10. října 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10.října 2006

Usnesení č. 895/06 k prodeji části pozemku (U.T.C. Properties)
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4098 o výměře cca 1.200 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti U.T.C. Properties, s.r.o. se sídlem Komerční zóna Průhonice - Čestlice, Obchodní 110 za kupní cenu 460,-- Kč/m2.

II. u k l á d á
starostovi města
podepsat kupní smlouvu až po smluvním zajištění přístupu k okolním pozemkům všech zúčastněných ze strany U.T.C.PROPERTIES, s.r.o.
Zodpovídá : Ing.R.Zahradníček, I.Šalátek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 896/06 k souhlasu o prominutí úroku z prodlení (KH Tebis)
Rada města d o p o r u č e j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím úroku z prodlení pro nájemce společnosti KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora ve výši 22.685,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 897/06 k pronájmu části pozemku (TJ Sparta)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy s Tělovýchovnou jednotou SPARTA, Čáslavská 199, Kutná Hora na část pozemku p.č. 873/6 v k.ú. Kutná Hora o výměře 70 m2 na dobu 15 let s účinností od 1.11.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 10. října 2006

Nahoru