10. července 2013

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10.července 2013

Usnesení č. 542/13 k vytvoření pracovní pozice na odbor soc. věcí a zdravotnictví
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1.9.2013 navýšení počtu zaměstnanců odboru sociálních věcí a zdravotnictví o jednoho zaměstnance - referenta oddělení sociálně právní ochrany dětí.

II. s t a n o v í
s účinností od 1.9.2013 celkový počet pracovních úvazků MÚ Kutná Hora na 172.6 úvazků.


Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 543/13 k Analýze provozu loterií v Kutné Hoře
Rada města b e r e n a v ě d o m í
analýzu provozu loterií vypracovanou pracovní skupinou "výherní hrací přístroje".


Usnesení č. 544/13 k Harmonogramu zpracování rozpočtu na rok 2014
Rada města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2014.


Usnesení č. 545/13 k rozpočtovým opatřením EKO č. 38 - 43
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 38 - navýšení rozpočtu z důvodu přijetí dotace na úhradu prvotních nákladu za povodně 2013 ve výši 54.000 Kč dle důvodové zprávy 2.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 39 - navýšení rozpočtu z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace MK ČR na realizaci projektů z programu VISK 3 "Rozšíření technického vybavení Městské knihovny Kutná Hora s ohledem na výkon regionálních funkcí a kooperaci veřejných knihoven daného regionu" ve výši 38 000 Kč dle důvodové zprávy 3.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 40 - navýšení rozpočtu z důvodu přijetí finančního vypořádání dotace související s agendou sociálně právní ochrany dětí od Ministerstva financí ve výši 344.918 Kč dle důvodové zprávy 4.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 41 - navýšení rozpočtu z důvodu přijetí finančního daru od Středočeského kraje k náhradě a odstranění škod způsobených letošní povodní na majetku obce ve výši 160.000 Kč dle důvodové zprávy 5.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 42 - změna rozpočtu z důvodu schválené úhrady ztráty městské společnosti Průvodcovská služba s.r.o. ve výši 676.534,66 Kč. Uvedená ztráta bude hrazena navýšením příjmů z prodeje bytů II. privatizace, která nebyla v roce 2013 rozpočtována, dle důvodové zprávy 6.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 43 - změna rozpočtu z důvodu vybudování optických tras a propojení Městského kamerového systému Města Kutná Hora /staré části centra města/ se sídlištní zástavbou Šipší ve výši 300.000 Kč. Uvedené výdaje budou hrazeny navýšením příjmů z prodeje bytů I. privatizace, která nebyla v roce 2013 rozpočtována, dle důvodové zprávy 7.

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních v bodu I.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 546/13 k prodeji pozemku v k.ú. Perštejnec (p. Navrátil)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora n e s o u h l a s i t
s prodejem pozemku p.č. 64/5 o výměře 2.364 m2 v k.ú. Perštejnec panu Radku Navrátilovi, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 547/13 k prodeji části pozemků v k.ú. Kutná Hora (man. Kulhánkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1138 nebo části pozemku p.č. 1139 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Vladimíru a Renatě Kulhánkovým, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 548/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Červené Janovice (pí Svobodová)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 479/3 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Červené Janovice paní Gabriele Svobodové, Kutná Hora.

Zrušeno usnesením č. 974/13 ze dne 4.12.2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 549/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Zhoř u Červených Janovic (pí Smutná)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 768/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Zhoř u Červených Janovic paní Mgr. Ireně Smutné, Praha 4 za kupní cenu ve výši 80,- Kč/m2 (+ 3.025,- Kč znalečné).

b) nesouhlasit s odkoupením části pozemku p.č. 768/3 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Zhoř u Červených Janovic od paní Mgr. Ireny Smutné, Praha 4 ani se směnou této části pozemku za jiný pozemek ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 550/13 k prodeji objektu č.p. 1 v Kutné Hoře formou VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora

I. z r u š i t
své usnesení č. 166/12 ze dne 11.9. 2012

II. s o u h l a s i t
s prodejem budovy č.p. 1 na pozemku p.č. 2952 a části pozemku p.č. 2952 (dle GP číslo 3324-29/2013 ze dne 5.4. 2013 pozemek p.č. 2952/1) o výměře 6.002 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 551/13 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 17.6. 2013.
b) zápis z jednání bytové komise dne 1. 7. 2013
c) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 24.6.2013


Usnesení č. 552/13 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Poličany
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (uložení kNN a umístění pilíře) na pozemcích p.č. 91/1, 90/22, 90/21, 90/1, 90/4, 90/16, 90/5 a 25 v k.ú. Poličany v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm a 10,- Kč/bm (dle druhu pozemku) a 1.000,- Kč/1 skříň, vše bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 553/13 k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - PhDr. Morávek
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - garáže u domu Benešova 322, postavené na části pozemku p.č. 2480 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem PhDr. Vladimírem Morávkem,Kutná Hora na dobu určitou od 1.7.2013 do 29.7.2013 za nájemné ve výši 240,-- Kč za celou dobu trvání nájemní smlouvy.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.07.13


Usnesení č. 554/13 k uzavření dodatku - TJ Sokol Malín
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí v k.ú. Malín uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ Sokol Malín, se sídlem Malín, týkající se změny doby trvání smluvního vztahu z doby neurčité s tříměsíční výpovědní lhůtou na dobu určitou do 31.7.2024.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 555/13 k uzavření dohody o užívání bytu v č.p. 921 a nebytových prostor
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o užívání bytu č. 8 v nemovitosti č.p. 921 U Havírny, Kutná Hora a nebytového prostoru - 1 místnosti v suterénu nemovitosti č.p. 921 U Havírny, Kutná Hora a nebytového prostoru - 1 místosti v suterénu nemovitosti č.p 922 U Havírny, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Trigema Building a.s., se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5 na dobu určitou do 30.11.2013 za účelem dočasného užívání jako kancelář, zázemí staveniště a skladové prostory. Částka za užívání předmětných prostor byla stanovena ve výši 5.000,- Kč/měsíc a paušál za topení ve výši 300,- Kč/měsíc.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 556/13 k uzavření smlouvy - Malínská sokolovna o.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru - 1 místnosti v I. patře nemovitosti č.p. 378 U Beránky, Malín pro Malínskou sokolovnu o.s., IČ 22869310, se sídlem Malín, U Beránky 227, PSČ 284 01 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 6.000,- Kč a paušál za služby ve výši 1.000,- Kč/rok.

Zrušeno usnesením RM č. 900/13 ze dne 6.11.2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 557/13 k uzavření nájemní smlouvy - TJ Sokol Malín
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - dvou místností v přízemí nemovitosti č.p. 378 U Beránky, Malín mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ Sokol Malín, se sídlem Malín na dobu určitou do 31.12.2014, za roční nájemné ve výši 6.000,- Kč a paušál za služby ve výši 6.000,- Kč/rok za účelem klubovny a zajištění občerstvení při konání sportovních a kulturních akcí pořádaných v předmětné nemovitosti.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 558/13 k uzavření nájemní smlouvy - TJ Sokol Malín
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - 1 místnosti v I. patře nemovitosti č.p. 378 U Beránky, Malín mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ Sokol Malín, se sídlem Malín na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 6.000,- Kč a paušál za služby ve výši 1.000,- Kč/rok.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 559/13 k uzavření smlouvy o nájmu - p. Pipek
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu bez č.p. postaveném na pozemku p.č. 2930/6, nebytových prostor v objektu bez č.p. postaveném na části pozemku p.č. 2932/2 a část pozemku p.č. 2930/4 v k.ú. Kutná Hora a movitých věcí (zkušební zařízení Paltest, válcová stanice na zk. brzd, montážní a demontáž. stroj., zvedák, sloupový zvedák, bruska, strojní vrtačka a hydraulický zvedák) mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Romanem Pipkem, IČ 41430930, Kutná Hora na dobu určitou do 31.12.2023


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.13


Usnesení č. 560/13 k uzavření smlouvy o výpůjčce
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy ze dne 14.7.1994 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a AUTOKLUBEM KUTNÁ HORA v AČR, se sídlem Potoční 190, Kutná Hora dohodou ke dni 31.7.2013

b) s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v přízemí (garáž) a v I. patře nemovitosti č.p. 190 Potoční ul., Kutná Hora a movitých věcí (vysokotlaké čistící zařízení, frikční pila a hydraulický zvedák) mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a AUTOKLUBEM KUTNÁ HORA v AČR, se sídlem Potoční 190, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1.8.2013 s tím, že vypůjčitel bude hradit energie související s užíváním předmětných prostor.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.13


Usnesení č. 561/13 k žádosti nájemců nebytových prostor v č.p. 170 Šultysova ul.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 170 Šultysova ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Miroslavou Benešovou, Kutná Hora a panem Miroslavem Benešem, Kutná Hora, týkajícího se úpravy nájemného za období od 1.8.2013 do 31.8.2013 z důvodu rekonstrukce přilehlého domu č.p. 171 Šultysova ul., Kutná Hora. Nájemné za toto období činí 12.621,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 562/13 k žádosti Ing. Miroslava Rajdla a pana Jana Hráčka
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 489 Jungmannovo nám., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám., Kutná Hora a panem Ing. Miroslavem Rajdlem - MiRa, místo podnikání Malešov 256, Malešov, PSČ 285 41 dohodou ke dni 31.8.2013

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 489 Jungmannovo nám., Kutná Hora panu Janu Hráčkovi, IČ 64162958, Kutná Hora za účelem prodeje a servisu výpočetní techniky

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.08.13


Usnesení č. 563/13 k zahájení poptávkového řízení na vypracování PENB
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Zpracování Průkazu energetické náročnosti budov pro objekty v majetku Města Kutná Hora"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium nejnižší nabídkovou cenu uvedenou vč. DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Bc. Jitka Gregorová Ivan Sova
3. Ing. Josef Bárta Michaela Špačková
4. Jan Trávníček, DiS
5. Pavel Procházka

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace sedmi vybraným zájemcům uvedených v důvodové zprávě.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 564/13 k uzavření Dodatku č. 9 - ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim týkajícího se souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim a panem Františkem Machačkou, Oleška za účelem provozování mobilního stánku s rychlým občerstvením na autobusovém nádraží.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.13


Usnesení č. 565/13 k vyvěšení záměru - Zámecká 167, Kutná Hora - Sedlec
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v I. a II. patře nemovitosti č.p. 167 Zámecká ul., Kutná Hora společnosti GIVA s.r.o., se sídlem Revoluční 1082, Praha 1 za účelem výroby reklamních a upomínkových předmětů.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.08.13


Usnesení č. 566/13 k záměru na pronájem nemovitosti Puškinská 206, Kutná Hora
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení záměru na pronájem nemovitosti čp. 206 Puškinská ul. postavené na pozemku p.č. 2708/2, sklepu postaveném na pozemku p.č. 2708/1, části pozemku p.č. 2708/1 a části pozemku p.č. 2676 vše v k.ú. Kutná Hora bez výběru uchazeče.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na výpůjčku nemovitosti čp. 206 Puškinská ul. postavené na pozemku p.č. 2708/2, sklepu postaveném na pozemku p.č. 2708/1, části pozemku p.č. 2708/1 a části pozemku p.č. 2676 vše v k.ú. Kutná Hora, Oblastní charitě Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.08.13


Usnesení č. 567/13 ke zbourání zdi včetně zděných přístřešků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí informativní zprávu k usnesení zastupitelstva města č. 175/12 týkající se zbourání dělící zdi včetně zděných přístřešků a oplocení na pozemku p.č. 2952 v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 568/13 k zahájení poptávkového řízení na výměnu oken Nádražní 211
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Výměna oken a dveří za plastová, Nádražní 211, Kutná Hora"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 90%
2. záruční doba 10%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:

člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Věra Kapišáková
4. Ladislav Martinek Jana Pospíšilová
5. Ing. Lucie Štolbová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace šesti vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávěZodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.08.13


Usnesení č. 569/13 k ceníku za využití prostor sokolovny Malín č.p. 378
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený ceník za využití prostor víceúčelového kulturně sportovního zařízení Malín č.p. 378 pro "partnery projektu", platný od 15.7.2013

b) předložený ceník za využití prostor víceúčelového kulturně sportovního zařízení Malín č.p. 378 pro "veřejnost", platný od 15.7.2013


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 570/13 k prominutí úroku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro paní Darinu Pompovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 1.252,00 Kč.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 571/13 k vyhodnocení výběrového řízení č. SN 25/13 - Benešova 649,K.Hora
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 25/13 o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 649 Benešova ul, Kutná Hora

Na 1. místě se umístila paní Nováková Lenka, Kutná Hora - Sedlec.
Na 2. místě se umístila SOPRE CR, o. p. s., se sídlem Tovární 1114, Chrudim

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 649 Benešova ul., Kutná Hora s vítězem výběrového řízení č. SN 25/13 uvedeným v bodě I.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 572/13 k dohodě o výměně bytu
Rada města s o u h l a s í
s výměnou bytu mezi panem Jiřím Kounickým, trvale bytem Puškinská 651, Kutná Hora a paní Petrou Pasekovou, Kutná Hora, nájemce bytu v ul. Vocelova 344, Kutná Hora ve smyslu ustanovení § 715 Občanského zákoníku, a to následně:
a)s ukončením nájemní smlouvy dohodou s panem Jiřím Kounickým k bytu č. 1 o velikosti 2+kk (54,60 m2), v čp. 651, v Kutné Hoře ke dni 31. 7. 2013.
b) s uzavřením nájemní smlouvy s paní Petrou Pasekovou k bytu č. 1 v čp. 651,v Kutné Hoře na dobu neurčitou s účinností od 1. 8. 2013.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 573/13 k pronájmu bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení a to bytu č. 10 v domě pro seniory v čp. 402, ul. Benešova, Kutná Hora, o velikosti 1+kk, ve 3. podlaží, s paní Zdeňkou Kohoutkovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 8. 2013 za smluvní nájemné ve výši 2.025,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 574/13 k zahájení poptávkového řízení na zřízení 2 BJ Jana Palacha 167
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Vytvoření dvou bytových jednotek, Jana Palacha 167, Kutná Hora"

b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
1. nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 90%
2. záruční doba 10%

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Jiří Franc Mgr. Dana Vepřková
2. Bc. Jitka Gregorová Ing. Ota Morawski
3. Pavel Procházka Věra Kapišáková
4. Ladislav Martinek Jana Pospíšilová
5. Ing. Lucie Štolbová

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace šesti vybraných zájemců uvedených v důvodové zprávě

Zrušeno usnesením č. 729/14 ze dne 27. 8. 2014.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 575/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 21/13 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 21/13 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+1 (50,25 m2) v 1. podlaží domu čp. 69, Komenského náměstí v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 1+1 (50,25 m2)
v 1. podlaží domu čp. 69, Komenského náměstí v Kutné Hoře s p. Zdeňkou Kutčákovou, za nájemné ve výši 2.261,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 21/13.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 576/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 22/13 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o mí
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 22/13 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 3+1 (79,38 m2) ve 3. podlaží domu čp. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 3+1 (79,38 m2)
ve 3. podlaží domu čp. 636, ul. Benešova v Kutné Hoře s p. Růženou Berkyovou, za nájemné ve výši 3.572,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 22/13.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 577/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 23/13 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 23/13 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 (28,44 m2) ve 2. podlaží domu čp. 165, ul. Šultysova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3 o velikosti 1+1 (28,44 m2)
ve 2. podlaží domu čp. 165, ul. Šultysova v Kutné Hoře s p. Josefem Hejným, Kutná Hora, za nájemné ve výši 1.279,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 23/13.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 578/13 ke stanovení výše plateb - ubytovna Vítězná 443
Rada města I. r u š í
k 31.7.2013 usnesení č. 683/10 týkající se plateb na ubytovně Vítězná 443, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
se stanovením výše plateb na ubytovně Vítězná 443, Kutná Hora u smluv
uzavíraných od 1.8.2013 následovně:
a) užívání dvojbuňky:
nájem ………………… 1 500,00 Kč/měs./dvojbuňka
+ služby 1 osoba 1.590,00 Kč/měs.
2 osoby 3.180,00 Kč/měs.
3 osoby 4.770,00 Kč/měs.
4 osoby 6.360,00 Kč/měs.
5 osob 7.950,00 Kč/měs.
dále za každou další osobu 500,00 Kč

b) užívání jednoho pokoje ve dvojbuňce:
nájem ………………… 750,00 Kč/měs./pokoj
+ služby 1 osoba 1.590,00 Kč/měs.
2 osoby 3.180,00 Kč/měs.
dále za každou další osobu 500,00 Kč.

ke dni 31. 5. 2015 zrušeno usnesením č. 421/15 ze dne 29. 4. 2015
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.08.13


Usnesení č. 579/13 ke stanovení výše plateb - ubytovna Trebišovská 609
Rada města I. r u š í
k 31.7.2013 usnesení č. 684/10 ke stanovení výše plateb na ubytovně v Trebišovské ul. 609, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
se stanovením výše plateb na ubytovně Trebišovská 609, Kutná Hora u smluv
uzavíraných od 1.8.2013 následovně:
a) jeden pokoj:
nájem …………….. 1.000,00 Kč/ měs./pokoj
+ služby 1 osoba 1.590,00 Kč
2 osoby 3.180,00 Kč
vybavení …………………… 200,00 Kč

b) dva pokoje:
nájem ……………………………… 1.500,00 Kč/měs./2 pokoje
+ služby 1 osoba 1.590,00 Kč
2 osoby 3.180,00 Kč
3 osoby 4.770,00 Kč
4 osoby 6.360,00 Kč
5 osob 7.950,00 Kč
vybavení…………………………… 400,00 Kč

ke dni 31. 5. 2015 zrušeno usnesením č. 422/15 ze dne 29. 4. 2015
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.08.13


Usnesení č. 580/13 k výpovědi z nájmu
Rada města
dle § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích r o z h o d l a dát výpověď z nájmu bytu č. 3 ve 2. podlaží domu čp. 75, ul. Lorecká v Kutné Hoře nájemci bytu paní Vierce Červeňákové z důvodu § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatila řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 581/13 k ukončení poptávky dovybavení "spolkového domu"
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Dovybavení "spolkového domu", Lierova ul. č.p. 146, Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Český nábytek a.s., se sídlem
Chomutovská 1444/2, Praha 4, 149 00, která se umístila na prvním místě.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.07.13


Usnesení č. 582/13 k uzavření smluv
Rada města s o u h l a s í
1) s uzavřením předložené darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora a manželi Shikhun Rein San, a Shikhun Nang Ram Tamdang, týkající se darování drobných movitých věcí potřebných pro zajištění domácnosti bytu č. 16 v čp. 343, Kutná Hora, jehož jsou společnými nájemci na základě nájemní smlouvy.

2) s uzavřením předložené smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kutná Hora a manželi Shikhun Rein San, a Shikhun Nang Ram Tamdang, týkající se bezplatného užívání movitých věcí nacházejících se v bytě č. 16, v čp. 343, Kutná Hora, jehož jsou spoječnými nájemci na základě nájemní smlouvy.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 583/13 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.07.13


Usnesení č. 584/13 ukončení poptávky na výměnu oken Zámecká 167
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
Výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Dřevěná eurookna - Zámecká 167, Kutná Hora - Sedlec".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Window Holding a.s., Sokolovská 651, Praha, která se umístila na prvním místě.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.07.13


Usnesení č. 585/13 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - Nadační fond GJO Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Nadačnímu fondu Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, se sídlem Jaselská 932, Kutná Hora, zastoupenému paní Mgr. Danou Vepřkovou, za účelem uspořádání Hudebního festivalu studentských kapel na dny 20. - 22. září 2013. Samotná akce proběhne ve dne 21. září 2013.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.09.13


Usnesení č. 586/13 k uzavření smlouvy - MVE PLUS, s r.o.,
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením smlouvy na úhradu částky 365.384,- Kč s DPH spojené s vybavením a dokončením výstavby útulku pro psy, v ulici Na Brunclíku v Kutné Hoře, od společnosti MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, dle předložených dokladů.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru navrhnout rozpočtové opatření na pokrytí nákladů ve výši 365.384,- Kč s DPH uvedených v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing. Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 587/13 ke smlouvě o provozování sběrného dvora v roce 2014
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Smlouvy o provozování sběrného dvora v roce 2014 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, na dobu určitou od 1.1. do 31.12. 2014.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 588/13 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 13 - 15
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.13/13, kterým se zřizuje nová investiční položka Potoční 190 - rekonstrukce autodílny ve výši 398.784,-- Kč, a to na úkor výdajových položek byty opravy (325.463,-- Kč) a položky Šultysova 154-155 oprava topení (73.321,--).

b) předložený návrh OSM - OSN č.14/13, kterým se zřizuje nová investiční položka Sedlecká 652 výměna oken ve výši 765.184,-- Kč, a to na úkor položek Sedlecká 652 výměna oken (500.000,-- Kč) a položky Šultysova 154 - 155 oprava topení (265.184,-- Kč).

c) předložený návrh OSM - OSN č.15/13, kterým se navyšuje investiční položka Radnická 178 - hydroizolace archivu o částku 142.045,-- Kč, a to na úkor položky Šultysova 154 - 155 oprava topení.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 589/13 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 16
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č.16/13, kterým se navyšuje výdajová rozpočtová položka Kino - opravy o částku 318.300,--Kč a to na úkor investiční výdajové rozpočtové položky MŠ Benešova - zeď ve výši 50.000,--Kč a výdajové rozpočtové položky Byty opravy ve výši 268.300,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 590/13 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 11
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 11/13, kterým dochází k navýšení investiční rozpočtové položky DH - Neškaredice ve výši 40.780,-- Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunální služby - nákup služeb ve výši 40.780,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 591/13 k podání trestního oznámení
Rada města s o u h l a s í
s podáním trestního oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizích práv a dobrého jména v souvislosti s údajným prohlášením starosty města Kutná Hora RNDr. Ivo Šance, CSc. na zpravodajském webu ze dne 2. 7. 2013.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 592/13 ke změně zřizovací listiny ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupiteltvu města Kutná Hora
schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Kutná Hora, Jana Palacha 166 v tomto znění:
Z článku V. zřizovací listiny Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření ( dále jen svěřený majetek)- bodu 1 - se vyjímá následující ustanovení:
- budova čp. 145 k.ú. Sedlec
- pozemek p.č. 795/33 (zastavěná plocha) k.ú. SedlecZodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 593/13 ke změně zřizovací listiny ZŠ Kamenná stezka v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupiteltvu města Kutná Hora
schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 v tomto znění:

z článku V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen svěřený majetek) - bod 1 Nemovitý majetek - se vyjímá následující ustanovení:

- budova č.p. 368, Benešova ulice, Kutná Hora
- pozemek parc.č. 2352 - zastavěná plocha o výměře 162 m2 v k.ú.Kutná Hora
- pozemek parc.č. 2353/12 -zahrada o výměře 1621 m2 v k.ú. Kutná Hora
- pozemek parc.č. 2353/13 -ostatní plocha o výměře 266 m2 v k.ú. Kutná Hora

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 594/13 k rozpočtové opatření OPPŠ č. 5
Rada města I.s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 5 -
přesun prostředků z rozpočtové rezervy města na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 v celkové výši 45.000 Kč na náklady spojené se stěhováním a úpravami prostorů školní družiny v budově základní školy dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 5


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 595/13 k rozpočtovému opatření INV č. 16 - Snížení energetické náročnosti DPS
Rada města I. s o u h l a s í
a) s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na provedení služby s názvem: "Vykonání práce TDI - speciální, na akci Snížení energetické náročnosti objektu Domova s pečovatelskou službou v Kutné Hoře" a s pořadím nabídek dle protokolu o vyhodnocení ze dne 25.6.2013. Jako nejvhodnější nabídka pro zadavatele je v souladu s ust. § 81, odst. 1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou 72.600,-Kč včetně DPH a to uchazeče: Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 16 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rozpočtu" na položku "Snížení energetické náročnosti objektu Domova s pečovatelskou službou v Kutné Hoře" ve výši 72.600,- Kč, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
a) odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
b) ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření

Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Zahradníček      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 596/13 k rozpočtovému opatření INV č. 17 - Úpravy povrchu ulice Na Vrchách
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku č.1. ke smlouvě o dílo ve výši 83.255,-Kč s DPH na akci "Úpravy povrchu ulice Na Vrchách, Kutná Hora-Sedlec" s dodavatelem akce firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 17 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rozpočtu" na položku "Úpravy povrchu ulice Na Vrchách, Kutná Hora-Sedlec" ve výši 83.255,- Kč, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření

Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 597/13 k rozpočtovému opatření INV č. 18 - Hydroizolace fasády MŠ Sedlec
Rada města I. s o u h l a s í
a) s výsledekem poptávkového řízení a výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou: K+T stavební a montážní práce, Jungmannovo nám. čp. 445, 284 01 Kutná Hora

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 18 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rozpočtu" na položku "MŠ Sedlec, Hydroizolace uliční fasády" ve výši 134 889,- Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
a) odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na akci "MŠ Sedlec - hydroizolace uliční fasády" s dodavatelem K+T stavební a montážní práce, Jungmannovo nám. čp.445, 284 01 Kutná Hora, za cenu 134 889,-Kč včetně DPH

b) ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.


Zodpovídá : Ing.Janál, Ing. Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 598/13 k rozpočt. opatření INV č. 19 -Víceúčel.kultur.sport.zařízení v Malíně
Rada města I. s o u h l a s í
a) s realizací dodatečně požadovaných prací nad rámec projektu na akci: "Víceúčelové kulturně sportovní zařízení v Malíně" dodavatelem stavby Kutnohorská Stavební s.r.o., Benešova 316, 284 01 Kutná Hora, za cenu 110 378,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 19 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rozpočtu" na položku "Víceúčelové kulturně sportovní zařízení v Malíně" ve výši 110.378,- Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
a) odboru investic uzavřít smlouvu o dílo na dodatečně požadované práce nad rámec projektu na akci: "Víceúčelové kulturně sportovní zařízení v Malíně"

b) ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Zahradníček      Termín : 10.07.13


Usnesení č. 599/13 k rozpočt. opatření INV č. 20 - Hřiště na odbíjenou za ZŠ J.Palacha
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 20 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rozpočtu" na položku "Hřiště na odbíjenou ZŠ J.Palacha, K.Hora"" ve výši 300.000,- Kč, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
a) odboru investic zajistit PD, provést poptávkové řízení, vybrat dodavatele, uzavřít smlouvu o dílo a realizovat akci

b) ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření


Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Zahradníček      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 600/13 k rozpočt. opatř.INV č.21 - Rekonstr. kom. Novomlýnská a Macháčkovo nábř.
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 21 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rozpočtu" na položku "Rekonstrukce komunikace Novomlýnská a Macháčkovo nábřeží" ve výši 2.900.000,- Kč, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
a) odboru investic zajistit PD, provést poptávkové řízení, vybrat dodavatele, uzavřít smlouvu o dílo a realizovat akci

b) ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Zahradníček      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 601/13 k rozpočtovému opatření INV č. 22 - Dačického 41- rekonstrukce střechy
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 22 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rozpočtu" na položku "Dům Dačického č.p.41 rekonstrukce střechy" ve výši 2.950.000,- Kč, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
a) odboru investic, provést poptávkové řízení, vybrat dodavatele, uzavřít smlouvu o dílo a realizovat akci

b) ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 602/13 k rozpočtovému opatření INV č. 23 - Spolkový dům - odvlhčení stěny
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 23 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rozpočtu" na položku "Spolkový dům- odvlhčení stěny" ve výši 300.000,- Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
a) odboru investic zajistit PD, provést poptávkové řízení, vybrat dodavatele, uzavřít smlouvu o dílo a realizovat akci

b) ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.


Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Zahradníček      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 603/13 k rozpočtovému opatření INV č. 24 - Zlepšení vlastností budovy DPS
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 24 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rozpočtu" na položku "Zlepšení tepelně technických vlastností budovy DPS Kutná Hora" ve výši 1.905.430,- Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 604/13 k rozpočtovému opatření INV č. 25 - Ochrana sklepa MŠ Benešova
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 25 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rozpočtu" na položku "Ochrana sklepních prostor MŠ Benešova před dešťovou vodou" ve výši 800.000,- Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
a) odboru investic projednat s dodavatelem zateplení MŠ firmou OMLUX způsob odstranění závad a uzavřít smlouvu o dílo

b) ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Zahradníček      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 605/13 k rozpočtovému opatření INV č. 26 - Hydroizolace budovy knihovny
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 26 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rozpočtu" na položku "Hydroizolace přízemí budovy knihovny" ve výši 140.000,- Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
a) odboru investic uzavřít smlouvu o dílo s firmou Tunkl
b) ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření

Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Zahradníček      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 606/13 k rozpočtovému opatření INV č.27 - předávací stanice 17.listopadu 116-118
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 27 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rozpočtu" na položku "Domovní předávací stanice ulice 17.listopadu č.p. 116-118" ve výši 1.000.000,- Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
a) odboru investic zajistit PD, provést poptávkové řízení, vybrat dodavatele, uzavřít smlouvu o dílo a realizovat akci

b) ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.

Bod I. zrušen usnesením RM č. 872/13 ze dne 23.10.2013.
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Zahradníček      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 607/13 k rozpočtovému opatření INV č. 28 - Azylový dům
Rada města I.s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 28 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rozpočtu" na položku "Azylový dům" ve výši 140.000,- Kč, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 608/13 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění MAD v Kutné Hoře na rok 2013
Rada města s c h v a l u j e
dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění městské autobusové dopravy v Kutné Hoře na rok 2013


Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 609/13 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění linky - Zbraslavice
Rada města s c h v a l u j e
dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti ve veřejné linkové osobní dopravě na lince 240015 Kutná Hora - Zbraslavice na rok 2013


Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 610/13 k žádosti o navýšení rozpočtu 2013 - Městská knihovna
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s navýšením rozpočtu Městské knihovny Kutná Hora pro rok 2013 dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru předložit Zastupitelstvu města Kutná Hora návrh na rozpočtové opatření dle bodu č. I.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 611/13 k přehledu hospodaření příspěvkových organizací - kultura
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Informaci o hospodaření za I. čtvrtletí roku 2013 Městského Tylova divadla a Městské knihovny dle předložené důvodové zprávy.


Usnesení č. 612/13 k doplnění komisí RM o členy z Oblastní charity
Rada města j m e n u j e
a) paní Mgr. Petru Zítovou, Pardubice členkou bytové komise rady města
b) paní Bc. Michaelu Deverovou, Čáslav členkou školské komise rady města.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 11.07.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2013 » 10. července 2013

Nahoru