10. července 2007

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10.července 2007

Usnesení č. 576/07 k hospodaření Nemocnice K.Hora s.r.o za měsíc květen 2007
Rada města b e r e na v ě d o m í
informaci o hospodaření nemocnice k 31.5.2007 v porovnání s plánem pro rok 2007.


Usnesení č. 577/07 k předpokladu cash-flow Nemocnice K. Hora s.r.o. na 2. pol.2007
Rada města s c h v a l u j e
uvolňování měsíčních provozních dotací dle rozpisu varianty č. 2 předloženého cash-flow na druhé pololetí roku 2007.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 578/07 k prodejní výstavě polských studentů
Rada města s o u h l a s í
s pořádáním prodejní výstavy obrazů po městě Kutná Hora studentů Univerzity Gliwice.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 20.07.07


Usnesení č. 579/07 k vyhlášení VŘ č. M 2/07 na prodej čp. 614
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 2/07 na prodej nemovitosti čp. 614 s pozemky p.č. 1112 a 1113 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedeých v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 2.900.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.09.07


Usnesení č. 580/07 k věcnému břemeni plynovodní přípojky - pí Randíková
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vybudování a provozování plynovodní přípojky na pozemku p.č. 3854 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, ve prospěch každého vlastníka nemovitosti na pozemku p.č.1953/4 v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na d obu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,-Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 581/07 k prodeji pozemků v Bylanech
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Ladislava Nečase, Kutná Hora o odprodej pozemků p.č. 103, 104, 105, 106, 113 a 114 v k.ú. Bylany u Kutné Hory.

II. o d k l á d á
vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků uvedených v usnesení ZM č.167/04 ze dne 14.9.2004 z důvodu podání nové žádosti o dotaci na akci "Revitalizace vodní nádrže v Bylanech". Výběrové řízení bude vyhlášeno až po dokončení akce.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 582/07 k prodeji části pozemku v K.H.(Fučíkova ul.)
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č.270/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti vlastníků bytových jednotek čp. 330, 331 Fučíkova ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.08.07


Usnesení č. 583/07 k prodeji hájenky v Radvančicích formou výběrového řízení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. 42 a p.č. 552 o celkové výměře 1.612 m2, včetně hájenky čp. 9 na pozemku p.č.42, v k.ú. Útěšenovice formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 584/07 k pozemkům na sídlišti Šipší
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením pozemků p.č. 795/50, 795/52, 795/53, 795/54, 795/55, 795/70, 795/33 o celkové výměře 6.243 m2, p.č.795/2, 795/66, 801/5 o celkové výměře 28.368 m2, p.č. 795/68, 785/150 o celkové výměře 4.742 m2 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od sp rávce konkurzní podstaty úpadce Státní statek Čáslav, Nad Rezkovcem 1114, Čáslav za kupní cenu 20,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 585/07 k uzavření smlouvy o poskytnutí ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně Okál v čp. 443, ul.Vítězná, Kutná Hora - Sedlec s panem Milanem Červeňákem, Kutná Hora a paní Martou Sivákovou, Kutná Hora na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.8.2007 - 31.10.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 586/07 k podání žaloby k vyklizení bytu
Rada města s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytu č.9 v čp. 71, ul.Táborská v Kutné Hoře proti panu Otakaru Kropáčkovi v případě, že nedojde z jeho strany k vyklizení a předání bytu do 31.7.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 587/07 k neprodloužení nájemní smlouvy k bytu
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.5 v čp. 168, ul.Mazákova v Kutné Hoře s manželi Soňou a Pavlem Kučerovými.

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytu č.5 v čp.168, ul.Mazákova v Kutné Hoře v případě, že nedojde ze strany manželů Soni a Pavla Kučerových k vyklizení a předání bytu do 31.7.2007.


Zrušeno usnesením RM č. 750/07 dne 21.8.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 588/07 k prodloužení nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.636, ul.Benešova, Kutná Hora s paní Monikou Říhovou, na dobu určitou 2 roky, tj. od 1.8.2007 do 31.7.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 589/07 k uzavření smlouvy o poskytnutí ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně Okál v čp.443, ul.Vítězná, Kutná Hora - Sedlec s paní Janou Chalupovou, a panem Jaroslavem Neubauerem, na dobu určitou - 4 měsíce, tj. od 1.8.2007 - 30.11.2007.

Zrušeno usnesením RM č. 715/07 dne 21.8.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 590/07 k uzavření smlouvy o poskytnutí ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v čp. 609, ul.Trebišovská v Kutné Hoře s panem Vladimírem Jelínkem, Kutná Hora, na dobu určitou - tj. od 15.7.2007 - 31.10.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 591/07 k výpovědi z nájmu bytu - M.Horváth
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst.2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č.1 v prvním podlaží domu čp. 469, ul. Městské sady v Kutné Hoře nájemci panu Michalu Horváthovi z důvodů dle § 711, odst.2, písm.b) Občanského zákoníku, to je z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatil řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 592/07 k výpovědi z nájmu bytu - V. Sochůrek
Rada města r o z h o d l a
dle § 102, odst.2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dát výpověď z nájmu bytu č.9 ve druhém podlaží domu čp. 1-3, ul. Čáslavská v Kutné Hoře nájemci panu Václavu Sochůrkovi z důvodů dle § 711, odst.2, písm.b) Občanského zákoníku, to je z důvodu h rubého porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu tím, že nezaplatil řádně nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu s tím, že nájemci přísluší při vyklizení poskytnutí přístřeší.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 593/07 k uzavření podnájemní smlouvy - Jiří Freund
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy o podnájmu části stěny nové vrátnice umístěné na pozemku p.č. 677/37 v k.ú.Kutná Hora za účelem umístění 1 ks infopanelu mezi Nemocnicí Kutná Hora s.r.o. se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a panem Jiřím Freundem,Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 594/07 k uzavření podnájemní smlouvy - CLINTERAP s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy o podnájmu nebytových prostorů (místnost č. dveří 40,41,33,34 včetně užívání přilehlé čekárny) v I.patře budovy polikliniky v areálu nemocnice v Kutné Hoře za účelem poskytování zdravotní péče - obor psychologické poradenst ví a diagnostika mezi Nemocnicí Kutná Hora s.r.o. se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a společností CLINTERAP s.r.o., se sídlem Nad vodovodem 613/11, Praha 10
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 595/07 k uzavření nájemní smlouvy - pan Totić
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů (1 místnost) v suterénu nemovitosti čp.638 Benešova ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a panem Slavoljubem Totićem, Kutná Hora za nájemné ve výši 355,-K č/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 596/07 k uzavření dodatku - Top Confidence
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č.3 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a společností TOP CONFIDENCE INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem Vítězná 425, Kutná Hora k mandátní smlouvě ze dne 20.4.2006, týkající se vymáhání pohledávek dlužníků mě sta za nájemné a služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostorů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 597/07 k žádosti Elišky Kocourkové o zpětvzetí žaloby
Rada města t r v á
na usnesení č. 619/06 ze dne 28.6.2006, týkající se uplatnění nároku na zaplacení bezdůvodného obohacení proti Elišce Kocourkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 598/07 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení - pí Jelínková
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Ilonu Jelínkovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 775,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 599/07 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení - p. Novotný
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Petra Novotného, Kutná Hora ve výši 50% z částky 2 173,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 600/07 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení - p. Mikeska
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Ladislava Mikesku, Čáslav ve výši 50% z částky 13 980,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 601/07 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti - p. Vobejda
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro pana Josefa Vobejdu, Kutná Hora dle podané žádosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 602/07 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti - p. Kaizner
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro pana Aleše Kaiznera, Kutná Hora dle podané žádosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 603/07 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti - p. Hynek
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro pana Luboše Hynka, Kutná Hora dle podané žádosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 604/07 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti - pí Vidláková
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro paní Evu Vidlákovou, Kutná Hora dle podané žádosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 605/07 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti - m.Kolečkovi
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro manžele Kolečkovy, Kutná Hora dle podané žádosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 606/07 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti - pí Sýkorová
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro paní Miloslavu Sýkorovou, Kutná Hora dle podané žádosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 607/07 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti - m.Pospíšilovi
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro manžele Pospíšilovy, Kutná Hora dle podané žádosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 608/07 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti - pí Stárková
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro paní Věru Stárkovou, Kutná Hora dle podané žádosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 609/07 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti - pí Kalfusová
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro paní Dominiku Kalfusovou, Kutná Hora dle podané žádosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 610/07 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti - p. Licek
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby splatnosti nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2006 pro pana Zdeňka Licka, Kutná Hora dle podané žádosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 611/07 k nezařazení žádosti o byt do seznamu uchazečů
Rada města n e s o u h l a s í
se zařazením žádosti o přidělení bytu do seznamu uchazečů, podanou panem Romanem Rakašem, Kutná Hora, t.č. ve výkonu trestu, dne 18.6.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 612/07 k vyhodnocení VŘ č.SN 12/07 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhodnocením výběrového řízení č. SN 12/07 na pronájem bytu č.5 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu čp.170 ul.Šultysova v K.H. bez vyhlášení vítěze.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 613/07 k prodloužení užívání přístřeší
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v bytových prostorech domu čp.71, ul.Táborská, Kutná Hora paní Anně Čurejové a panu Milanu Čurejovi, Kutná Hora, na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1.8.2007 do 31.1.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 614/07 k prodloužení užívání náhradního ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp.609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým, Kutná Hora, na dobu určitou - 6 měsíců, tj. od 1.8.2007 do 31.1.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 615/07 k přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy na byt č.2 o velikosti 3+1, v domě čp.41 Komenského náměstí, Kutná Hora s manželi Helenou a Zdeňkem Valáškovými ke dni 31.8.2007.

II. s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č.12 o velikosti 3+1, v domě čp.637, ul. Benešova, Kutná Hora s manželi Helenou a Zdeňkem Valáškovými, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2007
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 616/07 k vyhodnocení VŘ č. SN 13/07
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č.SN 13/07 na pronájem jedné bytové jednotky č.8 v čp.19, ul.Vojtěšská v Kutné hoře, určené jako "startovací byt", bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo SN 15/07 na pronájem jedné bytové jednotky č.8 v čp.19, ul. Vojtěšská v Kutné hoře, určené jako "startovací byt", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení /viz příloha/. Uzávěrka přihlášek do VŘ je dne 3.9.2007 v 16.00hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 617/07 k prodeji objektu z majetku města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná hora
souhlasit s prodejem bytových jednotek v domě čp.221 ul.Vítězná, včetně společných částí domu a podílů na pozemcích p.č. 413/1 a p.č. 414/1 v k.ú.Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 618/07 k neposkytnutí ubytovny města
Rada města I. n e s o u h l a s í
s poskytnutím ubytovny města paní Heleně Červeňákové, Kutná Hora.

II. n e s o u h l a s í
s poskytnutím ubytovny města manželům Alžbětě a Kolomanu Janovým, Kutná Hora.

III. n e s o u h l a s í
s poskytnutím ubytovny města panu Janu Suntychovi, Kutná Hora.

IV. n e s o u h l a s í
s poskytnutím ubytovny města panu Milanu Janovi,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 619/07 k neprodloužení nájemní smlouvy k bytu
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.20 v čp.343, ul.Masarykova v Kutné Hoře s panem Radkem Červeňákem, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.7.2007 do 30.9.2007 s podmínkou uzavření splátkového kalendáře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 620/07 k prodeji nebyt. prostorů č. 122/101 a 123/101
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se záměrem Města Kutná Hora prodat nebytové jednotky č.122/101 a 123/101 ul.Jana Zajíce včetně podílů na společných částech domu a pozemků parc.č.785/46, 785/48, 785/50,785/52 a 785/54 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dn e 6.1.2005 Společenství pro dům čp.122-126 ul.Jana Zajíce v Kutné Hoře za kupní cenu ve výši 1,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 621/07 k pokračování žaloby k vyklizení nemovit.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o pokračování žaloby na vyklizení nemovitosti čp.804 Ku Ptáku v Kutné Hoře proti společnosti STAVIS, stavby, investice, služby, spol. s r.o., se sídlem Želivského 762, Kutná Hora.


Usnesení č. 622/07 k likvidaci kotle z kotelny Hlouška
Rada města s o u h l a s í
s likvidací kotle č.1, Slatina Roučka, umístěného v budově kotelny Kutná Hora - Hlouška, a to formou odvozu do sběrných surovin
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 623/07 ke zvýšení nájemného
Rada města s o u h l a s í
se zvýšením nájemného o maximální přírůstek měsíčního nájemného v bytech, které jsou ve vlastnictví Města Kutná Hora v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.01.08


Usnesení č. 624/07 k vyhodnocení VŘ č.SN 11/07
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů přihlášených do VŘ č. SN 11/07:
Na 1. místě se umístili sl. Iva Svobodová a p. Michal Zrubec,
Na 2. místě se umístil p.Martin Tyrner,
Na 3. místě se umístil p.Tomáš Pečenka, K.Hora
Na 4. místě se umístili manželé Roman a Pavla Kácovští, Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. 11/07 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 9 v domě čp. 179, ul Opletalova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú Sedlec u Kutné H ory dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 7.11.2005 se sl. Ivou Svobodovou, a p. Michalem Zrubcem, . Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvateli ve výb. řízení za nabízenou kupní cenu 1.250.000,- Kč.Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 625/07 k uzavření nájemní smlouvy - kino
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené nájemní smlouvy o nájmu nemovitosti čp. 403, ul. Havířská, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora (nájemce), se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Wildtovou Kutná Hora a paní Evou Novákovou, Praha 5 (pronajímatelé) na dobu určitou od 1.8.2007 do 31. 12. 2009, za roční nájemné ve výši 184 000,-- Kč

b) s uzavřením předložené smlouvy o podnájmu nebytových prostor a nájmu movitých věcí v nemovitosti čp. 403 ul. Havířská, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora (nájemce), se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Ladislavem Jenšíkem - KINO-AGENTURA AJL, s e sídlem Komenského 39, Vlašim (podnájemce) na dobu určitou od 9. 8. 2007 do 31. 8. 2008, za roční nájemné ve výši 500,-- Kč za nebytové prostory a roční nájemné ve výši 500,- Kč za movité věci

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s provedením rozpočtového opatření OSM č.44/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na úhradu nájemného budovy kina ve výši 76 670,-Kč a to na úkor provozního příspěvku MTD v Kutné Hoře dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Suchánek, Zahradníček      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 626/07 k neprodloužení nájemní smlouvy k bytu
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.4 v čp.540, Jánské náměstí v Kutné Hoře s panem Ladislavem Mikeskou,Čáslav

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytu č.4 v čp.540, Jánské náměstí v Kutné Hoře v případě, že nedojde ze strany pana Ladislava Mikesky k vyklizení a předání bytu do 15.8.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 627/07 k rozpočtovému opatření OSM č.39/07-43/07
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.39/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu zřízení pítka u chrámu sv.Barbory ve výši 25.500,-- Kč, a to na úkor položky komunikace opravy - viz bod č.1 důvod ové zprávy.

b) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.40/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu opravy komunikace pod chrámem sv.Barbory, kterou bude zajišťovat odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy , ve výši 700.000,-- Kč, a to na úkor položky komunikace opravy - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.41/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu navýšení položky společné prostory služby a revize ve výši 80.000,-- Kč, a to na úkor položek materiál společné prosto ry
(30.000,--Kč) a společné prostory opravy (50.000,-- Kč) - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.42/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu zhotovení kontejnerového stání u bytového domu ve Vojtěšské ulici čp.19 ve výši 17.880,-- Kč, a to na úkor položky byt y opravy - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh odboru správy majetku na rozpočtové opatření OSM č.43/07, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu vyčištění vodního toku podél Královské procházky a opravy utěsnění koryta vodního toku ve výši 156.320,-- Kč, a to na úkor rozpočtové položky rezerva (80.000,--Kč) a položky komunikace opravy (76.320,--Kč) - viz bod č.5 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 628/07 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem -KHX
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkovu parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře občanskému sdružení KHX, zastoupeným panem Janem Čepkem,Kutná Hora za účelem pořádání kulturní akce na podporu výstavby skateparku na dny 1.a 2. září. Samotná akce proběhne 1.září od 12:00 do 24:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 02.09.07


Usnesení č. 629/07 ke zveřejnění záměru o pronájmu části pozemku
Rada města I. r u š í
své usnesení č.363/07, které se týkalo uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č.2548/2, díl.13 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a panem Janem Třískou, Kutná Hora z důvodu odstoupení od podepsání nájemní smlouvy nájemc em

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p.č. 2548/2, díl.13 v k.ú.Kutná Hora - zahrádka v ulici Puškinská
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 630/07 ke zveřejnění záměru o pronájmu části pozemku
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku dle PK č.3401 v k.ú.Kutná Hora za účelem provozování zahrádky
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 631/07 ke zveřejnění záměru o pronájmu pozemku
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemku p.č. 170/2 a 221 v k.ú.Kutná Hora (svah pod Jezuitskou kolejí) na dobu určitou 50 let společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Náměstí ČSA 31, Jaroměř za účelem vybudování extenzivní vinice
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.08.07


Usnesení č. 632/07 k ukončení nájemní smlouvy na část pozemku
Rada města s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy o nájmu pozemku dle PK č.546/2 v k.ú.Malín mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám.552, Kutná Hora a paní Pekovou Ivanou,Kutná Hora, uzavřené dne 22.2.2002 dohodou k 31.7.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 633/07 ke zjišťovacímu řízení - FOXCONN
Rada města b e r e n a v ě d o m í
text vyjádření Města Kutná Hora k zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, zahájeného Krajským úřadem Středočeského kraje, k záměru výstavby závodu FOXCONN Technology CZ


Usnesení č. 634/07 k zápisu komise pro dopravu a dop.systémy
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis ze 4.zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 26.června 2007

II. u k l á d á
místostarostovi Ing. Tomáši Benadovi a vedoucímu odboru správy majetku projednat s majitelem komunikace III. třídy č. 03322, Krajským úřadem Středočeského kraje, možnost výstavby kruhové křižovatky místních komunikací Ortenova a Čechova se silnicí III/03 322. (U Kauflandu)
Zodpovídá : T.Benada, Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 635/07 k zápisům z bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání bytové komise ze dne 6.6.2007
b) zápis z jednání bytové komise ze dne 13.6.2007
c) zápis z jednání bytové komise ze dne 25.6.2007
d) zápis z jednání majetkové komise ze dne 25.6.2007


Usnesení č. 636/07 k regulaci povolování vyhrazených park.míst
Rada města u k l á d á
odboru správy majetku nepovolovat nová placená vyhrazená parkovací místa v prostoru sídliště Šipší s výjimkou parkovacích míst pro držitele průkazů ZTP. Již vydaná povolení na placená vyhrazená parkovací místa nebudou po skončení jejich doby platnosti ob novena.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.07.07


Usnesení č. 637/07 k uzavření dodatků k nájem.sml.
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dodatku č.1 k nájemní smlouvě mezi Městem Kutná Hora a Českým zahrádkářským svazem, se sídlem Slavíkova 575, Kutná Hora, ze dne 30.8.2004, uzavřené na dobu určitou 20ti let, tj.do 30.července 2024, který se týká navýšení dosavadní výměry p ronajatých ploch o 413 m2.

b) s uzavřením dodatku č.2 k nájemní smlouvě mezi Městem Kutná Hora a Českým zahrádkářským svazem, se sídlem Slavíkova 575, Kutná Hora ze dne 30.8.2004, uzavřené na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jednoho roku, který se týká snížení dosavadní výměry p ronajatých ploch o 413 m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.07


Usnesení č. 638/07 k návrhu na rozpočtové opatření OŽP č.3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OŽP č.3 - převod dotace Ministerstva zemědělství ČR Lesům České republiky, s.p. a panu Jindřichu Kozlíkovi na úhradu činnosti odborných lesních hospodářů na období za I.čtvrtletí roku 2007, navýšení rozpočtových př íjmů a výdajů ve výši 243.110,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru, informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v bodě 1)tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček,Ing.Macek      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 639/07 k návrhu na rozpočtové opatření OPKŠ č. 9
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.9 - převod dotace Ministerstva kultury ČR Městskému Tylovu divadlu v Kutné Hoře na realizaci projetku 14.mezinárodního bienále kytarové soutěže s mistrovskými kurzy, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 60.000,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č.9
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, Seifert      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 640/07 k návrhu na rozpočtové opatření OPKŠ č. 10 - 12
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.10 - vytvoření nové položky na akci "Úprava okolí sochy sv. Václava na Václavském náměstí" v Kutné Hoře ve výši 800.000,- Kč na úkor položky "Výměna krovu a obnova střešního pláště na domě čp.42 Komen ského náměstí" v Kutné Hoře, dle bodu 1 důvodové zprávy

b)předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.11 - státní finanční
podpora v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2007 na obnovu domu čp.154 Šultysova, čp.376 Vladislavova, čp.42 Komenského nám. a kostel Všech Svatých, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 2.020.000,- Kč dle bodu 2 důvodové zprávy

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.12 - dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok 2007na opravu brány na Jungmannově nám., navýšení příjmů a výdajů ve výši 90.000,- Kč dle bodu 3 důvodové zprávy
Termín 31.7.2007

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č. 10 - 12Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 641/07 k návrhu rozpočtového opatření OPKŠ č. 13
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.13 - dotace ze státního rozpočtu (evidenční číslo 2982108576) na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s rekonstrukcí budovy Mateřské školy Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 3.000.000,-- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č.13
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 642/07 k platovému zařazení ředitelky školy ZŠ Kremnická
Rada města s c h v a l u j e
platové zařazení ředitelky Základní školy Kutná Hora, Kremnická 98, paní PaedDr. Aleny Kotrbové, Kutná Hora s účinností od 1.8.2007.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 23.07.07


Usnesení č. 643/07 k poskytnutí příspěvku - Český zahrádkářský svaz
Rada města s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč Českému zahrádkářskému svazu, základní organizaci č. 1 Kutná Hora, Slavíkova 575, Kutná Hora, IČ 6192418 na uspořádání výstavy ovoce, zeleniny a květin. Finanční částka bude hrazena z rezervy Rady města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.07


Usnesení č. 644/07 k rozdělení grantových příspěvků v oblasti kultury, školství a TV
Rada města s o u h l a s í
s rozdělením příspěvků z příspěvkového programu (granty) pro oblast kultury pro 2. pololetí 2007 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 645/07 k rozdělení grant. příspěvků v oblasti sociálních věcí a zdravot.
Rada města s c h v a l u j e
rozdělení grantových prostředků pro sociální oblast pro 2. pololetí 2007 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 10.08.07


Usnesení č. 646/07 ke změně č. 11 ÚPM Kutné Hory
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
pořídit v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. změnu č. 11 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parc. č. 3427 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 647/07 k zápisu komise pro revitalizaci sídliště Šipší
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 18. června 2007

II. s o u h l a s í
s návrhem komise, aby vyhrazená stání na sídlišti Šipší byla jen pro tělesně a zdravotně postižené osoby.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 648/07 k poskytnutí mimořádné půjčky z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení pí Sedláčkové Miloslavě, mimořádně mimo výběrové řízení.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 649/07 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 04.09.07


Usnesení č. 650/07 k dodatku č. 7 zřizovací listiny ZŠ TGM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit dodatek č.7 zřizovací listiny Základní školy TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, v tomto znění:
článek VII zřizovací listiny (Okruhy doplňkové činnosti) se rozšiřuje o doplňkovou činnost - organizování zájmových útvarů za úplatu. V ostatním zůstává zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 ze dne 29. 10. 2002 ve znění dodatků č. 1,2,3,4,5 a 6 beze změny.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 16.07.07


Usnesení č. 651/07 k výstavbě školní družiny ZŠ Kremnická
Rada města I. s c h v a l u j e
výsledek posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky s názvem: "Výstavba školní družiny ZŠ Kremnická v Kutné Hoře" ze dne 22.6.2007.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky s uchazečem STAVONEL, spol. s r.o., Komenského nám. 39, 284 01 Kutná Hora, IČ: 25737082 za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 652/07 k poskytnutí příspěku na 4. ročník Kutnohorské laťky
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000,-- Kč pro pořádání 4. ročníku atletické exhibice "Kutnohorská laťka" dne 11.8.2007 v ulici Barborská před vchodem do Jezuitské koleje pro pana Zdeňka Lubenského, Praha 5. Finanční částka bude hrazena z re zervy Rady města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.07.07


Usnesení č. 653/07 k vyplacení mimořádné odměny
Rada města s c h v a l u j e
přednesený návrh odměny ředitelce Pečovatelské služby Kutná Hora, Ing. Marii Štorkové za vykonanou práci nad rámec svých povinností.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.07.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2007 » 10. července 2007

Nahoru