10. listopadu 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10.listopadu 2021

Usnesení č. 885/21 k programu RM dne 10. 11. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program své schůze, konané dne 10. 11. 2021 a ověřovatele zápisu Josefa Krause a Ing. Jiřího Kuklu.


Usnesení č. 886/21 k termínům RM a ZM v roce 2022
Rada města I. s c h v a l u j e
termíny svých schůzí na rok 2022 takto:
LEDEN 12. 1. a 26. 1. ČERVEN 1. 6., 15. 6. a 29. 6.
ÚNOR 9. 2. a 23. 2. ČERVENEC 13. 7.
BŘEZEN 9. 3. a 23. 3. SRPEN 24. 8.
DUBEN 6. 4. a 20. 4. ZÁŘÍ 7. 9. a 21. 9.
KVĚTEN 4. 5. a 18. 5. ŘÍJEN 5. 10. a 19. 10.

Schůze rady se konají vždy ve středu od 8:00 hod. v Rytířském sále Vlašského dvora.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit navržené termíny zasedání ZM pro rok 2022 takto:
18. ledna 21. června
15. března 13. září
10. května
Zasedání zatupitelstva se konají vždy v úterý od 16:00 hod. v Rytířském sále Vlašského dvora.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 14.12.21


Usnesení č. 887/21 k zápisům a změnám OsV
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. v z í t n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Třešňovka ze dne 5. 10. 2021,
b) zápis Osadního výboru Vnitřní město ze dne 12. 10. 2021,
c) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 29. 9. 2021,
d) zápis Osadního výboru Žižkov a Vrchlice ze dne 20. 10. 2021,

II. o d v o l a t
pana Petra Krále z funkce Osadního výboru Třešňovka - Horní Hlouška na vlastní žádost,

III. j m e n o v a t
paní Janu Špačkovou Lacinovou, Kutná Hora členkou Osadního výboru Vnitřní město.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 14.12.21


Usnesení č. 888/21 ke smlouvě o výpůjčce nádvoří Vl. dvora - PS KH
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora a nebytového prostoru Preghausu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Průvodcovskou službou Kutná Hora, příspěvkovou organizací jako vypůjčitelem IČ 07225806, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora, za účelem konání adventního trhu ve dnech 28.11.2021, 5.12.2021, 12.12.2021 a 19.12.2021. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel,

b) umístění stánků na nádvoří budovy č.p. 552/1, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora v období od 28. 11. 2021 do 19. 12. 2021.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.11.21


Usnesení č. 889/21 k uzavření dodatku k NS - Potoční 208, KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku k Nájemní smlouvě č. NS - 22/OSM/LEH/2019 ze dne 29. 11. 2019 o nájmu areálu č.p. 208, Potoční ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Ing. Pavlem Tomášem, IČ 14972034, se sídlem Náchodská 708/79, Praha jako nájemcem, týkající se změny doby trvání smluvního vztahu z doby určité do 30. 11. 2021 na dobu určitou do 30. 11. 2023.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 890/21 k zápisu bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 25. 10. 2021,

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Marií Havlíčkovou na dobu určitou 2 roky, t.j. od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2023,
b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Marií Kořínkovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2023,
c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s panem Jakubem Vojnou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2023,
d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Lucií Břízovou na dobu určitou 2 roky, tj. od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2023,
e) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Simonou Koplíkovou na dobu určitou 1 rok, tj. od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022,
f) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Petrou Neprašovou na dobu určitou 1 rok, tj. od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 891/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 17/21 na pronájem bytu (ul. Benešova)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 17/21 na pronájem bytu , v ul. Benešova v Kutné Hoře, navržené Bytovou komisí rady města,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Helenou Gotfridovou, za nájemné ve výši 3.772 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče č. SN 17/21.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 892/21 k vyhodnocení VŘ č. SN 16/21 na pronájem bytu (ul. Benešova)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení výběrového řízení č. SN 16/21 na pronájem bytu , v ul. Benešova v Kutné Hoře, navržené bytovou komisí rady města,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu , v ul. Benešova v Kutné Hoře s panem Jaroslavem Hrbkem, za nájemné ve výši 4.677 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s bodem 7) Podmínek výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče č. SN 16/21.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 893/21 k uzavření nájemní smlouvy - ul. Benešova
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s panem Davidem Lancem, za nájemné ve výši 3.406 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s účinností od 1. 3. 2022,

b) uzavření nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s panem Ladislavem Menclem, za nájemné ve výši 3.045 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s účinností od 1. 3. 2022,

c) uzavření nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s panem Karlem Němcem, za nájemné ve výši 3.406 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s účinností od 1. 3. 2022,

d) uzavření nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s panem Martinem Lochmanem, za nájemné ve výši 3.045 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s účinností od 1. 3. 2022,

e) uzavření nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Věrou Kučerovou, za nájemné ve výši 3.417 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s účinností od 1. 3. 2022.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.22


Usnesení č. 894/21 k řešení žádosti o byt zvláštního určení v DPS (pí Chudobová)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v Domě pro seniory , s paní Jitkou Chudobovou, na základě doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kutná Hora ze dne 11. 10. 2021, vycházející ze zprávy o provedeném sociálním šetření odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Čáslav, Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 12. 2021 za smluvní nájemné ve výši 2.164 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 895/21 ke stanovení výše plateb – ubytovna Trebišovská 609
Rada města I. r u š í
ke dni 30. 11. 2021 své usnesení č. 287/2018 ze dne 18. 4. 2018,

II. s c h v a l u j e
výši plateb za užívání ubytovny v ul. Trebišovská č.p. 609, Kutná Hora u smluv uzavíraných s účinností od 1.12.2021 následovně:
a) Měsíční platby za ubytovací jednotku (jedna místnost + příslušenství)
úhrada za ubytování: 1.500 Kč
vybavení: 200 Kč
služby 1 osoba: 2.080 Kč
služby 2 osoby: 4.160 Kč
b) Měsíční platby za ubytovací jednotku (dvě místnosti + příslušenství)
úhrada za ubytování: 2.000 Kč
vybavení: 400 Kč
služby 1 osoba: 2.080 Kč
služby 2 osoby: 4.160 Kč
služby 3 osoby: 6.240 Kč
služby 4 osoby: 8.320 Kč
služby 5 osob: 10.400 Kč
Zodpovídá : Ing. Maternová, P.Tivodarová      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 896/21 k žádosti o zrušení části usnesení RM č. 706/21
Rada města r u š í
usnesení č. 706/21 v bodech a), b) ze dne 8.9.2021.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 897/21 k uzavření smluv o výpůjčce - ZRUŠENO
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kutná Hora a manželi Růženou a Janem Čurejovými, , týkající se bezplatného užívání movitých věcí - 5 kusů lůžek (včetně 5 matrací),

b) uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kutná Hora a paní Evou Kollerovou, , týkající se bezplatného užívání movitých věcí - 5 kusů lůžek (včetně 5 matrací),

c) uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kutná Hora a paní Evou Sivákovou, , týkající se bezplatného užívání movitých věcí - 7 kusů lůžek (včetně 7 matrací),

d) uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kutná Hora a paní Stanislavou Vlasákovou, , týkající se bezplatného užívání movitých věcí - 8 kusů lůžek (včetně 8 matrací),

e) uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kutná Hora a manželi Emilem a Evou Peštovými, , týkající se bezplatného užívání movitých věcí - 6 kusů lůžek (2 x zvýšené lůžko s přistýlkou včetně 4 matrací a 1x patrová postel včetně 2 matrací),

f) uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kutná Hora a manželi Monikou a Marianem Ferencovými, , týkající se bezplatného užívání movitých věcí - 5 kusů lůžek (2 x zvýšené lůžko s přistýlkou včetně 5 matrací).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.21
Zrušeno usnesením RM č. 949/21 ze dne 24. 11. 2021.

Usnesení č. 898/21 k žádosti Clubu Deportivo Kutná Hora
Rada města n e s o u h l a s í
s předloženou žádostí o zařazení projektu Dačického 12 do speciální kategorie - Calendarium Cuthna.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 20.11.21


Usnesení č. 899/21 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 20. 10. 2021.


Usnesení č. 900/21 k prodeji části pozemku v Poličanech (man. Zemanovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 129 o výměře cca 210 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Poličany.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.22
 
 
Usnesení č. 901/21 k záměru na prodej pozemku v k.ú. Opatovice I. (pí Bisingerová)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. st. 243 o celkové výměře 54 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Opatovice I.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 08.12.21


Usnesení č. 902/21 ke směně částí pozemků v k.ú. Černíny (pí Jiráková)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit část pozemku p. č. 418/1 o výměře 1 m2 za část pozemku p. č. st. 327 o výměře 1 m2, oba v k. ú. Černíny, včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 08.12.21


Usnesení č. 903/21 k prodeji pozemku v k.ú. KH (man. Šaurovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p. č. 2964/2 o výměře 219 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora manželům paní Jitce a panu Romanovi Šaurovým, Malešov za kupní cenu ve výši 62.000 Kč + znalečné.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.12.21


Usnesení č. 904/21 k prodeji domu č.p. 379 na Palackého nám. (RK stavební s.r.o.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p. č. 1291/1 o výměře 433 m2, jehož součástí je stavba č. p. 379 a zadní stavba samostatně neevidovaná v KN, v k. ú. Kutná Hora, společnosti RK stavební s. r. o. se sídlem Karlovo náměstí 288/17, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ 05460077.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.12.21


Usnesení č. 905/21 k prodeji pozemku nebo jeho části v k. ú. Kaňk (man. Špírovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p. č. 707/9 o výměře cca 1.593 m2 nebo jeho části v k. ú. Kaňk manželům panu Josefovi Špírovi, Kutná Hora a paní Ing. Evě Špírové, Kutná Hora Kaňk.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.12.21


Usnesení č. 906/21 k prodeji pozemku nebo jeho části v k.ú. Kaňk (p. Novák)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p. č. 611 o výměře 273 m2 nebo jeho části v k. ú. Kaňk panu Pavlu Novákovi, Škvorec.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.22


Usnesení č. 907/21 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Kaňk (ČEZ Distribuce)
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IV-12-6029235 Kutná Hora, Táborská 71, knn) na pozemku p. č. 3886 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH,

b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IE-12-6007731 KAŇK, střed obce, obnova nn, knn, dem.) na pozemcích p. č. 618/4 a p. č. 618/5, oba v k. ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/bm bez DPH dle ceníku platného v době uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na výše uvedenou stavbu ze dne 30. 7. 2018.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.22


Usnesení č. 908/21 ke zřízení věcného břemene v k.ú. KH (pí Culková)
Rada města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívající v právu zřídit stavbu vedení vodovodního řadu na pozemcích p. č. 3998/2 a p. č. 4000/1, oba v k. ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka pozemků p. č. 4034/1, p. č. 4037/1 a p. č. 4037/11, vše v k. ú. Kutná Hora, kterou je toho času paní Zdenka Culková, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 728 Kč/bm bez DPH. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby,

b) zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívající v právu zřídit stavbu vedení kanalizačního řadu na pozemku p. č. 4000/1 v k. ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka pozemků p. č. 4034/1, p. č. 4037/1 a p. č. 4037/11, vše v k. ú. Kutná Hora, kterou je toho času paní Zdenka Culková, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 728 Kč/bm bez DPH. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.22


Usnesení č. 909/21 ke smlouvě na zajištění Sedlecké pouti 2022
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2022 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a pány Josefem Tříškou starším a Josefem Tříškou mladším, bytem Za Černým mostem 266, Praha 9, IČ 471 38 289, resp. Lesní 620, 289 23 Milovice-Mladá, IČ 089 61 026 a to v termínu od 11. 4. 2022 do 18. 4. 2022 s tím, že částka za poskytnutí pozemků bude činit 500.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 11.04.22


Usnesení č. 910/21 k zápisu komise dopravní
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 13. zasedání komise dopravní ze dne 13. 10. 2021.


Usnesení č. 911/21 k pojmenování nové ulice Za Lidkou
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutné Hory
přidělit nový název ulice "Za Lidkou" v nově vznikající lokalitě v místní části Hlouška v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.12.21


Usnesení č. 912/21 k výsledku k veřejné zakázce - Předcházení vzniku bioodpadu
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem: "Předcházení vzniku bioodpadu ve městě Kutná Hora". Jako nejvhodnější pro zadavatele je nabídka společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o.,

b) uzavření smlouvy o dílo na dodávku uvedené zakázky s dodavatelem: ELKOPLAST CZ, s.r.o, se sídlem Štefánikova 2664, Zlín, IČ 25347942, za celkovou cenu 3.150.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.01.22


Usnesení č. 913/21 k výsledku k veřejné zakázce - navýšení separace odpadů
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledek zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem: "Navýšení separace odpadů ve městě Kutná Hora". Jako nejvhodnější pro zadavatele je nabídka společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o.,

b) uzavření smlouvy o dílo na dodávku uvedené zakázky s dodavatelem: ELKOPLAST CZ, s.r.o, se sídlem Štefánikova 2664, Zlín, IČ 25347942, za celkovou cenu 3.234.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.01.22


Usnesení č. 914/21 k prodloužení termínu plnění usnesení
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení předloženého termínu plnění usnesení č. 556/21 bod II. ze dne 30. 6. 2021, kterým Rada města uložila tajemníkovi úřadu zajištění konzultace s vybraným dopravním expertem se snahou získat od něj expertní stanovisko k možnému nastavení pokutovatelné výše překročení maximální rychlosti u úsekového měření rychlosti a to do 31. 12. 2021.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 10.11.21


Usnesení č. 915/21 k opakovanému podání žádosti o dotaci - Vrchlice-revitalizace - ZRUŠENO
Rada města s c h v a l u j e
s uzavřením dodatku příkazní smlouvy se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., sídlo Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, na zpracování žádosti o dotaci z OPŽP, prioritní osa 1, aktivita 1.3.1 a administraci dotace v průběhu realizace stavby "Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace protipovodňová opatření", kterým pověřujeme společnost k aktualizaci podkladů žádosti a podání opakované žádosti o dotaci za cenu 48.400 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.21
Zrušeno usnesením RM č. 1054/20 ze dne 15. 12. 2021.

Usnesení č. 916/21 ke smlouvě na zajištění výkonu technic. gestora expozice
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s panem Jiřím Novákem, Okružní 516, 28002 Kolín, na zajištění výkonu technického gestora expozice pro Sankturinovský dům v Kutné Hoře, za cenu 98.500 Kč bez DPH (není plátce DPH).
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 917/21 k prodloužení DPČ administrace dotace - Sankturinovksý dům
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení Dohod o pracovní činnosti pro Dr. Ondřeje Hubáčka, Ing Tomáše Pápola a PhDr. Lenku Opletalovou, vážících se k projektu "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře" reg.č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004563 do 31. 7. 2022.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.12.21


Usnesení č. 918/21 k vybudování výtahu v Sankturinovském domě - přepracování PD
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na přepracování autorské projektové dokumentace konstrukce výtahu pro akci: "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře" s Mgr. A. Ondřej Kubík, Pod Barborou 48/9, 284 01 Kutná Hora, za nabídkovou cenu 800 Kč/hodinu (není plátce DPH) za cenu do max. výše 100.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 919/21 k rozpočtovému opatření OCR č. 13
Rada města s c h v a l u j e
návrh na rozpočtové opatření OCR č. 13:
přesun prostředků schváleného neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora na investiční příspěvek ve výši 900 000 Kč na nákup dvou konvektomatů.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 14.12.21


Usnesení č. 920/21 k dotačnímu programu - malé kulturní projekty IV. čtvrtletí
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do dotačního programu v kategorii "malé" granty (do 5.000 Kč) v oblasti kultura v mimořádném termínu - realizace projektu ve IV. čtvrtletí 2021 následovně:
Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403/3, Kutná Hora - Benefiční vánoční koncert - První adventní svíčka pro charitu ve výši 5. 000 Kč,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu a).
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 921/21 ke jmenování konzultantky zápisů kroniky města
Rada města j m e n u j e
paní Lenku Frankovicovou konzultantkou zápisů v kronice města na rok 2022.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 922/21 k uzavření dohody na vedení kroniky města
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dohody o pracovní činnosti na vedení kroniky města na rok 2022 s panem PhDr. Lukášem Provazem za cenu ve výši 200 Kč/hod.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 923/21 k rezignaci člena komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rezignaci paní Marie Pipkové na členství v komisi cestovní ruchu.


Usnesení č. 924/21 k pamětní desce Bohuslava Kouby
Rada města I. s c h v a l u j e
umístění pamětní desky Bohuslava Kouby na objektu Radnická 178, Kutná Hora,

II. j m e n u j e
pracovní skupinu k realizaci pamětní desky Bohuslava Kouby ve složení Mgr., Bc. Vít Šnajdr, Bc. Jaroslava Brandejská, Mgr. Pavel Ladra, PhDr. Lukáš Provaz, plk. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.
Zodpovídá : Ing. M. Pravdová      Termín : 30.12.21


Usnesení č. 925/21 k dodatku č. 2 k VPS o dotaci na rok 2021
Rada města s c h v a l u j e
a)předložený "Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2021, evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0726/SOC/2021/2",

b) uzavření výše uvedeného Dodatku č. 2.
Zodpovídá : Ing. J. Kuklová      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 926/21 k záměru vybudovat azylový dům
Rada města s c h v a l u j e
záměr organizace Od Kořenů, z. s. IČ 03663523, sídlem Jiřího z Poděbrad 302/14, Kutná Hora-Vnitřní Město, zastoupená předsedou Ing. Martinem Neprašem, vybudovat zařízení pro poskytování registrované sociální služby azylový dům na území města Kutná Hora pro široké spektrum žadatelů o sociální službu bez omezení věku a bez finanční spoluúčasti Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. M.Šlesingr      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 927/21 k dodatku ke smlouvě z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce č. 2/21- změna občana-stavebníka ze současné - Stanislava Jabůrková , na nového občana-stavebníka - Taťána Jabůrková Hájková .
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 31.03.22


Usnesení č. 928/21 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města s c h v a l u j e
a) poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč panu Radku Vinduškovi na výstavbu kanalizační přípojky p.č. 219/2, k.ú. Neškaredice, Olze Barákové na výstavbu kanalizační přípojky p.č. 15/2, k.ú Perštejnec, Gabriele Kučerové na výstavbu kanalizační přípojky p.č. 5/1, k.ú. Neškaredice, Věře Vlčkové na výstavbu kanalizační přípojky p.č. 3 k.ú. Perštejnec, Věře Francové na výstavbu kanalizační přípojky p.č. 23, k.ú. Perštejnec, Marii Janečkové na výstavbu kanalizační přípojky p.č. 5/3, k.ú. Neškaredice, Václavu Rejkovi na výstavbu kanalizační přípojky p.č. 129, k.ú. Neškaredice, Julii Mazané na výstavbu kanalizační přípojky p.č. 85/8, panu Petru Jiráňovi na výstavbu kanalizační přípojky p.č. 37, k.ú. Perštejnec a příspěvek ve výši 4 849,- Kč Václavu Vokálkovi
na výstavbu kanalizační přípojky p.č. 104, k.ú. Neškaredice,

b) uzavření předložených veřejnoprávních smluv na poskytnutí příspěvku uvedených v bodě a).
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 31.03.22


Usnesení č. 929/21 k rozpočtovému opatření OPP č. 22
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPP č. 22 - navýšení rozpočtu o státní finanční podporu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR na rok 2021 na obnovu vnějšího pláště domu č. p. 56 nám. Národního odboje, restaurování vitrajových výplní a obnovu dřevěných částí oken a dveří Kamenného domu č. p. 183 Václavské náměstí, IV. etapu opravy opěrné zdi v areálu chrámu sv. Barbory, obnovu fasád bývalé celnice v areálu Kouřimské brány a restaurování fasád č. p. 188 Štefánikova ulice v celkové výši 2.235.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 930/21 k darovací smlouvě - autobus pro SDH Malín
Rada města s c h v a l u j e
uzavření darovací smlouvy na darování meziměstského autobusu tovární značky KAROSA, typu CURSOR F2BE1682G, mezi SH ČMS - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MALÍN "jako dárcem", se sídlem: Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora, IČ:65248724 a Městem Kutná Hora "jako obdarovaným", se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ:00236195.
Zodpovídá : Mgr. L. Hotovcová      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 931/21 k darovací smlouvě - přívěs pro SDH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření darovací smlouvy na darování přívěsu značky TOMPLAN, typu skříňová nástavba, mezi SH ČMS - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MALÍN "jako dárcem", se sídlem: Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora, IČ:65248724 a Městem Kutná Hora "jako obdarovaným", se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ:00236195.
Zodpovídá : Mgr. L. Hotovcová      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 932/21 k rozpočtovému opatření VNS č. 04
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření VNS č. 04, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na straně příjmů i výdajů ve výši 193 799,39 Kč z důvodu poskytnutí dalšího příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Na straně výdajů bude navýšena provozní rozpočtová rezerva města.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.11.21


Usnesení č. 933/21 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor pro konání školení "Spisová služba" dne 16. 11. 2021 od 9:00 - 14:30 hodin na Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Masarykova 197, 284 01 Kutná Hora, IČ: 61924059; DIČ: CZ61924059.
Zodpovídá : Bc. H. Zavřelová      Termín : 15.11.21Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 10. listopadu 2021

Nahoru