10. července 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10.července 2019

Usnesení č. 533/19 k rozpočtovému opatření KAN č. 10 - 11
Rada města s c h v a l u j e
a) předložené rozpočtové opatření KAN č. 10 - zapojení přijaté investiční dotace pro dobrovolné hasiče do rozpočtu města ve výši 100.000,-- Kč

b) předložené rozpočtové opatření KAN č. 11 - zapojení přijaté neinvestiční dotace pro dobrovolné hasiče do rozpočtu města ve výši 25.000,-- Kč

c) uzavření smlouvy o přijetí dotací z rozpočtu Středočeského kraje dle předloženého vzoru
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.12.19


Usnesení č. 534/19 k rozpočtovému opatření KAN č. 12
Rada města I. s o u h l a s í
a)s účinností od 1. 1. 2020 se zřízením pracovní pozice architekt města formou externí spolupráce

b)s vypsáním výběrového řízení dle podmínek uvedených v předložené důvodové zprávě

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. KAN č. 12, kterým dojde k pokrytí výběrového řízení na obsazení pozice architekt města dle písmene b) v maximální výši 115 200 Kč a to z rozpočtové rezervy města.
Zodpovídá : Mgr. V. Šnajdr, místostar      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 535/19 k rozpočtovému opatření KAN č. 13
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o vypracování "Analýzy připravenosti města Kutná Hora na zavedení Smart City" s ČVUT UCEEB se sídlem v Buštěhradě zastoupeném Ing. Mgr. Michal Kuzmičem za cenu 189 000,- Kč bez DPH, dle přiložené nabídky.

II. p o v ě ř u j e
místostarostu Víta Šnajdra uzavřením smlouvy o vypracování Analýzy připravenosti města Kutná Hora na zavedení Smart City" s ČVUT UCEEB se sídlem v Buštěhradě zastoupeném Ing. Mgr. Michal Kuzmičem za cenu 189 000,- Kč bez DPH, dle předložené nabídky.

III. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. KAN č. 13, kterým dojde k pokrytí vypracování předložené analýzy ve výši 228 690 Kč včetně DPH a to z rozpočtové rezervy města.
Zodpovídá : Mgr. V. Šnajdr, místostar      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 536/19 k informativní zprávě - sociální pohřby
Rada města s o u h l a s í
s vyčleněním níže uvedených hrobových míst a jejich využití pouze pro účely sociálních pohřbů.
Veřejné pohřebiště U Všech svatých
Sektor IX, řada 5, číslo 100
Sektor IX, řada 5, číslo 101
Sektor IX, řada 5, číslo 102
Sektor IX, řada 5, číslo 103
Sektor IX, řada 5, číslo 104
Sektor IX, řada 5, číslo 105
Sektor B, řada 7, číslo 1 (společná hrobka)
Sektor B, řada 7, číslo 12/13 (společná hrobka)
Zodpovídá : vedoucí kanceláře tajemníka      Termín : 15.08.19


Usnesení č. 537/19 k pronájmu nebytových prostor - Pobřežní 194, KH
Rada města s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 11 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2019 do 31.3.2020.

b) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 12 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2019 do 31.3.2020.

c) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 18 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2019 do 31.3.2020.

d) zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory - místnosti č. 19 a 20 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2019 do 31.3.2020.

e) zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor - místnost č. 23 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora, na dobu určitou od 1.9.2019 do 31.3.2020.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 21.08.19


Usnesení č. 538/19 k VŘ na pronájem prostor k podnikání (Benešova 634, KH)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 20/19 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 634, Benešova ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2165/11 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je dne 14.8.2019 ve 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 21.08.19


Usnesení č. 539/19 k žádosti spol. Technické služby Kutná Hora, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
a) uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 27.7.1999 uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. jako nájemcem, IČO 49549511, se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora týkající se změny hrazení nájemného a záloh na služby vyplývající z předmětné nájemní smlouvy tak, že splátky budou hrazeny měsíčně v kalendářním měsíci namísto čtvrtletních splátek

b) uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 31.7.2015 uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. jako nájemcem, IČO 49549511, se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora týkající se změny hrazení nájemného vyplývajícího z předmětné nájemní smlouvy tak, že splátky budou hrazeny měsíčně v kalendářním měsíci namísto čtvrtletních splátek
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.19


Usnesení č. 540/19 k nájemní smlouvě bytu - Vojtěšská ul., K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu s panem Michalem Kováčem, za nájemné ve výši 1.699,- Kč měsíčně, stanovené v souladu s ustanovením § 4 Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, které pronajímatel může jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 9. 2019.


Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 541/19 k nájemní smlouvě na část pozemku v k.ú. Sedlec (p. Kohoutek)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 638/1 o výměře 88 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Petrem Kohoutkem Kutná Hora jako nájemcem s účinností od 1.8.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 3 982,00 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 4.5.2018 do 31.7.2019 ve výši 4 953,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 542/19 k uzavření NS prostor Cihlářská 17, KH (ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání (1 místnost vlevo) v objektu č.p. 17, Cihlářská ul., Kutná Hora, který je součástí pozemku p.č. 597/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IČO 25945408, se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za účelem zajištění provozu elektrobusů - místnost řidičů, za roční nájemné ve výši 18.000, Kč + DPH v zákonné výši.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.19


Usnesení č. 543/19 k vyhodnocení poptávkového řízení (odstranění vlhkosti ZS)
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Odstranění vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci Zimního stadionu Kutná Hora" dle Protokolu o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 21.6.2019. Jediná nabídka byla předložena společností Air Technology s.r.o., IČO 25302248, Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín.

II. n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku s dodavatelem:
Air Technology s.r.o., IČO 25302248, Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín za cenu 4 570 180,89 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 17.07.19


Usnesení č. 544/19 k rozpočtovým opatřením OSM č. 7 - 8/19
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 7/19, kterým se navyšuje výdajová položka byty - opravy o částku 1.000.000,-- Kč, a to na úkor výdajové investiční položky byty rekonstrukce.

b) předložený návrh OSM na rozpočtové opatření č. 8/19, kterým se navyšuje výdajová položka Klimeška - služby o částku 500.000,-- Kč, a to na úkor investiční položky ZS - odvlhčení haly.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.07.19


Usnesení č. 545/19 k rozpočtovému opatření OSM č. 9/19
Rada města I. s c h v a l u j e
rozšíření stávajícího programu Fenix o modul bytové evidence a související rozpočtové opatření OSM č. 9/19 - kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na pokrytí tohoto rozšíření dle nabídnuté ceny od firmy Asseco Solutions, a.s. ve výši 385 809 Kč včetně DPH

II. u k l á d á
oddělení informatiky uzavřít smlouvu s firmou Asseco Solutions, a.s.

Zodpovídá : Ing. Bulánková, Ing. Čermák  Termín : 20.12.19
Zrušeno usnesením č. 723/19 ze dne 2. 10. 2019

Usnesení č. 546/19 k zápisu majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 24. 6. 2019


Usnesení č. 547/19 k prodeji pozemku v k. ú. Sedlec (manž. Kohoutkovi a p. Kohoutek)
Rada města s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 638/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 30 m2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory.

b) zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 638/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 60 m2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 04.09.19


Usnesení č. 548/19 k prodeji části pozemku v k. ú. Neškaredice (p. Hnilička)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 140/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1 m2 v k. ú. Neškaredice.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 04.09.19


Usnesení č. 549/19 k prodeji pozemku v k. ú. Neškaredice formou VŘ (man. Loukovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. n e s c h v á l i t
prodej pozemku p. č. 127/1 o výměře 1 623 m2 v k. ú. Neškaredice manželům Loukovým, Kutná Hora.

II. s c h v á l i t
prodej pozemku p. č. 127/1 o výměře 1 623 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Neškaredice formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 550/19 k VŘ na prodej bývalé ZŠ v Malíně
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 2/19 na prodej pozemků p. č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č. p. 167, p. č. 2 o výměře 1.218 m2, p. č. 3 o výměře 120 m2 a p. č. 4 o výměře 61 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Malín za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
za vyvolávací ceny:
vyvolávací cena nemovitých věcí celkem 5.467.500 Kč,
vyvolávací cena nemovitých věcí v etapě č. 1 4.592.700 Kč,
vyvolávací cena nemovitých věcí v etapě č. 2 874.800 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 16.10.19


Usnesení č. 551/19 k věcnému břemenu - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6024538 - Kutná Hora, Na Podskalí, č. parc. 3446/2 - knn) na pozemku p. č. 3777/1 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 552/19 k věcnému břemenu - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6024755 - Kutná Hora, TJ Sparta, ppč. 3337/1 - knn) na pozemku p. č. 3337/1 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a dále 1.000,- Kč za umístění skříně, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 553/19 k věcnému břemenu - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. K. Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6023609 Kutná Hora, Uhlená čp. 596 - knn) na pozemku p. č. 3742 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 554/19 k věcnému břemenu - ČEZ Distribuce, a.s. - k. ú. Malín
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6024589/VB01 Kutná Hora, Malín, Za Biřictvím, č. parc. 464/6- knn) na pozemku p. č. 531/1 v k. ú. Malín v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 555/19 k předkupnímu právu - rybník Medenice (p. Vágner)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit zřízení předkupního práva jako věcného práva k pozemkům p.č. 1260, 1264, 1265, 1282 a 1698 v kat. území Paběnice, včetně všech součástí a příslušenství, v majetku Města Kutná Hora ve prospěch pana Jakuba Vágnera, 252 43 Průhonice. Předkupní právo jako věcné právo bude zřízeno bezplatně na dobu do 31. 10. 2038 s tím, že bude-li splněna podmínka trvání podpachtovního nebo pachtovního vztahu oprávněného z věcného předkupního práva k uvedeným nemovitostem nebo alespoň některé z nich i po uplynutí této doby, prodlužuje se účinnost smlouvy o zřízení předkupního práva jako věcného práva na dobu dalších dvaceti pěti let.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 556/19 k dohodě o využití sportoviště ve sport. hale Klimeška
Rada města s c h v a l u j e
dohodu o využití sportoviště ve sportovní hale Klimeška s platností od 1.8.2019.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 01.08.19


Usnesení č. 557/19 k Provoznímu řádu sportovní haly Klimeška
Rada města s c h v a l u j e
Provozní řád sportovní haly Klimeška s platností od 1.8.2019
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 01.08.19


Usnesení č. 558/19 ke změně ceníku sportovní haly Klimeška
Rada města s c h v a l u j e
změnu ceníku pro sportovní halu Klimeška s navrhovanou platností od 1.8.2019
po schválení poskytovateli dotací.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 01.08.19


Usnesení č. 559/19 ke grantům - malé projekty - oblast č. 2 - sport - III.čtvrtl.2019
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 7. 6. 2019 - realizace projektu v III. čtvrtletí 2019.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.08.19


Usnesení č. 560/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 19
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 19 - navýšení rozpočtu o přijatou dotaci od MK ČR pro Galerii Felixe Jeneweina na projekt "Celoroční výstavní program 2019 Galerie Felixe Jeneweina" ve výši 270 000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 17.07.19


Usnesení č. 561/19 k přijetí daru - Galerie Felixe Jeneweina
Rada města s o u h l a s í
s přijetím daru - uměleckého díla pro Galerii Felixe Jeneweina Kutná Hora
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.19


Usnesení č. 562/19 k zápisu komise pro strategické plánování a rozvoj města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro strategické plánování a rozvoj města


Usnesení č. 563/19 k poptávkovému řízení - "DSP Parkoviště autobusů Sedlec"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona, na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dokumentace pro stavební povolení (DSP) Parkoviště autobusů Sedlec" podle zadávacích podmínek uvedených v předložené důvodové zprávě.

b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr.Bc.Vít Šnajdr Mgr.Bc. Silvia Doušová
2. Ing. Jiří Janál Jan Trávníček, Dis.
3. Ing.arch. Martin Kremla Michaela Špačková

b) s uzavřením Licenční smlouvy pro užití projektové dokumentace "DSP Parkoviště autobusů Sedlec" se společností Ehl&Koumar architekti, s.r.o. ve výši 15.000,- Kč bez DPH.

c) s uzavřením smlouvy O součinnosti a autorském dohledu pro zpracování dokumentace "DSP Parkoviště autobusů Sedlec" se společností Ehl&Koumar architekti, s.r.o. ve výši 85.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 564/19 k revitalizaci hřbitova K. Hora - využití dešťových vod
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 18, odst. 1, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále: "zákon") na základě uvedené výjimky ze zákona přímé zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - využití dešťových vod" dodavateli - Technické služby Kutná Hora s.r.o. za nabídnutou cenu 9.207.000,- včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 565/19 k výsledku poptávky - "Sport. hala Klimeška"
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení vedeného mimo režim zákona na výkon dotačního managementu - projektové a finanční řízení projektu "Sportovní hala Klimeška - 3. Etapa, č. žádosti: V4-502019-531-00017 schváleného ke spolufinancování Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, v rámci výzvy V4 Sport, Podprogramu 133D531 - podpora materiálně technické základny sportu. V tomto poptávkovém řízení podala nejlevnější nabídku firma LK Advisory s.r.o., Hellichova 795, Poděbrady.

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít s firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.19


Usnesení č. 566/19 k dodateku č. 2 sml. o dílo "Oprava opěr.zdí v parku pod Vl.dvorem"
Rada města I. s c h v a l u j e
vícepráce v rámci stavby "Oprava opěrných zdí v parku pod Vlašským dvorem - pod arciděkanstvím", dle důvodové zprávy ve výši 309.476,26 Kč včetně DPH a prodloužení termínu dokončení prací do 31.12.2019.

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít na vícepráce dodatek smlouvy o dílo se společností DALFOS s.r.o., Libenice 44, 280 02 Libenice IČ: 62966511.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.19


Usnesení č. 567/19 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 3/19
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 3/19, kterým dochází k navýšení investiční rozpočtové položky Tebis - napojení prodejny MaxiHit ve výši 408.870,--Kč, a to na úkor Investiční rozpočtové rezervy ve výši 408.870,--Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 17.07.19


Usnesení č. 568/19 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 4/19
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh INV - TO č. 4/19, kterým dochází k vytvoření nové příjmové rozpočtové položky Přijaté pojistné náhrady (zničené Lesní stezky) ve výši 48.769,--Kč a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Hřbitov - ošetření stromů ve výši 20.000,--Kč a navýšení výdajové rozpočtové položky Mobiliář - oprava - Lesní stezky ve výši 28.769,--Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 569/19 k uzavření dodatku ke sml. o dílo - elektrifikace Palackého nám.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Kutná Hora, elektrifikace Palackého náměstí pro kulturní akce" se společností AVE Kolín, s.r.o., se sídlem Třídvorská 1501, 280 02 Kolín.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.07.19


Usnesení č. 570/19 k zápisu DR společnosti MVE PLUS s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání Dozorčí rady ze dne 21. 5. 2019 a 18. 6. 2019 obchodní společnosti MVE PLUS s.r.o., Hejdof 1666, Čáslav.


Usnesení č. 571/19 k zápisu komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 26. června 2019


Usnesení č. 572/19 k programu pro přidělování dotací z rozpočtu města KH
Rada města s c h v a l u j e
program pro přidělování dotací z rozpočtu města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2020.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.10.19


Usnesení č. 573/19 k dotaci na zpracování plánů územ.systému ekologické stability (ÚSES)
Rada města I. s c h v a l u j e
zpracování žádosti o dotaci na zpracování plánů územního systému ekologické stability (ÚSES) pro ORP Kutná Hora z dotačního titulu OPŽP, číslo výzvy v MS 2014+: 05_17_052, název výzvy v MS 2014+: MŽP_52. Výzva, PO 4, SC 4.3, plány ÚSES, průběžná, firmou M.C.TRITON, spol. s r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6.

II. u k l á d á
Městu Kutná Hora projednat a uzavřít s výše uvedenou firmou smlouvu o dílo.
Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 574/19 k výroční zprávě společnosti Služby města KH s.r.o. v likvidaci
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Služby města Kutné Hory s.r.o. v likvidaci, ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. s c h v a l u j e
a) výroční zprávu, a účetní závěrku společnosti Služby města Kutné Hory s.r.o. za rok 2018

b) převedení ztráty za rok 2018 ve výši 605 735,-Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let

II. u k l á d á
likvidátorce společnosti uložit výroční zprávu za rok 2018 do sbírky listin Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze
Zodpovídá : Ing. Plíhalová      Termín : 31.07.19


Usnesení č. 575/19 k informativní zprávě o ukončení soudního sporu
Rada města
RM jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o., IČ: 25100513 se sídlem Kutná Hora, Havlíčkové nám. 552, ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., nyní společnosti v likvidaci pod názvem Služby města Kutná Hora, s.r.o.

I. b e r e n a v ě d o m í
přednesenou informativní zprávu o možném ukončení soudního sporu s bývalým odvolaným jednatelem PaedDr. Robertem Lukáškem

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem Dohody o narovnání mezi Služby města Kutná Hora s.r.o. v likvidaci a PaedDr. Robertem Lukáškem.

Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 31.07.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 10. července 2019

Nahoru