10. března 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10.března 2009

Usnesení č. 200/09 k přechodu zimního stadionu pod společnost TS
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku
připravit návrh přechodu provozu zimního stadionu pod společnost Technické služby Kutná Hora, s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 201/09 k prodloužení termínu a zrušení usnesení
Rada města s c h v a l u j e
a) prodloužení termínu usnesení č. 615/06 ze dne 21.6.2006 do 30.6.2009
b) zrušení usnesení RM č. 405/01 ze dne 30.5.2001; č. 783 ze dne
3.10.2001; č. 500/05 ze dne 1.6.2005; č. 1025/06 ze dne 5.12.2006; č.
526 ze dne 5.6.2007.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.09


Usnesení č. 202/09 ke jmenování komise pro otevření obálek
Rada města j m e n u j e
komisi pro otevření obálek a vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na nákup 3 ks osobních motorových vozidel ve složení: Václav Zimmermann, Tomáš Hobl, Bc. Vladimír Rudolf.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 11.03.09


Usnesení č. 203/09 ke zrušení a změně usnesení RM
Rada města I.o d v o l á v á
pana Ing. Tomáše Benadu z funkce člena pracovní skupiny pro přípravu návrhu žádostí o získání finančních prostředků z EU.

II. j m e n u j e
pana Václava Zimmermanna do funkce člena pracovní skupiny pro přípravu návrhu žádostí o získání finančních prostředků z EU.

III. r u š í
usnesení RM č. 1045/07 ze dne 13.11.2007.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 204/09 k rozpoč.opatření KT č.1 a 2
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.1 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 755 970,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.2 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálních služeb, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1 087 290,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č. 1 a KT č. 2

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 205/09 k zadávacím podmínkám - zádlažba HJM
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 188/09 ze dne 24.2.2009.

II. s c h v a l u j e
a) nové zadávací podmínky výběrového řízení "I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutná Hora"

b) členy a náhradníky výběrové komise pro hodnocení nabídek výběrového řízení "I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutná Hora" dle předložené přílohy


Zodpovídá : V.Zimmermann,místostarosta      Termín : 30.05.09


Usnesení č. 206/09 k zápisům z jednání komisí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy RM Kutná
Hora ze dne 4.3.2009.
b) zápis z jednání majetkové komise ze dne 23.2.2009
c) zápis z jednání komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 18.2.2009.


Usnesení č. 207/09 k prodl. termínu otevření nové provozovny na Palackého nám.
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu otevření nové provozovny na Palackého nám. čp. 379 v Kutné Hoře pronajímatele European Commercial Bureau, a.s. se sídlem Senovážné nám. 978/23, Praha 1 - Nové Město do 30.6.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.09


Usnesení č. 208/09 ke zřízení věc.břemene - STP Net
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení na pozemcích p.č. 3753, 3754/1, 3819/4, 3819/15, 3819/14, 3819/9 a 3819/5 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 8 03/82, pro stavbu "Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek Kutná Hora, ul.Vocelova" Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 209/09 ke směně pozemků v KH - Egidy
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu pozemku p.č. 1252/2 o výměře 119 m2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora za pozemek p.č. PK 279/2 o výměře 333 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů JUDr.Jana Egidy, a Ing. Aleny Egidy, Kutná Hora s tím, že roz díl ve výměře, to je 214 m2 , bude manželům Egidy doplacen na základě znaleckého posudku.

Zrušeno usnesením RM č. 529/09 ze dne 16.6.2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.04.09


Usnesení č. 210/09 k prodeji části pozemku - Martínková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 3690 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Kutná Hora pí Martě Martínkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 211/09 k prodeji části pozemku - Hýžďalovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
prodat část pozemku p.č. 127/1 o výměře 115 m2 v k.ú. Neškaredice dle žádosti manželů Miloslavy a Petra Hýžďalových,Praha 4 - Nusle za kupní cenu 10,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 212/09 k prodeji části pozemku - p.Pektor
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemků p.č. 4499/1 a 4499/2 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Karlu Pektorovi, Kutná Hora.

II. u k l á d á
odboru správy majetku
zajistit kultivaci pozemku p.č. 4499/1 pomocí společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 213/09 ke smlouvě na zajištění dopr.obslužnosti
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami městské autobusové dopravy č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 s firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na rok 2009.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 214/09 k rozdělení grant.prostředků
Rada města s c h v a l u j e
přidělení grantových prostředků pro sociální oblast na období I. pololetí roku 2009 žadatelům uvedeným v důvodové zprávě.

Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 10.04.09


Usnesení č. 215/09 k zadání studie - staré koupaliště
Rada města I. s o u h l a s í
se záměrem zpracování studie na využití prostoru starého koupaliště a ČSAD v areálu Klimeška

II. u k l á d á
vypsat VŘ studii dle zadání uvedeném v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.09


Usnesení č. 216/09 k uzavření dodatku k SoD
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou ČKD CHLAZENÍ s.r.o., Choceň dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.03.09


Usnesení č. 217/09 k prodloužení ubytování (Čurejová, Kraus)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o poskytování ubytování na ubytovně Vítězná ul. čp. 443, Kutná Hora - Sedlec paní Nastě Čurejové a panu Jiřímu Krausovi, na dobu určitou od 1.3 2009 do 31.3.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 218/09 k podání žaloby na vyklizení (p. Veselka)
Rada města s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení pokoje č. 21 na ubytovně v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora, proti panu Petru Veselkovi, v případě, že nedojde k vyklizení a předání pokoje na ubytovně do 23.3.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 219/09 k prodloužení smlouvy o ubytování (pí Šlechtová)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o poskytování ubytování na ubytovně v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora, paní Heleně Šlechtové, do 31.3.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.09


Usnesení č. 220/09 k rozšíření přílohy zřizovací listiny (MŠ K.Hora)
Rada města s o u h l a s í
s rozšířením přílohy inventurního seznamu ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, se sídlem Benešova 149, Kutná Hora o pec vypalovací digitální inv. č. 174, technologie ohřevu TUV MŠ Benešova 149 inv. č. 4-496/22, výdejní s tůl pojízdný inv. č. 4 538/116, výdejní stůl inv.č. 4-538/117 a výdejní stůl inv. č. 4-538/118.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 221/09 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s návrhem na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 3 v čp. 183, Václavské náměstí, Kutná Hora, uzavřené s manželi MUDr. Alexejem a Janou Říhovými, týkající se stanovení výše nájemného v částce 8.213,- Kč měsíčně, počínaje dnem 1.4.2009 s doplněním o inflační doložku.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 222/09 k přidělení bytu - p.Hemrle
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 2+1, v domě čp. 1-3, ul. Čáslavská, Kutná Hora s panem Františkem Hemrlem ke dni 30. 4. 2009.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 6 o velikosti 2+1, v domě čp. 69, Komenského náměstí, Kutná Hora s panem Františkem Hemrlem,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 223/09 k uzavření dodatku k NS - La Caoba
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 17.1.2007 o nájmu nebytových prostor v nemovitostí č.p. 154-5, Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a společností La Caoba s.r.o., se sídlem Praha 10, Strašnice, Limuzská 2110, týkající se rozšíření předmětu nájmu o pronájem jedné místnosti v přízemí nemovitosti č.p. 154-5 Šultysova ul. v Kutné Hoře a zvýšení ročního nájemného o 3.500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.09


Usnesení č. 224/09 ke stěhování ředitelství v nemocnici
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora uzavřené dne 19.12.2007 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a paní Martinou Vokounovou, Kutná Hora, a to dohodo u ke dni 31.3.2009

b) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - jedné místnosti ve II. patře nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a paní Martinou Vokounovou, Kutná Hora, s účinností o d 1.4.2009 za roční nájemné ve výši 14.688,- Kč

c) s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor v I. patře nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora uzavřené dne 28.12.2007 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a paní Olgou Trojánkovou, Suchdol a to dohodou ke d ni 31.3.2009

d) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - jedné místnosti ve II. patře nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a paní Olgou Trojánkovou, Suchdol s účinností od 1.4.2 009 za roční nájemné ve výši 17.598,- Kč

e) s uzavřením Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 3.1.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská č.p. 237, Kutná Hora týkající se vyj mutí dvou místností z předmětu nájmu ve II. patře nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora a rozšíření předmětu nájmu o užívání dvou místností v I. patře nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora dle přiložených situačních plánků, jinak za ste jných podmínek

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.09


Usnesení č. 225/09 k uzavření smlouvy o výpůjčce s PS KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nádvoří Vlašského dvora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552 a Průvodcovskou službou Kutná Hora, společnost s ručením omezeným, se sídlem Kutná Hora, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552 dne 4.4.2009 od 18.00 hod. do 22.00 hod. za účelem pořádání akce "Probouzení Kutné Hory - Zahajování turistické sezóny".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.04.09


Usnesení č. 226/09 k vyhodnocení VŘ SN 02/09 - Barborská 34
Rada města I. v y h l a š u j e
pořadí uchazečů výběrového řízení č. SN 02/09 na pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře

Na 1. místě se umístila společnost European commercial bureau a.s.
Na 2. místě se umístila p. ŠUSTOVÁ Jana
Na 3. místě se umístila p. KADEŘÁBKOVÁ Lucie
Na 4. místě se umístila p. KVASILOVÁ Hana

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu čp. 34, ul. Barborská v Kutné Hoře se společností European commercial bureau a.s., Senovážné nám. 978/23, Praha 1, za cenu uvedenou v protokolu o otevření obálek. Nájemní sm louva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení
č. SN 02/09.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 227/09 k vyhodnocení VŘ SN 03/09 - Šultysova 170
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 03/09 na pronájem bytu 3+1 v čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 06/09 na pronájem bytu o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 170, ul. Šultysova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení /viz příloha/. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je d ne 15.4.2009 v 15.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.04.09


Usnesení č. 228/09 k uzavření smlouvy o nájmu pozemku
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku č. 1291/2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a manželi Annou a Milanem Doležálkovými,Čáslav na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 30 0,- Kč/m2/rok s účinností od 1.4.2009

b) s uzavřením dohody o užívání pozemku p.č. 1291/2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a manželi Annou a Milanem Doležálkovými,Čáslav v období od 1.9.2008 do doby uzavření Smlouvy o nájmu pozemku p.č. 1291 /2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a manželi Doležálkovými,Čáslav tak, aby byla vypořádána náhrada ve výši poměrné části ročního nájemného uvedeného v bodě a) tohoto usnesení

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 86/10 ze dne 9.2.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 229/09 k opravě domu čp.87, Havlíčkovo nám.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s opravou domu čp. 87, Havlíčkovo nám., Kutná Hora pro kanceláře Městského úřadu Kutná Hora.

Zrušeno usnesením RM č. 367/09 ze dne 21.4.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 230/09 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 916/08, bod I.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 231/09 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem (Philip Morris ČR, a.s.)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře firmě Philip Morris ČR a.s., závod Kutná Hora, Vítězná 1, Kutná Hora, za účelem uspořádání akce pro zaměstnance - letní párty - na den 13.6. 2009. Samotná akce by proběhla od 8.00 do 22.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.09


Usnesení č. 232/09 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem (ČČK)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Oblastnímu spolku Českého Červeného kříže Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora, zastoupenému paní Věrou Nuhlíčkovou, za účelem uspořádání akce - soutěže mladých zdravotníků na den 6.5.2009. Samotná akce by proběhla od 8.00 do 13.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.04.09


Usnesení č. 233/09 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem (ag. NOEŚ)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře agentuře NOEŚ, se sídlem Mezi Vodami 17, Praha - Modřany, za účelem konání "Hudebního festivalu Dačický" na den 23.5.2009. Samotná akce by proběhla od 12.00 do 22.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 11.05.09


Usnesení č. 234/09 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem (Stříbření)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Občanskému sdružení Stříbrná Kutná Hora, se sídlem Barborská 28, Kutná Hora, zastoupenému paní PhDr. Světlanou Hrabánkovou, za účelem uspořádání XVIII. ročníku Královského stříbření Kutné Hory na dny 16 . - 22. 6. 2009. Samotná akce proběhne ve dnech 20. - 21.6.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.06.09


Usnesení č. 235/09 k projekt. dokumentaci dopravního značení
Rada města s o u h l a s í
se zadáním zpracování projektové dokumentace trvalého dopravního značení na základě Dopravního generelu centrální zóny města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 236/09 k nájem.smlouvě na pronájem pozemku - Roučovi
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemkové parcely č. 3857/5 v k.ú. Kutná Hora o výměře 60 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Mgr. Ivou Roučovou a panem PhDr. Vítem Roučem Ph.D., Ohrádka II, na dobu 10 let za celkové nájemné ve výši 10,- Kč/10 let za účelem užívání pronajaté plochy jako veřejně přístupného parkoviště.

Zrušeno usnesením RM č. 370/09 ze dne 21.4.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 237/09 k udělení výjimky vyhrazeného parkování
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením výjimky firmě ROCLAN, spol. s r.o., se sídlem Karlov 206, Kutná Hora pro obnovení platnosti vyhrazeného parkovacího místa v Benešově ul. v Kutné Hoře před čp.469 pro klienty své provozovny.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.03.09


Usnesení č. 238/09 k projekt.dokumentaci na bezpeč.osvětlení
Rada města s o u h l a s í
se zadáním zpracování projektové dokumentace na bezpečnostní osvětlení přechodu pro chodce přes ul. Kremnickou před budovou Základní školy Kutná Hora-Žižkov.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 239/09 k rozpoč.opatření OSM č.16-20/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.16/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 65.710,-- Kč na novou investiční položku Masarykova 343, a to na úkor položky byty opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.17/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových
prostředků ve výši 32.750,-- Kč na investiční položku nájezdová plošina - Vl.dvůr, a to na úkor položky nebyty opravy - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.18/09, kterým se navyšuje rozpočtová položka vybavení bytů ve výši 4.350,-- Kč, a to na úkor položky byty materiál - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.19/09, kterým dochází ke zřízení nové výdajové položky odstranění zastřešení letní scény ve výši 178.500,-- Kč, a to na úkor položky nebyty opravy - viz bod č.4 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ukládá ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem OSM č.20/09, kterým se zřizuje nová rozpočtová investiční položka projekt dopravního značení - historické jádro ve výši 215.000,-- Kč, a to na úkor položky rezerva zastupitelstva města - viz bod č.5 důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 240/09 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem (DL music agency)
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře společnosti DL music agency, zastoupené panem Davidem Lejskem, se sídlem Bělehradská 395, Pardubice, za účelem uspořádání koncertu Tří sester dne 5. září 2009. Samotná akce by proběhla od 18.00 hod do 22 .00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 241/09 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem (Jaromír Horký)
Rada města n e s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře panu Jaromíru Horkému, za účelem konání 3. ročníku festivalu rockové hudby "Rock pod Vlašským dvorem" od 7.8. do 9.8.2009. Samotná akce by proběhla v sobotu 8.8. 2009 od 13.00 do 22.00hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 242/09 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře občanskému sdružení Kultura do města, zastoupené panem P.Apolenem, se sídlem Rakova 47, Kutná Hora, za účelem uspořádání 10. ročníku hudebního festivalu na dny 29. a 30.srpna 2009. Samotná akce by proběh la v sobotu 29.8.2009 od 14:00 do 22:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.08.09


Usnesení č. 243/09 k odkoupení akcií VHS Vrchlice-Maleč
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nepřijímat nabídku na odkoupení akcií společnosti VHS Vrchlice-Maleč, a.s. od Města Kolín.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 244/09 ke Kutnohorskému nadačnímu fondu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vznik Kutnohorského nadačního fondu, prezentovaného ředitlkou Ing. Janou Kudělovou.


Usnesení č. 245/09 k zápisu DR Průvodcovské služby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci valné hromady společnosti
zápis č.1/2009 ze zasedání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. ze dne 16.2.2009.


Usnesení č. 246/09 k vyhodnocení popt.řízení - Dačického 16
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova střešního a vnějšího pláště domu čp. 16 Dačického náměstí" v Kutné Hoře s firmou Obnova památek s.r.o. v celkové výši 1.384.628,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.09


Usnesení č. 247/09 k vyhodnocení popt.řízení - Vladislavova 376
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Obnova vnějšího pláště domu čp. 376 Vladislavova ulice - dvorní průčelí včetně ohradní zdi s bránou" v Kutné Hoře s firmou Obnova památek s.r.o. v celkové výši 2.543.218,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.09


Usnesení č. 248/09 k finan.prostředkům z Fondu regenerace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením finančních prostředků Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2009 na majetek ve vlastnictví fyzických a právnických osob a ve vlastnictví církví, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 249/09 k finan.prostředkům Programu regenerace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury pro rok 2009 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 250/09 ke smlouvě o dílo - Kamenná kašna
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na provedení restaurátorského průzkumu Kamenné kašny, Husova ulice v Kutné Hoře s Universitou Pardubice, fakulta restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl v celkové výši 79.570,- Kč
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.09


Usnesení č. 251/09 k zápisu komise pro školství
Rada města s c h v a l u j e
a) zápis komise pro školství ze dne 2.3.2009
b) rozdělení grantových prostředků na I.pololetí 2009 v oblasti výchovy a vzdělávání.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.04.09


Usnesení č. 252/09 k zápisu komise pro TV a sport
Rada města s c h v a l u j e
a) zápis komise pro TV a sport ze dne 25.2.2009
b) rozdělení grantových prostředků na I.pololetí 2009 v oblasti sportu.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.04.09


Usnesení č. 253/09 k rozdělení grant.prostředků - kultura
Rada města s o u h l a s í
s pozměněným rozdělením příspěvkového programu (granty) v oblasti kultury pro I. pololetí roku 2009 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.09


Usnesení č. 254/09 k zápisu kulturní komise
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 26.2.2009.

II. s o u h l a s í
s výběrem kulturních akcí v parku pod Vlašským dvorem v roce 2009 dle návrhu kulturní komise.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.04.09


Usnesení č. 255/09 ke změně územního plánu KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
určit v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení změny č. 23, 24 a 25 Územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 256/09 k zápisu komise architektů
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise architektů ze dne 25.2.2009

II. j m e n u j e
členy komise architektů ve složení: Ing.arch.Kalfus, Ing.arch.Provaz, Ing. arch. Cetkovská a PhDr.Pospíšil.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 257/09 k fin.prostředkům z Fondu rozvoje bydlení (P.Novák,Vojtíškovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo výběrového řízení dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 258/09 ke změně zápisu v obch. rejstříku - Nemocnice K.Hora s.r.o (NKH)
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
změnu zápisu v obchodním rejstříku na základě výpisu z obchodního rejstříku ze dne 10.3.2009.


Usnesení č. 259/09 k funkci jednatele společnosti Nemocnice K.Hora s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
odstoupení Ing. Dagmar Ludvíkové a RNDr. Jaroslava Řeháka, CSc. z funkce jednatele společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ke dni 10.3.2009.

II. o d v o l á v á
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Ing. Radka Chmelíka z funkce jednatele společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ke dni 10.3.2009.

III. j m e n u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Ing Martina Suchánka do funkce jednatele společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. s účinností ode dne 10.3.2009.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.09


Usnesení č. 260/09 k provoznímu příspěvku nemocnici
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
uvolnit finanční prosředky ve výši 10.000.000,--Kč z rezervy zastupitelstva města jako provozní příspěvek společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.03.09


Usnesení č. 261/09 k auditu NKH s.r.o.
Rada města I. u k l á d á
tajemníkovi MÚ
zajistit provedení auditu společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., detailně zaměřeného na oblasti specifikované objednatelem (Město Kutná Hora).

II. s o u h l a s í
s tím, že Ing. Roman Kožený, PhD. zajistí komplexní právní zastupování Města Kutná Hora ve vztahu ke společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a společnosti Medistyl-Pharma s.r.o. a všech smluvních ujednání mezi těmito subjekty.
Zodpovídá : p.Hobl, , Ing. R.Kožený, PhD      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 262/09 k vrácení kupní ceny za prodej obch. podílu nemocnice
Rada města d o p o r u č u j e
Zatupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s vrácením kupní ceny ve výši 1.050.000,-- Kč za prodej obchodního podílu Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

Zrušeno usnesením RM č. 305/09 ze dne 7.4.2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.03.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 10. března 2009

Nahoru