10. června 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10.června 2015

Usnesení č. 547/15 k výběru firmy pro zpracování zadávací dokumentace web. stránek města
Rada města I. s o u h l a s í
se zadáním vypracování zadávací dokumentace webových stránek města (technická část) společnosti e-tenders, s.r.o., IČ 29244919 se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno.

II. u k l á d á
Odboru kancelář tajemníka MÚ
zajistit podepsání smlouvy se společností e-tenders, s.r.o., IČ 29244919 se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.06.15


Usnesení č. 548/15 k zápisu komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 12.5.2015,

II. s o u h l a s í
s pořízením systémů a služeb pro GPS sledování vozidel provozovaných Městem Kutná Hora s realizací od 1. 1. 2016

III. u k l á d á
kanceláři tajemníka připravit vše potřebné pro pořízení systémů a služeb pro GPS sledování vozidel provozovaných Městem Kutná Hora.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.12.15


Usnesení č. 549/15 k harmonogramu zpracování rozpočtu na rok 2016
Rada města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2016
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.15


Usnesení č. 550/15 k účetní závěrce za rok 2014 zřízených příspěvkových organizací
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2014 příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora :
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora
Základní škola Kutná Hora Kamenná stezka PO Mateřské školy Kutná Hora
Základní škola T.G. Masaryka Kutná Hora Základní umělecká škola Kutná Hora
Základní škola Žižkov Kutná Hora Školní jídelny Kutná Hora
b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.06.15


Usnesení č. 551/15 k účetní závěrce za rok 2014 zřízených příspěvkových organizací
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2014 příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora:
Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře
Městská knihovna Kutná Hora
Galerie Felixe Jeneweina města Kutná Hora
b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.06.15


Usnesení č. 552/15 k účetní závěrce Pečovatelské služby za rok 2014
Rada města s c h v a l u j e
a) účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizace zřízené Městem Kutná Hora: Pečovatelská služba Kutná Hora
b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.06.15


Usnesení č. 553/15 k účetní závěrce Města Kutná Hora za rok 2014
Rada města I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2014.

II. s c h v a l u j e
Inventarizační zprávu města za rok 2014, včetně připomínek dílčí inventarizační komise a vedoucího odboru správy majetku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.06.15


Usnesení č. 554/15 k závěrečnému účtu za rok 2014
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2014 bez výhrad
b) vzít na vědomí informace o výsledcích hospodaření za rok 2014 městem zřízených obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu a příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku schválila Rada města
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 555/15 k rozpočotévmu opatření EKO č.11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 11, přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na změření pachových látek na ČOV Kutná Hora ve výši 43 560 Kč dle důvodové zprávy č. 1

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném opatření v bodu I.a)
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 556/15 k záměru na směnu pozemků v k.ú.Sedlec u KH - areál cihelny
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na směnu pozemku p.č. 596 o výměře 725 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za části pozemku p.č. 747/72 o výměře 394 m2 (dle geometrického plánu č. 884-73/2015 ze dne 2.6. 2015 díl "a" a díl "b" pozemku p.č. 747/72) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Karla Schwarzenberga.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.08.15


Usnesení č. 557/15 k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú.KH od ČR - SPÚ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 3233/9 o výměře 4 m2 (dle geometrického plánu č. 3535-016/2014 pozemek p.č. 3233/21), části pozemku p.č. 3233/10 o výměře 3 m2 (dle geometrického plánu č. 3535-016/2014 pozemek p.č. 3233/20), pozemků p.č. 3233/11 o výměře 2 m2 a p.č. 3233/12 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 558/15 k prodeji areálu pivovaru Lorec v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložené znění kupní smlouvy č. 9/2015 na prodej areálu pivovaru Lorec v Kutné Hoře v souladu s usnesením Rady města Kutná Hora č. 466/15 ze dne 13.5. 2015.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 559/15 k odkupu části pozemku v k.ú.Malín - pí Zvolánková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkoupení části pozemku p.č. 227/1 o výměře 5 m2 v k.ú. Malín (dle GP č. 492-19/2015 díl "e") od paní Heleny Zvolánkové,Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 2.100,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 560/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Komenského nám. č.p. 42 - úprava TS, knn) na pozemcích p.č. 344 a p.č. 3771 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč (umístění skříně) a 200,- Kč/bm, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 561/15 k uzavření darovací smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené darovací smlouvy, tykající se darování částky 24 000,00 Kč od společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., IČ: 00508055, se sídlem Kutná Hora, Karlov č.p. 197 na pořízení šachového stolu do objektu parku U Tří pávů p.č. 1290 a p.č. 1289/1 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 562/15 k ceníku společenských prostor Vlašského dvora v Kutné Hoře
Rada města I. r u š í
ke dni 10.6.2015 bod č. II. usnesení č. 75/12 ze dne 8.2.2012

II. s c h v a l u j e
předložený Ceník za využití společenských prostor Vlašského dvora v Kutné Hoře s účinností od 11.6.2015

III. p o v ě ř u j e
s účinností od 11.6.2015 odbor správy majektu k udělování souhlasu využití společenských prostor Vlašského dvora v Kutné Hoře dle schváleného Ceníku za využití společenských prostor Vlašského dvora v Kutné Hoře za předpokladu souhlasu jednoho ze statutárních zástupců Města Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.06.15


Usnesení č. 563/15 k ukončení poptáv. řízení na opravu bytu číslo 23,U Havírny 921
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava bytu číslo 23, U Havírny 921, Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Ondřej Tunkl, Kouřimská 20, 284 01 Kutná Hora, na opravu bytu číslo 23, U Havírny 921, Kutná Hora na částku 159.870,-- Kč, která se umístila na prvním místě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 564/15 k žádosti SKP Olympia Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostor v přízemí objektu č.p. 617, Střelecká ul., Kutná Hora dle zákresu v situačním plánku Sportovnímu klubu policie Olympia Kutná Hora, IČ 14803429, se sídlem Střelecká 617, Kutná Hora jako zázemí pro sportovní činnost.



Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.07.15


Usnesení č. 565/15 k ukončení poptávky na opravu schodiště,teras a chodníků,U Havírny 921
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava schodiště, teras a chodníků, U Havírny 921, Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Unikom, a.s., Hrnčířská 193, 284 45 Kutná Hora, na opravu schodiště, teras a chodníků, U Havírny 921, Kutná Hora na částku 192.812,-- Kč, která se umístila na prvním místě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 566/15 k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - Šultysova 154-5
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v I. patře budovy č.p. 154-5, Šultysova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a Sdružením Jóga v denním životě Kutná Hora, o.s., se sídlem Zbraslavice 390, Zbraslavice za účelem provozování jógacentra, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 800,-Kč/m2/rok

b) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor (kancelář č. 6 a 9) v I. patře budovy č.p. 154-5, Šultysova ul., Kutná Hora

Zrušeno usnesením RM č. 911/15 ze dne 7. 10. 2015
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 567/15 k vyhodnocení VŘ č. SN 14/15 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
1) se zrušením usnesením rady města č. 510/15, bod 2) ze dne 27. 5. 2015 týkajícího se uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 2+1 (56,33 m2) ve 2. podlaží domu čp. 92, ul. Ortenova v Kutné Hoře s paní Věrou Hartovou, Žehušice, z důvodu odstoupení od uzavření nájemní smlouvy ze strany paní Hartové.

2) s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5 o velikosti 2+1 (56,33 m2) ve 2. podlaží domu čp. 92, ul. Ortenova v Kutné Hoře s paní Irynou Tučkovou, Kutná Hora, za nájemné ve výši 2.620,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 14/15.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 568/15 k žádosti pana Pavla Bečána o výjimku
Rada města n e s o u h l a s í
s žádostí pana Pavla Bečána, PB production Kutná Hora, Ke Kalichu 531, 284 01 Kutná Hora týkající se prodloužení doby hudební produkce do 23.00 hod. při pořádání akce Pivovarnické slavnosti Kutná Hora dne 27.6.2015 v prostorách bývalého areálu pivovaru.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.06.15


Usnesení č. 569/15 k žádosti občanského sdružení Kolektiv A.M. 180
Rada města I. r u š í
usnesení č.337/15 ze dne 1.4.2015

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu části nádvoří, bývalé stáčírny, bývalého prostoru dílny napravo od hlavního vchodu, dvou kanceláří v přízemí vlevo a tří místností vpravo včetně sociálního zařízení v hlavní budově pivovaru a vrátnice, vše v areálu pivovaru v Kutné Hoře, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a spolkem "Kolektiv A.M.180", se sídlem Na Dračkách 20, Praha 6, IČ: 22827188 za účelem pořádání hudebního festivalu Creepy Teepee od 8.7.2015 do 13.7.2015 s tím, že samotný festival proběhne ve dnech 10.7.2015 až 12.7.2015 za nájemné ve výši 300,- Kč/den, za podmínek, které budou uvedeny ve smlouvě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.07.15


Usnesení č. 570/15 k ukončení potáv.řízení na opravu podlah - Sedlecká 652
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava podlah v bytech č. 1 a 2 v objektu Sedlecká 652, Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou K +T stavební a montážní práce, Jungmannovo náměstí 437, 284 01 Kutná Hora, která se umístila na prvním místě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 571/15 k zahájení poptáv.řízení na rekonstrukci šaten - Sparta KH
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce šaten rozhodčích Sparta Kutná Hora"
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium nejnižší celkovou nabídkovou cenu uvedenou včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Josef Viktora Ing. Zuzana Moravčíková
2. Bc. Jitka Gregorová Markéta Holubová, DiS.
3. Ing. Ota Morawski Pavel Procházka
4. Věra Kapišáková Ing. Lucie Štolbová
5. Jaroslav Matějka Jana Pospíšilová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace sedmi vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.07.15


Usnesení č. 572/15 k zápisu komise životního prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 5. jednání komise životního prostředí ze dne 18. 5. 2015


Usnesení č. 573/15 k zápisu, účetní uzávěrce a výroční zprávě - DR Technické služby,
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 04/15 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 4.6.2015

II. s o u h l a s í
s vyplacením pohyblivé složky mzdy za rok 2014 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Jägerovi

III. s c h v a l u j e
a) Účetní uzávěrku, výroční zprávu a zprávu o vztazích společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2014.
b) Převedení vykázaného zisku společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. za rok 2014 ve výši 230 249,55 Kč dle doporučení dozorčí rady společnosti ve prospěch nerozděleného zisku minulých let:
Nerozdělený zisk minulých let: 1 035 770,98 Kč
Navýšení nerozděleného zisku minulých let: 230 249,55 Kč
Nerozdělený zisk minulých let po navýšení: 1 266 020,53 Kč

IV. u k l á d á
Jednateli společnosti uložit výroční zprávu za rok 2014 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 24.06.15


Usnesení č. 574/15 k rozpočtovým opatřením OSM - OSN č.15-18/15
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č. 15/15, kterým dochází ke zřízení nové příjmové položky účelový dar - šachový stůl ve výši 24.000,-- Kč a zároveň dochází ke zřízení nové výdajové položky šachový stůl - park U tří pávů ve výši 24.000,-- Kč.
b) předložený návrh OSM - OSN č. 16/15, kterým se navyšuje výdajová položka DPS opravy o částku 352.682,-- Kč, a to na úkor položek nebytové prostory plyn (247.973,-- Kč) a byty - el.energie (104.709,--Kč).
c) předložený návrh OSM - OSN č.17/15, kterým se navyšuje položka sportoviště opravy o částku 190.000,-- Kč, a to na úkor položek byty - el.energie (95.291,-- Kč) a byty - plyn (94.709,--Kč).
d) předložený návrh OSM - OSN č. 18/15, kterým se navyšuje položka sportoviště - služby, revize o částku 60.000,-- Kč, a to na úkor položky spolkový dům - el.energie.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 575/15 k rozpočtovému opatření OSM - TO č.10/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č.10/15, kterým se zřizuje nová výdajová rozpočtová položka Rozšíření venkovního osvětlení - psí útulek ve výši 33.570,-- Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Ostatní opravy a udržování ve výši 33.570,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 576/15 k vyhlášení výběr.řízení č.SN 19/15
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 19/15 na pronájem bytu č. 6 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp. 56, náměstí Národního odboje v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 3. 8. 2015 ve 14.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.08.15


Usnesení č. 577/15 k zápisu komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 21.5.2015


Usnesení č. 578/15 ke snížení příspěvku z Fondu regenerace města KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se snížením poskytnutého příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 na obnovu domu čp. 4 U Splavu v Kutné Hoře a to z poskytnutých 80.000,- Kč na 40.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 579/15 k rozpočtovým opatřením OPPŠ č.5-7
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 5 -
přesun prostředků neinvestičního příspěvku schváleného příspěvkové organizaci Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166 ve výši 30 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 na částečnou úhradu oprav ve školní jídelně dle důvodové zprávy.
b)předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 6 -
přesun prostředků z položky školství - rezerva u SRP 2867 ve výši 50 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 na realizaci dětského mini hřiště pro školní družinu dle důvodové zprávy.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 7 -
přesun prostředků z položky školství - rezerva u SRP 2867 ve výši 150.000,00,-Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora na dofinancování havárie podlahy v tělocvičně školy dle důvodové zprávy.

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPPŠ č. 5 až 7.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 580/15 k nenárokovým složkám platů ředitelů škol a škol.zařízení
Rada města s c h v a l u j e
nenárokové složky platů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.06.15


Usnesení č. 581/15 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.8
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 8 -
navýšení rozpočtových prostředků města ve výši 24.500,00 Kč na položku Šachový turnaj - Park u tří pávů na úhradu nákladů spojených s konáním akce Šachový turnaj dne 14. 6. 2015 dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 8.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 582/15 ke stanovení platu ředitele PO Mateřské školy KH
Rada města s t a n o v í
plat nové ředitelce PO Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149/I, Kutná Hora, paní Pavle Berkové s účinností od 1. 8. 2015 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.06.15


Usnesení č. 583/15 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 18. 5. 2015


Usnesení č. 584/15 k provozu mateřských škol a přerušení provozu školních družin v KH
Rada města s o u h l a s í
s provozem mateřských škol a přerušením provozu školních družin v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu 2015 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 585/15 ke schválení Zadání Územního plánu KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání Územního plánu Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 586/15 k rozpočtovému opatření INV č.21
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 21 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Park/Parkoviště Uhelná" na položku "MŠ 17. listopadu" ve výši 42.249,- Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 587/15 k uzavření smlouvy o dílo - Dačického dům
Rada města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru projektu interiérů a expozice na akci: "Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO" s autorem projektu firmou GL ARCHITEKTI, Bieblova 21, 150 00 Praha 5, za cenu 181.500,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 588/15 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 25.5.2015


Usnesení č. 589/15 k rozpočtovému opatření OSZ č.5
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 5 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě Rozhodnutí Úřadu práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami o navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče o částku 36.000,-Kč na kalendářní rok 2015 dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 5
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 590/15 k rozpočtovému opatření POL č.2
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření POL č.2 - navýšení rozpočtových příjmů i výdajů na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 od Ministerstva vnitra na projekty "Kutná Hora - Asistent prevence kriminality" a "Kutná Hora - Dělejme to společně" v celkové výši 278.000 ,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 591/15 k rozpočtovému opatření OŽP č.1
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č. 1 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za IV. čtvrtletí roku 2014, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 230.243,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1) tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 592/15 k zápisu kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise dne 20. 5. 2015.


Usnesení č. 593/15 k přehledu hospodaření příspěv.organizací
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření za IQ roku 2015:
Městského Tylova divadla a Kina Modrý kříž
Galerie Felixe Jeneweina
Městské Knihovny


Usnesení č. 594/15 k rozpočtovému opatření OK č.6
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OK č. 6 - navýšení rozpočtových prostředků z důvodu přijetí rozhodnutí na neinvestiční dotaci z programu Podpora pro památky UNESCO na realizaci projektu "Kutná Hora - budoucnost minulosti. 20 let na seznamu UNESCO" ve výši 306.000 Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření v bodu I.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 595/15 k výjimce z vyhlášky - Pavel Bečán
Rada města s o u h l a s í
s udělením výjimky z vyhlášky 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství panu Pavlovi Bečánovi, pořadateli akce Kinematograf Bratří Čadíků Kutná Hora konané ve dnech 11. - 14. 8. 2015 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 10.06.15


Usnesení č. 596/15 k závěrečnému účtu DSO Česká Inspirace na r.2014
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2014
Zodpovídá : Ing. H. Musílková      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 597/15 k závěrečnému účtu DSO České dědictví UNESCO za rok 2014
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2014
Zodpovídá : Ing. H. Musílková      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 598/15 k zápisu komise cestovního ruchu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise CR ze dne 1. 6. 2015



Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 10. června 2015

Nahoru