10. srpna 2016

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10.srpna 2016

Usnesení č. 637/16 k volbě přísedícího okresního soudu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zvolit pana Josefa Lázničku, 284 01 Kutná Hora přísedícím Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2016-2020.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 14.09.16


Usnesení č. 638/16 k zápisu komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 3.8.2016.


Usnesení č. 639/16 k uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky (man. Svárovští)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu za rok 2015 pro manžele Jitku a Jiřího Svárovských, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 6 810,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 500,00 Kč počínaje měsícem srpen 2016.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 640/16 k žádosti paní Jany Kucharczykové
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zamítavé stanovisko ekonomického odboru k žádosti paní Jany Kucharczykové, který adresovala Radě města Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 641/16 k prominutí sankce z prodlení (pí Vlasáková)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s o u h l a s i t s prominutím sankce z prodlení pro paní Stanislavu Vlasákovou, Kutná Hora, ve výši 50 % z částky 86.301,00 Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 642/16 k zahájení poptávkového řízení "Rekonstrukce bytu č. 2, Tylova 388"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ust. § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce bytu č. 2, Tylova 388".

b) pro toto poptávkové řízení je základním hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Věra Kapišáková

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace šesti vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 643/16 k vyhlášení VŘ č. SN 16/16 na pronájem bytu (Opletalova č.p. 178)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 16/16 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu č.p. 178, ul. Opletalova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 14. 9. 2016 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 21.09.16


Usnesení č. 644/16 k uzavření příkazní smlouvy - PCO (hasičská zbrojnice Malín)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření příkazní smlouvy týkající se střežení na Pultu centrální ochrany budovy hasičské zbrojnice č.p. 379, ul. Ke Kameni, která je součástí pozemku p.č. 170/2 v k.ú. Malín, mezi Městem Kutná Hora a spol. Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., IČ 25100513, se sídlem Vlašský dvůr, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, s účinností od 1.9.2016 za měsíční paušální částku ve výši 1 500,-- Kč + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 645/16 k uzavření příkazní smlouvy - PCO (hasičská zbrojnice Poličany)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření příkazní smlouvy týkající se střežení na Pultu centrální ochrany budovy hasičské zbrojnice bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 50 v k.ú. Poličany, mezi Městem Kutná Hora a spol. Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., IČ 25100513, se sídlem Vlašský dvůr, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, s účinností od 1.9.2016 za měsíční paušální částku ve výši 1 500,-- Kč + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 646/16 ke změně katastrální hranice mezi k.ú. Hlízov a Sedlec (p. Kutil)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t změnu katastrální hranice mezi k.ú. Sedlec u Kutné Hory a k.ú. Hlízov tak, aby pozemek p.č. 686, jehož součástí je stavba č.p. 49, a dále pozemky p.č. 687, p.č. 688 a p.č. 689 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory byly včleněny do katastrálního území Hlízov.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 647/16 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Perštejnec
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 64/16 ze dne 3.2. 2016

II. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Perštejnec, čp. 13 - venk. vedení nn, knn) na pozemcích p.č. 94/6, 95/41, 97/2, 97/4, 101/2, 101/5, 102/3, 110/97, 110/127, 161 a 259, vše v k.ú. Perštejnec v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm, 10,- Kč/bm dle druhu pozemku a 1.000,- Kč za umístění sloupu, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 648/16 k rozpočtovému opatření PAM č. 20
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření PAM č. 20 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 5 346,- Kč z důvodu přijetí dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2016 pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na "Výkon činnosti regionálních knihoven v roce 2016", dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření PAM č. 20
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 649/16 k žádosti o výjimku z vyhlášky
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství sdružení Kocábka, pro akci "Kutnohorská kocábka", a to v termínu 13. 8. 2016.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.08.16


Usnesení č. 650/16 k rozpočtovému opatření PAM č. 21
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření PAM č. 21 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 84 000,- Kč na základě přijetí dotace MK ČR pro Městskou knihovnu v Kutné Hoře na realizaci projektu Rozšíření technického vybavení pro vzdělávání knihovníků i veřejnosti v Městské knihovně Kutná Hora dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření PAM č. 21.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 651/16 k rozpočtovému opatření PAM č. 22
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření PAM č. 22 - přesun rozpočtových prostředků z odvětví "Kultura, církve a sdělovací prostředky" na odvětví "Spolkový dům" ve výši 40 000 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření PAM č. 22
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 652/16 k rozpočtovému opatření PAM č. 19
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 630/2016 ze dne 27.7.2016

II. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření PAM č. 19 - přesun částky 50.000,- Kč z položky Rozpočtová rezerva na položku TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - oddíl házené - neinvestiční dotace dle důvodové zprávy.

b) Předložené vyhotovení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč dle důvodové zprávy

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření PAM č. 19
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 653/16 k rozpočtovému opatření ROZ č. 3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření ROZ č. 3, přesun rozpočtových prostředků Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 25 200 Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 654/16 ke zpracování průzkumu - Rekonstrukce Sankturinovského domu
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu o dílo na provedení služby "Zpracování restaurátorského průzkumu na akci Rekonstrukce Sankturinovského domu "Ak.mal. Peter Stirber, pojovací I37/3, 25a 64 Měšice u Prahy, Praha-Východ za cenu 77.050,-Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic řádně projednat a uzavřít smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.16


Usnesení č. 655/16 k výsledku poptávkového řízení - vybudování infrastruktury pro výuku
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení služby s názvem:
a) Projektová dokumentace stavební a statické části pro stavební řízení a provedení stavby pro projekt" Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře - ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora" s nejnižší nabídkovou cenou - ing. arch. Pavel Železný, 284 01 Kutná Hora, Ke Trojici 209, za cenu 280.720,- včetně DPH

b) Projektová dokumentace stavební a statické části pro stavební řízení a provedení stavby pro projekt" Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře - ZŠ Žižkov a ZŠ J. Palacha Kutná Hora s nejnižší nabídkovou cenou Kutnohorská stavební s.r.o., 284 01 Kutná Hora, Benešova 316 za cenu 1.187.010,-Kč včetně DPH

c) Příprava projektové dokumentace a rozpočtu nestavební části pro projekt "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře s nejnižší nabídkovou cenou APITOS Praha v.o.s za cenu 450.000,-Kč včetně DPH

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na výše uvedené akce:
a) s ing. arch. Pavlem Železným, 284 01 Kutná Hora, Ke Trojici 209, za cenu 280.720,- včetně DPH

b) Kutnohorská stavební s.r.o., 284 01 Kutná Hora, Benešova 316 za cenu 1.187.010,-Kč včetně DPH

c) APITOS Praha v.o.s za cenu 450.000,-Kč včetně DPH

Usnesením č. 694/16 ze dne 24. 8. 2016 zrušen bod I.c) a II.c)
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 656/16 ke sportovní hale Klimeška Kutná Hora - Autorský dozor
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavřít smlouvu na provádění činnosti autorského dozoru na akci "novostavba sportovní haly Klimeška v Kutné Hoře" s autorem projektové dokumentace všech stupňů společností MILOTA Kladno spol. s r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno za cenu 35.460,-Kč / měsíc, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu se společností Milota Kladno.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.16


Usnesení č. 657/16 k uzavření smlouvy o dílo
Rada města s o u h l a s í
s návrhem textu a s uzavřením předložené "Smlouvy o dílo" mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora a firmou M-SILNICE, a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice na provedení a dokončení stavebních prací 2.etapy stavby "III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi" v Kutné Hoře za předem soutěženou cenu 29.211.906,- Kč (bez DPH).
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 658/16 k zápisu DR společnosti KH Tebis
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy jednateli společnosti za rok Q 2015 v plné výši v souladu se smlouvou o výkonu funkce jednatele

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 05/16 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, spol. s r.o., konaného dne 27.6.2016 ve všech ostatních bodech
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 659/16 k finančnímu příspěvku na divadelní představení - MuzeumB
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í
s finančním příspěvkem ve výši 10 000,- Kč MuzeuB na pořádání divadelního představení Noc na Karlštějně s tím, že po skončení akce bude předloženo vyúčtování
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 660/16 k darovací smlouvě - Foxconn Technology CZ s.r.o
Rada města I. s c h v a l u j e
a) uzavření upravené darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora jako obdarovaným a společností Foxconn Technology CZ, s. r. o., se sídlem Karlov 245, 284 01 Kutná Hora jako dárcem.

b) rozpočtové opatření KAN č. 2 - navýšení rozpočtových prostředků o přijatý dar v maximální výši 40 000 Kč a současně dojde k navýšení výdajů na vybudování přístupových bodů pro připojení veřejnosti k Internetu dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček , E.Hnátková      Termín : 13.09.16


Usnesení č. 661/16 k oměnám členů dozorčích rad obchodních společností
Rada města I. r u š í
usnesení rady města č. 297/15 ze dne 18. 3. 2015

Rada města Kutná Hora jako věcně příslušný orgán města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka společností KH TEBIS s.r.o., Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., Městské lesy a rybníky spol. s r.o. a Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

II. s t a n o v u j e
podmínky vyplácení odměn členům dozorčích rad následně:
1. Odměny se vyplácí jednou měsíčně za každý započatý kalendářní měsíc výkonu funkce po skončení příslušného měsíce ve výplatním termínu společnosti dle důvodové zprávy.
2. Odměny se nevyplácí statutárním zástupcům města.
3. Za správnost výplat odpovídá předseda příslušné dozorčí rady.
Zodpovídá : jednatel společnosti      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 662/16 ke schválení smluv členů dozorčích rad městských společností
Rada města s c h v a l u j e
a) smlouvu s Tomášem Gryčem na výkon funkce předsedy dozorčí rady a dále s Mgr. Jindřichem Bartoněm, Irenou Jelínkovou, Tomášem Mottlem a Mgr. Miroslavem Šibravou na výkon funkce člena dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

b) smlouvu s Ing. Josefem Viktorou na výkon funkce předsedy dozorčí rady a dále s Ing. Jiřím Beránkem, Mgr. Jiřím Němečkem, Bc. Martinem Starým a Ing. Karlem Šrajbrem na výkon funkce člena dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o.

c) smlouvu s Radimem Fedorovičem na výkon funkce předsedy dozorčí rady a dále s Ing. Jiřím Beránkem, Ing. Vladimírem Gajdošem, Ing. Zdeňkem Jiráskem a Martinem Suchánkem na výkon funkce člena dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o.

d) smlouvu s Radimem Fedorovičem na výkon funkce předsedy dozorčí rady a dále s Janem Balhamem, Martinem Hlavatým, Josefem Krausem a Bc. Martinem Starým na výkon funkce člena dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
Zodpovídá : jednatel společnosti      Termín : 30.09.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2016 » 10. srpna 2016

Nahoru