturinovského domu" s Firmou ViP v.o.s. Phdr. Ondřej Hubáček za nabídnutou cenu 386.000,-Kč včetně DPH (není plátce)

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít s firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 393/16 k rozpočtovému opatření OI č. 17 - 18
Rada města I. s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření OI č. 17 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Obnova Sankturinovského domu" ve výši 380.000,00 Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 18, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijaté dotace na položku "Snížení energetické náročnosti budovy bývalé cihelny, Kutná Hora" o 130.679,96 Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 394/16 k 2B etapě regenerace sídliště Šipší
Rada města I. s c h v a l u j e
výčet a ocenění víceprací ve výši 880.000,-Kč bez DPH v rámci stavby 2B etapy regenerace sídliště Šipší dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo na realizaci "2B etapa regenerace sídliště Šipší" se společností Technické služby Kutná Hora s.r.o. na vícepráce ve výši 880.000,-Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 395/16 k "Dačickému domu" - dotační management po dobu udržitelnosti
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výkon dotačního managementu během udržitelnosti projektu "Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO", Integrovaný operační program, reg. č. CZ.1.06/5.1.00/24.09628, se společností ViP Ondřej Hubáček za celkovou cenu 66.000,-Kč pro období 2/2016-2/2017 dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít se společností ViP smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.16
Zrušeno usnesením č. 489/16 ze dne 8. 6. 2016.

Usnesení č. 396/16 k výsledku poptáv.řízení "Rekonstrukce hřiště ZŠ Kamenná stezka"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení a výběr uchazeče na realizaci akce s nejnižší nabídkovou cenou: Stavonel spol. s r.o. za cenu 2.357.230,52Kč včetně DPH

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 397/16 k uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o provozování veřejných WC
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č.1 ke Smlouvě o provozování veřejných WC v Pacákových sadech a v Libušině ulici v Kutné Hoře
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 398/16 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc.č. 4327/1 v k.ú. Kutná Hora za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 08.06.16


Usnesení č. 399/16 k zápisu z jednání Dozorčí rady spol. Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 03/16 z jednání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 21.04.2016

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za I.Q 2016 v plné výši jednateli společnosti.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 15.06.16


Usnesení č. 400/16 k rozpočtovému opatření SOC č. 4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření SOC č. 4 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí dotace dle rozhodnutí č. č.OPLZZ-ZS824-912/2013 na realizaci projektu "Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory" ve výši 3.087.426,33 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.06.16


Usnesení č. 401/16 k zápisu omise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 2. 5. 2016


Usnesení č. 402/16 k zápisu z jednání dozorčí rady spol. Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2,písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s § 190,odst. 2, písm. g) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis ze zasedání Dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.,konaného dne 27. 4. 2016

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za I.Q 2016 v plné výši jednateli společnosti.
Zodpovídá : Dr. R. Lukášek, jednatel      Termín : 15.05.16Bc. Martin Starý, DiS., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, místostarostka
Ing. Josef Viktora, místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 11. května 2016

Nahoru