1. září 2009

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 1.září 2009

Usnesení č. 701/09 k navýšení kapitálu spol. MLaR
Rada města I. r o z h o d l a
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o., IČ 629 67 291, se sídlem Opatovice I. čp. 43, 286 01 Čásláv
takto:
Základní kapitál společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora společnosti s ručením omezeným se zvyšuje z částky 100.000,-- Kč, slovy stotisíc korun českých, o částku 5.200.000,-- Kč, slovy pět miliónů dvěstětisíc korun českých, na částku 5.300.000,-- K č, slovy pět miliónů třista tisíc korun českých.

II. s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.,
s převzetím závazku ke zvýšení vkladu společníka Města Kutná Hora peněžitým vkladem 5.200.000,-- Kč, slovy pět miliónů dvěstětisíc korun českých. Lhůta, do níž musí být závazek ke zvýšení vkladu společníkem převzat, činí jeden měsíc a počíná dne 01.09.20 09.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Ing.Peroutka      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 702/09 zápůjčka exponátů na výstavu
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou konšelské lavice pro výstavu "Skříň z Nových Zemských desek - mistrovské dílo ploché řezby", pořádané v termínu 15. 9. 2009 - 31.3.2010 ve Starém královském paláci Pražského hradu.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 703/09 k předložení smluv k převodu nemocnice
Rada města I. s o u h l a s í
s návrhem předložených smluv k převodu nemocnice

II. u k l á d á
Ing. Suchánkovi a Mgr. Šorčíkové zajistit formálnost dalšího postupu.

Zodpovídá: Ing.Suchánek,Ing. Zahradníček
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 704/09 k rozpoč.opatření KT č.8,9,10,11
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 8 - dotace z Evropské unie na provoz Czech Pointu - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 58.259,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 9 - dotace (doplatek) ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 371.120,- Kč dle důvodové zprávy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.10 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 808.230,- Kč dle důvodové zprávy.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.11 - dotace ze státního rozpočtu na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 6.080,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření KT č.8, č.9, č.10 a č.11

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 705/09 k bezúplatné zápůjčce Rytířského sálu
Rada města s o u h l a s í
s bezúplatnou zápůjčkou Rytířského sálu organizaci: Koalice nevládek Pardubicka dne 14. září 2009 od 16:00 do 18:00 hodin za účelem pořádání informačního semináře pro neziskové organizace.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 706/09 k rozpoč.opatření EO č.24
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 24 - přesun rozpočtových prostředků z položky rezerva rozpočtu Zastupitelstva na položku splátky bankovního úvěru určeného na financování provozních potřeb společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a ú roků ve výši 7.117.000,-- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 707/09 k harmonogramu zpracování rozpočtu na rok 2010
Rada města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2010.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 708/09 ke směně pozemků v KH - manželé Egidy
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
nesouhlasit se směnou pozemku p.č. 1252/2 o výměře 119 m2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora za pozemek p.č. PK 279/2 o výměře 333 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů JUDr. Jana Egidy, a Ing. Aleny Egidy, Kutná Hora.

Usnesení zrušeno usnesením RM č. 1061/09 ze dne 8.12.2009.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 709/09 ke směně pozemků - Triant s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Města Kutná Hora
souhlasit se směnou části pozemku p.č. dle PK 2598 o výměře 382 m2 v kat. území Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora za pozemek p.č. dle PK 1835 o výměře 626 m2 v kat. území Kutná Hora v podílovém spoluvlastnictví společnosti Triant s.r.o., se sídl em Potoční 188, Kutná Hora a pana Ing. Jana Vančury, Kutná Hora - Žižkov.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 710/09 k záměru na prodej částí pozemků v KH
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3846 a p.č. 3845 o celkové výměře cca 250 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Miloslava a Ludmily Vodičkových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 711/09 k přijetí daru - pozemky v KH - Bouwfonds ČR
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru - pozemků p.č. 2135/2, 2135/3 a 2126/4 o celkové výměře 317 m2 v k.ú. Kutná Hora od společnosti Bouwfonds ČR bytová výstavba s.r.o., se sídlem Ke Štvanici 3/656, Praha 8.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.10.09


Usnesení č. 712/09 k záměru na směnu pozemků v KH - I.A.F.INVESTMENT s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na směnu části pozemku dle PK p.č. 2657 o výměře cca 147 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku dle PK p.č. 1135 o výměře cca 240 m2 ve vlastnictví I.A.F. INVESTMENT s.r.o., se sídlem Na Příkopě 9 a 11, Praha 1, BONANZA PRO PERTY s.r.o. a CADMO s.r.o., obě se sídlem Politických vězňů 1511, Praha, vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.10.09


Usnesení č. 713/09 ke zřízení věc.břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV) na pozemku p.č. 529 v k.ú. Malín v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemen o bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 714/09 ke zřízení věc.břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV pro p.č. 173/1) na pozemku p.č. 630/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děč ín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 200,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 715/09 ke zřízení věc.břemene - STP Net, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu " Nová NTL plynovodní přípojka pro čp. 437 ul. Nádražní, Kutná Hora na pozemcích p.č. 2671, 2710/1 a 3665 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Nov odvorská 803/82, zastoupené společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 716/09 ke zřízení věc.břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelové vedení NN 1 kV) na pozemku p.č. 1752/11 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věc né břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 100,-Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 717/09 k výpůjčce nebyt.prostor - Centrum pro zdrav.postižené
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje, se sídlem Sedlecká č.p. 670, Kutná Hora na dobu určitou a to dne 16. 9. 2009 a 14. 10. 2009 za účelem pořádání "Kavárničky dříve narozených".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.09.09


Usnesení č. 718/09 k uzavření dohody o splácení dluhu - p.Nehasil
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 30.130,00 Kč pro pana Pavla Nehasila, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 719/09 k uzavření dodatku ke sml.- PRÁDELNA MM s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením Dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 3.1.2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská č.p. 237, Kutná Hora týkající se vyj mutí nebytových prostor (viz. situační plánek) v přízemí objektu prádelny v areálu nemocnice v Kutné Hoře z předmětu nájmu, jinak za stejných podmínek

b) s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti a movitých věcí ze dne 27.7.2009 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a společností PRÁDELNA MM s.r.o., se sídlem Čáslav, Nové Město, Jahodová č.p. 1818 týkající se rozšíření předmětu nájmu o užívání nebytových prostor v přízemí objektu prádelny v areálu nemocnice v Kutné Hoře a zvýšení ročního nájemného za nebytové prostory o částku 20.760,- Kč


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.09


Usnesení č. 720/09 k žádosti spol.Sparta ČKD Kutná Hora, a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prominutím placení ročního nájemného za rok 2009 a 2010 u smlouvy o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Sparta ČKD Kutná Hora, a.s., se sídlem Karlov č.p. 1 97, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 721/09 k žádosti spol.HC Kutná Hora, a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prominutím plateb nájemného za období 1. 3. 2009 - 31. 12. 2009 u smlouvy o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností HC Kutná Hora a.s., se sídlem Havlíčkovo nám . 87, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 722/09 k žádosti TJ TURISTA Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prominutím nájemného za období červenec - září roku 2009 u nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor (ubytovna) v nemovitosti č.p. 56 Národního odboje v Kutné Hoře a u nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor (sklad) v nemovitosti č.p. 5 6 Národního odboje v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ TURISTA Kutná Hora, se sídlem Národního odboje č.p. 56, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 723/09 k uzavření dohody o splácení dluhu - Červeňákovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 62.744,00 Kč pro manžele Márii a Jozefa Červeňákovy, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 724/09 k prominutí poplatku z prodlení - p.Hučík
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Karla Hučíka, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 6.964,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 725/09 k souhlasu o prodloužení doby splatnosti - pí Čeledová
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb spojených s užíváním služeb za rok 2008 pro paní Alenu Čeledovou, Kutná Hora. Pohledávka ve výši 10.544,00 Kč bude hrazena měsíčními splátkami ve výši 878,00 Kč počínaje měsícem září 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 726/09 k prodloužení užívání přístřeší - manželé Čurejovi
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí přístřeší v čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora manželům Peteru a Kristě Čurejovým, na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1. 9. 2009 do 30. 11. 2009 s tím, že pokud nebudou hradit měsíční platby za užívání přístřeší a splátky dle splátkových kalendářů, nebude jim po 30. 11. 2009 dohoda o poskytnutí přístřeší prodloužena.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 727/09 k prodloužení užívání náhradního ubytování - Čurejovi
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením dohody o poskytnutí náhradního ubytování na ubytovně města v Trebišovské ul., čp. 609, Kutná Hora manželům Růženě a Františku Čurejovým,Kutná Hora, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1.9.2009 do 31.10.2009 s tím, že pokud nebudou hradit mě síční platby za poskytnutí náhradního ubytování a splátky dle dohody o splátkách, nebude jim po 31.10.2009 dohoda o poskytnutí náhradního ubytování prodloužena.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 728/09 k žádosti p.Josefa Dlouhého
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením výjimky z Pravidel o přidělování obecních bytů do nájmu občanů, týkající se přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou panu Josefu Dlouhému, Kutná Hora, na základě jeho žádosti ze dne 14. 7. 2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 729/09 k uzavření smlouvy o ubytování - pí Koplíková
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v ul. Trebišovská, čp. 609, Kutná Hora, s paní Simonou Koplíkovou, na dobu určitou - 2 měsíce, tj. od 1. 9. 2009 do 31. 10. 2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 730/09 k vyhlášení VŘ č.SN/12/09 - Sedlecká 670
Rada města I. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 12/09 na pronájem nebytových prostorů - bývalý Alfa klub v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 14.10.2009 v 10.00 hod.

II. u k l á d á
odboru investic
zpracovat ověřovací projektovou dokumentaci pro využití objektu čp. 670 ul. Sedlecká na školní družinu pro ZŠ Kamenná stezka.
Zodpovídá : Ing. Suchánek,Ing.Janál      Termín : 27.10.09


Usnesení č. 731/09 k vyhlášení VŘ č.SN 13/09 - Benešova 633
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením výběrového řízení č. SN 10/09 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 633 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze, z důvodu nezájmu

b) s vyhlášením výběrového řízení č. SN 13/09 na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 633 Benešova ul., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 12.10.200 9 v 10.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.10.09


Usnesení č. 732/09 k uzavření smluv - Masarykova 73, KH
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 73 Masarykova ul. , Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Liborem Manou, Kutná Hora na dobu určitou do 30. 4. 2010 za roční nájemné ve v ýši 72.000,-- Kč.

b) s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostorů - garáže v nemovitosti č.p. 73 Masarykova ul. , Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Alešem Bohdanem, Kutná Hora na dobu určitou do 30. 4. 2010 za roční ná jemné ve výši 1.200,-- Kč.


Bod b) zrušen usnesením RM č. 923/09 ze dne 27.10.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 733/09 k uzavření smlouvy - Klub rodáků a přátel KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 670 Sedlecká ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. č.p. 552, Kutná Hora a Klubem rodáků a přátel Kutné Hory, Kutná Hora v Praze se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora na dobu určitou od 4.9.2009 od 20.00 hod. do 5.9.2009 do 24.00 hod. za účelem pořádání autorského čtení poesie s hudebním doprovodem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.09.09


Usnesení č. 734/09 ke změně termínu úhrady splátky - pí Tesařová
Rada města s o u h l a s í
se změnou termínu úhrady čtvrtletní splátky ve výši 19 588,00 Kč pro paní Petru Tesařovou, Kutná Hora-Sedlec dle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 30.9.2004 tak, že platba splatná v červenci 2009 bude uhrazena současně s poslední splátkou v měsíci říjnu 2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 735/09 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 497/09, 663/09

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.09.09


Usnesení č. 736/09 k uzavření dohody o splácení dluhu Krbílkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 58.578,00 Kč pro manžele Tomáše a Petru Krbílkovy, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 737/09 k vyvěšení záměru na pronájem nebyt.prostorů - Benešova 638
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor - 1 místnosti v suterénu nemovitosti č.p. 638 Benešova ul., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze.

II. s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v suterénu nemovitosti č.p. 638 Benešova ul., Kutná Hora dle přiloženého situačního plánku

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.10.09


Usnesení č. 738/09 k ukončení nájemní smlouvy s HC Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí a movitých věcí v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře se společností HC Kutná Hora a.s., se sídlem Havlíčkovo nám. 87, Kutná Hora dohodou ke dni 4. 9. 2009.

b) s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí a movitých věcí v areálu zimního stadionu v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ STADION Kutná Hora, se sídlem Tyršovy sady 194, Kutná Hora na dobu určitou od 5. 9. 2009 do 30. 9. 2009.

c) s vyvěšením záměru na pronájem areálu zimního stadionu (ubytovna, šatny, strojovna a sociální zařízení) postavené na pozemku p.č. 3337/2, ledové plochy včetně zastřešení a tribuny postavené na pozemku p.č. 3342, garáže na pozemku p.č. 3337/5, studna, kiosek postavené na části pozemku p.č. 3337/1, pozemky p.č. 3342, 3337/2, 3337/5 a části pozemku p.č. 3337/1 vše v k.ú. Kutná Hora pro TJ STADION Kutná Hora, se sídlem Tyršovy sady 194, Kutná Hora.

Usnesení v bodě a) a b) bylo zrušeno usneením RM č. 774/09 dne 9.9.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 739/09 k dodatku č.7 - Palackého nám.377,KH - Průvodcovská služba
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hora společnost s ručením omezeným, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 740/09 k uzavření Dodatku č.1 s pí Eglovou
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku "Zpracování projektových dokumentací pro komplexní rekonstrukce vybraných 5 místních komunikací v Kutné Hoře, včetně rekonstrukce sítí veřejného osvětlení", uzavřené dne 25. června 2009 m ezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Hanou Eglovou,Kolín 2.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 741/09 k výpůjčce parku pod Vl.dvorem - OVV ČSSD
Rada města I. n e s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Okresnímu výkonnému výboru ČSSD, Havlíčkovo nám. 512, Kutná Hora, za účelem uspořádání akce pro děti a rodiče pod názvem "Den pro rodinu" dne 19.9. 2009 od 12.00 do 18.00 hod.

II. s o u h l a s í
s pronájmem parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Okresnímu výkonnému výboru ČSSD, Havlíčkovo nám. 512, Kutná Hora, za účelem uspořádání akce pro děti a rodiče pod názvem "Den pro rodinu" dne 19.9. 2009 od 12.00 do 18.00 hod za nájemné ve výši 500,- Kč/ hod.

Zrušeno usnesením RM č. 794/09 ze dne 22. 9. 2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.09.09


Usnesení č. 742/09 k zápisu č.6/09 DR Technické služby KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 06/09 ze zasedání Dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., konaného dne 28.7. 2009

II. s o u h l a s í
a) s vyplacením části roční odměny za rok 2009
Ing. Miloslavu Železnému.

b) s vyplacením odměny za II. Q. 2009 Ing. Janu Jägerovi.

Zodpovídá : Ing.Jan Jäger      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 743/09 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemku pč.2448/3 v k.ú.KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy na pozemkovou parcelu č. 2448/3 v k.ú. Kutná Hora, uzavřené dne 10. září 1997 mezi Městem Kutná Hora a paní Lenkou Krupičkovou, Kutná Hora 4, dohodou ke dni 30.9.2009, z důvodu prodeje garáže stojící na výše uvedeném pozemk u.

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem pozemkové parcely č. 2448/3 v k.ú. Kutná Hora o výměře 18 m2 panu Ing. Miroslavu Černému a paní Mgr. Jitce Černé, Kutná Hora, z důvodu zakoupení garáže stojící na předmětném pozemku.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.09.09


Usnesení č. 744/09 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemku - MONTAN KH
Rada města n e s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem části pozemkové parcely č. 650/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o výměře 2,5 m2 společnosti MONTAN Kutná Hora s.r.o., se sídlem Klicperova 9, 301 00 Plzeň, za účelem umístění reklamního poutače.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.09


Usnesení č. 745/09 k žádosti Mgr.Přenosilové
Rada města n e s o u h l a s í
s prodloužením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí v objektu čp. 915, Kouřimská ul., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Mgr. Jitkou Přenosilovou, Kutná Hora


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 746/09 k rozpoč.opatřením OSM č.72/09-81/09
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.72/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 35.000,-- Kč na novou výdajovou položku voda Radnická, a to na úkor položky ubytovna VHS nájemné-viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.73/09, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 100.000,-- Kč na novou výdajovou položku plyn Radnická, a to na úkor položky ubytovna VHS nájemné - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) předložený návrh OSM č.74/09, kterým dochází ke zřízení nové investiční rozpočtové položky Táborská čp.71 ve výši 63.850,-- Kč, a to na úkor položky byty opravy - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) předložený návrh OSM č.75/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 7.000-- Kč na položku kino nájem, a to na úkor položky ubytovna VHS nájemné - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) předložený návrh OSM č.76/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 30.000,-- Kč na položku ubytovna Vítězná opravy, a to na úkor položky ubytovna VHS - viz bod č.5 důvodové zprávy.

f) předložený návrh OSM č.77/09, kterým dochází k převodu rozpočtových prostředků ve výši 349.000,-- Kč na investiční položku ubytovna Trebišovská zateplení, a to na úkor položky ubytovna Trebišovská opravy - viz bod č.6 důvodové zprávy.

g) předložený návrh OSM č.78/09, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky TS veřejné osvětlení opravy o částku 200.000,-- Kč, a to na úkor položky TS veřejné osvětlení el.energie - viz bod č.7 důvodové zprávy.

h) předložený návrh OSM č.79/09, kterým dochází k navýšení výdajové položky materiál ostatní ve výši 16.300,-- Kč, a to na úkor položek informační tabule materiál (6.300,--Kč) a informační tabule služby (10.000,--Kč) - viz bod č.8 důvodové zprávy.

i) předložený návrh OSM č.80/09, kterým dochází k navýšení výdajové položky TS - opravy komunikací o částku 200.000,-- Kč, a to na úkor položky komunikace úklid - viz bod č.9 důvodové zprávy.


j) předložený návrh OSM č. 81/09, kterým dochází ke zřízení nové investiční položky Vladislavova 373 - izolace ve výši 53.260,-- Kč, a to na úkor položky společné prostory opravy - viz bod č. 10 důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 747/09 ke zveřejnění záměru na pronájem pozemků - hřbitov pro zvířata
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na dlouhodobý pronájem části pozemkových parcel č. 665/46 a 665/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory o celkové výměře cca 4 600 m2 za účelem zřízení hřbitova pro zvířata.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 748/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 33-35
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 33 - vytvoření nové položky pro výrobu včetně osazení nových celoskleněných kyvných dveří na chodbách v přízemí a v 1. patře jižního křídla budovy Vlašského dvora v Kutné Hoře ve výši 257.630,- K č včetně DPH na úkor položky "rezerva Rady - podíly k dotacím" dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 34 - vytvoření nové položky na akci "Oprava výklenkové kapličky Vocelova ulice, na pozemku parc. č. 1464 k.ú. Kutná Hora ve výši 392.130,- Kč včetně DPH na úkor položky "rezerva Rady - podíly k dotacím" dle důvodové zprávy č. 2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 35 - vytvoření nové položky na akci "Oprava výklenkové kapličky nad Lorcem, na pozemku parc. č. 4522/2 k.ú. Kutná Hora" ve výši 14.570,- Kč bez DPH (není plátcem) na úkor položky "rezerva Rady - podíly k dotacím" dle důvodové zprávy č. 3

II. u k l á d á

ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 33 - 35

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 749/09 k úpravě okolí votivního (děkovného) pilonu - V Hutích
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Úprava okolí votivního pilonu, ulice V Hutích na pozemku parc. č. 4352 k.ú. Kutná Hora s firmou Pavel Flachs - Monestaf, Česká 187, 284 01 Kutná Hora v celkové výši 54.340,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 750/09 ke zvýšení příspěvku z Fondu regenerace města na rok 2009
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem na navýšení příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2009 na opravu vnějšího pláště domu čp. 27 ulice Pod sv. Barborou v Kutné Hoře o částku 45.000,- Kč, celková částka příspěvku po navýšení bude činit 105.000, - Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 751/09 k navýšení rozpočtu GFJ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s navýšením rozpočtu Galerie Felixe Jeneweina pro rok 2009 o částku 300.000,- Kč z rezervy zastupitelstva.

Zrušeno usnesením RM č. 872/09 ze dne 13.10.2009.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Mgr.Rezler      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 752/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 36
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 36 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 544.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 36.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 753/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 37-38
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 37 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře na výstavní program GFJ, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 90.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 38 - převod dotace Ministerstva kultury ČR Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře na realizaci projektu "Podpora celoroční výstavní činnosti GFJ", navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši
300.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPKŠ č. 37 - 38.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 754/09 k obnově střechy a pláště domu Dačikého nám. 16
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo č. 34/2009 ze dne 25.3.2009 na akci "Obnova střešního a vnějšího pláště domu čp. 16 Dačického náměstí" v Kutné Hoře s firmou Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, Kutná Hora z důvodu prodloužení termínu doko nčení díla dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 755/09 k opravě fasády jižní stěny Hrádku, Barborská 28
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Oprava fasády jižní stěny Hrádku, čp. 28 Barborská ulice" v Kutné Hoře s firmou Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, Kutná Hora v celkové výši 245.128,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 05.09.09


Usnesení č. 756/09 k zařazení akce do Progr. záchr. architekt. dědictví
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o zařazení akce "Restaurování Kamenné kašny, Husova ulice" v Kutné Hoře do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2010.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 757/09 k platovému zařazení ředitele ZŠ Kamenná stezka
Rada města s c h v a l u j e
platové zařazení pana Mgr. Radka Pařeza, ředitele Základní školy Kamenná stezka Kutná Hora, s účinností od 1.9. 2009.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 758/09 k výjimce počtu dětí a kritérií pro přijímání v MŠ Pohádka
Rada města s c h v a l u j e
a) výjimky z počtu dětí PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora pro školní
rok 2009/2010.
b) kritéria pro přijímání dětí do MŠ Pohádka.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 759/09 k výroční zprávě MTD
Rada města b e r e n a v ě d o m í
výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou Městského Tylova divadla v Kutné Hoře, za rok 2008.


Usnesení č. 760/09 k zápisu DR spol. Průvodcovská služba
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. ze dne 10. 8. 2009

II. s c h v a l u j e
výplatu odměny za II. čtvrtletí 2009 jednatelce společnosti Ing. Ivaně Vopálkové, a to v plné výši.

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 10.09.09


Usnesení č. 761/09 ke zvýšení poplatku ve školních družinách
Rada města s c h v a l u j e
zvýšení měsíčního poplatku ve školních družinách ZŠ v Kutné Hoře ze stávajících 100,- Kč měsíčně na 130,- Kč měsíčně s účinností od 1.9. 2009.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 762/09 k zápisu komise pro revitalizaci sídliště Šipší
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 15.6.2009.


Usnesení č. 763/09 ke zpracování návrhu změny č. 24 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. schválit zadání pro zpracování návrhu změny č. 24 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Kutná Hora" na části pozemku parc. č. 1239/1 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním územ í Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 764/09 k rozpočtovému opatření INV č. 26
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 26 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "HJ - zádlažba - nezpůsobilé výdaje (archeologický výzkum)" ve výši 1.100.000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 765/09 k projektové dokumentaci na propojení kotelen CZT
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením §12 odst. (3) a §18 odst. (3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předp. (dále jen "zákon") zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
" Projektová dokumentace pro propojení kotelen CZT"

b) pro toto poptávkové řízení je stanoveno základní hodnotící kriterium:
nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH

II. s o u h l a s í :

s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Václav Zimmermann MVDr. Václav Vančura
2. Ing. Vladimír Gajdoš J.Trávníček Dis.
3. Ing. Jiří Janál M. ŠpačkováZodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.10.09


Usnesení č. 766/09 k rozpočtovému opatření INV č. 28
Rada města I. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 28 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rezerva rady - podíly k inv.dot." na položku "Digitalizace kina" ve výši 1.350.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s podáním žádosti o dotaci Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie na digitalizaci kina

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 767/09 k záměru vybudování chodníku Riegrovy sady
Rada města I. s o u h l a s í
se záměrem vybudovat přístupový chodník k SPŠ v Riegrových sadech v Kutné Hoře

II. u k l á d á
Odboru investic
vypsat poptávkové řízení na realizaci výše uvedené akce.


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 768/09 k rozpočtovému opataření INV č. 29
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Nákup výmětových panelů PUR pro řešení opláštění ZS za cenu 351.839,-Kč od firmy Kingspan

b) Vybudování nového ozvučení stadionu za cenu 159.000,-Kč

c) Opláštění betonové tribuny panely PUR za cenu 99.000,-Kč a přímé zadání zakázky firmě Krejza Ivan.

II. s o u h l a s í
S předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 29 - přesun rozpočtových prostředků z položky "komunikace - služby" na položku "Zimní stadion - opláštění" ve výši 99.000,- Kč dle důvodové zprávy.

III. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 769/09 ke slavnostnímu osvětlení města
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
uvolnit prostředky na slavnostní osvětlení dle předložené důvodové zprávy z rozpočtové rezervy zastupitelstva města.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 770/09 k odměňování manažerů skupin Komunitního plánu
Rada města s o u h l a s í
s odměňováním manažerů pracovních skupin, které vznikly v rámci projektu Komunitní plán Kutná Hora a to formou odměn za vykonanou práci. Odměna bude splatná jednorázově ve výplatním termínu za měsíc listopad 2009.

V roce 2009 vykonají manažeři práci v rozsahu max. 100 hod./rok. Výše odměny je stanovena na 150,-Kč/hod.

Zodpovídá : D. Novotná, T. Hobl      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 771/09 ke změnám zřizovacích listin PO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit následující změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných městem Kutná Hora:
1. Název čl. V zřizovacích listin se mění takto:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává k hospodaření( dále jen svěřený majetek)

2. Čl. VI zřizovacích listin se mění takto:
Organizace je oprávněna a povinna užívat svěřený majetek tak, aby
mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena

Organizace je:
- oprávněna a povinna hospodařit se svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře, vždy dbát na jeho efektivní a ekonomicky účelné využití
- povinna chránit, rozvíjet a zvelebovat svěřený majetek
- oprávněna provádět běžné hospodaření se svěřeným majetkem s výjimkou případů. Kdy je k nakládání s tímto majetkem nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele

Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Předchozí písemný souhlas zřizovatele se vyžaduje v těchto případech:
a) nabytí a převod nemovitých věcí
b) zastavení nemovitých a movitých věcí a jejich zatížení věcným břemenem
c) převod movitých věcí, jejichž hodnota přesahuje 30.000,Kč ročně
d) k vzdání se práva a prominutí pohledávky přesahující 50.000,-Kč celkového objemu ročně
e) k dohodě o splátkách s lhůtou delší 12 měsíců
f) k bezúplatnému postoupení pohledávek
g) k uzavření smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky, poskytnutí dotace, převzetí ručitelského závazku a přistoupení k závazku
h) ke všem stavebním úpravám svěřeného nemovitého majetku

Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu své činnosti, a to
a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele s tím, že zřizovatel
uděluje souhlas s přijímáním movitých darů ve smyslu ustanovení § 27
odst.5 písm.b) zákona č.250/2000 Sb. v platném znění
c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovateleZodpovídá : Ing. R.Kožený, Ph.D.      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 772/09 k zápisu finančního výboru
Rada města b e r e na v ě d o m í
zápis Finančního výboru ZM ze dne 25.8.2009.Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2009 » 1. září 2009

Nahoru