10. dubna 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10.dubna 2013

Usnesení č. 260/13 k zápůjčce historických židlí z Vlašského dvora
Rada města s c h v a l u j e
předloženou smlouvu o zápůjčce movitých věci pro studenty SOU řemesel Kutná Hora.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.04.13


Usnesení č. 261/13 k podpoře projektu "Snížení nákladů na nákup energie pro občany"
Rada města s c h v a l u j e
v rámci výkonu samostatné působnosti obce podporu projektu "snížení nákladů na nákup energií občany města Kutná Hora" realizovaného společností eCentre a.s. Praha.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 262/13 k rozpočtové opatření EKO č. 9 - 14
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9, navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě přijatých dotací dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v Informačních centrech ve výši 48.000 Kč dle důvodové zprávy č. 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 10 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě přijatých dotací dle Dohody o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele na vytvoření a obsazení pracovního místa pro asistenty prevence kriminality ve výši 99.714,-- Kč dle důvodové zprávy č. 2.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 11 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí roku 2013 ve výši 1.636.145 Kč dle důvodové zprávy č. 3.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 12 - snížení příjmů a výdajů z důvodu vyúčtování zálohy neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na nezbytně nutné výdaje v souvislosti s volbami prezidenta České republiky ve výši 40.374,81 Kč dle důvodové zprávy č. 4.

e) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků, při němž dojde k navýšení příspěvku pro Mikroregion Kutnohorsko na základě Stanov a počtu obyvatel k 1. 1. 2013 o 16.188 Kč a současně dojde ke snížení položky vnitřní správy "Příspěvky organizacím - rezerva" dle důvodové zprávy č 5.

f) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 14, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků, při němž dojde k navýšení přijatých pokut za nesplnění smluvních povinnosti od firmy U.T.C. PROPERTIES s.r.o. a snížení položky splátky půjčených prostředků Průvodcovské služby ve výši 1.000.000 Kč dle důvodové zprávy č 6.
Zodpovídá: Ing. R. Zahradníček Termín: 20. 4. 2013

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 263/13 k prodeji pozemků v k.ú. Štipoklasy u Černín
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora nesouhlasit
s prodejem pozemků p.č. st. 45, p.č. 365, p.č. 366, p.č. 367/3, p.č. 368/1 a p.č. 369, vše v k.ú. Štipoklasy u Černín, panu JUDr. Václavu Tvrzickému, Praha 9.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 264/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Naděje)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 785/1 o výměře cca 405 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Lukáši Nadějovi, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.05.13


Usnesení č. 265/13 ke kupní smlouvě na prodej nemovitostí na Katlově (p. Vágner)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zněním kupní smlouvy č. 5/2013 na prodej budovy čp. 24 na pozemku p.č. st. 38 a pozemků p.č. st. 38, p.č. 418/2, vše v katastrálním území Zdeslavice u Černín, uzavírané mezi Městem Kutná Hora jako prodávajícím a panem Jakubem Vágnerem jako kupujícím.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 266/13 k bezúplat. převodu části pozemku pod chodníkem od Středočes. kraje
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. zrušit své usnesení č. 183/07 ze dne 4.9. 2007

II. souhlasit
s bezúplatným převodem dílu "a" o výměře 92 m2 z pozemku p.č. 3992/2 v k.ú. Kutná Hora, který bude sloučen do nově vzniklého pozemku p.č. 3992/36 v k.ú. Kutná Hora (dle geometrického plánu č. 3204-7/2012 ze dne 23.5. 2012), Městu Kutná Hora od Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 267/13 ke zrušení usnesení RM - prodej části pozemků v Malíně (p. Koděra)
Rada města r u š í
a) bod I. svého usnesení č. 100/13 ze dne 20.2. 2013.
b) své usnesení č. 213/13 ze dne 27.3. 2013.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.04.13


Usnesení č. 268/13 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. - k.ú. Malín
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby plynárenského zařízení "STL plynovodní přípojka pro poz. č. 170/2 - KÚ Malín" na pozemku p.č. 520/1 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.

Zrušeno usnesením RM č. 363/13 ze dne 15. 5. 2013.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 269/13 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Perštejnec
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kNN) na pozemku p.č. 159/13 v k.ú. Perštejnec v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 270/13 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kNN a ukončení ve skříni SS 200) na pozemku p.č. 3686/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 271/13 k projektu „Řešení biologického odpadu pro město Kutná Hora“
Rada města I . s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na projekt „Řešení biologického odpadu pro město Kutná Hora“, který je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315. Spoluúčast Města by byla 10% tj. cca 840.000 Kč dle důvodové zprávy

II . p o v ě ř u j e
Technické služby zpracováním podání žádosti o dotaci za Město Kutná Hora a realizací projektu „Řešení biologického odpadu pro město Kutná Hora“

III. u k l á d á
Ekonomickému odboru najít způsob finančního pokrytí na zpracování projektu a následné pokrytí 10% spoluúčasti Města na celém projektu.
Zodpovídá : Ing. Jäger, Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 272/13 k zápisům bytové komise RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání bytové komise dne 25. 3. 2013
b) zápis z jednání bytové komise dne 2. 4. 2013

II. n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně města v čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec s paní Růženou Berkyovou ml., a na ubytovně města v čp. 609 ul. Trebišovská, Kutná Hora s paní Růženou Berkyovou st., a paní Veronikou Čurejovou, od 1. 5. 2013.

III. s o u h l a s í
s prodloužením užívání ubytovny města v čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec paní Růženě Berkyové ml., a užíváním ubytovny města v čp. 609 ul. Trebišovská, Kutná Hora paní Růženě Berkyové st. a paní Veronice Čurejové do 31. 8. 2013.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 273/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 03/13 na pronájem bytu
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 03/13 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 (46,86 m2) ve 2. podlaží domu čp. 540 Jánské náměstí v Kutné Hoře
Na 1. místě se umístil p. Hráček Tomáš
Na 2. místě se umístila p. Bílková Marta

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3 o velikosti 1+1 (46,86 m2)
ve 2. podlaží domu čp. 540 Jánské náměstí v Kutné Hoře s p. Tomášem Hráčkem, Kutná Hora za nájemné ve výši 2.108,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 03/13.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 274/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 04/13 na pronájem bytu
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 04/13 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 (100,43 m2) v 5. podlaží domu čp. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře.
Na 1. místě se umístila p. Sikorová Martina
Na 2. místě se umístila p. Víznerová Romana

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 7 o velikosti 4+1 (100,43 m2) v 5. podlaží domu čp. 635, ul. Benešova v Kutné Hoře s p. Martinou Sikorovou, Kutná Hora,za nájemné ve výši 4.519,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 04/13.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 275/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 05/13 na pronájem bytu
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 05/13 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 2+1 (69,04 m2) ve 3. podlaží domu čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře:
Na 1. místě se umístila p. Hotovcová Pavlína
Na 2. místě se umístila p. Studenovská Edita
Na 3. místě se umístil p. Šimůnek Miloslav

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3 o velikosti 2+1 (69,04 m2)
ve 3. podlaží domu čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře s p. Pavlínou Hotovcovou, Kutná Hora za nájemné ve výši 3.110,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 05/13.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 276/13 k vyvěšení záměru - II. patro Palackého nám. 377, Kutná Hora
Rada města I. u k o n č u j e
záměr na pronájem nebytových prostor v II. patře nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v II. patře nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora včetně společných protor (chodby, schody a WC).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 277/13 k uzavření nájemní smlouvy a vyvěšení záměru - Benešova 649, KH
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 649 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Občanským sdružením ŽIVOT 90 ZRUČ NAD SÁZAVOU, Sad míru 789, Zruč nad Sázavou na dobu určitou od 16.4.2013 do 14.5.2013 za nájemné ve výši 2.860,- Kč za celou dobu trvání nájemního vztahu

b) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 649 Benešova ul., Kutná Hora Občanskému sdružení ŽIVOT 90 ZRUČ NAD SÁZAVOU, se sídlem Sad míru 789, Zruč nad Sázavou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.13


Usnesení č. 278/13 k uzavření Dodatku č. 3 - SK Sršni Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o využití sportoviště uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Sportovním klubem Sršni Kutná Hora, o.s., se sídlem Pobřežní 194, Kutná Hora týkající se rozšíření prostorů sportoviště o místnosti č. 1 a č. 2 v I. patře hlavní budovy zimního stadionu s tím, že roční částka za využívání sportoviště se zvýší o 12.585,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.13


Usnesení č. 279/13 k ukončení NS a vyhlášení VŘ - Benešova 649, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostorů v suterénu nemovitosti č.p. 649 Benešova ul., Kutná Hora ze dne 28.12.2009 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a GRAMEX, spol. s r.o., se sídlem Zbraslavice 399, Zraslavice ke dni 30.6.2013 výpovědí ze strany nájemce.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 16/13 na pronájem nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 649 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o výběrovém řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 16.5.2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.05.13


Usnesení č. 280/13 k výpovědi z nájmu bytu (E.Flaksová)
Rada města
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/200 Sb., o obcích r o z h o d l a dát výpověď z nájmu bytu č. 2 v prvním podlaží domu čp. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře nájemci paní Erice Flaksové z důvodu dle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, a to z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 281/13 k zahájení poptávkového řízení na opravu střechy Trebišovská 611
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Oprava ploché střechy Trebišovská 611, Kutná Hora"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 90%
2. záruční doba 10%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Lucie Štolbová
3. Pavel Procházka Ing. Ota Morawski
4. Ing. Janál Jan Trávníček, DiS
5. Ing. Josef Bárta

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace osmi vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.13


Usnesení č. 282/13 k zahájení poptávkového řízení na zajištění úklidových prací
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Zajištění úklidových prací v bytových domech a v ubytovnách Města Kutná Hora"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium nejnižší nabídkovou cenu uvedenou vč. DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Lucie Štolbová
3. Pavel Procházka Ing. Ota Morawski

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace šesti vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.13


Usnesení č. 283/13 k prominutí úroku z prodlení (Mirosl. a Mirosl. Benešovi)
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro paní Miroslavu Benešovou a Miroslava Beneše, Kutná Hora ve výši 50% z částky 21.571,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 284/13 k zahájení poptáv. řízení na rekonstrukci topení Šultysova 154-155
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce ústředního topení s výstavbou nové kotelny Šultysova 154 155"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 90%
2. záruční doba 10%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Jan Trávníček, DiS Ing. Jiří Janál
3. Bc. Jitka Gregorová Ing. Lucie Štolbová
4. Pavel Procházka Ing. Ota Morawski
5. Ing. Josef Bárta

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace šesti vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.13


Usnesení č. 285/13 k pověření Bytové komise rady města
Rada města p o v ě ř u j e
od 11. 4. 2013 Bytovou komisi rady města projednáváním žádostí o poskytnutí ubytovny města a záležitostí spojených s bytovou problematikou adresovaných Radě města Kutná Hora a následným předložením svého stanoviska v zápisu z jednání bytové komise.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 286/13 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.04.13


Usnesení č. 287/13 k uzavření dohody o splácení dluhu (manželé Machovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 38.918,00 Kč pro manžele paní Olgu Machovou a pana Eduarda Macha,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 288/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 18/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 18/13 na pronájem bytu č. 11 o velikosti 2+1 ve 4. podlaží domu čp. 69 Komenského náměstí v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 20. 5. 2013 v 15.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.05.13


Usnesení č. 289/13 k vyhlášení výběrového řízení č. SN 17/13
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 17/13 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 20. 5. 2013 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.05.13


Usnesení č. 290/13 k poptáv. řízení "dodání ultrazvuk. měřičů TUV pro systém CZT"
Rada města I.s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží s názvem "Dodání ultrazvukových měřičů TUV pro systém CZT v Kutné Hoře"

II.s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise: náhradník člena komise:
Ing. Franc Jiří Mgr. Vepřková Dana
Koubský Karel Ing. Janál Jiří
Drahokoupil Antonín Ing. Morawski Ota
Ing. Štolbová Lucie Vepřek Dobroslav
Marhanová Božena Pospíšilová Jana

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace čtyřem vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 291/13 k zápisům komisí RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z 15. zasedání komise dopravní ze dne 20.3. 2013
b) zápis sportovní komise ze dne 20.3.2013

II. o d v o l á v á
členy dopravní komise, pana Petra Doležala a Tomáše Gryče , z důvodu jejich nízké účasti na zasedání a pana Petra Svobodu , na vlastní žádost.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.04.13


Usnesení č. 292/13 k uzavření sml. na pronájem reklamních ploch (TS)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem 14 ks plakátovacích ploch umístěných v ul. K Nádraží 1ks (p.č. 650/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), ul. Mincovní 1ks (p.č. 520/1 v k.ú. Malín), ul. 17.listopadu 2ks (p.č. 785/1 a p.č. 785/73 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, ul. Vladislavova 2ks (p.č. 3745/1 v k.ú. Kutná Hora), ul. Libušina 1ks (p.č. 3731 v k.ú. Kutná Hora), ul. Husova 1ks (p.č. 3774/1 v k.ú. Kutná Hora), ul. Česká 1ks (p.č. 1088 v k.ú. Kutná Hora), ul. Čáslavská 1ks (p.č. 3245 v k.ú. Kutná Hora), ul. Váňova 1ks (p.č. 646 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), ul. Na Studních 1ks (p.č. 2172/2 v k.ú. Kutná Hora), ul. Tyršova - prodejna RIO 1x (p.č. 3972/58 v k.ú. Kutná Hora), ul. Masarykova 1ks (p.č. 4512/9 v k.ú. Kutná Hora) a pronájem plakátovacích ploch na sloupech veřejného osvětlení v ulicích Ortenova na sloupech č.5, č.7, č.10, č.12, č.25 a Opletalova na sloupech č.1, č.20, herna u Mamuta na sloupech VO 1 ks, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Technické služby
Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora za celkové nájemné ve výši 3.518 Kč + DPH v zákonné výši, za účelem umístění plakátů, letáků aj. reklamních materiálů a zařízení na stávajících reklamních plochách ve vlastnictví Města Kutné Hory,
se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, na dobu určitou od 19.4.2013 do 30.4.2013.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.04.13


Usnesení č. 293/13 k uzavření kupní smlouvy na prodej materiálu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (prodávající) a společností MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav (kupující) na prodej 35 ks kuláčů impregnovaných 320/10, 25 ks kuláčů impregnovaných 200/18, 20 ks kuláčů impregnovaných 200/8, 400 ks půlkuláčů impregnovaných 150/8 a 2 m3 řeziva za celkovou kupní cenu ve výši 83.720,- Kč s DPH.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 294/13 k odkoupení majetku MVE PLus (pro nový útulek pro psy)
Rada města I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s odkoupením majetku ve výši 1.424.269,20 Kč s DPH pořízeného do 31.12.2012 pro potřebu vybavení a dokončení výstavby útulku pro psy, v ulici Na Brunclíku v Kutné Hoře, od společnosti MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, dle předložených dokladů

II. u k l á d á
ekonomickému odboru navrhnout rozpočtové opatření na pokrytí nákladů ve výši 1.424.269,20 Kč s DPH na odkoupení majetku MVE PLUS,s.r.o., pořízeného pro potřebu vybavení a dokončení výstavby útulku pro psy, v ulici Na Brunclíku v Kutné Hoře.

Zrušeno usnesením RM č. 347/13 ze dne 15. 5. 2013.
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing. Zahradníček      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 295/13 k pořízení změny č. 42 ÚPM K.Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutá Hora
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb., souhlasit s pořízením změny č. 42 Územního plánu města Kutné Hory v místní části Žižkov na části pozemku parc. č. 3963/51 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 06.05.13


Usnesení č. 296/13 k vzorům smluv o poskytnutí dotace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložené vzory smluv o poskytnutí dotace na činnost organizace dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 297/13 ke sponzorskému daru - žádost Kateřina Ronovská, DiS
Rada města n e s o u h l a s í
s poskytnutím sponzorského daru paní Kateřině Ronovské - twirlingový team KTM.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 298/13 k žádosti o finanční podporu - festival Klášterfest
Rada města n e s o u h l a s í
s finanční podporou festivalu Klášterfest 2013 dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 15.04.13


Usnesení č. 299/13 k technickému dozoru investora - regenerace sídl. Šipší 1. etapa
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení na TDI regenerace sídliště Šipší 1.etapa a výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou: Dondesign s.r.o., Vorařská 2075/2, 143 00 Praha 4

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Dondesign s.r.o., Vorařská 2075/2, 143 00 Praha 4, za cenu 111.320,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.05.13


Usnesení č. 300/13 k přípravě projektu "Sportovní hala Kamenná stezka"
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s advokátní kanceláří AK Kabilka se sídlem Na Homolce 23, Praha 5, na přípravu projektu "Sportovní hala Kamenná stezka" v souladu s předloženou nabídkou za cenu 120.000,-- Kč.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 22.05.13


Usnesení č. 301/13 k použití znaku města (p. Chráska)
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným jednorázovým užitím znaku Města Kutná Hora za účelem zveřejnění konference, konané v Kutné Hoře, na www stránkách www.tuke.sk/lmp.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 20.04.13RNDr. Ivo Šanc, CSc.,v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 10. dubna 2013

Nahoru