10. dubna 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10.dubna 2019

Usnesení č. 289/19 k VŘ "Hlasovací systém pro zastupitele města Kutná Hora"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení vedeného mimo zadávací řízení vymezených dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: "Hlasovací systém pro zastupitele města Kutná Hora" jako výběrové řízení druhem otevřené výzvy s využitím elektronického nástroje E-ZAK
b) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium -nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka hodnotící komise zadavatelem ve složení:
členové komise
Ing. Ladislav Čermák, vedoucí IT oddělení
Bc. Jan Žídek, referent IT oddělení
Ing. Lukáš Jelínek, předseda IT komise
náhradníci komise
Eva Hnátková, vedoucí odboru kanceláře tajemníka
Mgr. František Blaha, referent IT oddělení
Aleš Kerner, člen IT komise

III. p o v ě ř u j e
místostarostu města k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto výběrového řízení, k výběru okruhu případně oslovovaných dodavatelů a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným zadavatelem v průběhu tohoto výběrového řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení výběrového řízení.
Zodpovídá : Mgr. V. Šnajdr, Ing. Čermák      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 290/19 k nájemní sml. o pronájem plechového přístřešku - Olympia
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 3957/48 v k.ú. Kutná Hora včetně plechového přístřešku (v areálu Olympia) mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a spolkem Olympia Spartan Training Kutná Hora, z.s., IČO 07919794, se sídlem Tyršova 1005, Žižkov, 284 01 Kutná Hora jako nájemcem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za roční nájemné ve výši 18.000,- Kč k účelům, které souvisí se sportovní činností na základě předloženého záměru.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.05.19


Usnesení č. 291/19 k VŘ na pronájem bytu (ul. U Lesa č.p. 987, Kutná Hora)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 14/19 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 2+kk v 1. podlaží domu č.p. 987, ul. U Lesa v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 13. 5. 2019 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.05.19


Usnesení č. 292/19 k VŘ na pronájem bytu (Benešova ul. č.p. 638, Kutná Hora)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 15/19 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu č.p. 638, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 13. 5. 2019 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.05.19


Usnesení č. 293/19 k VŘ na pronájem prostor k podnikání (č.p. 378, ul. U Beránky, KH)
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 07/19 na pronájem prostor sloužících podnikání (mísnost č. 2.08) v I. patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Malín, Kutná Hora společnost PeBo trans s.r.o., IČO 07440111, se sídlem Soběslavská 105, Malín, Kutná Hora

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání (místnost č. 2.08) v I. patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Malín, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín, s vítězem výběrového řízení č. SN 07/19 uvedeným v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.05.19


Usnesení č. 294/19 k VŘ na pronájem prostor k podnikání (č.p. 167, ul. Šultysova, KH)
Rada města I. v y h l a š u j e
vítěze výběrového řízení č. SN 08/19 na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí budovy č.p. 167, ul. Šultysova, Kutná Hora společnost NUTTEA s.r.o., IČO 02074401, se sídlem Husova 104, Kutná Hora

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v přízemí budovy č.p. 167, ul. Šultysova, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 1067 v k.ú. Kutná Hora, s vítězem výběrového řízení č. SN 08/19 uvedeným v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.05.19


Usnesení č. 295/19 k dodatku TJ Sparta Kutná Hora, z.s.(tenisové kurty)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 27.7.2017 mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a TJ SPARTA Kutná Hora, z.s., IČO 14801663, se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora jako vypůjčitelem. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde k rozšíření předmětu nájmu o pozemky p.č. 4500/7, p.č. 4500/8, p.č. 4500/9, p.č. 4500/10 vše v k.ú. Kutná Hora o celkové rozloze 283 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 296/19 k uzavření dodatku k podnájemní smlouvě (ŘKF K. Hora)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit Smlouvu o podnájmu části pozemku p.č. 557/13 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, uzavřenou dne 30.4.2014 mezi Městem Kutná Hora jako nájemcem a Římskokatolickou farností Kutná Hora - Sedlec, IČO 46402101 jako podnájemcem. Změnou smlouvy dojde k prodloužení trvání podnájemní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.05.19


Usnesení č. 297/19 k záměru na propachtování části pozemku v k. ú. Malín
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p. č. 674 v k.ú. Malín o výměře cca 16 425 m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.05.19


Usnesení č. 298/19 k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú. Kutná Hora (ČR-ÚZSVM)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4598/17 o výměře 26 m2, p.č. 4598/18 o výměře 51 m2 a p.č. 4598/23 o výměře 947 m2, vše v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.05.19


Usnesení č. 299/19 k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú. Kutná Hora (ČR-ÚZSVM)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4512/14 o výměře 27 m2, p.č. 4512/15 o výměře 47 m2, p.č. 4512/16 o výměře 27 m2 a p.č. 4512/17 o výměře 33 m2, vše v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.05.19


Usnesení č. 300/19 k prodeji pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Líbal)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p. č. 688/7 o výměře 21 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora, panu Václavu Líbalovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 6.300,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.05.19


Usnesení č. 301/19 ke změně katastrální hranice k. ú. Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se změnou katastrální hranice mezi katastrálním územím Bylany u Kutné Hory a katastrálním územím Kutná Hora, která byla vyvolána Vodohospodářskou společností Vrchlice - Maleč, a.s., IČ: 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora v rámci mapování prováděného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.05.19


Usnesení č. 302/19 k věcnému břemeni - plyn. přípojka v k.ú. K.H. (p. Machalický)
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "Nová STL plynovodní přípojka pro č.p. 83, Kutná Hora, Pod Tratí" na pozemku p.č. 4280/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 4280/30 v k.ú. Kutná Hora, kterým je toho času pan Jiří Machalický, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 303/19 k odkupu pozemků v k. ú. Perštejnec
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit odkup pozemků p. č. 25/1 o výměře 112 m2, 26/1 o výměře 1.541 m2, 26/2 o výměře 419 m2, 70/10 o výměře 20 m2, 134/20 o výměře 1.431 m2, 141/3 o výměře 24 m2, 141/12 o výměře 66 m2, 141/14 o výměře 618 m2, 142/1 o výměře 40 m2, 142/3 o výměře 289 m2, 142/5 o výměře 801 m2, 144/6 o výměře 25 m2, 152/8 o výměře 223 m2, 164/4 o výměře 427 m2, 164/6 o výměře 55 m2, 164/36 o výměře 39 m2, 164/46 o výměře 126 m2 vše v k. ú. Perštejnec do vlastnictví Města Kutná Hora od vlastníka Farma Duha s. r. o., IČO 04175662, se sídlem Potoční 292, 25721 Poříčí nad Sázavou, za celkovou kupní cenu ve výši 181.424 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.05.19


Usnesení č. 304/19 k návrhu na udělení Čestného občanství města Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
udělit titul Čestný občan města Kutná Hora panu Jaroslavu Rezlerovi.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 305/19 k zápisu komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 25.3.2019.


Usnesení č. 306/19 k zápisu sportovní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 21.3.2019.


Usnesení č. 307/19 k rozpočtovému opratření OPPŠK č. 6
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 6 - přesun prostředků z rozpočtové položky - "Sport - rezerva" na položku:

GASK - projekt "V Zahradách imaginace - Návštěva Jiřího Trnky - Trnkova zahrada 2 - workshop a přednášky + projekce ve výši 20 000,- Kč -

Dana Čurejová - akce Superstar pro děti zdravé a děti s mentálním postižením konané dne 17. 5. 2019 v Kutné Hoře ve výši 10 000,- Kč

Josef Jirousek - publikace "Vodní mlýny, kříže, boží muka a pomníky v Kutné Hoře a okolí" ve výši 10 000,- Kč

b) předložený návrh veřejnoprávních smluv na poskytnutí neinvestiční dotace
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.05.19


Usnesení č. 308/19 k dodatku č.2 na akci "Obnova budovy č.p. 28 v Barborské ulici"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 na akci "Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku, č.p. 28 v Barborské ulici" v Kutné Hoře s firmou H & B delta, s.r.o. se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 18.04.19


Usnesení č. 309/19 ke grantům - malé projekty II. čtvrtletí v obl. sportu
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 8. 3. 2019 - realizace projektu v II. čtvrtletí 2019

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.05.19


Usnesení č. 310/19 ke koncepci rozvoje školy - ZŠ Jana Palacha v K. Hoře
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Koncepci rozvoje školy - Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře pro období let 2019 -2024.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 311/19 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 1. 4. 2019.


Usnesení č. 312/19 k uzavření dodatku "Revitalizace NKP Vl. dvůr" - GENERÁLNÍ KLÍČ
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku smlouvy o dílo na práce nad rámec projektu na akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu 95.556,30,-Kč bez DPH, tj 115.623,12,-Kč s DPH.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo na práce nad rámec projektu na akci: "Revitalizace NKP Vlašský dvůr" s firmou: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno za cenu 95 556,30,-Kč bez DPH, tj. 115.623,12,-Kč s DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.05.19


Usnesení č. 313/19 k zadávacímu řízení na stavební práce: "Rekonstrukce ul. Fučíkova"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 56 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce ulice Fučíkova Kutná Hora".
b) v rámci hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle ust. § 114 zákona uplatnit pro toto zadávací řízení hodnotící kritérium v souladu s ust. § 114 odst. (2) zákona-nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH.

c) jako zpracovatele zadávací dokumentace a administrátora výběrového řízení Ing. Josefa Bártu, Kutná Hora - Malín, za nabídnutou cenu 50.000,- Kč včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Vít Šnajdr Mgr. Sylvia Doušová
2. Ing. Jiří Janál Jan Trávníček, DiS.
3. Michaela Špačková Ing. arch. Martin Kremla
4. Ing. Josef Bárta Antonín Novák

b) s osobami otevírajícími elektronicky podané nabídky a to:
Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele
Ing. Jiří Janál odbor investic MÚ
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.07.19
Zrušeno usnesením RM č. 399/19 ze dne 15. 5. 2019.

Usnesení č. 314/19 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 1/19
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 1/19, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Analýza rizik Kaňk ve výši 359.789,87 Kč a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Odpad: komunální - svoz ve výši 269.371,87 Kč, ke snížení výdajové rozpočtové položky Odstranění havárie - monitoring Kremnická ve výši 27.043,--Kč a navýšení investiční rozpočtové položky Parkoviště Malín ve výši 117.461,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 17.04.19


Usnesení č. 315/19 k uzavření SoD - Parkoviště u hřbitova v Malíně
Rada města s o u h l a s í
a) v souladu s ustanovením § 11, odst. 1, písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě uvedené výjimky ze zákona, s přímým zadáním zakázky na provedení díla s názvem: "Parkoviště u hřbitova v Malíně" společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora

b) s uzavřením předložené smlouvy o dílo na vybudování parkoviště u hřbitova v Malíně na pozemku parc.č. 414/1 v k.ú. Malín mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora ve výši 181 160,39 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.04.19


Usnesení č. 316/19 k zápisu komise pro životní prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 3. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 25.3.2019.


Usnesení č. 317/19 k dodatku č. 1 ke Sml. o spolupráci - Dimatex CS, spol. s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci se společností Dimatex CS, spol. s r.o., se sídlem Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.05.19


Usnesení č. 318/19 k veřejnému osvětlení v ul. Za Biřictvím, Malín - fin.spoluúčast
Rada města I. s o u h l a s í
s finanční spoluúčastí na vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Za Biřictvím

II. u k l á d á
technickému oddělení zpracovat a předložit ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí kupní řešící převod části sítě veřejného osvětlení v ulici Za Biřictvím do majetku Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 319/19 k zápisu komise dopravní
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 2. zasedání komise dopravní ze dne 27.3.2019

II. s o u h l a s í
s jmenováním pana Bohuslava Procházky členem Komise dopravní


Usnesení č. 320/19 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 27.3.2019


Usnesení č. 321/19 k zápisu komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání komise CR ze dne 21. 3. 2019
b) rezignaci paní O. Dekojové na členství v komisi cestovního ruchu 
 
 
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 10. dubna 2019

Nahoru