10. února 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10.února 2021

Usnesení č. 68/21 k programu jednání Rady města 10. 2. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 10. 2. 2021 a ověřovatele zápisu Josefa Krause a RNDr. Roberta Otrubu.


Usnesení č. 69/21 k úkolu z usnesení RM č. 5/21
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2020, č. j. 28 Co 223/2020-136.
  
 
Usnesení č. 70/21 ke změně v DR společnosti KH TEBIS s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.,

I. b e r e n a v ě d o m í
odstoupení pana Ing. Ladislava Šorčíka z Dozorčí rady společnosti KH Tebis, s.r.o. s okamžitou platností,

II. j m e n u j e
s okamžitou platností do funkce člena dozorčí rady společnosti KH Tebis s.r.o. pana RNDr. Ivo Šance ,

III. u k l á d á
jednateli společnosti provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 15.03.21


Usnesení č. 71/21 k zajištění agendy světového dědictví v Kutné Hoře
Rada města I. m ě n í
schéma aktérů světového dědictví na úrovni města Kutná Hora dle předložené struktury,

II. j m e n u j e
Mgr. Bc. Víta Šnajdra, místostarostu města Kutná Hora, Site managerem.
Zodpovídá : Mgr. V. Šnajdr, mst      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 72/21 k souhlasu se členstvím a úhradou poplatků
Rada města s o u h l a s í
se členstvím pana Ing. Martina Suchánka, tajemníka městského úřadu Kutná Hora ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s., IČ 601 26 361, se sídlem Praha, za účelem odborného rozvoje tajemníka městského úřadu ve prospěch města, a s úhradou pravidelného ročního příspěvku za členství v tomto sdružení z rozpočtu města.
Zodpovídá : Ing. M. Suchánek      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 73/21 k vyvěšení historické běloruské vlajky
Rada města s c h v a l u j e
vyvěšení historické běloruské vlajky na budově MěÚ Kutná Hora počínaje dnešním dnem po dobu 14 dní.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 10.02.21


Usnesení č. 74/21 ke členství ve spolku Otevřená města, z. s.
Rada města s c h v a l u j e
setrvání ve spolku Otevřená města, z. s. v roce 2021.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 75/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 25/20 na pronájem bytu (ul. Sedlecká)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 38/21 ze dne 27. 1. 2021 v bodě II., týkající se uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Sedlecká, Kutná Hora,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Sedlecká v Kutné Hoře s paní Barborou Pavlovou, za nájemné ve výši 3.419 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče č. SN 25/20.

Zodpovídá : Ing. Maternová,Mgr.Kloudová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 76/21 k vyhlášení VŘ č. SN 03/21 na pronájem bytu (ul. Puškinská)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 03/21 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu č. p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 15. 3. 2021 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 77/21 k vyhlášení VŘ č. SN 04/21 na pronájem bytu (ul. Ortenova)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 04/21 na pronájem bytu č. 8 o velikosti 1+1 (35,40 m2) ve 3. podlaží domu č.p. 80, ul. Ortenova v Kutné Hoře dle Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 15. 3. 2021 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 78/21 k záměru na pronájem části pozemku v k.ú. K H (p. Nowok)
Rada města n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 3943/1 v k. ú. Kutná Hora o výměře cca 85 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 20.02.21


Usnesení č. 79/21 k záměru na pronájem části pozemku v k.ú. K H (p. Paleček)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 4004/2 v k. ú. Kutná Hora o výměře cca 2 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 20.02.21


Usnesení č. 80/21 k záměru na pronájem pozemků v k. ú. K H (p. Podolák)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 4280/23 o výměře 106 m2 a část pozemku p. č. 4282/2 o výměře 65 m2 a část pozemku p. č. 4283/63 o výměře 160 m2 vše v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 20.02.21


Usnesení č. 81/21 k záměru na pronájem pozemků v k.ú. K H (p. Zedník)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 4280/23 o výměře 194 m2 a část pozemku p. č. 4282/2 o výměře 51 m2 a část pozemku p. č. 4283/63 o výměře 43 m2 vše v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 20.02.21


Usnesení č. 82/21 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s paní Alenou Rumpli
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provádění úklidových a domovnických prací uzavřené dne 22. 3. 2018 mezi Městem Kutná Hora a poskytovatelem úklidových služeb paní Alenou Rumpli, se sídlem Vocelova 342/3, 284 01 Kutná Hora, IČ: 63841207, týkajícího se změny předmětu výše uvedené smlouvy spočívající ve vyjmutí objektu Vítězná 443, Kutná Hora ze seznamu objektů a snížení pravidelné měsíční ceny za tento objekt.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 83/21 k uzavření dodatku - Městská knihovna KH (Cihlářská 17)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. SoV - 4/OSM/LEH/2018 uzavřené dne 10. 8. 20218 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Městskou knihovnou Kutná Hora, příspěvkovou organizací, IČO 629 51 491, se sídlem Husova 145, Kutná Hora jako vypůjčitelem, týkajícího se vyjmutí části nebytových prostor - 2 místností (č. 1.19 a č. 1.20) a rozšíření předmětu výpůjčky o nebytové prostory - 2 místnosti (č. 1.17 a 1.30) v č. p. 17, Cihlářská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 597/3 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 84/21 k prodeji části pozemku v k. ú. KH (pí Pekárková, pí Pospíšilová)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 672/1 o celkové výměře 225 m2
(dle geometrického plánu č. 4172-40/2020 pozemek p. č. 672/9), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 24.03.21


Usnesení č. 85/21 k prodeji pozemku v k. ú. Perštejnec (pí Rajdlová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t prodej pozemku p. č. 64/5 v k. ú. Perštejnec o výměře 2 364 m2 paní Petře Rajdlové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 86/21 k prodeji pozemku a částí pozemků v k. ú. KH (pí Chu Thi Duyen)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t prodej pozemku p. č. 612/8 o výměře 31 m2 a částí pozemků p. č. 612/22 o výměře cca 8 m2 a p. č. 612/16 o výměře cca 10 m2, vše v k. ú. Kutná Hora, paní Chu Thi Duyen, Praha 4.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 87/21 ke zřízení věcného břemene - CETIN, a.s. - k. ú. Sedlec u KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zažízení "Stavbu č. 16010-058253 VPI Kutná Hora, Šipší - parkoviště" na pozemcích p. č. 785/117, 785/183, 785/184, 785/185, vše v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti CETIN a. s., IČ 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 728 Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 88/21 ke zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o. - k. ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "P-HAV MS Kutná Hora, Masarykova - HP, č. stavby 7700103254" na pozemcích p. č. 2172/2, 3857/6, 813/1, vše v k. ú. Kutná Hora, v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 35.443 Kč bez DPH (42.887 Kč včetně DPH). Rozsah věcného břemene je stanoven a vyznačen v geom. plánech č. 4178-5159/2020 ze dne 4. 12. 2020, č. 1016-6070/2020 ze dne 7. 12. 2020 a č. 1017-6071/2020 ze dne 17. 12. 2020, které vyhotovila společnost ADITIS s.r.o.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 89/21 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a. s. - k. ú. KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IV-12-6026905/1, Kutná Hora, Hrnčířská, ppč. 3087/2 - knn) na pozemcích p. č. 1987/11, 3036/3, 3036/4, 3036/5, 3036/13, 3036/14, 3087/9, 3176/1, 3176/15, 3679/2, 3681/2, vše v k. ú. Kutná Hora, v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm, 23 Kč/bm dle druhu pozemku a dále za umístění skříně 36 Kč, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 90/21 k prodeji objektu čp. 435, Nádražní, KH (man. Černí)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t prodej pozemku p. č. 2717/1 v k. ú. Kutná Hora o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba č. p. 435, manželům Jiřině a Martinovi Černým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.03.21


ZRUŠENO - Usnesení č. 91/21 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Majoroš)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t prodej části pozemku p. č. 1070 o výměře cca 96 m2 v k. ú. Kutná Hora panu Vincentu Majorošovi, , 281 28.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.03.21

Usnesení bylo zrušeno usnesením RM č. 160/21 ze dne 10. 3. 2021.


Usnesení č. 92/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Malín (p. Zelený)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t prodej části pozemku p. č. 673/1 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Malín panu Ing. et Ing. Martinovi Zelenému, Libčice nad Vltavou.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 93/21 k přijetí darů pro ZŠ J. Palacha v Kutné Hoře
Rada města s c h v a l u j e
a) přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora od Česko.Digital, z.ú., Spěšného 391, 282 63 Roztoky prostřednictvím Nadačního fondu Eduzměna a v rámci projektu "Učíme Online". Celková hodnota daru činí 19.000 Kč, jedná se o devatenáct stolních počítačů HP Compaq pro vzdělávání žáků,

b) přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora od Dentons Europe CS LLP, organizační složka, V Celnici 1034/6, 110 00 Nové Město prostřednictvím Nadačního fondu Eduzměna a v rámci projektu "Učíme Online". Celková hodnota daru činí 5.000 Kč, jedná se o pět stolních počítačů DELL OPTIPLEX 790 pro vzdělávání žáků,

c) přijetí finančního účelově určeného daru ve výši 23.000 Kč příspěvkovou organizací Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora od společenství Ze stejný planety z.s., Dolní 357, 284 01 Kutná Hora. Darované prostředky jsou určeny na pořízení a částečné finanční zajištění interaktivního projektoru do třídy s žákem se závažným zdravotním postižením. 
 
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 94/21 ke stanovení nenárokové složky platů ředitelek PO škol
Rada města s c h v a l u j e
nenárokovou složku platů - osobní příplatky ředitelkám příspěvkových organizací škol s účinností od 1. 3. 2021.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.02.21


Usnesení č. 95/21 k rezignaci člena RR KHL
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rezignaci člena redakční rady Kutnohorských listů pana Milana Minaříka ke dni 10. 2. 2021.Usnesení č. 96/21 k podpoře obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2021
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" Ministerstva kultury ČR na rok 2021 na akci "Oprava vnějšího pláště objektu č. p. 128 Masarykova ulice (Městské Tylovo divadlo) v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.02.21


Usnesení č. 97/21 k elektropřípojce VO ulice Puškinská
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností Technické služby Kutná Hora na výstavbu napojení veřejného osvětlení v ulici Puškinská Kutná Hora za částku ve výši 813.869,82 Kč dle projektu zpracovaného společností SAJP - elektro, Nádražní 665, Kutná Hora,

II. u k l á d á
odboru investic projednat a připravit smlouvu s TS Kutná Hora k podpisu starostovi města.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.03.21


Usnesení č. 98/21 k plnění termínu usnesení
Rada města s c h v a l u j e
a) prodloužení termínu splnění usnesení č. 143/20, kterým Rada města uložila odboru investic započít kroky vedoucí k vyhotovení projektové dokumentace a následné realizace stavby chodníku s veřejným osvětlením v Malínské ulici Starokolínská, v rozsahu ulice Pod Celnou, po ulici Na Obci do 31. 8. 2021,

b) prodloužení termínu splnění usnesení č. 367/20, kterým Rada města pověřila tajemníka, aby ve spolupráci s jednatelem Technických služeb Kutná Hora spol. s.r.o., vedoucí technického oddělení odboru investic, předsedou dozorčí rady společnosti a vedoucí ekonomického odboru zajistil Radě města předložení Rámcové smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb v Kutné Hoře a posouzení formy další existence Technických služeb Kutná Hora spol. s.r.o. do 30. 6. 2021.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 99/21 k uzavření smlouvy 2021 - Prodejní trh Šultysova ul.
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předložené "Nájemní smlouvy" s paní Janou Nguyenovou
na pronájem části Šultysovy ulice v Kutné Hoře pro pořádání prodejních farmářských, zemědělských apod. trhů v roce 2021 za nabídnutou cenu 350 Kč za uskutečněný trh.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 28.02.21


Usnesení č. 100/21 k zápisu komise dopravní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 10. zasedání komise dopravní ze dne 27. 1. 2021.


Usnesení č. 101/21 k rozpočtovému opatření OSZ č.2
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 2 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - Krajská pobočka v Příbrami o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 104.000 Kč na kalendářní rok 2020 a 2021.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 16.03.21


Usnesení č. 102/21 k rezignaci člena komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Milana Minaříka na členství v komisi cestovní ruchu.Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 10. února 2021

Nahoru