10. února 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10.února 2009

Usnesení č. 81/09 k zápůjčce exponátů na výstavu (Pražský hrad)
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou sochy Bolestného Krista a dřevěného znaku Kutné Hory s kalichem pro výstavu Umění české reformace (1400 - 1627), kterou pořádá Správa Pražského hradu od 16. 12. 2009 do 18. 04. 2010 v prostorách Císařské konírny Pražského hradu.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 82/09 k bezplat. zápůjčce Preghausu (Obl. charita)
Rada města s c h v a l u j e
zápůjčku Preghausu Vlašského dvora pro Oblastní charitu Kutná Hora na dobu od 6. do 10. dubna 2009 za účelem pořádání Velikonoční prodejní výstavy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 83/09 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy ze dne 28.1.2009
b) zápis z jednání majetkové komise ze dne 12.1.2009
c) zápis z jednání komise pro investiční rozvoj města ze dne 28.1.2009
d) zápis z bytové komise konané dne 14.1.2009
e) zápis z komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 19.1.2009.


Usnesení č. 84/09 ke zřízení Komise pro výběr jednatele TS KH
Rada města s o u h l a s í
s komisí pro výběr jednatele Technických služeb Kutná Hora s.r.o. ve složení:
Václav Zimmermann, RNDr.Vladimír Slavíček, Ing.Suchánek, Ing.Miroslav Vaníček a Mgr.Karel Ptáček.

Zodpovídá : V.Zimmermann, místostaros      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 85/09 k rekonstrukci sedaček Tylova divadla
Rada města s o u h l a s í
a) s vypracováním jednoduchého projektu na rekonstrukci sedaček v Tylově
divadle
b) s podáním žádosti ROP na tyto sedačky do výše cca 3.000.000,- Kč.


Zodpovídá : MVDr. Vančura, místostaro      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 86/09 k proplacení dovolené z roku 2008 Ing. Benadovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s proplacením 12 dnů dovolené panu Ing. Tomášovi Benadovi, které nevyčerpal při výkonu své funkce místostarosty města v roce 2008.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 87/09 k rozpočtovému opatření EO č. 3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 3 - navýšení rozpočtových prostředků o přijatou dotaci na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 56 430 Kč a snížení zdrojů Fondu regenerace o částku 30 000 Kč dle stanovených pravidel, viz bod 1) dův odové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OE č. 3

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 88/09 k prodeji části pozemku p.č. 127/1 v k.ú. Neškaredice (Hýžďalovi)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 127/1 o výměře 115 m2 v k.ú. Neškaredice dle žádosti manželů Miloslavy a Petra Hýžďalových, Praha 4 - Nusle.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.03.09


Usnesení č. 89/09 k prodeji p.č. 3857/5 v k.ú. Kutná Hora (Roučovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 3857/5 o výměře 60 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Mgr.Ivě Roučové, Suchdol a panu PhDr.Ph.D.Vítu Roučovi, Suchdol .

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 90/09 k VŘ č. M 01/09 na prodej domu čp. 469 v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 01/09 na prodej domu čp. 469 s pozemkem p.č. 2911 o celkové výměře 250 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2.300.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.04.09


Usnesení č. 91/09 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře (p.Němeček)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s o u h l a s i t
s prodejem části pozemku p.č. 3688/1 o výměře cca 450 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Mgr. Jiřímu Němečkovi, Kutná Hora za kupní cenu 400,-- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 92/09 k zakoupení pozemku od PF ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením pozemku p.č. 3087/1 o výměře 7.783 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR za kupní cenu dle znaleckého posudku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 93/09 k cenové kalkulaci MVE Plus
Rada města s c h v a l u j e
předloženou cenovou kalkulaci společnosti MVE PLUS s.r.o. na rok 2009 ze dne 29.1.2009.

Zrušeno usnsením RM č. 179/09 ze dne 24.2.2009.


Usnesení č. 94/09 ke Krajskému programu prevence kriminality ve Stř. kraji 2009
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
účast Města Kutná Hora na "Krajském programu prevence kriminality pro rok
2009"

II. s o u h l a s í
se spoluúčastí obce na realizaci navržených projektů ve výši min. 20 % celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt a použitím rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navržených projektů s navrženými projekty "Pejsek", a "Rozšíření kamerového systému Města Kutná Hora".

Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 95/09 k rozpočtovému opatření INV č. 1 - 6
Rada města I.s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 1 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva Rady - podíly k inv. dotacím" na akci "Dostavba sociálního zařízení Zimní stadion Kutná Hora" ve výši 393.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 2 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva Rady - podíly k inv. dotacím" na akci "Dostavba sociálního zařízení Zimní stadion Kutná Hora" ve výši 495.000,- Kč dle důvodové zprávy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 3 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva Rady - podíly k inv. Dotacím" na akci "Komenského 41,42" ve výši 365.000,- Kč dle důvodové zprávy.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 4 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva Rady - podíly k inv. dotacím" na akci "Osvětlení MŠ Benešova" ve výši 125.000,- Kč dle důvodové zprávy.

e) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 5 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva Rady - podíly k inv. dotacím" na akci "přechod pro chodce Foxcoon" ve výši 160.000,- Kč dle důvodové zprávy.

f) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 6 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva Rady - podíly k inv. dotacím" na akci "Schody Tylovo divadlo KH" ve výši 465.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 96/09 ke stavbě Městské knihovny
Rada města s o u h l a s í
a) s předloženým řešením lokality autobusového nádraží společností PROJEKTIL architekti s.r.o. pro účely stavby Městské knihovny

b)s předloženou studií stavby Městské knihovny

c)s navrženým postupem pro změnu ÚP lokality autobusového nádraží dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 97/09 k souhrnné zprávě za rok 2008
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) předloženou souhrnnou zprávu za rok 2008 - Přehled poskytnutých příspěvků z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

b) že bylo dokončeno vyúčtování příspěvků z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Veškeré podklady pro vyúčtování byly dne 20.1.2009 předány Ministerstvu kultury ČR (dle č. III bodu 6. Zásad pro užití ne investičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností).

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.02.09


Usnesení č. 98/09 k návrhu programu na podporu kultur.památek
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Celková výše kvóty pro rok 2009 činí 1 785 tis. Kč, která bude rozdělena pouze v jednom kole. Město Kutná Hora vyzývá vlastníky kulturních památek k podává ní žádostí o příspěvek do 28.2.2009 na Městském úřadě Kutná Hora, odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 99/09 k zápisu komise pro školství
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis komise pro školství ze dne 26.1.2009
b) zápis komise pro TV a sport ze dne 28.1.2009

II. o d v o l á v á
z funkce člena komise pro TV a sport pana René Svobodu na jeho vlastní žádost.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.02.09


Usnesení č. 100/09 k rozpoč.opatření OPKŠ č.1
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutá Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.1 - přesun rozpočtových prostředků pro Základní školu Kutná Hora, J.Palacha 166 formou investičního příspěvku na úhradu havarijních stavů vnitřní kanalizace, odpadního systému školní jídelny a el ektroinstalace základní školy z rezervy zastupitelstva města v celkové výši 260.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 101/09 ke schválení dodatku zřizovací listiny
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit

a) dodatek č.8 zřizovací listiny Základní školy Kutná Hora, Kremnická 98
v tomto znění:
článek VII zřizovací listiny (Okruhy doplňkové činnosti) se rozšiřuje o doplňkovou činnost: yystavování stejnopisu a opisu vysvědčení za úhradu v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., §28, odst.8

V ostatním zůstává zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 ze dne 17.7.2001 ve znění dodatků č. 1,2,3,4,5,6 a 7 beze změny.

b) dodatek č.8 zřizovací listiny Základní školy TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
v tomto znění:
článek VII zřizovací listiny (Okruhy doplňkové činnosti) se rozšiřuje o doplňkovou činnost: vystavování stejnopisu a opisu vysvědčení za úhradu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., §28, odst.8

V ostatním zůstává zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 ze dne 29.10.2002 ve znění dodatků č. 1,2,3,4,5,6 a 7 beze změny.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.02.09


Usnesení č. 102/09 k rozpoč.opatření OPKŠ č.2
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.2 - přesun rozpočtových prostředků na investiční příspěvek pro TJ Sokol Kaňk na vybudování nejnutnější části kabin na fotbalovém hřišti, úhradu oken a dveří v celkové výši 300.000,- Kč z rezerv y zastupitelstva města dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 103/09 k žádosti DOMOVA BARBORA KH
Rada města n e s o u h l a s í
s financováním rekonstrukce střechy márnice v areálu nemovitosti č.p. 228 Pirknerovo nám., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 104/09 k žádosti TJ STADION KH
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím části nájemného ve výši 51.892,- Kč za rok 2008

II. s o u h l a s í
a) s prominutím úroku z prodlení pro TJ STADION KUTNÁ HORA, se sídlem Tyršovy sady 194, Kutná Hora ve výši 14.130,-- Kč.

b) s tím, že v roce 2009 nebude zvýšeno nájemné pro rok 2009 o míru inflace za rok 2008 u nájemní smlouvy o nájmu nemovitostí (areál zimního stadionu v Kutné Hoře) uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a TJ STADI ON KUTNÁ HORA, se sídlem Tyršovy sady č.p. 194, Kutná Hora

c) s ukončením nájemní smlouvy o nájmu nemovitostí (areál zimního stadionu v Kutné Hoře) uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a TJ STADION KUTNÁ HORA, se sídlem Tyršovy sady č.p. 194, Kutná Hora, dohodou ke dni 28.2.2009

d) s uzavřením předložené smlouvy o nájmu nemovitostí a movitých věcí (areál zimního stadionu v Kutné Hoře) mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a společností HC Kutná Hora a.s., se sídlem Havlíčkovo nám. 87, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 105/09 k vyvěšení záměru - poliklinika
Rada města I. r u š í
usnesení č. 1118/08 ze dne 2.12.2008

II. s o u h l a s í
a) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v II. patře budově polikliniky Kouřimská 915, Kutná Hora
b) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v II. patře budově polikliniky Kouřimská 915, Kutná Hora
c) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v I. patře budově polikliniky Kouřimská 915, Kutná Hora dle situačních plánků.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.03.09


Usnesení č. 106/09 k dodatku č.7 NS s Nemocnicí K.Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č.7 k nájemní smlouvě o nájmu movitých věcí ze dne 3.1.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.č.p.552, Kutná Hora a Nemocnicí Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora týkající se vyjmutí osobního automobilu Škoda Forman Praktik 135 L, SPZ KHD 16-98 z předmětu smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 107/09 k žádosti spol. La Caoba s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem jedné místnosti v přízemí nemovitosti č.p. 154-5 Šultysova ul. v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.03.09


Usnesení č. 108/09 k uzavření sml. - ul.Benešova 637 (P.Vít)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 637 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Petrem Vítem, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 109/09 k vyhlášení VŘ č.SN 4/09 (výměník Mazákova ul.)
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 4/09 o nájmu nebytových prostor v bývalé výměníkové stanici Mazákova ul., Kutná Hora - Sedlec postavené na pozemku p.č. 785/146 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízen í. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 23.3.2009 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.04.09


Usnesení č. 110/09 k uzavření dodatku - Veolia Transport
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení podnájemní smlouvy ke dni 11.6.2008 uzavřené mezi společností Veolia Transport Východní Čechy a.s., se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim a panem Josefem Fejtkem,Nové Dvory za účelem umístění a provozování mobilního stánku rychlého občerstvení na au tobusovém nádraží v Kutné Hoře.

II. s o u h l a s í

s uzavřením Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 2.2.2004 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Veolia Transport Východní Čechy a.s., se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim, týkajícího se uzavření podnáj emní smlouvy za účelem umístění a provozování mobilního stánku rychlého občerstvení na autobusovém nádraží v Kutné Hoře mezi společností Veolia Transport Východní Čechy a.s., se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim a panem Vladimírem Hanzlem,Kutná Hora na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a to s účinností od 15.8.2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.09


Usnesení č. 111/09 k rekonstrukci domu čp. 379 Palackého nám.
Rada města p ř i j í m á
záměr rekonstrukce domu čp.379 Palackého náměstí, včetně jednotlivých bytových jednotek.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 112/09 k ukončení nájem.smlouvy dohodou (D.Konrádová)
Rada města s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 3 o velikosti 1+1, v domě čp. 379 Palackého náměstí, Kutná Hora s paní Danielou Konrádovou dohodou ke dni 28. 2. 2009 s poskytnutím odstupného .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 113/09 k poskytnutí ubytovny města (pí Piskačová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora s paní Miluší Piskačovou,Kutná Hora na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 3. 2009 - 31. 5. 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 114/09 k prodloužení užívání náhrad.ubytování (Čurejovi)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1.2.2009 do 31.3.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 115/09 k prodloužení smlouvy o ubytování (p.Veselka)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora, panu Petru Veselkovi, na dobu určitou - 1 měsíc, tj. od 1.2.2009 do 28.2.2009 s tím, že pokud nebudou vyrovnány dlužné nájmy, plněna dohoda o splácení dluhu , a nadále pravidelně hrazen běžný nájem, nebude již smlouva o poskytnutí ubytování po datu 28.2.2009 prodloužena.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.09


Usnesení č. 116/09 k prodloužení smlouvy o ubytování (N.Čurejová,J.Kraus)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně ve Vítězné ul., čp. 443, Kutná Hora - Sedlec, paní Nastě Čurejové a Jiřímu Krausovi,na dobu určitou - 1 měsíc, tj. od 1.2.2009 do 28.2.2009 s tím, že pokud nebudou vyrovnány dlužné nájmy a splátky podle uzavřené dohody o splácení dluhu do 28.2.2009, a nadále pravidelně hrazen běžný nájem, nebude již smlouva o poskytnutí ubytování dále prodloužena.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.03.09


Usnesení č. 117/09 k prodeji objektu čp.917,918 ul.Růžová
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o postupu ve věci prodeje bytových jednotek v čp. 917 a 918 ul. Růžová v rámci 2.druhé vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v majetku Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 24.03.09


Usnesení č. 118/09 k nezařazení žádosti o byt v DPS (pí Kučerová)
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením výjimky z Pravidel o přidělování obecních bytů do nájmu občanů, týkající se zařazení žádosti o byt v domě s pečovatelskou službou do seznamu uchazečů, podanou paní Zdenou Kučerovou,Kutná Hora dne 2. 2. 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 119/09 k žádosti spol. Nemocnice KH (bezdrát. připojení internetu)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy za účelem umístnění a provozování zařízení bezdrátového připojení k internetu mezi společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o.,se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a panem Radimem Fedorovičem, s místem podnikání Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem 2365.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 120/09 k uzavření dodatku č.2 - Prádelna, Čistírna s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení záměru na pronájem objektu prádelny v areálu nemocnice v Kutné Hoře včetně movitých věcí umístěných v objektu prádelny z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
a) s vyvěšením záměru na pronájem objektu prádelny v areálu nemocnice v Kutné Hoře včetně movitých věcí umístěných v objektu prádelny za podmínek uvedených v přiloženém záměru
b) s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a o výpůjčce movitých věcí mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Prádelna, Čistírna, spol. s r.o., se sídlem Koželuhy 77, Čáslav týkajícího se pro dloužení doby trvání smlouvy z doby určité do 31.3.2009 na dobu do 30.6.2009, jinak za stejných podmínek.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.04.09


Usnesení č. 121/09 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 27/09 a 724/08.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.09


Usnesení č. 122/09 k úpravě nájemného
Rada města n e s o u h l a s í
s tím, že v roce 2009 bude zvýšeno nájemné pro rok 2009 u nájemních smluv na pronájem bytových jednotek s inflační doložkou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 123/09 k ukončení nájem.sml. na pronájem pozemků (Piskačovi)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výpověď z nájemní smlouvy pozemkové parcely č. 4285/5 a 4281/3 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 25.2.2002 mezi Městem Kutná Hora a panem Mgr.Zdeňkem Piskačem a paní Zuzanou Piskačovou, Kutná Hora, ke dni 30.6.2009.


Usnesení č. 124/09 k výsledku měření hluku v parku
Rada města s o u h l a s í
s odpovědí panu PharmDr. Ludvíkovi Drnkovi,Kutná Hora ohledně dopisu s výsledky měření hluku provedeného Zdravotním ústavem během veřejné produkce hudby v parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.02.09


Usnesení č. 125/09 k nadzemnímu vedení KHnet.info
Rada města n e s o u h l a s í
s vybudováním optického nadzemního vedení v ulicích Družební, Trebišovská a Masarykova sdružením KHnet.info, o.s. se sídlem Jana Palacha 143, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 126/09 k zápisu č.8/08 TS KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. zápis č.08/08 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 15.12.2008.Usnesení č. 127/09 k uzavření NS na pronájem části pozemku
Rada města s o u h l a s í
se uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 3658/2 PK 1832) v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 200 m2 mezi Městem Kutná Hora a firmou Daniel Pečenka - ZAKÁZKOVÁ KOVOVÝROBA BESALEEL, se sídlem Potoční 170, Kutná Hora, IČ: 62948059, za účelem zřízení parkovací plochy pro vozidla v ul. Potoční, před čp. 170 za roční nájemné ve výši 10,- Kč/ m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a veškeré náklady spojené s investicí budou financovány žadatelem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 128/09 k jmenování členů DR KH TEBIS
Rada města I. j m e n u j e
ve funkci Valné hormady společnosti KH Tebis, s.r.o.do funkce člena dozorčí rady této společnosti:
a) paní Ing. Venuši Železnou, Kutná Hora,
b) pana Tomáše Zacha, BBA, Praha 4

II. u k l á d á
jednateli společnosti Ing. Vladimíru Gajdošovi provést schválení změn v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku

Zodpovídá : Ing.Gajdoš      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 129/09 k rozpoč.opatření OSM č.5/09-10/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.5/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 257.260,-- Kč na novou investiční položku rekonstrukce osvětlení Vl.dvůr, a to na úkor položky Vl.dvůr opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.6/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 8.700,-- Kč na novou položku vybavení bytů, a to na úkor položky byty materiál - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.7/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 68.620,-- Kč na rozpočtovou položku zajištění osvětlení k ČKD, a to na úkor položky komunikace úklid - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.8/09. kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 97.780,-- Kč na posílení rozpočtové položky pronájem sběrných nádob MVE, a to na úkor položky komunikace úklid - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.9/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 46.230,-- Kč na novou investiční položku kontejnerová stání, a to na úkor položky komunikace úklid - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č. 10/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na novou investiční položku rekonstrukce bytu v DPS ve výši 549.590,-- Kč, a to na úkor položky společné prostory opravy - viz bod č.6 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 130/09 ke změně č.16 územ.plánu KH
Rada města d o p o r u č u j e
vydat ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 16 Územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 131/09 ke změně č.22 územ.plánu KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 22 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Neškaredice" na pozemku parc. č. 107 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Neškar edice.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 132/09 ke změně územního plánu KH
Rada města s o u h l a s í
s pořízením změny ÚPM v území vymezeném částí pozemku parc. č. 1239/1 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora (§ 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. v současně platném znění).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 133/09 k zápisu komise architektů
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise architektů ze dne 21.1.2009

II. s c h v a l u j e
statut Komise architektů RM.


Usnesení č. 134/09 ke změně územního plánu KH
Rada města n e s o u h l a s í
s pořízením změny ÚPM v území vymezeném pozemkem parc. č. 3346/1 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora (§ 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. v současně platném znění).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 135/09 ke zprávě o poskyt.příspěvků na kanal.příp.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o poskytování příspěvků na kanalizační přípojky v roce 2008.


Usnesení č. 136/09 ke změně územ.plánu KH
Rada města s o u h l a s í
s pořízením změny ÚPM v území vymezeném pozemky parc. č. 2472 a 2473 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora (§ 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. v současně platném znění).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 137/09 k finanč. prostředkům z Fondu rozvoje bydlení
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu

II.s c h v a l u j e
a) text smlouvy o půjčce bez čestného prohlášení
b) text smlouvy o půjčce s čest.prohlášením.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 17.03.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 10. února 2009

Nahoru