10. září 2014

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10.září 2014

Usnesení č. 767/14 k rezignaci na funkci člena Dozorčí rady Technických služeb
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Ing. Jana Cihláře na funkci člena dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. ke dni 31.8.2014.


Usnesení č. 768/14 k rozpočtovému opatření KAN č. 12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KAN č. 12 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí zálohy dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s konáním voleb do Evropského Parlamentu ve výši 106.142,35 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 769/14 k bezúplatnému převodu pozemků od ČR - Státního pozemkového úřadu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatné nabytí

I. pozemků p.č. 791/8 o výměře 25 m2 a p.č. 791/27 o výměře 269 m2,

II. části pozemku p.č. 793/12 o výměře cca 170 m2,
vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 770/14 k odkupu pozemků v k.ú. Kutná Hora (HPH, spol. s r.o.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením části pozemku p.č. 4155/1 o výměře 100 m2 a části pozemku p.č. 4158 o výměře 37 m2 (dle geometrického plánu č. 3523-37/2014 ze dne 13.8. 2014 pozemky p.č. 4155/7 a p.č. 4158/2) v k.ú. Kutná Hora od společnosti HPH, spol. s r.o., se sídlem Čáslavská 234, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku.

Zrušeno usnesením RM č. 146/15 ze dne 18. 2. 2015.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 771/14 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 25.8. 2014.
b) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 25.8.2014


Usnesení č. 772/14 ke zřízení služebnosti cesty v k.ú. Morašice v Železných horách
Rada města n e s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene služebnosti cesty na části pozemku p.č. 443/1 v k.ú. Morašice v Železných horách ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 379/4 v k.ú. Morašice v Železných horách, kterými jsou v současné době manželé Svatopluk a Vlasta Hukalovi, Praha 9.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 773/14 ke zřízení věcného břemene - Správa železniční dopravní cesty
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě spočívajícího v právu umístění stavby "Výstavba PZS K.Hora - Zruč n.S. v km 3,132 a 3,379" (přípojka NN, elektoměrový rozvaděč s uzemněním, reléový domek pro PZS v km 3,132, výstražník A PZS v km 3,132, reléový domek pro PZS v km 3,379, závory s výstražníkem C PZS v km 3, 379, kabelové trasy) na pozemcích p.č. 3714, p.č. 3719 a p.č. 3720 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 774/14 k podnájmu bytu
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 5 v čp. 659, ul. Puškinská, Kutná Hora, jehož společnými nájemci jsou manželé MUDr. Ivan Juránek a Jana Juránková na dobu určitou 2 roky - tj. od 15. 10. 2014 do 14. 10. 2016 paní Jaroslavě Váchové, Kutná Hora a slečně Šárce Váchové, Kutná Hora, ve smyslu § 2275 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 775/14 k žádosti vlastníků bytů z čp. 322, ul. Benešova
Rada města n e s o u h l a s í
s vrácením nájemného za měsíce červen, červenec a srpen r. 2014 paní Heleně Šedivcové, paní Janě Vesecké a manželům Heleně a Pavlu Krausovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 776/14 k ukončení poptávky na zpracování inventury majetku (tepel.hospodářství)
Rada města I.b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem: "Inventura majetku Města Kutná Hora - tepelné hospodářství"

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou BDO Appraisal services - znalecký ústav s.r.o., Italská 26, Praha 2, která se umístila na prvním místě s nabídkovou cenou ve výši 102.850,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.15


Usnesení č. 777/14 k vyvěšení záměru - Jungmannovo nám. 489, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 489 Jungmannovo nám., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí v budově č.p. 489 Jungmannovo nám., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 778/14 k vyvěšení záměru - Tylova 388, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 388 Tylova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 779/14 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Julii a Pavla Mišalkovy, Kutná Hora ve výši 70 % z částky 20.463,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 780/14 k vyhlášení VŘ č. SN 34/14 - Palackého nám. 155
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy ze dne 15.11.1996 o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 155 Palackého nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností CeWe Color, a.s., se sídlem Kloknerova 2278/24, Praha 4 - Chodov ke dni 31.12.2014 výpovědí ze strany nájemce

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 34/14 na pronájem nebytových prostorů v domě č.p. 155 Palackého nám., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 12.11.2014 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.11.14


Usnesení č. 781/14 k vyvěšení záměru - LeMi CZ s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části chodby v II. patře budovy č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora společnosti LeMi CZ s.r.o., se sídlem Hnězdenská 587/18, Praha 8 s tím, že bude zachován neomezený přístup do dalších prostor domu pronajímateli a dalším uživatelům.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.10.14


Usnesení č. 782/14 k uzavření dodatku smlouvy na pronájem pozemku - Kutnohorská Tour
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 7.5.2013 na pronájem části pozemku p.č. 4274/1 o výměře cca 3 800 m2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a spolkem Kutnohorská Tour, se sídlem Pod Tratí 105, Kutná Hora, za účelem výstavby a provozování sportovního hřiště, výstavby technického zázemí pro sportovní hřiště a výstavbu a provozování dětského hřiště, týkajícího se prodloužení účinnosti smlouvy do 31.12.2015.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit z důvodu následného převzetí nemovitého majetku do vlastnictví Města Kutná Hora s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 7.5.2013 na pronájem části pozemku p.č. 4274/1 o výměře cca 3 800 m2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a spolkem Kutnohorská Tour, se sídlem Pod Tratí 105, Kutná Hora, za účelem výstavby a provozování sportovního hřiště, výstavby technického zázemí pro sportovní hřiště a výstavbu a provozování dětského hřiště, týkajícího se prodloužení účinnosti smlouvy do 31.12.2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.10.14


Usnesení č. 783/14 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení č. 564/14
b) s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.09.14


Usnesení č. 784/14 k uzavření dodatku na úpravy kotelny kina, Havířská 403
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě "Úpravy kotelny kina, Havířská 403, Kutná Hora" uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a firmou František Tesař - Plynotop, Sudliční 579, 284 01 Kutná Hora týkajícího se navýšení ceny o 15.194,65 Kč vč. DPH a posunutí termínu dokončení díla do 19.9.2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.09.14


Usnesení č. 785/14 k ukončení poptávky na okna Zámecká 167, zadní fasáda
Rada města I.b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Dřevěná eurookna - zadní fasáda, Zámecká 167, Kutná Hora - Sedlec".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou AB Profil CZ s.r.o.,Kubelíkova 1224/42, která se umístila na prvním místě s nabídkovou cenou ve výši 953.783,70 Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.14


Usnesení č. 786/14 k ukončení poptávky na opravu střechy správce Česká 793
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava ploché střechy, správa hřbitova Česká 793, Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou KDK eko IZOL-CZ s.r.o., Dubice 39, Česká Lípa, která se umístila na prvním místě s nabídkovou cenou ve výši 517.697,29 Kč vč. DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.14


Usnesení č. 787/14 k zápisu dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Dozorčí rady obchodní společnosti MVE PLUS, s.r.o. konané dne 25. 8. 2014.


Usnesení č. 788/14 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemků - Phan Quoc Vuong
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 612/8 o výměře 31 m2 a dále části pozemků p.č. 612/16 a 612/22 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Kutná Hora, panu Phan Quoc Vuong, Kutná Hora, za účelem umístění zeleninového stánku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.10.14


Usnesení č. 789/14 k zápisu dozorčí rady společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 4/14 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konané dne 26.8.2014.

II. s o u h l a s í
a) s vyplacením pohyblivé složky mzdy za II.Q. 2014 ve výši 100 % jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi

b) s vyplacením odměn členům dozorčí rady za 1.pololetí 2014 ve výši 100% dle Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti

Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 24.09.14


Usnesení č. 790/14 k zápisu Dozorčí rady společnosti KH Tebis
Rada města
Rada města, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis DR společnosti KH Tebis, spol. s r.o. ze dne 20. 8. 2014

II. s o u h l a s í
s vyplacením odměny jednateli společnosti za období II.Q. 2014 dle smlouvy o výkonu funkce jednatele v plné výši.
Zodpovídá : K. Koubský, jednatel      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 791/14 k rozpočtovým opatřením OSM - OSN č. 24 - 29
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č. 24/14, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Olympia - rekonstrukce topení ve výši 79.000,-- Kč, a to na úkor položky sokolovna Malín - el.energie.

b) předložený návrh OSM - OSN č. 25/14, kterým se zřizuje nová výdajová položka TEBIS - inventarizace ve výši 102.850,-- Kč, a to na úkor položky Radnická 178 -hydroizolace.

c) předložený návrh OSM - OSN č. 26/14, kterým se navyšuje výdajová položka pojistné události ZŠ, MŠ o částku 273.000,-- Kč, a to na úkor položek Radnická 178-hydroizolace (156.000,-- Kč) a Sedlecká 652 - rekonstrukce (117.000,-- Kč).

d) předložený návrh OSM - OSN č. 27/14, kterým se navyšuje výdajová položka vnitrobloky - nákup DDrHM o částku 6.100,-- Kč, a to na úkor položky Sedlecká 652 - rekonstrukce.

e) předložený návrh OSM - OSN č.28/14, kterým se navyšuje výdajová položka zeleň vnitrobloky o částku 30.000,-- Kč, a to na úkor položek Národního odboje 56 - okna (26.624,-- Kč) a Sedlecká 652 - rekonstrukce (3.376,-- Kč).

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM - OSN č. 29/14, kterým se zřizuje nová příjmová položka Olympia - využití sportoviště ve výši 50.000,-- Kč a v této částce dochází k navýšení výdajové položky sportoviště Olympia - opravy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.11.14


Usnesení č. 792/14 k uzavření dodatku ke sml. o dílo SLUTIVo s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "Kutná Hora - naučné stezky", v rámci projektu "Projekt stezek pro usměrnění návštěvnosti v lesích města Kutné Hory", mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností SLUTIVO spol. s r.o., se sídlem Mazákova 169, Kutná Hora, z důvodu změny umístění a rozšíření počtu typových objektů, bez změny ceny za dílo.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.14


Usnesení č. 793/14 k podání žádosti o zařazení akce do Programu záchrany arch. dědictví
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o zařazení akce "Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora - III. etapa" v Kutné Hoře do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2015.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 794/14 k prodloužení termínu "Restaurování vitrážových dveří Vlašského dvora"
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu ukončení prací smlouvy o dílo na akci "Restaurování dřevěných dvoukřídlých dveří s vitrážovou výplní v 1. patře budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře nejpozději do 31.1.2015.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 795/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 10
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 10 - přesun prostředků z položky Školství - rezerva u SRP 2867 ve výši 98 000,00 Kč na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 na vybavení MŠ interaktivním mobilním zařízením pro seznamování dětí s moderními technologiemi dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 796/14 ke jmenování členky školské rady Základní školy Jana Palacha
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení činnosti paní Věry Kestřánkové ve školské radě Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře k 9. 9. 2014.

II. j m e n u j e
v souladu s ustanoveními § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) paní Mgr. Marii Blahníkovou členkou školské rady Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře s účinností od 10. 9. 2014.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.09.14


Usnesení č. 797/14 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 798/14 k rekonstrukci hřbitova U Všech Svatých
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku Smlouvy o dílo na akci: "Zpracování projektové dokumentace pro sloučené stavební řízení na rekonstrukci hřbitova U Všech Svatých v Kutné Hoře" s dodavatelem AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna čp. 128, 393 01 Pelhřimov, o navýšení původně sjednané ceny o částku 237.299,15 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 799/14 k vícepracem pro akci Centrum sociálních služeb Trebišovská 611
Rada města I. s o u h l a s í
s výčtem a provedením víceprací pro akci "Centrum sociálních služeb Trebišovská 611" dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo č.1 na výše uvedenou zakázku s dodavatelem Kutnohorská stavební, s.r.o., Benešova 316, 284 01 Kutná Hora IČ: 45144788 za cenu 260.589,98,-Kč vč DPH.

III. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo č.2 na výše uvedenou zakázku s dodavatelem Kutnohorská stavební, s.r.o., Benešova 316, 284 01 Kutná Hora IČ: 45144788 za cenu 101.694,89 Kč vč DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.14


Usnesení č. 800/14 k opatření proti dešťovým vodám: " 1A etapa regenerace sídliště
Rada města I. s o u h l a s í
s výčtem a provedením dodatečných prací - opatření proti dešťovým vodám pro akci "1A etapa regenerace sídliště Šipší" dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na výše uvedenou zakázku s dodavatelem Technické služby Kutná Hora, s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora, IČ: 49 54 95 11 za cenu 280.902,-Kč vč DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.14


Usnesení č. 801/14 k odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace na projekt "Azylový dům"
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
odstoupit od uzavřené smlouvy na poskytnutí dotace projektu s názvem: "Azylový dům se sociálně aktivizační službou v Kutné Hoře" spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

II. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 84, odst. (2), písm. e) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále. "zákon") zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Azylový dům v Kutné Hoře" z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 802/14 k rozpočtovému opatření INV č. 46
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem rozpočtového opatření INV č. 46, kterým se navyšují příjmy a výdaje, na základě schválené dotace, na položku "Centrum sociálních služeb" o 7.735.909,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 803/14 k rozpočtovému opatření INV č. 47
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 47 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Podíly k dotacím" na položku "Městská policie - nákup služeb" ve výši 145.222,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 804/14 k výsledku poptáv.řízení:"OPRAVA OPĚRNÝCH ZDÍ V PARKU POD VL. DVOREM
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení a výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou: Dalfos s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín, za cenu 4.988.277,-Kč včetně DPH

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na OPRAVU OPĚRNÝCH ZDÍ V PARKU
POD VLAŠSKÝM DVOREM V KUTNÉ HOŘE za cenu 4.988.277,-Kč s DPH s dodavatelem: Dalfos s.r.o., Libenice 44, 280 02 Kolín.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 805/14 k pracem koordinátora BOZP a TDI Snížení energ. náročnosti MŠ 17.listopadu
Rada města I. s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na provedení služby s názvem: " Vykonání práce koordinátora BOZP na akci Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 17. listopadu v Kutné Hoře" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 5.9.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče - Ing. Jaroslav Dolejší, R.Těsnohlídka 1554, 286 01 Čáslav
b) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na provedení služby s názvem: " vykonání práce TDI na akci Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 17. listopadu v Kutné Hoře" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 5.9.2014. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a to uchazeče: Neprašová Miloslava, 284 01 Kutná Hora, Kaňk 207

II. u k l á d á
a) odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Ing. Jaroslav Dolejší, R.Těsnohlídka 1554, 286 01 Čáslav, za cenu 69.825,-Kč včetně DPH.
b) Odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Neprašová Miloslava, 284 01 Kutná Hora, Kaňk 207, za cenu 110.000,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 806/14 k rozpočtové opatření OŽP č. 4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 4 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za II. čtvrtletí roku 2014, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 228.720,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 807/14 ke zpracování lesních hospodářských osnov - ZO. NYMBURK
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s § 12 odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu s názvem: "Zpracování lesních hospodářských osnov - ZO. NYMBURK

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky-
ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhami důležitosti v procentech:
1. nejnižší nabídková cena za 1 ha zpracování, uvedená v Kč včetně DPH 60%
2. poskytnutá doba celkové záruky v měsících 20%
3. výše smluvní sankce v Kč za každou chybu zpracování popisu porostních skupin 20%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník členů komise
1. Ing. Vladimír Kocián Ing. Josef Bárta, odbor reg. rozvoje a ÚP MÚ
2. Mgr. Iva Kupecká Bc. Vladimír Vaňhal, odbor ŽP
3. Jindřich Vízner
Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 808/14 k přehledu hospodaření příspěvkových organizací - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Informaci o hospodaření za I. pololetí roku 2014
Městského Tylova divadla a Kina Modrý kříž
Galerie Felixe Jeneweina
Městské Knihovny
dle předložené důvodové zprávy.


Usnesení č. 809/14 k rozpočtovému opatření OK č. 13
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OK č. 13 - přesun rozpočtových prostředků z důvodu žádosti Městského Tylova divadla dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.09.14


Usnesení č. 810/14 k příspěvkovému programu Města Kutná Hora - pravidla pro rok 2015
Rada města I. s c h v a l u j e
návrh Příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2015

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit předložené dokumenty:
- výzva k předkládání projektů v příspěvkových programech (příloha č. 1)
- žádost o příspěvek/grant - střední a velké projekty (příloha č. 2)
- žádost o příspěvek/grant - malé projekty (příloha č. 3)
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - střední a velké projekty (příloha č. 4)
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - malé projekty (příloha č. 5)
- výzva pro hodnotitele projektů včetně dotazníku (příloha č. 6)
- zásady hodnocení projektů v rámci příspěvkového programu (příloha č. 7)
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 23.09.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2014 » 10. září 2014

Nahoru