10. června 2020

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10.června 2020

Usnesení č. 368/20 k programu jednání Rady 10.6.2020
Rada města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 10. 6. 2020 a ověřovatele zápisu Soňu Žáčkovou a RNDr. Roberta Otrubu.


Usnesení č. 369/20 k podnikatelskému plánu společnosti KH Tebis pro roky 2020 - 2025
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
b e r e   n a   v ě d o m í
předložený Podnikatelský záměr společnosti KH Tebis, s.r.o. pro roky 2020 - 2025.


Usnesení č. 370/20 k informativní zprávě - smluvní vztah se společností TF METALL
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
b e r e   n a   v ě d o m í
a) informaci ve věci úpravy Smlouvy o odborně technické spolupráci a poradenské činnosti uzavřené mezi společnostmi KH Tebis, s.r.o. a TF METALL s.r.o.,
b) vyčíslení nákladů vzniklých ve sporu se společností EC Kutná Hora, s.r.o.


Usnesení č. 371/20 k zápisům Osadních výborů
Rada města b e r e   n a   v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Malín ze dne 07. 05. 2020,
b) zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 20. 05. 2020.


Usnesení č. 372/20 k partnerské smlouvě s Nadací Kutná Hora - památka UNESCO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem Kutná Hora a Nadací Kutná Hora - památka UNESCO, se sídlem Komenského nám. Čp. 41, 284 01 Kutná Hora, IČO: 67672833, na dobu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 23.06.20


Usnesení č. 373/20 k zastoupení na valných hromadách MVE Plus a VHS Vrchlice - Maleč
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
p o v ě ř i t
a) pana Ing. Josefa Viktoru (v případě jeho nepřítomnosti pana Mgr. Bc. Víta Šnajdra), v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na Valných hromadách společnosti MVE PLUS, s.r.o. po dobu jeho funkčního období jako starosty města Kutná Hora,

b) pana Ing. Josefa Viktoru (v případě jeho nepřítomnosti pana Mgr. Bc. Víta Šnajdra), v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na Valných hromadách společnosti VHS Vrchlice-Maleč, a.s. po dobu jeho funkčního období jako starosty města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 23.06.20


Usnesení č. 374/20 k závěrečnému účtu za rok 2019
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. souhlasit s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2019, a to bez výhrad,

II. vzít na vědomí informace o výsledcích hospodaření za rok 2019 městem zřízených obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu a příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku schválila Rada města.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 375/20 k rozpočtovému opatření EKO č. 4
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 - navýšení příjmů a výdajů na základě daňového přiznání za rok 2019. Položka "Daně z příjmů právnických osob za obec" ve výši 14.321.810 Kč dle důvodové zprávy,

b) kompetenci k provádění rozpočtového opatření z důvodu zapojení Daně z příjmů za obec Radě města, dle §102 zákona o obcích, odst. 2 písm. a).
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 376/20 k prominutí poplatku z pobytu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora d á t p o d n ě t
správci poplatku k vydání rozhodnutí o prominutí poplatku z pobytu na období od 1. 7. 2020 - 30. 9. 2020.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 377/20 k úpravě rozpočtu roku 2020
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t úpravu rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2020 v tomto členění: příjmy -31 829 012,00
neinvestiční výdaje -2 352 362,00
investiční 3 700 000,00
financování 33 176 650,00.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 23.06.20


Usnesení č. 378/20 k zápisu z mimořádného jednání Finančního výboru
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 8. 6. 2020.


Usnesení č. 379/20 k záměru na pronájem pozemku v k.ú. Kutná Hora
Rada města n e s c h v a l u j e
vyvěšení záměru na pronájem pozemku p. č. 2480 v k. ú. Kutná Hora pro zahrádkářské účely.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 380/20 k uzavření dodatků pozemky Medenice (p. Vágner)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
a) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podpachtu pozemků p. č. 1282, p. č. 1260, p. č. 1264, p. č. 1265, p. č. 1698 vše v k. ú. Paběnice, mezi Městem Kutná Hora jako vlastníkem nemovitosti a společností Městské lesy a rybníky spol. s r.o., se sídlem Opatovice I, čp. 43, Čáslav jako propachtovatelem a panem Jakubem Vágnerem, jako podpachtýřem, týkajícího se rozšíření předmětu podpachtu o pozemek p. č. 1266 v k. ú. Paběnice o výměře 1480 m2 a navýšení ročního podpachtovného o částku 4.440 Kč,

b) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí pachtovní smlouvě na pozemky p. č. 1282, p. č. 1260, p. č. 1264, p. č. 1265, p. č. 1698 vše v k. ú. Paběnice, mezi Městem Kutná Hora jako budoucím propachtovatelem a panem Jakubem Vágnerem, jako budoucím pachtýřem, týkajícího se rozšíření předmětu pachtu o pozemek p. č. 1266 v k. ú. Paběnice o výměře 1480 m2 a navýšení ročního pachtovného o částku 4.440 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 23.06.20


Usnesení č. 381/20 k uzavření výpůjčky části pozemků (arciděkanství KH)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků p.č. 227/1 (cca 0,50 m2), p. č. 3764 (cca 0,25 m2) p. č. 3740 (cca 0,25 m2) vše v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Kutná Hora se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora, IČO: 46403523 jako vypůjčitelem, s účinností od 1. 8. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 382/20 k podání žaloby na vyklizení
Rada města s c h v a l u j e
podání žaloby na vyklizení ubytovací jednotky proti paní Evě Lejkové, Kutná Hora, v případě, že nedojde ze strany paní Evy Lejkové k vyklizení a předání ubytovací jednotky do 30. 6. 2020.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 383/20 k zápisu Bytové komise ze dne 1. 6. 2020
Rada města I. b e r e   n a   v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 1. 6. 2020,

II. s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s manželi Milanem a Miluší Šandovými na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022,

b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s manželi Janou Novákovou Maksymovou a Petrem Novákem na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022,

c) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Irynou Tučkovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022,

d) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Silviou Vajglovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022,

e) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Zuzanou Markovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022,

f) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Janou Vejlovou na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 384/20 ke změně dokumentů na pronájmy bytů ve vlastnictví Města Kutná Hora
Rada města I. r u š í
ke dni 30. 6. 2020
a) Podmínky výběrového řízení na pronájem bytu s dražbou nájmu, schválené Radou města Kutná Hora usnesením č. 927/19 ze dne 4. 12. 2019,

b) Podmínky výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče, schválené Radou města Kutná Hora usnesením č. 927/19 ze dne 4. 12. 2019,

c) Pravidla pro obsazování startovacích bytů ve vlastnictví Města Kutná Hora, schválená Radou města Kutná Hora usnesením č. 221/13 ze dne 27. 3. 2013,

d) Pravidla k pronájmu bytů zvláštního určení v Domech pro seniory ve vlastnictví Města Kutná Hora, schválená Radou města Kutná Hora usnesením č. 57/17 ze dne 25. 1. 2017,

e) Pravidla pro poskytnutí a užívání ubytovny ve vlastnictví Města Kutná Hora, schválená Radou města Kutná Hora usnesením č. 150/19 ze dne 20. 2. 2019,

II. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 7. 2020
a) Podmínky výběrového řízení na pronájem bytu - dražba nájmu,

b) Podmínky výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče,

c) Podmínky výběrového řízení na pronájem bytu - startovací bydlení v objektu č. p. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora,

d) Pravidla k pronájmu bytů zvláštního určení v Domech pro seniory ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 01.07.20


Usnesení č. 385/20 k žádosti p. Holuba (Kaňk 1)
Rada města s c h v a l u j e
prominutí nákladů ve výši 50% za el. energii vyplývající z vyúčtování služeb za rok 2019 v částce 9.917,- Kč bývalému nájemci nebytového prostoru v č. p. 1, Kaňk, Kutná Hora panu Mgr. Vítu Holubovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 386/20 k záměru na změnu nájemce (pozemky v k.ú. Kutná Hora)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 24.10.2014 o nájmu částí pozemků p. č. 612/8, p.č. 612/16, p.č. 612/22 vše k.ú. Kutná Hora z důvodu změny nájemce.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.07.20


Usnesení č. 387/20 k záměru uzavřít dodatek k NS - Vodafone Czech Republic a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření dodatku k Nájemní smlouvě č. 28407E ze dne 24. 1. 2000 o nájmu prostoru v budově č. p. 206, Pirknerovo náměstí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2, Praha jako nájemcem, týkající se změny trvání smluvního vztahu z doby určité do 31.12.2026 na dobu určitou do 31.12.2030.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.07.20


Usnesení č. 388/20 ke zrušení usnesení, k neuzavření NS s DDM Praha 5
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 295/20 ze dne 13. 5. 2020,

II. n e s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č. 4400 o výměře 121 m2, p.č. 4402/4 o výměře 232 m2, p.č. 4402/5 o výměře 910 m2 a p.č. 4402/3 o výměře 1021 m2, vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a ČSS, z.s. - sportovně střeleckým klubem DDM Praha 5, se sídlem Štefánikova 235, 150 00 Praha, IČO 75066301 jako nájemcem, na dobu určitou od 17.6.2020 do 28.6.2020 za účelem pořádání volnočasové akce pro rodiče s dětmi.

Usnesení bylo zrušeno usnesením č. 422/20 dne 15. 06. 2020.
Zodpovídá : Mgr.Kloudová, Ing.Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 389/20 k ceníku - sportovní hala Klimeška
Rada města I. r u š í
ke dni 30. 6. 2020 "Ceník sportovní haly Klimeška a prostor k pronájmu" platný ode dne 1. 3. 2020,

II. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 7. 2020 nový "Ceník sportovní haly Klimeška a prostor k pronájmu".
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 01.07.20


Usnesení č. 390/20 k rozpočtovému opatření OSM č. 9/20
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 9/20, kterým se navyšuje výdajová položka DPS - opravy o částku 100.000 Kč, a to na úkor položky byty - rekonstrukce.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.06.20


Usnesení č. 391/20 k úpravě plateb za využití sportovišť
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatků ke smlouvám o využití sportovišť, které mají uzavřené s Městem Kutná Hora fyzické a právnické osoby - M. Jirků, Kick Box Club Kutná Hora z. s., J. Unger, T. Lín, Krav Maga Respekt z. s. - v objektech sportovního areálu Olympia Kutná Hora a v areálu Zimního stadionu Kutná Hora z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice, čímž bylo znemožněno sportoviště využívat. V dodatcích bude zohledněna úprava plateb za období ovlivněné přijetím krizových opatření a do konce července budou částky hrazené nad rámec skutečného využití sportovišť vráceny uživatelům.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 392/20 k úpravě plateb za využití sportoviště
Rada města n e s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke smlouvě o využívání sportoviště, kterou má uzavřenou s Městem Kutná Hora Sportovní klub Sršni Kutná Hora, o. s. v areálu Zimního stadionu Kutná Hora, a kterému toto využití sportoviště bylo v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice znemožněno. V dodatku bude zohledněna úprava plateb za období ovlivněné přijetím krizových opatření a částky hrazené nad rámec skutečného využití sportovišť budou uživateli zohledněny v nejbližší fakturaci.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 393/20 k uzavření sml. o výpůjčce - nádvoří Vl. dvora (p. Buňka)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora budovy č. p. 552/1, Havlíčkovo nám., Kutná Hora, která je součástí pozemku p. č. 1 v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora a panem Borisem Buňkou, IČO 48671444, se sídlem Pod Barborou 31, Kutná Hora za účelem konání akce "Stříbrná horečka v Kutné Hoře" ve dnech 7. 8. 2020, 14. 8. 2020 a 21. 8. 2020 vždy v době od 18.00 hod. do 21.00 hod. Náklady za elektrickou energii bude hradit vypůjčitel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 07.08.20


Usnesení č. 394/20 k uzavření NS - (SKP Olympia)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou dne 20.6.2020 na pronájem 2 místností (místnost pro prodej rychlého občerstvení a sklad) umístěných vlevo v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. 3957/41 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora a spolkem Sportovní klub policie Olympia Kutná Hora z. s., IČO 14803429, se sídlem Střelecká 617, Kutná Hora za účelem zajištění občerstvení při pořádání Přeboru Středočeského kraje jednotlivců mladšího žactva (12 - 13 let) za nájemné ve výši 3.000 Kč + 21%DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.06.20


Usnesení č. 395/20 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6026007/VB01 Kutná Hora, Za Octárnou, ppč. 137/6 - knn) na pozemku p. č. 3716 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 396/20 k dotačnímu programu - malé kulturní projekty
Rada města I. b e r e  n a  v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do dotačního programu Malé kulturní projekty (do 5.000 Kč) přijaté v řádném termínu do 9. 3. 2020 - realizace projektu ve II. čtvrtletí 2020 následovně:
HORNFORUM-česká hornová společnost J. V. Sticha - Punta, z. s. ve výši 5.000 Kč
Kutnohorský fotoklub z. s. ve výši 5.000 Kč,

II. s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 397/20 k žádosti o výjimku z vyhlášky 4/2014
Rada města s c h v a l u j e
udělení výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství pro akce:
Veteran Rallye a srpnové hodování 2020, datum konání: 14. - 16. 8. 2020,
Kinematograf bratří Čadíků, datum konání: 26. - 29. 7. 2020,
Kutnohorská kocábka, datum konání: 15. 8. 2020.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 398/20 k odměnám ředitelům příspěvkových organizací v kultuře
Rada města s c h v a l u j e
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací z oblasti kultury za rok 2019:
Mgr. Aleš Rezler - Galerie Felixe Jeneweina ,
Mgr. Gabriela Jarkulišová - Městská knihovna ,
Veronika Lebedová - Městské Tylovo divadlo .
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 399/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 16
Rada města s c h v a l u j e
a) přijmutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci tematického zadání Obnova kulturních památek na akci "Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku - pokračování" ve výši 500.000 Kč,

Zodpovídá: Mgr. O. Seifert Termín: 31. 8. 2020

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 16 - navýšení rozpočtu o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci tematického zadání Obnova kulturních památek na akci "Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku - pokračování" v celkové výši 500.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 400/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 17 - 18
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 17 - přesun prostředků z položky školství rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora, ve výši 21.500 Kč na zajištění výdajů spojených s provozem MŠ v období od 16. 3. do 22. 5. 2020 pro děti členů Integrovaného záchranného systému.

Zodpovídá: Mgr. O. Seifert Termín: 15. 6. 2020

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 18 - přesun prostředků z položky školství rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora, ve výši 223.000 Kč na částečné finanční zajištění nákupu jídelních setů pro provoz školní jídelny Jiráskovy sady a provedení nezbytné výměny počítačů pro pracoviště tří školních jídelen.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.06.20


Usnesení č. 401/20 k dotačnímu programu města Kutná Hora - oblast kultura
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
a) obsah podmínek dotačního programu VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2021 dle důvodové zprávy,
b) obsah podmínek dotačního programu MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2021 dle důvodové zprávy,
c) obsah podmínek dotačního programu PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ ve městě Kutná Hora pro rok 2021 dle důvodové zprávy,
d) výběr prioritních kulturních akcí (Calendarium Cuthna) pro přímou podporu z rozpočtu města Kutná Hora pro rok 2021, a to následovně:
Královské stříbření Kutné Hory (150.000 Kč)
Creepy Teepee (50.000 Kč)
Tyjátrfest (85.000 Kč)
Veteran Rallye a srpnové hodování (82.000 Kč)
Kinematograf bratří Čadíků (60.000 Kč)
Operní týden (150.000 Kč)
Mezinárodní hudební festival (150.000 Kč)
Hudební klub Česká 1 (80.000 Kč),
e) obsah Žádosti o dotaci z programů Velkých a Malých kulturních projektů,
f) obsah Žádosti o dotaci z programu Podpora kulturních činností,
g) obsah Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci v oblasti kultury pro rok 2021 a obsahem hodnotícího formuláře dle důvodové zprávy,
h) obsah formulářů závěrečných zpráv dotačních programů Velkých a Malých kulturních projektů dle důvodové zprávy,
i) s obsahem formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Podpora kulturních činností pro rok 2021 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.06.20


Usnesení č. 402/20 ke koncepci podpory sportu v KH 2021-2026, Dotační programy - SPORT
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
a) obsah Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře na období 2021 - 2026,
b) obsah podmínek dotačního programu VELKÉ SPORTOVNÍ PROJEKTY pro rok 2021,
c) obsah podmínek dotačního programu MALÉ SPORTOVNÍ PROJEKTY pro rok 2021,
d) obsah podmínek dotačního programu PODPORA SPORTU ve městě Kutná Hora pro rok 2021,
e) obsah podmínek dotačního programu REGISTROVANÁ MLÁDEŽ pro rok 2021,
f) obsah Žádosti o dotaci z programu Velkých a Malých sportovních projektů,
g) obsah Žádosti o dotaci z programu Podpora sportu,
h) obsah Žádosti o dotaci z programu Registrovaná mládež včetně povinné přílohy,
i) obsah Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci v oblasti sportu pro rok 2021 a s obsahem hodnotících formulářů,
j) obsah formulářů závěrečných zpráv dotačních programů Velkých a Malých sportovních projektů,
k) obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Podpora sportu v Kutné Hoře pro rok 2021,
l) obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Registrovaná mládež pro rok 2021.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.06.20


Usnesení č. 403/20 k finanční výpomoci ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora na finanční zajištění realizace projektu "Výuka řemesel na Kamenné stezce 1. etapa", č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012255 ve výši 4.000.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.06.20


Usnesení č. 404/20 k dotačnímu programu města Kutná Hora - oblast vzdělávání a volný čas
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora s c h v á l i t
a) obsah podmínek dotačního programu VELKÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2021,
b) obsah podmínek dotačního programu MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2021,
c) obsah podmínek dotačního programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2021,
d) obsah Žádosti o dotaci z programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2021,
e) obsah Žádosti o dotaci z programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2021,
f) obsah Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci z programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2021,
g) obsah formulářů závěrečných zpráv dotačních programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2021,
h) obsah formuláře závěrečné zprávy dotačního programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2021.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.06.20


Usnesení č. 405/20 k nenárokovým složkám platů ředitelek škol
Rada města s c h v a l u j e
nenárokové složky platů ředitelů škol zřizovaných Městem Kutná Hora dle rozdělení:
Mateřské školy Kutná Hora, paní ředitelka Pavla Berková 
Mateřská škola Pohádka, paní ředitelka Zdeňka Slavíčková 
ZŠ Jana Palacha Kutná Hora, paní ředitelka Mgr. Jaroslava Drabešová 
ZŠ TGM Kutná Hora, paní ředitelka Mgr. Zdeňka Mačinová 
ZŠ K.Hora, Kam.stezka, paní ředitelka Bc. Andrea Melechová Ruthová 
ZŠ Žižkov Kutná Hora, paní ředitelka PaedDr. Alena Kotrbová 
ZUŠ Kutná Hora, paní ředitelka MgA. Kateřina Fillová.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 17.06.20


Usnesení č. 406/20 k výsledku VŘ - Obnova vnějšího pláště domu nám. Národního odboje 56
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledné pořadí nabídek účastníků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Obnova vnějšího pláště domu č. p. 56 náměstí Národního odboje v Kutné Hoře" dle hodnocení nabídek hodnotící komisí,

b) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: "zákon") výběr dodavatele: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 28977955 (dále: "vybraný dodavatel") k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku,

c) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 28977955 k plnění předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Obnova vnějšího pláště domu č. p. 56 náměstí Národního odboje v Kutné Hoře" za cenu díla 7.577.713 Kč bez DPH a 9.169.032,73 Kč včetně DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě předloží všechny doklady dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104 odst. 1 zákona obdobně.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 407/20 k výsledku VŘ - Oprava vnějšího pláště objektu MTD
Rada města s c h v a l u j e
a) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: "zákon") výběr dodavatele: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno-Obřany, IČO: 41432037 (dále: "vybraný dodavatel") k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Oprava vnějšího pláště objektu č. p. 128 Masarykova ulice (Městské Tylovo divadlo) v Kutné Hoře",

b) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany, IČO: 41432037 k plnění předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Oprava vnějšího pláště objektu č. p. 128 Masarykova ulice (Městské Tylovo divadlo) v Kutné Hoře" za cenu díla 6.266.665,60 Kč bez DPH a 7.582.665,38 Kč včetně DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě předloží všechny doklady dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104 odst. 1 zákona obdobně.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 408/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 20, 21, 22
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 20 přesun rozpočtových prostředků z položky Ostatní záležitosti kultury na položku Osadní výbory Kutné Hory, a to ve výši 10.000 Kč,

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 21 přesun rozpočtových prostředků z položky Ostatní záležitosti kultury na položku Česká 1, a to ve výši 50.000 Kč,

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 22 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 320.000 Kč z důvodu přijetí dotace Ministerstva kultury ČR na projekt Oslavy 25. Výročí zápisu města Kutná Hora na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví lidstva UNESCO.
Zodpovídá : Mgr.Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 409/20 k věcnému daru pro PO Mateřská škola Pohádka
Rada města s c h v a l u j e
přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora od Sdružení rodičů a přátel dětí při Mateřské škole Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora. Celková hodnota daru činí 8.070 Kč, jedná se o didaktické pomůcky.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 17.06.20


Usnesení č. 410/20 k žádosti o mimořádnou finanční podporu - Klub Vopičí koule
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
n e s c h v á l i t jednorázovou finanční podporou klubu Vopičí koule v Kutné Hoře ve výši 50.000 Kč, jehož provozovatelem je pan Jakub Košťálek.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.06.20


Usnesení č. 411/20 k zápisu školské komise ze dne 8. 6. 2020
Rada města b e r e  n a  v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 8. 6. 2020.


Usnesení č. 412/20 k prodloužení činnosti kontrolní skupiny pro stravování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením činnosti kontrolní skupiny pro stravování ustanovené usnesením č. 704/19 dne 18.9.2019
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 413/20 k uzavření dodatku č.1 smlouvy - "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa"
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa'" s firmou: BFK service a.s., se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, IČO: 27155153, na prodloužení lhůty pro provedení díla a navýšení ceny díla o částku v celkové výši 2.599.618,68 Kč včetně DPH, 

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 na akci: "Sportovní hala Klimeška - 3. etapa'" s firmou: BFK service a.s., se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, IČO: 27155153.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 414/20 k výsledku zadávacího řízení na stavební práce Cyklostezka Vrchlice
Rada města s c h v a l u j e
a) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: "zákon"), výběr dodavatele: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČO: 28447085, (dále: "vybraný dodavatel") k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: "Cyklostezka Vrchlice - Kutná Hora",

b) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČO: 28447085, k plnění předmětu veřejné zakázky s názvem: "Cyklostezka Vrchlice - Kutná Hora za cenu díla 11.870.000 Kč bez DPH a 14.362.700 Kč včetně DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě předloží všechny doklady dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104 odst. 1 zákona obdobně.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.07.20


Usnesení č. 415/20 k výsledku VZMR - Provedení zemních a staveb. prací - PARK
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek VZMR na provedení zemních a stavebních prací v Breüerových sadech. Vítěznou nabídku podaly Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora s celkovou cenovou nabídkou 2.146.582,36 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít s touto firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.08.20


Usnesení č. 416/20 ke mlouvě na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2020
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2020 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a Josefem Tříškou starším a Josefem Tříškou mladším v termínu od 4. 7. 2020 do 6. 7. 2020 s tím, že částka za poskytnutí pozemků bude činit 54.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 417/20 k zápisu komise pro životní prostředí ze dne 1. 6. 2020
Rada města b e r e  n a  v ě d o m í
zápis z 11. zasedání komise pro životní prostředí ze dne 1. 6. 2020.


Usnesení č. 418/20 k zápisu komise cestoního ruchu ze dne 26. 5. 2020
Rada města b e r e  n a  v ě d o m í
zápis z jednání Komise cestovního ruchu ze dne 26. 5. 2020.


Usnesení č. 419/20 k ceníku a podmínkám výpůjčky půjčovny kol IC města Kutná Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
ceník půjčovny kol Informačního centra města Kutná Hora,

II. b e r e  n a  v ě d o m í
podmínky výpůjčky jízdního kola pro provozovnu Informačního centra města Kutná Hora, Palackého náměstí a provozovnu Informačního centra města Kutná Hora, hlavní vlakové nádraží.
Zodpovídá : Bc. M. Pravdová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 420/20 k soutěži "Ochutnejte Kutnou Horu a vyhrajte"
Rada města I. s c h v a l u j e
pravidla soutěže "Ochutnejte Kutnou Horu a vyhrajte",

II. v y h l a š u j e
soutěž "Ochutnejte Kutnou Horu a vyhrajte".
Zodpovídá : Bc. M. Pravdová      Termín : 30.09.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2020 » 10. června 2020

Nahoru