10. listopadu 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10.listopadu 2009

Usnesení č. 946/09 k termínům jednání RM a ZM v roce 2010
Rada města I. s c h v a l u j e
předložené termíny jednání Rady města Kutná Hora v roce 2010.

II. d o p o r u č u je
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložené termíny jednání zastupitelstva města v roce 2010.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 947/09 k poskytnutí dotace na provoz inform. kanceláře (OHK)
Rada města I. s o u h l a s í
s přidělením částky 200.000,-- Kč jako podporu na fungování společné informační kanceláře MěÚ a OHK Kutná Hora v roce 2010.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
zařadit do nejbližší změny rozpočtu roku 2010 uvedenou částku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 948/09 k rozpočtovému opatření KT č.12 a 13
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.12 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 808.230,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 13 - snížení dotace na úhradu nákladů spojených s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu z důvodů neuhrazených nákladů, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č.12 a 13

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 949/09 k zápisu z komise pro mezinárodní spolupráci a bytové komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy ze dne 4.11.2009
b) zápis z bytové komise konané dne 22.10.2009

II. s o u h l a s í
S podáním žádosti o grant na květnovou konferenci a setkání partnerských měst V4. Akce se uskuteční ve dnech 6. - 9.5.2010 u příležitosti 15. výročí zápisu Kutné Hory na Listinu UNESCO.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 950/09 k účasti města v SHS ČMS
Rada města I. s c h v a l u j e
účast města Kutná Hora v projektu "Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska." připravovaném Svazem historických sídel Čech, Moravy a Slezska na roky 2009-2012

II. p o v ě ř u j e
Koordinací projektu za Město Kutná Hora
a) paní Evu Hnátkovou, vedoucí kanceláře tajemníka
b) ve funkci Valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. paní Ing. Ivanu Vopálkovou, jednatelku společnosti.

Usnesení změněno usnesením rady města č.1056/09 dne 8.12.2009.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 951/09 k obnově retenční nádrže "Pijovky"
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o obnovu retenční nádrže "Pijovky" společnosti Městské lesy a rybníky s.r.o. s tím, že dotace bude činit 90 %.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 952/09 k rozpočtovému opatření EO č.31
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 31 - přesun rozpočtových prostředků z položky Rezerva Rady - informační výstražný systém na položku Rezerva Rady - podíl k dotacím oddělení školství, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 953/09 k návrhu rozpočtu na rok 2010
Rada města I. p r o j e d n a l a
návrh rozpočtu na rok 2010

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
zapracovat změny a předložit upravený návrh Zastupitelstvu města.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 954/09 ke kupní ceně pozemku v KH - p.Němeček
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit své usnesení č. 57/09 ze dne 17.3. 2009

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 955/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.55
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OPKŠ č. 55 - přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtových prostředků kapitoly Kultura dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 956/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.56
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OPKŠ č. 56 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 4.000,- Kč v rámci kapitoly Kultura dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 957/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.58
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.58 - přesun nevyčerpaných rozpočtových neinvestičních prostředků na zajištění provozu PO Školní jídelny Kutná Hora na investiční příspěvek této PO ve výši 95.190,- Kč

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření č. 58.


Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 958/09 k výroční zprávě o činnosti školy
Rada města I. s c h v a l u j e
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha Kutná Hora, Základní škola Kamenná stezka Kutná Hora, Základní umělecká škola Kutná Hora za rok 2008

II. b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu o činnosti školy Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha Kutná Hora, Základní škola Kamenná stezka Kutná Hora, Základní umělecká škola Kutná Hora za rok 2008/2009

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.11.09


Usnesení č. 959/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.57
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 57 - vytvoření nové položky na akci "Zřízení vyhlídky na pozemku parc. č. 8/2 k.ú. Kutná Hora" v celkové výši 482 270,- Kč včetně DPH na úkor položky "rezerva Rady - podíly k dotacím" dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 57

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 960/09 k poskytnutí ubytovny města (man.Peštovi)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Vítězná, čp. 443, Kutná Hora - Sedlec (část dvojbuňky č. 142) s manželi Ladislavem a Luciou Peštovými, Kutná Hora, na dobu určitou, tj. od 15. 11. 2009 do 31. 1. 2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 961/09 k vyhlášení VŘ č.SN 20/09 na pronájem bytu (Šultysova 167)
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 20/09 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+1 ve 4. podlaží domu čp. 167, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 6. 1. 2010 v 15:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 962/09 k vyhlášení VŘ č.SN 21/09 na pronájem bytu (Šultysova 165)
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 21/09 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 ve 2. podlaží domu čp. 165, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 6. 1. 2010 v 15:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 963/09 k vyhlášení VŘ č.SN 22/09 na pronájem "startovací bytu"
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 22/09 na pronájem bytu č. 8 v čp. 19, ul. Vojtěšská v Kutné Hoře, určeného jako "startovací byt", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka VŘ je dne 11.1.2010 v 16:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 964/09 k prominutí poplatku z prodlení (A.Čermák)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Aleše Čermáka, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 3.651,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 965/09 k žádosti pí L. Spálené o koupi bytu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s výjimkou z "Postupu odbydlení domu čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora", schváleného usnesením zastupitelstva města č. 17/09 dne 27.1.2009, týkající se žádosti paní Libuše Spálené o koupi bytu č. 2 v čp. 146, ul. Šandova v Kutné Hoře za nižší c enu, než je cena odhadní.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 966/09 k uzavření smlouvy - nebyt. prostor Národního odboje 56
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - bývalé turistické ubytovny v nemovitosti č.p. 56 Národního odboje, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a DOMOVEM BARBORA KUTNÁ HORA, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Pirknerovo nám. 228, Kutná Hora na dobu určitou do 31.12.2010 za roční nájemné ve výši 70.000,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.11.09


Usnesení č. 967/09 k uzavření sml. o výpůjčce Sedlecké 670 (maňáskové divadlo)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Petrem Klérem, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 15.12. 2009 za účelem pořádání neziskového vánočního představení Nymburského maňáskového divadla pro Mateřské školky v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 968/09 k uzavření sml. o výpůjčce Sedlecké 670 (Kavárnička)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká č.p. 670, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 18.11.2009 a 16.12. 2009 za účelem pořádání "Kavárničky dříve narozených".

Zrušeno usnesením RM č. 1032/09 dne 24.11.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 969/09 k vyhlášení VŘ č.SN 23/09 - pronájem nebyt.prostoru Barborská 30
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 30 Barborská ul., Kutná Hora ze dne 27.3.2009 uzavřené mezi společností Kutnohorská fotogalerie s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Malín, Mincovní č.p. 97 a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora ke dni 31.1.2010

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 23/09 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 30 Barborská ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 13.1. 2010 v e 13.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.01.10


Usnesení č. 970/09 k žádosti občan.sdružení Technické sporty Kutnohor.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 649 Benešova ul., Kutná Hora pro společnost GRAMEX, spol. s r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.12.09


Usnesení č. 971/09 k uzavření nájem.sml. na pronájem pozemku
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu pozemkové parcely č. 2448/6 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jiřím Staňkem, Kutná Hora za nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok, s účinností od 1.12.2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Jedná se o pozemek pod garáží v majetku jmenovaného pana Staňka.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 972/09 k vyhodnocení nabídek - provoz.veřejných WC
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 4.11.2009 na podlimitní veřejnou zakázku na službu s názvem "Provozování veřejných WC v Breuerových sadech a v Libušině ulici v Kutné Hoře".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky s názvem: "Provozování veřejných WC v Breuerových sadech a v Libušině ulici v Kutné Hoře" s uchazečem umístěným na I. místě v hodnocení nabídek, a to s dodavatelem panem Zdeňkem Horákem, 284 01 Ku tná Hora, IČ:65247914.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 973/09 k uzavření NS na pronájem části pozemku (Realitní a dopravní)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku č. 665/45 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře cca 245 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Realitní a dopravní, spol. s r.o., se sídlem Kaňk 186, Kutná Ho ra, zastoupenou Ing. Jiřím Kroutilem, za nájemné ve výši 5.000 Kč/rok, s účinností od 1. 12. 2009 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za účelem využití plochy k parkování autobusů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 974/09 k rozpočtovému opatření OSM č.107-115/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 107/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 22.270,-- Kč na položku Václavské nám.182 - plyn, a to na úkor položek ubytovna VHS nájemné (11.330,-- Kč) a VHS služby (10.940,-- Kč) - viz bod č. 1 důvodové zpr ávy.

b) předložený návrh OSM č. 108/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 20.000,-- Kč na položku Vlašský dvůr - el.energie, a
to na úkor položky ubytovna Trebišovská služby - viz bod č. 2 důvodové
zprávy.

c) předložený návrh OSM č. 109/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 34.890,-- Kč na rozpočtovou položku Vítězná opravy,
a to na úkor položek byty zpracování dat za teplo(7.790,--), ubytovna Trebišovská služby (8.600,--) a ubytovna Vítězná služby (18.500,--) - viz bod č. 3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č. 110/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 2.690,-- Kč na rozpočtovou položku hala BIOS el.en.,
a to na úkor položky ubytovna VHS opravy - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č. 111/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 50.000,-- Kč na rozpočtovou položku ubytovna Trebišovská - el.energie, a to na úkor položky ubytovna Trebišovská opravy - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č. 112/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 100.000,-- Kč na rozpočtovou položku TS svoz odpadkových košů, a to na úkor položky TS - tří děný odpad sklo - viz bod č. 6 důvodové zprávy.

g) předložený návrh OSM č. 113/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 50.000,-- Kč na rozpočtovou položku TS - veřejná zeleň,
a to na úkor položky TS - náhradní výsadba a zálivka - viz důvodová zpráva.

h) předložený návrh OSM č. 114/09, kde dochází převodu rozpočtových prostředků ve výši 15.000,-- Kč na rozpočtovou položku TS - dětská hřiště opravy, a to na úkor položky TS - rekultiv ace skládky Karlov - viz bod č. 8 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM č.115/09, kterým se navyšuje příjmová položka byty služby o částku 2.000.000,-- Kč a zároveň se navyšují následující výdajové položky:
- ubytovna Trebišovská el.en. 120.000,--
- byty plyn 200.000,--
- BIOS el.en. 35.000,--
- Nebytové prostory el.en. 250.000,--
- Nebytové prostory plyn 250.000,--
- Radnická 178 plyn 150.000,--
- Byty teplo 500.000,--
- Václavské nám.182 - plyn 78.000,--
- Vl.dvůr - el.en. 220.000,--
- byty služby, revize 197.000,--
--------------------------------------------------------
2.000.000,--

Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 975/09 k rozpočtovému opatření OSM č. 116-118
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.116/09, kterým dochází k převodu rozpočtových
prostředků ve výši 95.680,-- Kč na novou rozpočtovou položku TS -
úklid centrálního parkoviště, a to na úkor položky komunikace -
rekonstrukce viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č. 117/09, kterým dochází k převodu rozpočtových
prostředků ve výši 600.000,-- Kč na rozpočtovou položku TS komunikace
úklid, a to na úkor položky TS-komunikace opravy - viz bod č.2
důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č. 118/09, kterým dochází k převodu rozpočtových
prostředků ve výši 400.000,-- Kč na rozpočtovou položku TS - veřejná
zeleň, a to na úkor položek TS - opravy komunikací (50.000,-- Kč) a
položky komunikace - rekonstrukce (350.000,--Kč) - viz bod č. 3
důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I. tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 976/09 k uzavření sml. o výpůjčce Sedlecké 670 (besední pořad Disputace)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory, Kutná Hora v Praze se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora na dobu určitou dne 26.11.2009 od 17.00 hod. do 21.00 hod. za účelem uspořádání besedního pořadu Disputace.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.11.09


Usnesení č. 977/09 k vyvěšení záměru - podnájem kina
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na podnájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 403 Havířská ul., Kutná Hora za účelem provozování kina.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.12.09


Usnesení č. 978/09 k odvolání proti usnesení (Nasťa Čurejová)
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 931/09 ze dne 27. 10. 2009 týkající se podání žaloby na vyklizení pokoje č. 108 ve Vítězné ul., čp. 443, Kutná Hora - Sedlec, proti paní Nastě Čurejové a Jiřímu Krausovi, v případě, že nedojde ze strany paní Nasti Čurejové a pana Jiří ho Krause k vyklizení a předání pokoje na ubytovně do 16. 11. 2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 979/09 k nákupu šatních skříní pro potřebu MP
Rada města s o u h l a s í
a) s nákupem 27 šatních skříní pro potřeby městské policie Kutná Hora od firmy Unikom s.r.o. Kutná Hora - Stavební závod - Karlov, v celkové ceně 199.527,- Kč včetně DPH.

b) s uvolněním finančních prostředků ve výši 199.527,- Kč z rozpočtu městské policie určených k nákupu šatních skříní.

Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 980/09 ke zpracování návrhu změny č. 27 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 27 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Kutná Hora" na části pozemku parc. č. 1506/1 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním územ í Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 981/09 ke zpracování návrhu změny č. 25 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 25 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Kutná Hora" na pozemcích parc. č. 2472 a 2473 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním územ í Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 982/09 k rozpočtovému opatření INV č. 44 - studie využití lokality Sedlec
Rada města I. s o u h l a s í
a) s výsledkem poptávkového řízení na zpracování zástavbové studie v lokalitě Sedlec u Kutné Hory

b) s uzavřením smlouvy s vítězem poptávkového řízení - Ing. arch. Pavlem Železným

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 44 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace Kaňk - PD" na položku " Lokalita Sedlec" ve výši 57.120,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Ing.Janál      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 983/09 k rozpočtovému opatření INV č. 46 - úprava Riegrovy sady
Rada města I. s o u h l a s í
a) s výsledkem poptávkového řízení na projektovou dokumentaci na akci "Úprava Riegrovy sady"

b) s uzavřením smlouvy na tuto akci s vítězem poptávky společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 46 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Komunikace - Kaňk PD" na položku " Chodník Průmyslová škola (Riegrovy sady)" ve výši 600.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček ,Ing.Janál      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 984/09 k rozpočtovému opatření INV č. 47
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.47 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zimní stadion opláštění - stavba" na položku " Zimní stadion opláštění - zařízení" ve výši 139.200,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 985/09 k úpravě projektu - DPS
Rada města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na provedení úprav (předběžných stavebních opatření) v projektové dokumentaci Domu s pečovatelskou službou v souvislosti s plánovanou zástavbou sousedního pozemku pč. 1520/1.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 986/09 k rozpočtovému opatření OSZ č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č.5.- přesun finančních prostředků ve výši 49.000,- Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví - finanční příspěvek Občanskému sdružení DIGNO (důstojnost) na úhradu nákladů spojené s provozováním sociální služby - odborné poradenství, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 5.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 987/09 k rozpočtovému opatření OSZ č. 6
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č.6 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 8.124.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči pro r ok 2009, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á

ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 6.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 988/09 k záměru zpracování 2. Komunitního plánu
Rada města I. s o u h l a s í
se záměrem zpracování 2. Komunitního plánu města Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se záměrem zpracování 2. Komunitního plánu města Kutná Hora.

Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 989/09 k rozpočtovému opatření OŽP č. 4
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.4 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům ČR na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 51.050,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 990/09 k rozpočtovému opatření OŽP č. 5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 5 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za II. čtvrtletí roku 2009, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 265.350,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 991/09 k příspěvku OV Poličany (hřiště)
Rada města s o u h l a s í
s vyplacením příspěvku ve výši 14.720,-- Kč Osadnímu výboru Poličany na oplocení hřiště - z kapitoly Příspěvků pro Osadní výbory.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Mgr.Seifert      Termín : 31.12.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 10. listopadu 2009

Nahoru