10. března 2021

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10. března 2021

Usnesení č. 135/21 k programu jednání Rady města 10. 3. 2021 - spol. KH TEBIS
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
s c h v a l u j e
program schůze dne 10. 3. 2021 a ověřovatele zápisu RNDr. Roberta Otrubu a Soňu Žáčkovou.


Usnesení č. 136/21 k žádosti o stanovení postupu ve věci KH Tebis x EC Kutná Hora
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti KH Tebis, s. r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,

b e r e n a v ě d o m í
podklady zaslané společností KH Tebis.Usnesení č. 137/21 k programu jednání Rady města 10. 3. 2021
Rada města s c h v a l u j e
program své schůze dne 10. 3. 2021 a ověřovatele zápisu RNDr. Roberta Otrubu a Soňu Žáčkovou.


Usnesení č. 138/21 k zápisu Osadního výboru Třešňovka
Rada města b e r e n a v ě d o m í
Zápis Osadního výboru Třešňovka - Horní Hlouška ze dne 21. 1. 2021 a 31. 1. 2021.


Usnesení č. 139/21 k žádosti o záštitu a příspěvek - Na kole jen s přilbou
Rada města I. s c h v a l u j e
převzetí záštity městem Kutná Hora nad projektem "Na kole jen s přilbou" pro rok 2021, který pořádá nezisková organizace Bezpečně na silnicích o.p.s.,

II. n e s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000 Kč na projekt "Na kole jen s přilbou".

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 20.03.21


Usnesení č. 140/21 k rozpočtovému opatření EKO č.3
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 3 - navýšení rozpočtových prostředků ve výši 3.102.500 Kč dle oznámení Středočeského kraje o výši příspěvku na výkon státní správy pro rok 2021, současně dojde k navýšení výdajů na opatrovnictví ve výši 863.000 Kč, posílení položky školení a vzdělání o 400.000 Kč, finanční pokrytí docházkového systému včetně kamer na Radnické 178 ve výši 320.000 Kč, nákup notebooků ve výši 625.000 Kč, zajištění systému pro zpracování materiálu pro radu a zastupitelstvo ve výši 240.000 Kč a částka 654.500 Kč zvýší rozpočtovou rezervu.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 141/21 k programu jednání Rady města 10. 3. 2021 - Městské lesy a rybníky
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky, s.r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
s c h v a l u j e
program schůze dne 10. 3. 2021 a ověřovatele zápisu RNDr. Roberta Otrubu a Soňu Žáčkovou.


Usnesení č. 142/21 k uzavření smlouvy o užívání lesního pozemku - p. Marcaník
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o užívání lesního pozemku mezi Městskými lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. a panem Marcaníkem s tím, že smlouvou bubou ošetřeny zájmy majitele pozemku.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 143/21 k výsledku VZ - stavební práce Školní 401
Rada města s c h v a l u j e
a) výsledné pořadí nabídek účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce 4 bytových jednotek a nebytových prostor Školní 401" dle hodnocení nabídek hodnotící komisí,

b) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: "zákon") výběr dodavatele: STAVONEL, spol. s r.o., Komenského náměstí 39/19, 284 01 Kutná Hora, IČO: 25737082 (dále: "vybraný dodavatel") k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení s názvem zakázky: "Rekonstrukce 4 bytových jednotek a nebytových prostor Školní 401", jehož nabídka byla hodnotící komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku,

c) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem STAVONEL, spol. s r.o., Komenského náměstí 39/19, 284 01 Kutná Hora, IČO: 25737082 na zakázku s názvem: "Rekonstrukce 4 bytových jednotek a nebytových prostor Školní 401" za cenu díla 3.328.555,65 Kč bez DPH a 3.827.839 Kč včetně DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě předloží všechny doklady dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104 zákona obdobně.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 144/21 k uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú.KH - p. Havlovic
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 4004/1 v k. ú. Kutná Hora o výměře 1 318 m2 mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Vítem Havlovicem , Kutná Hora jako nájemcem s účinností od 1. 4. 2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 23.065 Kč/rok.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 145/21 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú.KH - p. Paleček
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 4004/2 v k. ú. Kutná Hora o výměře 2 m2, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Miroslavem Palečkem, Kutná Hora jako nájemcem, s účinností od 1. 4. 2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 84 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2021 ve výši 252 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 146/21 k podnájmu bytu v ul.Puškinská, Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
prodloužení podnájmu bytu v ul. Puškinská, Kutná Hora, na dobu určitou 2 roky - tj. od 10. 3. 2021 do 28. 2. 2023 ve smyslu ust. § 2275 Občanského zákoníku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.03.21


Usnesení č. 147/21 ke zrušení usnesení
Rada města r u š í
své usnesení č. 49/21 ze dne 27. 1. 2021.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 20.03.21


Usnesení č. 148/21 k uzavření smlouvy na pronájem pozemků v k.ú.KH - p. Podolák
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 4280/23 o výměře 106 m2 a část pozemku p. č. 4282/2 o výměře 65 m2 a část pozemku p. č. 4283/63 o výměře 160 m2 vše v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Lukášem Podolákem, Kutná Hora jako nájemcem, s účinností od 1. 4. 2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 8.937 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2021 ve výši 26.811 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 149/21 k uzavření smlouvy na pronájem pozemků v KH - p. Zedník
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 4280/23 o výměře 194 m2 a část pozemku p. č. 4282/2 o výměře 51 m2 a část pozemku p. č. 4283/63 o výměře 43 m2 vše v k. ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Jiřím Zedníkem, Kutná Hora jako nájemcem, s účinností od 1. 4. 2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 7.776 Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2021 ve výši 23.328 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 150/21 k uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce - Průvodcovská služba KH
Rada města s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 16. 7. 2018 uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako půjčitelem a Průvodcovskou službou Kutná Hora, příspěvková organizace, IČO 07225806, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako vypůjčitelem, týkající se vložení nových nebytových prostor do smlouvy o výpůjčce z důvodu revitalizace Vlašského dvora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 151/21 ke zveřejnění záměru propachtovat části pozemků v k.ú.KH
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat části pozemků p. č. 593/2, p. č. 597/7 a p. č. 600/24 vše v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.03.21


Usnesení č. 152/21 k prodeji pozemků v k.ú.Útěšenovice formou VŘ - p. Seifert
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 3/21 na prodej pozemků p. č. 460/2 o výměře 2.277 m2 a p. č. 460/6 o výměře 1.079 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Útěšenovice, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení za vyvolávací cenu 1.000.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 153/21 ke směně částí pozemků v k.ú. Kutná Hora - pí Zajičková
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru směnit část pozemku p. č. 1163/3 o výměře 8 m2 (dle GP č. 4198-25/2021 díl e) ve vlastnictví paní Rity Zajíčkové, Kutná Hora za část pozemku p. č. 1163/1 o výměře 2 m2 (dle GP č. 4198-25/2021 díl b) a část pozemku p. č. 1162 o výměře 6 m2 (dle GP č. 4198-25/2021 díl c) ve vlastnictví města Kutná Hora, vše v k. ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 154/21 k prodeji části pozemku v k.ú. KH - pí Pekárková, pí Pospíšilová - ZRUŠENO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora n e s c h v á l i t prodej části pozemku p. č. 672/1 o celkové výměře 225 m2 (dle geometrického plánu č. 4172-40/2020 pozemek p. č. 672/9), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora do spoluvlastnictví paní Janě Pekárkové (podíl ve výši ?), Kutná Hora, a paní Vlastě Pospíšilové (podíl ve výši ?), Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 213 750 Kč, která bude hrazena formou čtvrtletních splátek ve výši 26 718,75 Kč s tím, že návrh na vklad práva vlastnického dle této kupní smlouvy bude podán do katastru nemovitostí až po úplném uhrazení kupní ceny.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.21
Zrušeno usnesením RM č. 203/21 ze dne 24. 3. 2021.

Usnesení č. 155/21 ke zřízení VB - VHS Vrchlice - Maleč, a.s. - k.ú.Neškaredice, Perštejnec
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit část stavby vodohospodářského díla "Vodovod a kanalizace Neškaredice, Perštejnec" na pozemku p.č. 141/3 v k.ú. Neškaredice a na pozemích p. č. 124/3, 122/4 a 138/69 , vše v k. ú. Perštejnec v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.07.21


Usnesení č. 156/21 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (IE-12-6008517 Kutná Hora, TS KH_0299 - úprava TS, kVN)na pozemku p. č. 3819/2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 157/21 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kaňk
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IV-12-6027755/SoSB VB/01) na pozemku p.č. 738/1 v kat. úz. Kaňk, obec Kutná Hora, v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


ZRUŠENO Usnesení č. 158/21 ke zřízení věcn. břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - Zdeslavice a Červ.Janovice
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IV-12-6027933/VB/011) na pozemku p. č. 586, 587, v kat. úz. Zdeslavice u Černín, a pozemku p. č. 1204, 1205 v kat.úz. Červené Janovice, vše v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm, 23 Kč/bm a 30 Kč/bm, vše bez DPH, dle druhu pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.22
Zrušeno usnesením č. R/481/22(1) ze dne 1.6.2022.
 
Usnesení č. 159/21 ke zřízení věcnného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. KH
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (č. IZ-12-6002356/VB01) na pozemku p.č. 3857/6, v kat.úz. Kutná Hora, v majetku města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 485 Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 160/21 ke zrušení usnesení rady města
Rada města r u š í
své usnesení č. 91/21 ze dne 10. 2. 2021.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.03.21


Usnesení č. 161/21 k vyhodnocení VŘ č.SN 01/21 - pronájem části pozemku
Rada města v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 01/21 na pronájem části pozemku p.č. 4 v k.ú.
Kutná Hora
na 1. místě se umístil: Zuzana Vondrová - 66.000,-Kč
na 2. místě se umístil: The Point Agency s.r.o. - 25.000,-Kč

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.21


Usnesení č. 162/21 k zápisu z jednání komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 15. 2. 2021.


Usnesení č. 163/21 k zápisu z jednání komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 22. 2. 2021.


Usnesení č. 164/21 k rozdělení prostředků z Fondu regenerace města KH pro r. 2021
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2.846.400 Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2021.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 16.03.21


Usnesení č. 165/21 k Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
předložený návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2021 na tyto akce: opěrná zeď v areálu chrámu sv. Barbory, Kamenný dům Václavské náměstí č. p. 183, č. p. 56 náměstí Národního odboje, č. p. 188 Štefánikova ulice, č. p. 152 Husova ulice a bývalá celnice v areálu Kouřimské brány.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 16.03.21


ZRUŠENO - Usnesení č. 166/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.4
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 4 - přesun rozpočtových prostředků za zrušený projekt First Unit s.r.o. - Královské stříbření Kutné Hory 2021 ve výši 100.000 Kč na položku Rezerva RM - kultura oddělení školství a kultury a 50.000 Kč na položku OCR - Kutnohorské léto.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 11.05.21

Usnesení bylo zrušeno usnesením RM č. 285/21 ze dne 21. 4. 2021.Usnesení č. 167/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.5
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 5 - přesun prostředků z položky - sport rezerva ve výši 20.000 Kč na položku - Olympia Spartan Training Kutná Hora, z. s. - Koudelníkův závod pro děti v Kutné Hoře,

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro Olympia Spartan Training Kutná Hora, z. s. - Koudelníkův závod pro děti v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 12.04.21


Usnesení č. 168/21 k finan. příspěvku pro Církevní MŠ sv.Jakuba + rozpočtové opatření
Rada města s c h v a l u j e
a) finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč Církevní mateřské škole sv. Jakuba v Kutné Hoře, Václavské náměstí 275, 284 01 Kutná Hora na spolufinancování neinvestičních nákladů spojených se zajištěním provozu školy (úhrada energií),
b) návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 6:
přesun prostředků ve výši 20.000 Kč z položky rozpočtová rezerva školství na neinvestiční příspěvek pro Církevní mateřskou školu sv. Jakuba v Kutné Hoře, Václavské náměstí 275, 284 01 Kutná Hora na spolufinancování neinvestičních nákladů spojených se zajištěním provozu školy (energie),
c) uzavření veřejnoprávní smlouvy s:
Církevní mateřskou školou sv. Jakuba v Kutné Hoře, Václavské náměstí 275, 284 01 Kutná Hora 20.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. Seifert,Ing. Bulánková      Termín : 24.03.21


Usnesení č. 169/21 k souhlasu s přijetím daru pro Mateřské školy KH
Rada města s c h v a l u j e
přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora od Česko.Digital, z.ú., Spěšného 391, 252 63 Roztoky prostřednictvím Nadačního fondu Eduzměna a v rámci projektu "Učíme Online". Celková hodnota daru činí 8.000 Kč, jedná se o 8 kusů notebooků.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.03.21


Usnesení č. 170/21 k souhlasu s přijetím věcného daru pro ZŠ KH, Kamenná stezka 40
Rada města s c h v a l u j e
přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora od Nadačního fondu Eduzměna - Fond pro Kutnohorsko, se sídlem Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3. Celková hodnota daru činí 700 Kč, jedná se o sedm použitých notebooků včetně zajištění konektivity pro účely distančního vzdělávání žáků, kteří nemají možnost komunikace online.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.03.21


Usnesení č. 171/21 k rozdělení finančních prostředků z FRB pro r.2021
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
s c h v á l i t
poskytnutí zápůjček z FRB žadatelům: Hana Michalová , Michal Hubrt , Miroslav Balšánek , Stanislava Jabůrková , kteří splňují podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory č. 1/2019.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 172/21 k revitalizaci Sankturinovského domu
Rada města I. s c h v a l u j e
rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na výkon funkce technického dozoru stavebníka pro akci revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře kdy nejvýhodnější nabídku zaslal Ing. Martin Nepraš, IČO: 00926451, se sídlem: Kaňk 207, 284 04 Kutná Hora,

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít s firmou smlouvu o dílo.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.03.21


Usnesení č. 173/21 ke zhotovení DPS - chodník Poličany
Rada města I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností Reinvest spol. s r.o. na vypracování projektové dokumentace chodníku Kutná Hora Poličany ve stupni DUR/DSP za cenu 135.000 Kč bez DPH, za podmínky přijetí rozpočtového opatření Zastupitelstvem města Kutná Hora.

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít smlouvu a zajistit povinnosti objednatele vyplývající ze smlouvy.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.10.21


Usnesení č. 174/21 k rekontrukci chodníků ulice Masarykova, KH
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) cenovou nabídku Ing. Jana Tillingera - PRINKOM
spol. s r.o., Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice na zajištění autorského dozoru pro
stavbu „Kutná Hora – rekonstrukce chodníků ulice Masarykova“ v souladu s
§152 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

b) uzavření smlouvy na zajištění autorského dozoru pro stavbu „Kutná Hora – rekonstrukce chodníků ulice Masarykova“ se spol. Ing. Jana Tillingera - PRINKOM spol. s r.o., Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice dle cenové nabídky,

II. u k l á d á                                                                                                                odboru investic připravit podklady k uzavření příkazní smlouvy na zajištění autorského dozoru pro stavbu „Kutná Hora – rekonstrukce chodníků ulice Masarykova“ se společností PRINKOM spol. s r.o., Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice  za nabídkovou cenu 650 Kč/hodinu bez DPH + cestovní náhrady.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 175/21 k rozpočtovému opatření INV - TO č.1/21 a 2/21
Rada města s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření INV - TO č. 1/21, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky TS - zimní údržba komunikace ve výši 2.800.000 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky TS - rezerva ve výši 2.800.000 Kč,
b) uzavření Dodatku č. 13 ke smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi Městem Kutná Hora a Technickými službami Kutná Hora, spol. s.r.o. ve výši 47.820.000 Kč pro rok 2021,
c) rozpočtové opatření INV - TO č. 2/21, kterým dochází k vytvoření výdajové rozpočtové položky FRTH - poplatek za vedení účtu ve výši 500 Kč a současně na zapojení zůstatku FRTH ve výši 500 Kč.
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Bulánková      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 176/21 k dodatku č.2- provoz sběrného dvora - MVE
Rada města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora se společností MVE PLUS s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav, kterým se upravuje ceník za služby na sběrném dvoře.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 177/21 k deregulaci cen na úseku pohřebnictví
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
změnu v oblasti cen na úseku pohřebnictví s účinností od 1. 1. 2021, kdy nájemné není regulováno Výměrem ministerstva financí č. 01/21 a ani služby spojené s pronájmem hrobového místa nejsou regulovány,

II. u k l á d á
odboru investic - technickému oddělení zpracovat aktualizaci ceníku ve formě Nařízení vydaného Městem Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 07.04.21


Usnesení č. 178/21 ke schválení podpory malých projektů v soc.oblasti pro r.2021
Rada města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků z Programu pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2021 - malé projekty, a to na základě přijatých žádostí:
- Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o. p. s., sídlem Dolní 186, Kutná Hora, IČ 26594544, malý projekt: Jarní setkání seniorů spojené
s výrobou sezónních dekorací, částka ve výši 10.000 Kč,
- Oblastní charita Kutná Hora, sídlem Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, malý projekt: Tříkrálová sbírka 2021 online, částka ve výši 10.000 Kč,
- Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, sídlem Kutná Hora, Šipší, Studentů 134, IČ 66757347, malý projekt: Bezplatné měření glykémie pro veřejnost, částka ve výši 0 Kč,
- Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, sídlem Kutná Hora, Šipší, Studentů 134, IČ 66757347, malý projekt: Plavání a cvičení diabetiků v bazénu v Kutné Hoře, částka ve výši 9.200 Kč,

b) uzavření veřejnoprávních smluv pro poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Města Kutná Hora dle pravidel Programu pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2021 s následujícími organizacemi:
- Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o. p. s., sídlem Dolní 186, Kutná Hora, IČ 26594544, s celkovou částkou finanční podpory 10.000 Kč,
- Oblastní charita Kutná Hora, sídlem Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, s celkovou částkou finanční podpory 10.000 Kč,
- Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, sídlem Kutná Hora, Šipší, Studentů 134, IČ 66757347, s celkovou částkou finanční podpory 9.200 Kč.

Zodpovídá : Mgr. Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.03.21Ing. Josef Viktora,v. r. starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r. místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r. místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2021 » 10. března 2021

Nahoru