10. ledna 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10.ledna 2018

Usnesení č. 1/18 k odstoupení člena z DR společnosti Technické služby a MLaR
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Bc. Martina Starého, DiS, Kutná Hora na funkci člena Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. a společnosti Městské lesy a rybníky s.r.o. ke dni 31. 12. 2017


Usnesení č. 2/18 k převzetí záštity projektu PRVOREPUBLIKOVÉ REMINISCENCE
Rada města u d ě l u j e
záštitu projektu PRVOREPUBLIKOVÉ REMINISCENCE, jehož nositelem jsou Klub rodáků a přátel Kutné Hory, VOŠ-SPŠ Kutná Hora a Rotary klub Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.01.18


Usnesení č. 3/18 k rozpočtovému opatření KAN č. 1 - dotace nemocnici
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) poskytnutí dotace pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje, nemocnici Kutná Hora ve výši 1 000.000,- Kč na zajištění vybavení nově budované stanice paliativní péče na pracovišti nemocnice Kutná Hora, pro rok 2018 na základě žádosti.

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

c) předložený návrh na rozpočtové opatření KAN č. 1 - pokrytí dotace pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje, nemocnici Kutná Hora ve výši 1 000 000,- Kč.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.01.18


Usnesení č. 4/18 k informativní zprávě o zahraničních cestách
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o zahraničních cestách v roce 2018.


Usnesení č. 5/18 k navýšení počtu zaměstnanců MÚ
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 4. 2018 navýšení počtu zaměstnanců odboru správy majetku o pracovní pozici:
a) správce objektu (sportovní hala)
b) programový pracovník - manažer (sportovní hala)
c) uklízečka 2x (sportovní hala)

II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců MÚ Kutná Hora v počtu 180

III. u k l á d á
tajemníkovi MÚ vypsat výběrové řízení na pracovní pozici programový pracovník - manažer.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.03.18
Usnesením RM č. 276/18 ze dne 18. 04. 2018 byl bod c) zrušen.

Usnesení č. 6/18 k nacenění změn v městské autobusové dopravě
Rada města s o u h l a s í
s oslovením dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a.s., s žádostí o nacenění změn v městské autobusové dopravě od 19. března 2018 dle přiložených návrhů jízdních řádů linek 245001, 245008 a 245009.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 20.01.18


Usnesení č. 7/18 k vyhlášení VŘ č. SN 01/18 na pronájem bytu - Tylova č.p. 388
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 01/18 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 2+kk ve 2. podlaží domu č.p. 388, ul. Tylova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 14. 2. 2018 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 21.02.18


Usnesení č. 8/18 k vyhlášení VŘ č. SN 02/18 na pronájem bytu - Kollárova č.p. 590
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 02/18 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 2+kk ve 4. podlaží domu č.p. 590, ul. Kollárova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 14. 2. 2018 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 21.02.18


Usnesení č. 9/18 k vyhodnocení VŘ č. SN 30/17 na pronájem bytu - Barborská č.p. 34
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 30/17 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu č.p. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře:
na 1. místě se umístil RNDr. Petr Mazna, Ph.d.
na 2. místě se umístil Miloš Sojka
na 3. místě se umístil Petr Hanousek.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu č.p. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře s panem RNDr. Petrem Maznou, Ph.d. a paní Mgr. Janou Maznovou, Praha 4, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 30/17.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 10/18 k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. Kutná Hora (KSÚS SK)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 3895 o výměře cca 5,14 m2, pozemku p.č. 4517/6 o výměře 137 m2, pozemku p.č. 4517/7 o výměře 90 m2, části pozemku p.č. 4517/8 o výměře 7 m2 (dle geometrického plánu č. 3847-145/2016 díl "b" pozemku p.č. 4517/2), části pozemku p.č. 4517/10 o výměře 10 m2 (dle geometrického plánu č. 3847-145/2016 díl "c+e+f" pozemku p.č. 4517/2), vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Středočeským krajem - Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5 jako vypůjčitelem na dobu určitou do doby majetkoprávního vypořádání pozemků využitých ke stavbě "III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, Odstranění havarijního stavu".
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 11/18 k uzavření NS na nebyt. prostor - Pod Školou č.p. 167, Malín
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru - 1 místnosti o vel. 24,7 m2 v přízemí budovy č.p. 167, Pod Školou, Kutná Hora - Malín, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Malín, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Bohumilem Bartuňkem, Čáslav jako nájemcem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 4.940,- Kč/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 12/18 k převodu nájmu prostoru sloužícího k podnikání - Kollárova 590
Rada města s o u h l a s í
s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání dle ust. § 2307 zák. č. 89/2012 Sb. v budově č.p. 590, Kollárova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1080 v k.ú. Kutná Hora, z nájemce paní Manuely Pěgřímkové, IČO 65247299, se sídlem Domažlická 740, Kutná Hora na pana Františka Kounického, IČO 13721054, se sídlem Kollárova 590/9, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 13/18 k prodloužení termínu splnění usnesení RM
Rada města I. s c h v a l u j e
prodloužení předloženého termínu na splnění usnesení dle předložené důvodové zprávy

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit usnesení č. 219/17 ze dne 7.11.2017
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 14/18 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě (Sklenářův dolík)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření předloženého Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 29.2.2016 uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spolkem Junák - český skaut, středisko Kutná Hora, z.s., IČO: 46402314 se sídlem Ku Ptáku 940, Kutná Hora jako nájemcem týkajícího se provedení úprav na části předmětu nájmu - pozemku p.č. 3987 v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 15/18 k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Čečetka)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 3432 o výměře cca 8 m2 (dle geometrického plánu č. 3847-145/2016 pozemek 3432/2) v k.ú. Kutná Hora mezi panem Pavlem Čečetkou, Kutná Hora jako půjčitelem a Městem Kutná Hora jako vypůjčitelem na dobu určitou do doby majetkoprávního vypořádání pozemků využitých ke stavbě "III/3377 ul. Kremnická, Táborská, Kutná Hora - odstranění havarijního stavu opěrné zdi".
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 16/18 k výpovědi z nájmu bytu - Václavské nám. 183, KH (žádost p. Culka)
Rada města s c h v a l u j e
a) zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 3 ve 2. podlaží domu č.p. 183, Václavské náměstí v Kutné Hoře nájemci bytu panu Aloisu Culkovi z důvodu uvedeného v ust. § 2291 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., ze dne 16. 11. 2017.

b) pokračování nájemního vztahu k bytu č. 3 ve 2. podlaží domu č.p. 183, Václavské náměstí v Kutné Hoře a uzavření nájemní smlouvy s panem Aloisem Culkem, na dobu určitou do 31. 3. 2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 17/18 ke zřízení věcného břemene - GasNet - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zaříení "Reko MS Ktuná Hora - Fučíkova, číslo stavby : 7700101284" na pozemcích p.č. 600/45, p.č. 3782/1, p.č. 4509/1, p.č. 4509/62, vše v k.ú. Kutná Hora v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíššká 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 200,- Kč/bm bez DPH (ostatní plocha, ostatní komunikace) a 100,- Kč/bm bez DPH (veřejná zeleň v zástavbě).
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 18/18 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IE-12-6008517/VB/1, Kutná Hora, TS KH_0299 - úprava TS, kvn, knn) na pozemcích p.č. 3819/1, p.č. 3819/9 a p.č. 3819/13 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 19/18 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6021692/VB/005, Kutná Hora, Čáslavská, čp.231, 229 - úprava TS, knn) na pozemku p.č. 4163/38 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 20/18 k prodeji části pozemku v k.ú. Malín (man. Bubeníkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitedstvu města Kutná Hora

I. zrušit bod I. svého usnesení č. 164/16 ze dne 13.9. 2016.

II. schválit prodej části pozemku p.č. 414/1 o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 504-21/2016 pozemek p.č. 414/16), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Malín manželům Luboši a Miroslavě Bubeníkovým, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 24.300,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.01.18


Usnesení č. 21/18 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 13. 11. 2017


Usnesení č. 22/18 ke změnám v údajích PO Mateřské školy KH
Rada města s c h v a l u j e
a) změnu nejvyššího povoleného počtu dětí PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, 284 01 Kutná Hora od nejbližšího možného termínu na 481 dětí dle důvodové zprávy.

b) změnu nejvyššího povoleného počtu stravovaných PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, 284 01 Kutná Hora od nejbližšího možného termínu na 560 strávníků dle důvodové zprávy

c) podání žádosti o zápisy změn v údajích příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, 284 01 Kutná Hora do rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu od nejbližšího možného data dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.01.18


Usnesení č. 23/18 k zápisu sportovní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 20. 11. 2017


Usnesení č. 24/18 k zápisu z jednání kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise včetně tabulky ze dne 7.12. 2017


Usnesení č. 25/18 ke grantům - malé projekty 1. čtvrtletí 2018 - oblast sportu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté v termínu do 15.12.2017 - realizace projektu v I. čtvrtletí 2018, dle důvodové zprávy a přílohy č.1.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.02.18


Usnesení č. 26/18 ke grantům - malé projekty - oblast č. 3 - vzdělávání a volný čas
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas - přijaté v řádném termínu do 15. 12. 2017 a přijaté v mimořádném termínu po stanoveném datu 15. 12. 2017, realizace projektů v I. čtvrtletí 2018 dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.02.18


Usnesení č. 27/18 ke schválení výsledku veřejné zakázky - půdní prostor Hrádku
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Demontáž půdní vestavby a vyklizení půdního prostoru budovy Hrádku" č.p. 28 Barborská ulice v Kutné Hoře dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20.12.2017. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je nabídka dodavatele: Památky Praha a.s., Fetrovská 51,160 00 Praha 6.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem: Památky Praha a.s., Fetrovská 51, 160 00 Praha 6 za cenu ve výši 182 480,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.01.18


Usnesení č. 28/18 ke grantům - malé projekty I. čtvrtletí 2018 - oblast kultury
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti kultura, přijaté v řádném termínu do 15. 12. 2017 - realizace projektu v I. čtvrtletí 2018, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.01.18


Usnesení č. 29/18 k rekonstrukci dopravního hřiště Domu dětí a mládeže Dominik KH
Rada města s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence na rekonstrukci dopravního hřiště Domu dětí a mládeže Dominik Kutná Hora a v případě poskytnutí dotace zajištění nutné finanční spoluúčasti dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.01.18


Usnesení č. 30/18 k VŘ na dodavatele pro stavbu Parku - revitalizace Vl. dvora
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného podlimitního řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu "Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr" dle důvodové zprávy

b) jediným hodnotícím kriteriem bude nejnižší nabídková cena

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
Ing. Josef Viktora, starosta
Ing. Jiří Janál, odbor investic
Karel Koubský ml., zastupitel
Michaela Špačková, odbor investic
Václav Mareček, městská policie
Radim Fedorovič, člen RM

Náhradníci:
Koubský Karel st., místostarosta
Jan Trávníček, odbor investic 

III. u k l á d á
odboru investic pověřit administrátora VŘ advokátní kancelář Erhartová Vítek zahájením VŘ
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 31/18 k zahájení VŘ na generál. dodavatele stavby - revitalizace Vl. dvora
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného podlimitního řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Generální zhotovitel stavby v rámci projektu "Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr" dle důvodové zprávy

b) jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
Ing. Josef Viktora, starosta
Ing. Jiří Janál, odbor investic
Karel Koubský ml., zastupitel
Jan Trávníček Dis., odbor investic
Mgr. Alena Šorčíková, odbor správy majetku
Radim Fedorovič, člen RM

Náhradníci:
Koubský Karel st., místostarosta
RNDr. Civišová Dagmar, odbor investic

III. u k l á d á
odboru investic pověřit administrátora VŘ advokátní kancelář Erhartová Vítek zahájením VŘ

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 32/18 k VŘ na technický dozor investora a koordinátora BOZP-revitalizace VD
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na výkon funkce Technického dozoru investora pro akci "Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr" dle důvodové zprávy

b) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na výkon funkce koordinátora BOZP pro akci "Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr" dle důvodové zprávy

c) jediným hodnotícím kritériem v obou VŘ bude nejnižší nabídková cena

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
Ing. Josef Viktora, starosta
Ing. Jiří Janál, odbor investic
Karel Koubský ml., zastupitel
Jan Trávníček Dis., odbor investic
Michaela Špačková, odbor investic
Radim Fedorovič, člen RM

Náhradníci:
Koubský Karel st., místostarosta
RNDr. Civišová Dagmar odbor investic

III. u k l á d á
Odboru investic pověřit administrátora VŘ advokátní kancelář Erhartová Vítek zahájením VŘ.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.01.18


Usnesení č. 33/18 k VŘ na dodávku nábytku pro základní vybavení sportovní haly Klimeška
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku nábytku pro základní vybavení sportovní haly Klimeška

b) jediným hodnotícím kritériem v obou VŘ bude nejnižší nabídková cena

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
Ing. Josef Viktora, starosta
Ing. Jiří Janál, odbor investic
Ing. Jiří Kukla, zastupitel
Ing. Ota Morawski, majetkový odbor
Michaela Špačková, odbor investic

Náhradníci:
Koubský Karel st., místostarosta
RNDr. Civišová Dagmar odbor investic

III. u k l á d á
odboru investic pověřit administrátora VŘ advokátní kancelář Erhartová Vítek zahájením VŘ

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.01.18


Usnesení č. 34/18 k zápisu dopravní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 20. zasedání komise dopravní ze dne 6. 12. 2017


Usnesení č. 35/18 k zápisu Dozorčí rady společnosti Technické služby
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 7/17 ze zasedání Dozorčí rady Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., konaného dne 11. 12. 2017.

II. s o u h l a s í
s navýšením základní odměny jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. Ing. Jana Jägera

Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 36/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 1/18
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 1/18, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Deratizace ve výši 145.200,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Riziková analýza Kaňk-spoluúčast Města ve výši 145.200,--Kč, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 17.01.18


Usnesení č. 37/18 k zápisu Dozorčí rady společnosti KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 9/17 ze zasedání Dozorčí rady společnosti KH TEBIS, spol. s r.o., konaného dne 13. 12. 2017


Usnesení č. 38/18 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 18.12.2017 a 3.1.2018

b) návrh na rozdělení dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2018 dle důvodové zprávy

Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st.., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 10. ledna 2018

Nahoru